Protestáns egyházi és iskolai lapok – 33. évfolyam – 1890.

1890-05-04 / 18. szám

Veress Kálmán 50 forint, Fazekas Lajos 50 forint, Sófalvi Miklós 50 forint, Id. Szakács János 30 forint, Vass Lajos 100 forint, Almási Sámuel 30 forint Nagy József 30 frt, Vadas Albert 50 frt, Gáspár Sámuel 50 frt, Ujváry Cz. József 50 frt, Szentkirályi Lajos 70 forint, Dienes József 70 frt, Bálint János 30 frt, Bogdán József 50 frt, Jánosi György 50 frt, Kis Pál 50 forint, Kertész Mózes 50 frt, Magyari Dániel 50 írt, Málnási Ferencz 50 frt, Simon Elek 50 frt, Székely Sándor 50 frt, Vajda Károly 30 frt, Veres József, 70 frt, Vízi János 50 írt, Biró Áron 50 forint, Dali István 70 forint, Nemes Árpád 100 forint, Vas Ferencz 70 forint, Kelecsényi Károly 80 forint, Kelemen János 70 forint, Maksai Gyula 50 forint, Vásárhelyi Zsigmond" 80 forint, Barta Imre 50 forint, Borbát Márton 50 forint, Gyenge András 30 frt, Bartos László 50 frt, Benkó János 30 frt, Szabó Ferencz 40 forint, Vas Dénes 50 forint, Jancsó Elek 50 frt, Márk Mihály 50 frt, Péter Károly 100 frt, Benedek Ignácz 50 frt. Összesen : 2430 forint. II. A tiszántúli egfházkerülitben : Balajti Kár. 70 frt, Barkász Albert 100 forint, Barta Mór 50 forint, Bodor Pál 50 frt, Hajdú Albert 100 frt, id. Kürthi Károly 50 frt, Lengyel András 80 frt, Pásztor István 70 frt, Kodi Márton 50 forint, Nagy Bertalan 50 forint, Somogyi Lajos 50 frt, Veres István 30 frt, Batta Ferdinánd 50 frt, Dávid Lajos 50 frt, Darcsi Miklós 50 frt, Görömbei Pál 50 frt, Jászter József 50 frt, Kis Péter 50 frt, Koncz Imre 50 forint, Kölesei Zsigmond 80 forint, Miklós József 50 frt, Nemes Ferenc 50 frt, Péter Sándor 50 frt, Peterdi Pál 50 frt, Szarka Károly 50 forint, Szikszai Kálmán 50 frt, Tariska Lajos 50 frt, Vajas Sándor 50 frt, Bokros Benedek 70 frt, Matolcsi János 50 frt, Baán Sándor 50 frt, Balog Imre 50 frt, Fazekas Mihály 80 frt, Lénárt Péter 80 forint, Molnár Mihály 50 forint, Sipos János 50 forint, Szabó József, alsó-ábrányi 50 forint, Ungvári Gyula 70 forint, Pap Károly 50 forint, Szabó László 50 frt, Kéri Pál 50 frt, Kis Lajos 50 frt, Lányi Kálmán 50 frt, Lengyel Pál 80 frt, Nagy-Károly 50 frt, Veres Imre 30 forint, Vityi Bertalan 50 forint, Baksai Áron 100 frt, Deák Mihály 80 frt, Gönczi Dániel 100 frt, Kósa Aladár 100 frt, Sárkány Lajos 50 forint, Szabó József, péterfalvi 50 forint, Fodor Benjámin 50 forint, Bakos Kálmán 50 forint, Bakos Pál 50 forint, Barcsa Endre 100 forint, Görömbei István 80 forint, Nagy Lajos 80 frt, Neme.' István 100 frt, Nemes Menyhért 50 frt, Sipos Imre 50 forint, Csépke Péter 70 forint, Dómján Pál 50 frt, Ferenczi Imre 50 frt, Jakab Antal roo frt, Kormány Károly 50 frt, Móricz Károly 80 frt, Nagy Bernát 80 frt, Nyíri Gyula 100 frt, Pásztor Lajos 80 frt, Sárközi Ignác 50 frt, Szőke József 50 frt, Tóth Bene­dek 50 frt. Összesen : 4410 forint. III. A tiszáninneni egyházkerületben: Kövcr J. 50 frt, Szaniszló Pál 50 forint, Szobonya István 50 forint, Ujj János 50 frt, Demeter János 50 frt, Nagy S. 50 frt, Palcsó Károly 70 frt, Rehó János 50 forint, Bartók János 50 frt, Czinyéri Barna 80 frt, Seres József 80 frt, Vajányi János 30 forint, Imre István 70 forint, Kaposi György 100 forint, Kerekes Károly 50 forint, Péter József 70 frt, Ragályi Géza 100 frt, Vladár Józs. 50 frt, Kecskeméti Benjámin 70 frt, Pazar István 50 forint, Ráski Endre roo frt, id. Szakai István 50 frt, Futó János 80 frt, Kovács János 50 frt, Nagy Károly 50 frt, Szántai István 50 frt, Babarék Dániel 70 