Protestáns egyházi és iskolai lapok – 30. évfolyam – 1887.

1887-02-13 / 7. szám

magyarázat 2 ó., Uj-szövetség magyarázat 3 ó., Bibliai theologia 4 ó. •— Révész Kálmán : Egyházjogtan 4 ó., Homiletika s Gyakorlati biblia-magyarázat 4 óra, Ka­techetika I ó., Uj-szövetség bevezetés 30. — A köz­egészségtant előadja dr. Steiner József főisk. orvos het. 2 órán (D. P. IC.) * Szegény gyermekek felruházása. A városligeti vasárnapi iskolában újólag hat szegény gyermek ruház­tatott fel. A ruhákat mélt. Szilassy Aladárné úrhölgy aján­dékozta s egyúttal maga is készíté el. Szilassy Aladárné úrhölgy lelkes és ismeretes iigybuzgósága ezúttal is fénye­sen hirdeti, hogy »minden beszédnél szebben beszél a tett. 4 * A siketnémák és oktatásuk Ausztriában. Az osztrák tartományok közt Galíciában van a legtöbb siketnéma, t. i. 8095, ezek közül 3000 volna iskolázható, tényleg azonban csak 64 részesül oktatásban. Csehor­szágban 4480 siketnéma van, 1446 volna tanköteles, de csak 334 taníttatik. Morvaország siketnémáinak száma 3175, tanköteles 1185, oktatásban részesül csak 130. Stájerországban van 2286 siketnéma, 476 közülök iskola­köteles korban, rendes tanítást azonban csak 19 élvez. A legújabb statisztikai adatok szerint Ausztria siketné­máinak száma az utóbbi években 4000-el szaporodott, számuk közel 30,000. * A nógrádi ev. esperesség f. évi jan. 20-dikán újonnan megválasztott tiszti karának beigtatása céljából Losoncon Svehla János esperes és Beniczky Gyula esp. felügyelő ikerelnöklete alatt az egyházak szépszámú részvétele mellett közgyűlést tartott. Minthogy az espe­resség bizalma újból a régi tisztviselőket érte, a formá­lis beiktatás elmaradt s ezúttal csupán két új körlelkész, u. m. Ruttkay Sándor s -tarjáni lelkész a szécsényi és Scholcz Andor maskovai lelkész a nagy libercsei körökbe lőnek felesketve Több kisebb érdekű ügyet intézett még el a gyűlés s végül Beniczky felügyelő bemutatta az esperességnek az »Első magy. ált. biztosító intézet«-tel kötött, az esperességre szerfölött előnyös biztosítási szer­ződését. (E. E. I.) * Az „Eperjesi Széchenyi-kör magyar irodalmi szakválasztmánya" ez idén is szép működést fejt ki az élvezetet nyújtó estélyek rendezésében. Ujabban a kör­nek három jeles és munkás tagja tartott felolvasást, még pedig: dr. Horváth Ödön jogakadémiai dékán-tanár is­mertette Ipolyi Arnold »A magyar szent korona törté­nete* című művét, s különösen érdekesen fejtegette an­nak közjogi oldalát; továbbá dr. Tergina Gyula, megyénk buzgó tanfelügyelője »A földnek átalakulásairól« muta­tott be kísérletekkel is egybekötve egyes művelődés­történeti részleteket ; végül Csengey Gusztáv theol. tanár »Az élet Harlekinjai* című elbeszélést olvasta fel, s szép bizonyítékát adta megfigyelő tehetségének, szép irályának és egészséges humorának. — A magyar irod. szakválasztmány legközelebbi estélyén ugyancsak dr. Hor­váth Ödön Madách Ember tragédiájának első részét szavalta el, s nehéz feladatát az egyes szerepek feltün­tetésében mesterileg oldotta meg. A szomszéd Bárt fa városa sem maradt el a közművelődési mozgalmak te­rén, habár az ottani egyesület, melynek élén Kaczvinszlcy apát, Sárosmegye »pápája* áll, még nagyon is küzd a kezdet nehézségeivel. Egyik legközelebbi estélyén Francz Vilmos magyar-német ev. lelkész »A fényűzésről« tar­tott zenével és szavalatokkal egybekötött felolvasást. A VII. bányavárosi esperes és gölnícbányai lelkész, a »Nach der Schicht« című lapja után előnyösen ismert Grátz Mór f. hó 6-án tartotta búcsúbeszédét, s még e hét folyamán indul új működési helyére, Kolo/.svárra. Búcsúképen a göllnicbányai egyház vezérférfiai tisz'e'e­tére bankettet