Protestáns egyházi és iskolai lapok – 27. évfolyam – 1884.

1884-05-11 / 19. szám

619 PROTESTÁNS EGYHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. _ 392 kesztője bizonyára föl is vette volna lapjába. Jelen füzet előfizetési ára egyévre i frt, s így egy füzet csak 25 krba kerül. Az előfizetési pénzek a szerzőhöz Sarkadra küldendők. KÜLÖNFÉLÉK. * Szemelyi hirek. A budapesti reform, egyházta­nács f. hó 9-ikén tartott ülésében a püspökiszék betöltése érdekéből elrendelt szavazásra felhivatván, mint önként értetik, újból és pedig egyhangúlag Szász Károlyra adta szavazatát. Ugyanez alkalommal a prsti egyházme­gye gondnokává gr. Tisza Lajosi, helyettes esperesül Szinthó János kosdi lelkészt, világi aljegyzőül qr. Teleky Jó zsefet, egyházi tanácsbiró ul Vári Sándor tótfalusi lel­készt választotta. — Dr. Taliy Mihály sárosmegyei főjegyző a kapi németfalvi, Urbán Károly ügyvéd pedig a komlósi ev. hitközség által felügyelőnek választattak. — M. hó 24-én ünnepelte az oroszlányi ev. egyház, buzgó lelkésze Mostyenán György lelkipásztorságának ötven éves jubileumát. Schmid Mihály fehérkomáromi ev. esperes 71. Zsolt. 17—24. alapján üdvözlé a jubilánst, majd Kovács János dadi ref. lelkész mondott lelkesült beszédet. Az oltári szolgálatot Jankó Dániel tordasi, az emlékbeszédet Nehiba Lajos száki lelkész mondotta. — Trefort Ágoston vallás és közoktatásügyi miniszter Tatay István úrhoz, a szarvasi ev. főgymnáziumnak nyugalomba vonuló igazgató tanárához ez alkalomból elismerő levelet küldött, őszintén üdvözölvén őt a tanári pályán kifejtett buzgó fáradozásaért. — Nagy Ignác ref. lelkész a na­pokban foglalja el a miskolci Kossuth-utcai parochiát. Beköszönő beszédét nem 11-én— miként az előbb meg­állapítva volt — hanem f. hó 18-án fogja az avasi tem­plomban megtartani. — Nyácsik Endre újonnan választott kis-semlaki ev. lelkészt m. hó 20-án ünnepélyesen igtatta be hivatalába Kramár Béla bánáti esperes. — Halason, a m. hó 27-én tartott ref. presbyter valasztás alkalmával, 604 -en adták be szavazataikat. Megválaszt attak : Gyenizse Antal, Cseri Lajos, Balázs Imre, Szalay László, Szűcs Ferenc, Torma Vince, Ferenc Mihály, Figura István, és a főiskola részéről Péter Miklós. Póttagokul, szintén 12 évre, Bacsó László, Rác Lajos, Silling Ede és Töt ök G. Imre választattak. — Ő Felsége Beimesch Mihály fekete­halmi ev. ágost. hitvallású igazgatótanitónak, a népne­velés terén félszázaclot meghaladó működés közben szer­zett érdemei elismeréseül, az arany érdemkeresztet ado­mányozta. * A pápai ref. főiskolaban a jelen iskolai évi vizsgák rendje a következőleg állapíttatott meg. I. Az érettségi vizsgázni akaróknak jelentkezniük kell folyó má­jus hó 15-ik napjáig. 2. A gymnáziumi 8-ik osztály vizsgája folyó hó 23, 24-ikén leend. 3. Érettségi Írásbeli vizsgákra május 26—31-ik napjai jeleitettek ki. 4. Fő­iskolai közvizsgák tartatnak junius hó 16—21. napján. 5. Az érettségi szóbeli vizsgák junius hó 23—28. napjaira tétettek. Az érettségi vizsgák elnökéül kineveztetett Kis Gábor pápai ref. lelkész, — a vizsgáló bizottság a mi­nisteri utasitás szerint a 8 ik osztály szaktanáraiból fog megalakulni, kikhez bizottsági tagúi Szekeres Mihály pá­pai egyházmegyei esperes van kinevezve. Sajó-Gömörön a város és az ág. ev. egyház a dalárda közreműködésével rendezett faklyásmenettel fe­jezte ki forró háláját Szentiványi Miklós urnák, e lelkes magyar protestánsnak, ki legújabban 50.000 frtos ala­pítványt tett (amint annak idején meg is irtuk) a sajó­gömöri ev. gymnázium, illetőleg felsőbb polgári iskola részére, melynek különben