Protestáns egyházi és iskolai lapok – 28. évfolyam – 1885.

1885-02-22 / 8. szám

kólában a hitelemzők lisztét Franciaország legjelesebb pásztorai és lelkésze', mily szerencséseknek tartanák ma­gukat, ha mint előbb, ugy most is nyilvános iskolákban ezen szent foglalkozásnak szentelhetnék magukat 1 Tud­juk, hogy a legnemesebb és igazán tiszteletreméltó pap ságnak, Németország azon részében, hol az úgynevezett kulturharc kitölt, mi sem fájt annyira, mint az, hogy az iskoláktól és azokban a hitoktatástól egy ideig el voltak tiltva. Nálunk annyira hiányzik az, hogy valaki a lelki­pásztorokat a hitoktatástól az iskolában eltiltsa, hogy inkálb allami törvény által is köteleztetnek itt az iskolai ifjúság nevelésére a hitben s erkölcsökben. Mily nagy felelősség te liével sújtják tehát lelkiismeretüket azon lel­készek, kik ezen tárgy oktatásában hanyagok! Mint­hogy az összes romlottság, az elfajult erkölcsök, melyek fölött leginkább napjainkban sóhajtozunk, főkép abból eredtek, hogy a hit igazságai, miután azokat soha, vagy fölötte ritkán és könnyedén hallgatták, teljesen ismeret­lenek vagy kevésbbé vertek gyökeret a szivekben : vájjon a hitelemzés tisztjének teljesítésében rest és hanyag papot lehet-e erre vonatkozólag minden felelősség vagy beszá­mítás alól fölmentendőnek tartani? A tapasztalás tanú reá, hogy ahol a nép és az ifjúság oktatása elhanyagol­tatik, ott minden roszabbra fordul, ott a tudatlanság, vakság, tévely, bűn és bizonyára a vétkezésre oly nagy szabadság uralkodik, hogy a vallásnak alig marad nyoma. Az egyház szolgáinak példái sokkal nagyobb erővel bír­nak, akár azért, hogy erkölcseiket vizsgáló szemmel für­készik, akár azért, hogy mindenki méltán kivánja elta­nulni a jó és helyes életmódot azoktól, kik mestereinek vallják magukat. Ismerik ugyanis mind, hogy Krisztus nemcsak a tanításra való hatalmat s kötelmet íidta az egyház szolgáinak, hanem azt is akarta, és meg­parancsolta nekik, hogy példájokkal oktassák nz embe­reket a keresztyén erkö'csre. . . Teljesítsétek tehát. . . Isten akaratát, mely az önmegszentelés, hogy legyetek élettisztaságban kifogástalanok, ker. szeretetben buzgók, áhítatban példátadók, mint kell, és illik azoknak, kiknek fenn van tartva az »igazság koronája*. Ezen buzdító szavakat ugyan Simor érsek csak a kathol. Sión őreihez intézte, de ő eminenciája megengedi Isten pedig nem róvja fel bűnül, ha az eretnek papok is elolvassák azon bölcs intéseket, elmélkednek felettük s talán buzditatnak is általuk. De örömmel olvastuk azon főpásztori levelet azon okból is, mert örvendetes haladás felől tesz tanúságot. Ezelőtt hét vagy nyolc évvel is, kezünkbe vetődött ugyancsak Simor érseknek egy ily nagyböjti körlevele, s abban - mint emlék­szünk — a fősuly arra volt fektetve, hogy a lelkészek s az általuk vezérelt hívek miként tartsák meg a bojtot, miként ovakodjanak a hus- és zsiros ételek élvezésétől. S im most ő eminenciája is ugy látja, hogy nem a hus és zsiros étel rontja meg a kathol. egyházat, hanem a nép tudatlansága; nem az ó és középkorból eredő böjti törvények szigorú megtartásában kell keresni .a keresz­tyénség lényegét s a kathol. de bármely keresztyén fe­lekezetnek is a támaszát, hanem Isten igéjének hirdetésé­ben, a népnek s az ifjúságnak valláserkölcsi oktatásában. Csak előre ! Mindig előre !! * Nevezetes fölfedezés a szentföldön.Jeruzsálem­ben a »föltámadás« nevet viselő templom közelében az orosz államnak van egy üres telke, melyet százados tör­melék fed s melyet soha emberkéz meg nem bolygatott. Az orthodox társaság, elnökének Alexandrovics Sergius nagyhercegnek felszólítására és költségére ásatni kezdett , e területen abból a kettős célból, hogy a Konstantin császár által Jézus halála és föltámadása helyén épitett ház alaprajzát meg lehessen állapítani, s hogy a Krisz­tus sirja gyanánt vallásos tiszteletben részesülő fülke valódisága felól esetleg ujabb adatok szereztessenek. Az ásásnak remény fölötti eredménye lett. Mikor a terüle­tet egész, a szikláig megtisztították a törmeléktől, meg­találták a régi körfalat, s azt a kapuküszöböt, melyen át a város a külvilággal közlekedett. Minthogy a Golgothá­hoz ez a kapu esik legközelebb, bizonyosra lehet venni, hogy ez a kapu, melyen Krisztust a vesztőhelyre vitték. * Gyászhirek. Arany László mag.i és neje szüle­tett Szalay Gízela, továbbá sógora Szél Kálmán és unoka húga Szél Piroska, valamint nagybátyja Eresei Sándor és nagynénje özv. Nagy Jánosné született Eresei Zsuzsána nevében mélyen szomorodott szívvel jelenti a felejthe­tetlen édesanya, illetőleg anyós, nagyanya és test­vér özvegy Arany Jánosné született Eresei Julianna asz­szonynak 1885. évi február hó 19-én reggeli 9 órakor, élete 66-ik, özvegysége harmadik évében történt elhuny­tát. A boldogultnak földi maradványai folyó hó 21-én délutáni három órakor fognak a Magyar Tudományos Akadémia palotájából, a helvét hitvallású egyház szer­tartása szerint a kerepesi út melletti temetőben örök nyugalomra tétetni. Kelt Budapesten, 1885. február 19-én. Nyugodjanak békével porai. — A karcagi ev. református egyház tanári és tanitó testülete szomorodott szívvel je­lenti: Fogarasi Gábor igazgató tanárnak félévi sorva­dozás után, életének 70-ik évében f. hó 15-én d. e. ír órakor történt, gyászos kimultát. A vasszorgalmú tiszt­társat és iigybuzgó tanárt gyászolják tiszttársai és tanít­ványai. A boldogultnak hült tetemei f. hó 17-én d. u. 3 órakor a református templomban tartott ima után tétettek a déli temetőben örök nyugalomra. Karcag, 1885. febr. 15. Áldás és béke lebegjen porai feletti S»2 HIRDETÉSEK. LEUB EGMI HEtillI — — KÓKAI LATOS könyvkereskedésében (Budapest IV. ker. Károly-utca 1. sz.) megjelentek: Egyházi beszédek. Hírneves francia szónokok műveiből átdolgozta Helesy Victor. Ara 1 frt. Nagy Lajos (n. atádi lelkész) Egyházi beszédek vasárnapokra. Ara 1 frt. Megrendelésnél legcélszerűbb az árt posta­utalványon 15 krral megtoldva előre bekül­deni, mely esetben bérmentve küldöm a kí­vántakat. KHRHM Felelős szerkesztő: Dr. Ballagi Mór. Főmunkatárs: Farkas József. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos: XDr. Ba.lla.gi ^vf or DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom