Protestáns egyházi és iskolai lapok – 33. évfolyam – 1890.

1890-05-04 / 18. szám

fekszik mind hozzá, mind a hallgatók szivéhez. Olva­sóink figyelmébe és pártfogásába pedig készséggel ajánl­juk e beszédeket; 30 krnak szerzőhöz leendő beküldése által magoknak élvezetes, tanulságos perceket szerez­hetnek, s még azon felül jótékonyságot is gyakorolnak, mert a begyülendő összeg a nagykikindai templom építkezési alapjára fordíttatik. — P, ** A sárkeresztúri református egyház múltja és jelene cím alatt becses egyháztörténelmi munka jelent meg Lévay Lajos jeles egyházi irótól, Lapunk munka­társától. Az érdemes szerző régi vágya valósult meg e kis munka kiadásával, melyhez az adatokat régóta gyűj­tögette, s melynek létre jöttét különösen sietteté az a körülmény, hogy a már megkezdett vértesaljai püspöki visitatio Sárkeresztúrra is ki fog terjeszkedni. A munka célja, az előszó szerint, egyfelől az, hogy járuljon egy porszemmel protestáns közegyházunk történetének fel­építéséhez; másfelől és különösen az, hogy cctükör gyanánt szolgáljon a gyülekezet tagjainak, hadd ismerjék tel belőle úgy a régen porladozó elődök, mint önmaguk erényeit és hibáit és tanuljanak meg apáik vallásosságán és áldozatkészségén melegebben érezni egyházuk iránt.» A munka első sorban a gyülekezet egyszerű tagjainak kiván mintegy évkönyv gyanánt szolgálni, s ezért nyelv és kidolgozás tekintetében is leginkább az ő igényeik­hez van alkalmazva. Főbb fejezetei: az egyháztörténete keletkezésétől 1890-ig, vallás-erkölcsi élet, a közoktatás és nevelés ügye, az egyház lelkészei, tanítói stb., anyagi helyzet, az egyház aranykönyve. A csinos kiállítású, 198 lapra terjedő munka ára 50 kr, kapható Kókai Lajosnál Budapesten, tiszta jövedelme a sárkeresztúri egyház alaptőkéjének gyarapítására fordíttatik. — A becses munkát részletesen is fogjuk ismertetni, addig is melegen ajánljuk nemcsak történészeink, de mindenik olvasónk figy elmébe e nemcsak jó, de nagyon jutányos könyvet. ** Előfizetési felhivás temetési beszédekre. Lukács Ödön nyíregyházi lelkész s felső-szabolcsi esperes elő­fizetést hirdet temetési beszédei I-ső kötetére, melyre különösen felhívjuk lelkésztársaink b. figyelmét. A fel­hívásból kiemeljük a következő részletet: Husz évi önálló lelkipásztori pályám folyamában annyi különbféle alkalommal kelle állanom embertestvéreim koporsói felett, hogy alig van oly eset, melyre temetési beszédet vagy imát ne kellett volna készítenem ; azt hiszem tehát, hogy nem teendek lelkésztársaimnak hasztalan szolgála­tot, ha temetési beszédeimből egy terjedelmes kötetet világ elé bocsátok. ... Mert ha talán olyan alakban, mint én használtam e beszédeket, általában nem is minden esetben lesznek változtatás nélkül használhatók; de min­den esetre lehetnek eszmeébresztők s kisegítők oly alkalmakkor, midőn talán hirtelen kell a lelkésznek teme­téshez készülni, midőn a contemplatióra nem jut ele­gendő idő.» A kibocsátandó kötet legalább 20 ívre fog terjedni. Előfizetési ára 1 frt 80 kr., bolti ára 2 frt 50 kr leend. Tíz előfizető után egy tiszteletpéldány jár. Az előfizetési pénzek az 1890-ik év május 20-ik nap­jáig szerzőhöz Nyíregyházára küldendők. A mű folyó évi julius havában fog megjelenni. Az előfizetők bér­mentve fogják a művet kapni. KÜLÖNFÉLÉK. * Lapunk szerkesztője május 1-én lakást cse­rélt; ennélfogva tisztelettel kérjük munkatársainkat, előfizetőinket stb., hogy ezentúl mindennemű külde­ményeiket IX. Pipa-utca 23. (Csávolszy-ház) szíveskedjenek intézni. * Lelkész választás. A vértesaljai