frt, Gyarmati Soma 75 frt, Kádár János 70 frt, Kálnicki J. 75 frt, Lukács Mihály 60 frt, Molnár István 100 frt, Sztan­kovits Lajos 100 frt, Uj István 100 forint. Összesen: 2240 frt. IV. A dunanielléki egyházkerületben : Kulifai E. 70 frt, Sebestyén Pál 80 frt, Tót József 80 frt, Füstös Já­nos 50 frt, Kossá János 50 frt, Kovács Sándor 100 frt, Nagy Jmre 50 frt, Szarka János 100 forint, Szűcs Jó­zsef 50 frt, Török Lajos 50 frt, Draskovics Zsig. 50 frt, Gyarmati Károly 50 frt, Kővári László 80 frt, Nagy Lajos 50 frt, Szabó Lajos roo frt, Szász János 100 frt, Bajó Sándor 100 forint, Arany Antal 50 forint, Sikó Ernő 50 forint, Ivemencki János 100 forint. Össze­sen : 1410 forint. V. A dunántúli egykázkerületben: Patai K. 70 frt, Császár István 60 forint, Cseke Bálint 70 forint, Nagy Lajos 50 frt, Kocsis József 70 írt, Német K. 70 frt, Závai Elek 80 frt, Nagy Lajos 50 frt, Somogyi Gy. 70 frt, Lancinger János 100 forint, Antal Lajos 50 forint, Kemencki Lajos 50 frt, Márton Tamás 50 frt. Össze­sen : 830 forint. E segélyezések megállapításával a tárgysorozat kimeríttetvén, az ülés b. Vay M. főgondnok urnák jegyzőkönyvi kivonat általi üdvözlésével ápril 22-én este fél kilenc órakor berekesztetett, másnapra csak a jegyző­könyv hitelesítése maradván. r. t. IRODALOM. ** Zsidóság és keresztyénség. E cím alatt adta ki Fekete Gyula nagykikindai ref. missziói lelkész három egyházi beszédét, melyek, saját szavai szerint, feleke­zeti különbség nélkül nagy érdeklődést keltenek. Fejte­geti e három beszédben a zsidóság és keresztyénség közötti elvi különbségeket; feltünteti az elsőben a tör­vényt, s annak gyakorlati következményét a bűnt; a másodikban az evangéliumot és váltságot; s végre a harmadikban a testi és lelki Izraelről értekezik igen szé­pen, a nélkül, hogy szertelen polémiába bocsátkoznék, inkább az erkölcsi okulásra fektetvén a fősúlyt. Figye­lemreméltó egyházi beszédek, melyek nem nagy igény­nyel lépnek fel, de érdeklődésünket annál inkább fel­hívják, s olvasásuk nemcsak élvezetes, hanem tanulságos is egyszersmind. A helyett, hogy e beszédek részletes bírálatába bocsátkoznánk, csak annyit kívánunk általános­ságban megjegyezni, hogy szerző ugv látszik küzd még a formával, homiletikával és saját belsejével, s igazi megállapodásra még nem jutott. Próbálja a különböző tárgyalási módokat, próbál hatni majd az észre, majd a szívre vagy akaratra, de nem eléggé biztos még a hatás eszközeinek megválasztásában. Beszédein meglátszik a tanultság, az igyekezet hallgatóinak figyelmét lekötni, s szívét megnyerni, különösen pedig a bibliának alapos ismerete; de sikert még sem ott ér el, hol meggyőzni akar, hanem ott, hol a kedély egyszerű hangján szól. Okoskodása, bár sem a logika, sem a tudomány szem­pontjából nem kifogásolható, kissé száraz, mintha akkor, midőn okoskodik, nem engedne helyet a kedélynek. FIol lelkesíteni akar, rábeszélni, elragadni, ott hiányzik az erő ama biztossága, mely ellesi a szív legfogékonyabb oldalát s ellenállhatatlanul viszi foglyul a képzelődést. De megilleti a szerzőt egyfelől az őszinte érzések, más­felől a mérséklet dicsérete. Alpáthost, üres frázisokat nem találunk nála. Ajánljuk fiatal lelkésztársunknak, hogy tisztelje a homiletikát, tudományt, de kérjen azoknál is inkább saját szivétől tanácsot, s azon közvetlen hatás­tól, melyet lelkére a biblia tesz. Kerülje az ész által ajánlott különös, talán elmés fordulatokat, melyeken keresettség látszik, nyúljon pedig ahhoz, a mi közelebb

Next

/
Oldalképek
Tartalom