anyagi erő hiányában meg kellett volna szűnnie. A város és az egyház érzelmeit Csók György ev. tanár tolmácsolta szép beszédben, mire Szentiványi a lakosság lelkes éljenzése közt meg­hatottan válaszolt. * A tengődi ref# egyház lelkésze Bocsor Lajos, és gondnoka Biró József köszönetét nyilvánítja Geiger Flórián tolnai építésznek azért, hogy a tengődi ref. templom gyengülő tetőzetének megerősítése végett majd egy napra terjedő szakértői szemlét tartott, a megerő­sítésre tervet adott, a terv kivitelére munkásait utasitotta s az egyháznak átengedte, s mindezért az egyháztól ju­talmat nem kivánt és nem fogadott el. * A pozsonyi ev. theologiai akadémián, Csecsetka Sámuel igazgató elnöklete alatt „önsegélyző kör 4 alakult. Vivát, floreat, crescat 1 * A mátyusföldi ref. tanitó-egylet O-Gyallán, m. hó 21-én tartotta közgyűlését mely alkalommal Pap József búcsi tanitó sikerült gyakorlati előadást tartott az ó-gyallai népiskola IV. osztályában. Baranyay Gáspár földbirtokos, minden szép, jó és nemesnek igaz barátja jelenlétével tisztelte meg a gyűlést, s 10 frtot ajándéko­zott az egylet számára. A könyvtárnok jelentése szerint az egyleti könyvtár 400 kötetből áll. Az őszi közgyűlés helyéül Izsa jelöltetett ki. * Keneséről írják a Veszpr. Függetl. Hírlapnak »hogy az ottani ref. lelkész ur segédje mult vasárnap épen belekezdett már a prédikációba, mikor eszébe jutott, hogy otthon maradt a predikációs könyve. Kapja magát, ott hagyja az érdemes áhítatos gyülekezetet, s hazaballag, s meghozván a könyvet, folytató a tóvább­olvasást, mintha mi se történt volna 4. Várjuk a recti­ficatiót 1 * A bács-szerémi ev. esperesség bajsai gyüleke­zetében, hol mindeddig kizárólag tót nyelven tartották az istenitiszteletet: m. hó 27-én Langhoffer Károly lalityi segédlelkész magyar egyházi beszédet tartott. Egyszer­smind a bajsai gyülekezet elhatározta, hogy újonnan megválasztandó lelkésze, beiktatásától fogva, minden új­hold vasárnapján magyar nyelvű istenitiszteletet tartson. * A szarvasi ev. egyház azon követelésének, hogy az egyházi adót a község hajtsa be, a m. k. belügymi­nisterium határozata által, hely nem adatott, kimondat­ván ebben az, hogy „az egyházi adók, melyeket az autonom egyházak hatáskörükben híveikre szabályszerűen kivetnek csakis megtagadás esetén hajtandók be az egy­házi közegek által a közigazgatási hatóság segédkezése mellett, mely alkalmakkor a segédkezés iránti megkere­sésnek nem közvetlenül az illető egyházi elöljáróság ál­tal, hanem kizárólag az esperesi hivatal utján kell történ­nie. 4 Ekképen tehát e vitásügy végleges megoldást nyert. * Gyaszhirek. Vilim János hites köz- és váltó ügy­véd, békésmegyei bizottsági tag, békési ev. esp. főisko­lai tanácsos Budapesten, hol betegségében orvoslást keres vala, április 28-án 53 éves korában röyid szenvedés után kimúlt. — Jeney József lászlófalusi ref. tanitó, kiről mult számunkban azt irtuk, hogy elmezavar miatt a miskolci közkórházba szállitatott, e hó első napján jobblétre szen­derült. Temetése f. hó 3-án ment végbe ugyancsak a kórházból. — Szaniszló Gábor mező-gyáni ref. lelkész és a nagyszalontai egyházmegye főjegyzője, m. hó 26-án, 40 éves korában, a jobblétre szenderült. Hamvai fölött 28-án, a templomban Nagy Imre ugrai lelkész, a sirnál Nagy Péter geszti lelkész, egyházmegyei tanácsbiró, és közpénztárnok mondott megható szép beszédet. — Bol­dogult Fördősünk elhunytáról a következő családi gyász­jelentésadatott ki: Főtisztelendő Fördos Lajos ur, a kecske­méti reform, egyház főpapja, a kecskeméti reform, egyház-

Next

/
Oldalképek
Tartalom