egyházmegyé­ben Gárdonyban április 27-én a szavazatok többségével Tóth Kálmán adminisztrátor választatott lelkipásztorrá. A szép készültségű, buzgó fiatal emberben, ki budapesti theol. akadémiánknak volt kitűnő növendéke, szép re­ményre jogosító erőt n}"ert a vértesaljai lelkészi kar. Gratulálunk ! * Egyházi aranykönyv. Nagykárolyi gróf Károlyi Gyula, val. belső titkos tanácsos, arany gyapjas vitéz, a fehérvár-csurgói reform, egyháznak, újonnan építendő második iskolájára ötven forintot adományozott. — Androvüs Imre veszprémi földbirtokos a zánkai reform, egyháznak 35 forintot adományozott, melynek értékét növeli az a fenkölt, nemes szívűség, hogv Androvics úr rám. katholikus létére ezen kisded gyülekezetünket gyámolította. — Orosházán néh. Csizmadia Mihály házá­nak felét s 3 hold szőllőt, összesen mintegy 2500 frt értéket hagyományozott az evang. egyháznak, ezenkívül gróf Zay Miklós a szegényeknek 300 frtot adományozott. — Losonczi báró Bánffy Katalin, ki magas életkorban, 89 éves korában hunyt el Kolozsvártt, az egyházi és iskolai ügyek iránt tanúsított kiváló áldozatkészségét végrendeletileg is kimutatta. Különféle egyházi és isko­lai célokra mintegy 5550 frtot hagyományozott. Az igaznak emlékezete áldott! * Meghivó a „Magyarországi protestáns egylet" közgyűlésére. A ((magyarországi protestáns egylet vá­lasztmánya mai napon gyűlést tartván, elhatározta, hogy azon indítványt terjeszti a közgyűlés elé, hogy az egylet oszlattassék fel. Ezért a választmány megbízásából az egyleti közgyűlést összehívjuk Budapestre, a ref. theol. akadémia nagy termébe folyó évi junius rj-én délelőtt 11 órára. A gyűlés tárgya lesz az egylet feloszlatásá­nak az alapszabályok értelmében való eszközlése és az egylet vagyona feletti rendelkezés. — Kelt Budapesten, 1890. ápril 28-dikán. — Szász Károly, helyettes elnök. Kovács Albert, egyleti titkár. * Püspök választási mozgalmak az evang. egy­házban. A tiszai egyházkerületből írják lapunknak: Az egyház-községek leszavaztak, és a vidéki hirlapok közle­ményei után Ítélve Zelenka Pál jelölt neve fog az urná­ból győztesen kikerülni. (A brassói esperesség egyházai, egynek kivételével, mindnyájan Zelenkára szavaztak ; sőt egy hozzánk is beküldött nyomtatott kimutatás sze­rint, melyben névszerint fel van sorolva, hogy mely egyházak és iskolák szavaztak Zelenkára, a tiszai egyház­kerület 162 szavazátából Zelenka kapott 96, Terray 41 és Farbaky 25 szavazatot s e szerint az absolutt többség a Zelenkáé. Szerk.J A szavazatok felbontása s az eredmény kihirdetése Péchy Tamás kerületi főfelügyelő elnöklete alatt egy bizottság közreműködése mellett Kassán május hó 7-én fog megtörténi. Az a végrehajtó bizottság, mely Rozsnyón mindjárt Czékus halála után alakult s a Terray Gyula jelöltsége mellett buzgólkodott, mint hírlik s egyes tényekből következtetni lehet, fusiot tervez a Farbaky párttal; bár ők maguk sem nagyon biznak a sikerhez. Ezen eljárásra inditó okul inkább a politikai életben szokásos tüntetési szándék mondható, mint a Zelenka iránti ellenszerv, kinek érdemeit, s egyéniségének kivá­lóságát ellenfelei is beismerik; hiszen épen ezen urak voltak azok, kik őt Czékus életében, mint a jövő embe­rét toasztirozták a kerületi gyűlések alkalmával. * Az elkeresztelések ügyében kibocsátott minisz­teri rendelet élénk megbeszélés tárgyát képezi a prot. egyházi sajtóban is. Révész Kálmán a «Dunántuli prot. lap»-ban figyelemre méltó észrevételeket tesz a kétség­kívül jó indulatú, de a mint a jelek mutatják, ideiglenes

Next

/
Oldalképek
Tartalom