Protestáns egyházi és iskolai lapok – 30. évfolyam – 1887.

1887-11-27 / 48. szám

150 frt, Forgolány 50 frt, Gyula 100 frt, Péterfalva 100 frt, T.-Ujhely 50 frt, Budai-Ábrány 50 frt, H.-Dorog 50 frt, Mártonfalva 50 frt, Nagy falú 100 frt, T.-Eszlár 100 frt, Káló-Semlyén 150 frt, Kérés 100 frt. Nyíregy­háza 400 frt, Csermő 100 frt F.-Tóth 100 frt, M.-Gyorok 150 frt. Pankota 100 frt, Szakái 150 frt, Jánosfalva 50 frt, Csaholcz 100 frt, Cseke 100 frt, Fülpös-Darócz 50 frt, György Telek 50 frt, Gyügye 50 frt, Hermanszeg 100 frt, Kömörő 50 frt, Mánd 100 frt, P.-Darócz 100 forint, Ricse 50 frt, Sz. Becs 50 frt, T.-Becs 250 frt. Tiszán­túli egyházak összesen 8700 frt. III. Tiszáninneni eggházkerülethen: Abaúj-Bakta I 50 fo­rint, A.-Szántó 100 frt, A. Szemere 200 frt, Beret 150 frt, Csenyéte 50 frt, Fúlókércs 100 frt, Garbócz-Bogdány 100 frt, Gibárt 100 frt, Kupa 250 frt, Rásony 50 frt, Szászfa 150 frt", Vizsoly 150 frt, Ládhá/a 250 frt, Abod 150 frt, Alacska 50 frt, Bánhorváth 100 frt, Berente 50 frt, Dámok 100 frt, Dédes 100 frt, Szakácsi 50 frt, Szilvás 150 frt, Berzéte 200 frt, G. Sz-Káros 100 frt, Poszoba 50 frt, Trizs 100 frt, Uzapanyit 50 frt, Zubogy 150 frt, Almás 100 frt, Komjáti 150 frt, T.-Újfalú 200 frt, Ásvány 100 forint, Korlát-Hubka-Helmec 150 forint, Solymos 100 frt, Sáros-Polyánka 100 frt, Csanálos 400 frt, Hernád-Kak 50 frt, H.-Mód 50 frt, Páczin 150 frt, Sima 150 frt, Bodzás-Ujlak 400 frt, Kazsu 100 forint, Kiszte 50 frt, Ladmócz 150 frt, N.-Kázmér 100 forint, Szürnyeg 150 fit, Tussá 100 frt, Tiszáninneni egyházak összesen 5950 frt. IV. Dunamelléki eg gházkerülethen: Baja 100 frt, Kórógy 100 frt, Tordincze 80 frt, B.-Sellye 200 frt, Bogdása 100 frt, Besencze IOO frt, Botyka 150 forint, Katádfa IOO frt, Okorág 150 frt, Old 200 frt, Szapor­cza 300 frt, Szava 200 fit, T.-Keresztúr 50 frt, Adánd 200 frt, Jút 200 frt, Köttse 50 frt, M.-Székely IOO frt, N.-Berény 100 frt, B.-lúr 200 frt, D.-Bogdán 100 frt, H.-Györk 150 frt, K.-Oroszi 100 frt, Vasad 100 forint, Áporka 200 frt, Alap Alsó-Szt.-Iván 100 frt, Batta 500 ft, Bonyhád 100 frt, D.-Földvár ioo írt, Gerjen 250 forint, Medina 100 forint, Szedres 100 frt, Acsa 150 frt, Ercsi 200 frt, Ettyek 100 frt, Vereb 200 frt, J.-Kara-Jenő 200 frt, Szabadka 200 frt, Szolnok 200 frt, Tószeg 50 frt. Dunamelléki egyházak összesen 5880 frt. V. Dunántúli egyházkerület: Bajka 100 frt, Garan­Szt.-György 150 frt, N.-Sáró 150 frt, Tököl IOO for'nt, Balhás 200 frt, Basal 100 forint, Csokonya 150 forint, Galambok 100 frt, Gyöngyös-Mellék 100 frt, Hatvan 100 frt, Hencse 100 frt, K.-Kovácsi 50 frt, N.-Kisfalud 100 frt, Szörény 100 frt, Ipoly-Pásztó 300 frt, Szokola 200 frt, Csúz 50 frt, Förge-Diós-Bögöly-Patony 100 frt, Kamocsa 100 frt, N. Mad 200 frt, N.-Megyer 100 frt, N.-Tany 100 frt, Patas 100 frt, Udvard 100 frt, Csajágh 300 frt, Nádasd-Ladány 100 frt, Sió-Hidvég 150 foriat, Körmend 200 frt, Szalafő 100 frt, Adástevei 100 forint, Ajka 100 frt, Mihályháza 50 frt, Nóráp 100 frt, Padrag 100 frt, Taáp 100 frt, Aszár-K.-Bér-Hánta 200 forint, Lábatlan 300 frt, Szomód 400 frt, Iszka-Szt.-György 150 frt, Litér 100 frt, M.-Bernag 200 frt, Monoszló 100 frt, Öcs 100 frt, Szt.-István 50 frt, Szt.-Király Sza badja 100 frt. Dunántúli egyházak összesen 6150 frt. Eszerint az egyházaknak kiosztott segély összesen 35,980 forint. B) Lelkészek. I. Tiszáninneni egyházkerületben : Borbély József, Szászfa 100 forint, Kállay Miklós, B res­detek 50 forint, Korla Gábor, Radvány 100 forint, Kovács Károly N.