rendeztek, s a gyülekezet és az esperes­ség átadása a legnagyobb ünnepélyességek között folyt le. A jövő választást erős párttusák előzik meg, a mit sajnosan sok gyülekezetben tapasztalhatunk. S ugyancsak hasonló ellentétek az esperesválasztás terén is fölmerül­nek, a mennyiben az esperességet alkotó hét lelkész közül négy candidátust emlegetnek az esperesi tisztségre. Szóval Grátz távozása nagy ürt hagy maga után úgy az esperess^gben, mint a göllnicbányai egyházban. — Szl. * Kérelem prot. lelkész urakhoz. Ágost, és ev. ref., va'amint unitárius lelkésztársaimit tisztelettel felké­rem, ha felekezeti népiskolát tart fenn egyházuk és nép­iskoláikról nyomtatott értesítőt az 1885/6. iskolai évben adtak ki: szíveskednének részemre egy példányt küldeni költségemre. — Ujszivacon (Bácsmegye), 1887. febr. 4. — Poór József, ev. ref. lelkész. * A sárospataki ev. reform, theolog. akadémia tanrendje az 1886/7-dik iskolai év második felére. — Mitrovics Gyula, előadja Az erkölcstant (folytatva a II. vagy elvi részt), hetenkint 3 órán, A gyakorlati theolo­giából: »Liturgikát és Katekhetikát,« alkalmi utasítások­kal, mindkét lelkészi működési kör lelkigondozói céljait tekintve; egybekötve szónoklási és irásműgyakorlatokkal és az egyházi gyakorlati életbe vágó kérdések fejtege­tésével, hetenkint 5 órán. — Warga Lajos, ez évi szak­elnök, előadja A keresztyén egyház történelmét (a refor­máció után, folytatva), hetenkint 4 órán, A magyar prot. egyház történelmét (folytatva), hetenkint 2 órán, A vallások összehasonlító ismertetését (folytatva), heten­kint 4 órán. — Nagy Gusztáv, ez évi akad. igazgató, előadja A vallástudományok rendszerét (encyclopaediai rész), hetenkint 5 órán, A positiv keresztyén vallástant (folytatva), hetenkint 5 órán. — Radácsi György, előadja Az ó-szövetség történetét (folytatva), hetenkint 3 órán, Az új-szövetségi Írásmagyarázatot (Rómaiakhoz irott levél), hetenkint 3 órán. — V. Krüzselyi Bálint, előadja Az egyházjogot (folytatva), hetenkint 4 órán. Jegyzet. A theologiai szak összes hallgatói az egyházkerületi hatóság által az egyházi ének gyakorlására köteleztet­vén, ezen célból Pásztor Sámuel, énektanár, hetenkint 1 órán, szombaton délután 4—5-ig énekórát ad. * Értesítés a »Magyar protest. egyházi és iskolai Figyelő« s az »Evatigyeliomi lelkészi Tár* tisztelt olva­sóihoz. A m. prot. Figyelő nov. dec. XI. XII. füzetéből — mintegy 22 példány postai vigyázatlanság miatt cím­szalag nélkül visszaküldetvén, felkérem azon tisztelt előfizetőket, hogy jelzett füzeteket vagy reclamálni, vagy engemet levelező lapon tudósítani méltóztassanak. — A lelkészi tár előfizetőit pedig tisztelettel arról értesítem, miszerint a pályamunkák nagy sokaságának bírálata miatt a husvétigra szóló munkák egy füzetben csak március végén jelenhetnek meg. Tehát türelemmel lenni kegyes­kedjenek. Az Ur kegyelme legyen mindnyájunkkal! — Kecskemét, 1887. febr. 10. — Czelder Márton, mint a nevezett folyóiratok szerkesztője. * Gyászhír. Ritter István a kiváló lelkész és esperes, a tudományos képzettségű és szilárd jellemű férfiú f. hó 4-én Gyönkön hirtelen elhunyt. A gyüleke­zet és család ál'al közösen kiadott gyászjelentés így szól. — Alulírottak mély fájdalommal tudatják, hogy Ritter István úr a gyönki evang. gyülekezet lelkésze, a tolna­baranya-somogyi ev. egyházmegye esperese, a dunántuli evang. egyházkerület egyházi főjegyzője, Tolnavármegye bizottságának tagja 1887. év febr. 4-én éjfélkor, három napi szenvedés után, munkás életének 64. évében csen­desen elhunyt. A jobb hazába költözött nemes lélek földi résr ei február hó 7-én délután 1 órakor Gyönkön adat-

Next

/
Oldalképek
Tartalom