Protestáns egyházi és iskolai lapok – 29. évfolyam – 1886.

1886-11-14 / 46. szám

1452 a mű derék fundamentum köve a mi Sionunknak! Úgy legyen! Budapest, 1886. november 6-án. A központi bizottság nevében: Szász Károly. ISKOLAÜGY. Iskolai értesítők. Néhány iskolai értesítő a már lapunkban közlöttek u 4án küldetvén még be, azoknak fontosabb adatait a következőkben kívánjuk adni : 1. A csurgói ev. ref. főgymnásium értesítőjét dr Vida Károly igazgató-tanár adta ki. Az értesítő elején Kulcsár Endre értekezik a magyar vers fejlődé­séről 1772-ig. A tanulók száma ez évben a múlthoz képest 27-el apadt. Ev elején beíratott 186 tanuló s év vé­gére maradt 177. A főgymnáziumban működött 9 rendes tanár és 6 helyetes- és melléktanár. A tanári könyv­tár all összesen 7077 kötet- s füzekből, az ezen évi gyarapodás volt 117 drb, 27 köt, és 90 füzet. Az ifjú­sági könyvtárban pedig van 1131 köt. 960 drb. Van a főgymnasiumnak éremtára, természetrajzi, földrajzi, termé­szettani s vegytani szertára. Az ifjúsági segély-egylet 1885 májusban alakult meg s volt ennek alapítványok­ban, tagdijakban stb. 922 frt 84 kr bevétele, kiadása pedig 419 frt 60 kr. Érettségi vizsgát tett 14 ifjú és pedig jelesen 3, egyszerűen 9, kettő visszavettetett. A kormány képviselője nm. Kerkápolyi Károly úr volt. A convictuson volt 87 növendék, kik 50 frtért kaptak ebé­det és vacsorát. Terményben és pénzadományokban befolyt 210 frt. 2. A szarvasi ág. hitv. ev. fogymnásium értesí­tőjét közzéteszi Benlca Gyula igazgató. Az értekezés helyén maga az igazgató elmélkedik igen magvasan az iskola főbejáratának eme felirata felett: »Hoc instituto pellitur e scholis patriae ignavia, quod industriae monu­mentum, ut consuleret posteritati, posuit populus szarva­siensis. Anno 1791. A működő tanárok száma volt 21 ; a növendékeké pedig az év elején 430, az év végén 416, kik között 6 német, 32 tót és 15 román volt. rettségi vizsgálatra jelentkezett 60, szóbelire bocsátta­tott ezek közül 54 s 45 a vizsgát meg is állotta. A főgymnásium össze van kötve tanitó-képző tanfolyam­mal oly formán, hogy az V. VI. VII. és VIII. osztály azon ág. hitv. növendékei, kik a néptanitói pályára óhaj­tanak készülni a latin, görög, német és mathesis alól felmentetvén, az igy nyert tanórák idejében tanítattatnak neveléstani stb. tárgyakra. Gyakorló iskolájuk maga az egyház elemi iskolaja. E tanfolyamon volt 16 tanuló. A főgymnasiumi könyvtár áll összesen 11,822 kötetből. Az alumneumban volt 184 tanuló, köztük 26 ingyenes A tanári nyugdij-intézet alaptőkéje a 8000 frtot mar meghaladta. 3. A szekely-udvarhelyi kir. állami főreáliskola értesítőjét dr. Vajda Emil tanárnak »Attila szereplése a Saumur.dar-Eddában, a Waltharius és Niebelung ének­ben® című értekezése nyitja rreg. Majd l.özeltetik az iskola nyelvtanárai által megállapított nomenclaiurája a magyar és idegen nyelveknek. Az intézetben n űkrdött 14 tanár, kik kö,.