-Ida 70 forint, Kövér József, Kupa 50 forint, Nóvák Lajos, Abauj-Bakta 100, Szaniszló Pál, F.-Novaj 100, Szilva István, Batony-Berencs ioo, Ujj János, Korlát 100, Apostol Bertalan, Eger 200, Varga János, PVAbrány 50, Ónodi István, Meszes 100, Simon Károly, Szilvás 50, Bartók János, G. Kisfalud ico, Czinyéri Banra, S.-Ke^zi 70, Kupai Dénes, Runya 70, Seres József, Martonfalva 70, Vajányi János, Páskaháza 50, Ardai J. Dániel, Zsarnó 50, Imre István Sz.-Petri 70, Kapótí György, Jablonka, 100, Péter József, Sz.­Ardó 50, Ragályi Géza Szádelló 100. Simon Andor, Barka 70, Benedek János. F.-Reviscse 50, Fürjész István Szürthe 100, Magyar Bert. N. Kapós 100, Pazar István, Iske 70, id. Szakái J. N.-Szeretva 50, Abaházi József, Olasz­Liszka 50, Bagdi István, Vis 70, Czigányi János Agárd 100, Kovács János, V-Újfalu 150, Babarék, Dániel Nagy­Ráska 70, Bálint József. Abara 100, Dudás Lajos, Kazsú 50, Kálniczky János, Mihályi 100, Kiss József, M.-Izsép 50, Stépán Mihály, Csernahó 100, Szombati Antal, Kol­bása 50, Sztankovits Lajos, Kisbár ioo,Tersencki János N. Toronya 100, Ujj István, Ladmócz 70 frt. Tiszánin­neni lelkészek összesen 3500 frt. II. Dunamelléki egyházkerületben : Kulifay Elek, Tordincze 100, Rácz Márk, Babarcz 50, Sebestyén Pál, Kórógy ioo, S/ívos Károly, Hirics 200, Bajó Sándor, Lápafő 100, Gödöllei József, A.-Némedi 75, Tóth Pál, M.-Gyönk IOO, Kerkapolyi István, Héviz-Györk 100, Kovács Sámuel, Pomáz 100, Sedivi János, Sz.-Endre 100, Szabó Nándor K. Oroszi 75, Szász János, Dab 50, Szent­péteri Pál, Solt 100, Arany Antal, Medina 50, Kuti István, D.-Földvár 100, Széki Géza, Hidasd, 100, Ru­mek Gábor, Ettyek 70, Szöllősi Pál, Felesuth 100 frt. Dunamelléki lelkészek összesen 1670 frt. IÍI. Dunántúli egyházkerületben : Bacsa Béla, Felső­Gyarmat 100, Patai Károly, Szodó 100, Erőss Dániel, Zádor 50, Nagy Lajos, Nagy-Maros 50, Kocsis József, A.-Szöllős 50. Pethes Endre Alistál 100, Sós László, Kulcsod 100, Sebestyén János, Kup 200, Zsoldos Sán­dor M.-Örs 50, Vikár Vince, Derecske 50, Kemencki Lajos, Tárkány 100, Pázmándi Endre, M.-Barnag 100. Dunántúli lelkészek összesen 1050 frt. (Vége köv.) Szőts Farkas. KÜLFÖLD. A Gusztáv-Adolf-Egyfet 69-ik számú (legújabb) röpirata. (Vége.) H<tyingen, Lotharingíában és a két órányira délnek fekvő Moyeuvre, egészen a francia határon, régi idő óta voltak központjai a bányászatnak. Ós idők óta kerestek az ottani vasművekben munkát egyes protestáns bányá­szok. De szűkölködve minden lelki gondozás nélkül ezen ősi, katholikus országban, hol a lakosság a protestánsokat általán nem keresztelt keresztyéneknek tartja, ezen szét­szórt hitrokonok menthetlenül a katholicizmus és a fran­cia nemzetiség áldozataivá leltek. 1870—71 után német lett e vidék és ennek folytán gyorsan szaporodott a német protestánsoknak száma annyira, hogy a Diedenhofenben állomásozó katonai lelkész 1877-ben, havonként egyszer kezdett a nevezett két helyen, a kath. községi iskolák szobáiban istenitiszteletet tartani. 1880 óta, az ottani vasbányák megnyitásával, Hayingentől egy mértföldnyire északra, alakult Algringen, az ev. diaspora harmadik központja. Itt is rendeztek havi istenitiszteletet, még pedig a munkások alvó-te.imében, 1885 tavaszán mind

Next

/
Oldalképek
Tartalom