ül irodalmilag is dolgoztak dr. Vajd 1 Emi', Ru­csinski Lajos, Lauko Albeit és Kolbauer Ferenc. A növendékek száma 141 volt. Érettségi vizsgát tett 7 ifjú. 4 A. nagykörösi községi felső leány-iskola érte­sítőjét szerkesztette Szurmó Ambrus igazgató. A tanitó személyzet áll 5 tagból, a növendékek száma volt 23, kik közül azonban vizsgát csak 19 tett. Az intézetben csak 2 osztály van. Az iskolai kézi- könyvtár állománya 234 kötet, az ifjúsági könyvtáré pedig 230 kötet. A föld­rajzi tanszertárban van 22 drb, a természetrajziban 530, a természettaniban 100 drb. Ledor. Az allami költségvetés és a prot. középiskolák. A közoktatásügyi 1887-ki költségvetés, mint a pénzügy­miniszternek az országgyűléshez benyújtott előterjeszté­séből látható, az előző évihez képest a rendes kiadá­sok rovatában több mint háromnegyed millió forint gyarapodást mutat, melyből a legnagyobb rész a tan­intézetekre esik. Ebből a felekezeti középiskolák segélye­zésére 90,640 forint van előirányozva, tehát 50,640 fo­rinttal több mint az előző évben. A protestáns közép­iskolák közül már az előző években segélyezett epeijesi, nyíregyházi, rozsnyói, Selmecbányái ág. evang., a rima­szombati egyesült prot. és a m.-szigeti reform, gimná­ziumok mellé a jövő évre segélyezésre felvétettek a zilai, szászvárosi, sepsiszentgyörgyi, miskolci és csurógi re for­mátus gimnáziumok összesen 28 ezer frt állandó segély­lyel. Az összes reform, gimnáziumok által évi segélyül kért 59,500 frtból az állam nyomott pénzügyi viszonyai miatt, a költségvetés indokolása szerint, egyelőre csak a legnagyobb szükségben levő s előbb említett gimnáziumok kapnak segélyt. A reform, középiskolák számára egyszer s min­denkorra befektetésekre szükséges 3 30 ezer frtból első részletül a költségvetés 40 ezer frtot vesz föl, mely összegből első sorban a budapesti, zilahi és szászvárosi gimnáziumok kapnának segélyt. »Igaz, mondja a minisz­ter, hogy a középisk. törvény kifejezetten nem szól a felek, középiskolák beruházási segélyeiről, csupán azok fenntar­tásához való hozzájárulásról, de azt hiszem, csak a törvény szellemének felelek meg, a midőn a segélyezés kimondott elvét e térre is átviszem. Mert az itt szóban forgó intézetek valóban szükségesek és államilag fonto­sak ; legégetőbb szükségleteiket azonban nem annyira fenntartási forrásaik növelése, mint inkább helyiségeik ki bővítése, felszerelése képezi, mely nélkül sikeresen épen nem működhetnek. A segélyt tehát abban az irán> ban tartom leghelyesebben alkalmazandónak, a mely irány­ban annak legnagyobb szükségét érzik.® Miniszteri biztosok a protestáns középiskolák­ban. A vallás- és közoktatásügyi miniszter a prot. kö­zépiskolák meglátogatására és azokban az állami főfel­ügyelet gyakorlására, illetőleg jelentéstételre az 188W--ik tanév tartamára a következő megbízottakat küldötte ki : A dunamelléki ref. egyházkerület főhatósága alatti buda­pesti főgimnáziumba: Gönczy Pál vallás- és közoktatás­ügyi miniszteri tanácsost; a nagykőrösi, kecskeméti és halasi fő- s a kun-szent-miklósi algimnáziumba : dr. Ho­rn an Ottó budapest-vidéki tankerületi főigazgatót és a gyönki algimnáziumba: Mészáros Nándor pécsi tankeiü­leti igazgatót. A dunántuli ref. egyházkerület főhatósága alatti pápai főgimnáziumba dr. Németh Antal győri, a csurgói főgimnáziumba Mészáros Nándor pécsi tankerü­leti főigazgatót. A tiszáninneni ref. egyházkerületi főha­tósága alatti sárospataki és mislcoci főgimnáziumokba Békéssy Gyula debreceni, és a rimaszombati egyesült protestáns gimnáziumba Szieber Ede besztercebányai tankerületi főigazgatót. A tiszántúli ref. egyházkerület főhatósága alatti debreceni, hódmezővásárhelyi és márma­rosszigeti fő-, a szatmári, hajdúböszörményi, szoboszlói, nánási, karcagi, kisújszállási, mezőtúri és békési algimná­ziumokba Békéssy Gyula debreceni tankerületi főigazga-

Next

/
Oldalképek
Tartalom