Protestáns egyházi és iskolai lapok – 26. évfolyam – 1883.

1883-12-23 / 51. szám

KÜLÖNFÉLEK. * Személyi hirek. Horváth Lajos pápai ref. jog­akadémiai tanár, a Pápai Lapok szerkesztője, egyhan­gúlag megválasztatott a pápai járás szolgabirájává ; uj hivatalát újévkor foglalja el, s ugyanakkor megválik a Pápai L. szerkesztőségétől. — A debreceni ev. egyház lelkészévé e hó lő án Matherny Lajos nyíregyházi ev. lelkész választatott meg, és pedig miután az egyik jelölt, Jungmarm Géza nyíregyházi segédlelkész időközben más egyházban közfelkiáltással megválasztatott rendes lelkészszé. — A hódmezővásárhelyi ref. főgymnáziumi épületben az 1884 ik évvel megnyílandó ipartanodához a f. hó 15-én tartott városi közgyűlés, az ipartanodai bizottság javaslata alapján, B árkász Károly és Halmi János ref. főgymnáziumi tanárokat alkalmazta, az utób­bit megbízván egyszersmind az igazgatósági teendőkkel is. — A beregmegyei bátyúi ref. egyházban jan. 6-án lesz a lelkészválasztás. 12 pályázó közül kijelöltettek: Fazekas István gelénesi, Varga József macsolai, Miklósy József gecsei, Bary Sándor rendelkezés alatt álló lelkész és Arday Pál ugornyai helyettes lelkész. — * A Sárospatakon tanuló gömörmegyei ifjúság körében folyvást és egyre szép eredménynyel gyűjtöget­nek Tompa Mihály Rimaszombatban felállítandó emlék­szobrára. * A varalyai reform, egyház (Tolna megyében) már f. hó 20-án bekiildötte az egyházmegyei pénztarba az országos reform, közalapi tartozását. Küldött 60 ft. 80 krt. A gyülekezet lélekszáma 842. E szerént egy lé­lek után valamivel több esik 7 krajcárnál. — Megjegy­zendő, hogy e községben igen nagy szegénység ural­kodik, mert a jég egymásután két évben verte el a határt, ugy hogy egymásután két évben nem arattak s nem szüreteltek. * Aranykönyv. A ref. országos közalapra Medve Kálmán debreceni ügyvéd és neje ezer forintot adomá­nyozott. — Szakolyban özv. Némethy Jánosné urnő értékes úrasztali edénynyel ajándékozta meg a ref.eklézsiát. * Grof Teleki Gyula hült tetemei felett f. hó 25-én d. u. tartották meg a halotti szertartást. A szervitatéri Teleki-palota kapubejárata, udvara és I, emeleti termei be voltak vonva feketével s a Teleki címerrel díszítve. A pompás ravatal az első emeleti sarok teremben volt felallitva, déli növények közt s el volt borítva koszorúk­kal. A halott labaihoz volt letéve a honvédcsákó és kard, a miket 184849-ben, az akkor még csak 16 éves gróf viselt. A szertartást Petri Elek ref. theologiai tanár vé­gezte. Megható imát mondott, mely előtt és után gyász­ének volt. Gyomron Szász Károly s Szilágyi Benő ref. lelkész mondták a gyászbeszédet. A boldogult elhuny­táról kiadott családi gyászjelentés így szól: Özv. széki gróf Teleki Domokosné szül. széki gróf Teleki Clemen­tina, leánya özv. bethleni gróf Bethlen Istvánné és gyer­mekei : Ciementina, Ilona, István ; menye özv. széki gr. Teleki Gézáné szül. bethleni gróf Bethlen Margit és gyer­mekei : Domokos, Géza; széki gróf Teleki Júlia, férje bernáthfalvi Földváry Elek és fiolo Géza; — özv. széki gróf Teleki Sándomé szül. széki gróf Teleki Josefin és gyermekei : Gyula, József, Margit, férje gróf Khuen Hé­derváry Károly és gyermekeik : Sándor és Károly ne­vében, továbbá László, Anna, Katinka és Tibor, mélyen elszomorodott szívvel jelentik a forrón szeretett testvér­nek, sógornak, illetőleg nagybatyának széki gróf Teleki Gyu'ának, f. hó 24-én reggel 2 ^ órakor, élte 5 i-ilc évé­ben, rövid szenvedés után történt gyászos elhunytát. A boldogult hült tetemei kedden f. hó 25-én délután 3 órakor, Budapesten, a szervitatéri Telekiházban tartandó gyász-istenitisztelet után, fognak a gyömrői sírboltban örök nyugalomra tétetni. Budapest, 1883. évi december hó 24-én. Béke hamvaira ! * A karácsony-fa ünnepélye a prot. arvaházban. A családok szent ünnepén! mikor az egymást szerető szivek a remén)- zöld fáján felgyújtják a szeretet lángjait, hogy azok fényénél és melegénél emlékezzenek meg egymásról, a protestáns nagy család megemlékezett a maga közös gyermekeiről, szeretteiről — az árvákról is, állítván nekik is karácsonyfát, elhalmozva őket ajándé­kokkal, részesítve egyen-egyenként mindeniket ama szere­tetben, melyet a szeretet örök forrásából töltött ki egy­kor a nagy Mester. F. hó 23-án d. u. 4 órakor tartatott meg a kedves ünnepély a prot. árvaházban. A két, egy­másután nyiló étteremben volt felállítva egy-egy hosszú asztal, melyeken két-két fényben úszó karácsony-fa impozánsan ragyogta be a szétosztandó ajándékokat : játékszereket, csemegéket, hasznos és mulattató jó köny­veket, téli ruhákat, háztartási cikkeket stb. melyeket kü­lönösebben a női választmány fáradhatlan buzgó tagjai gyűjtöttek össze, hogy örömöt szerezzenek azoknak, kiket az élet oly korán búsulni tanított meg. A célt el is érték. Az ajándékok kiosztása után igazán édes öröm volt látni a könnyeken át mosolygó arcokat, a mint vett ajándékainak örültek. Legyenek áldottak a kezek, melyek ily „jóakaratot 8 hoztak be a házba annak szüle­tése emlékezetére, kivel minden embereknek jó akarat lett.Az ünnepély az árvák énekével vette kezdetét, melynek végeztével Kenessey Béla theol. magántanár lépett a szó­székre.Egyszerű szavakban szólva az ünnepélylyel összeköt­tetésben levő karácsonyi örömről s ama hálára buzdítva a gyermekeket, melylyel jóltevőik s főkép mindnyájunk jóltevője iránt tartoznak és kérve végül az egybegyűlt díszes közönséget, hogy szeretetük jótékonyságát mind jobban éreztessék az Úr emez árváival, mert hisz mit egygyel az ő kicsinyei közül tesznek, ő vele teszik. Azután egy német szövegű zsolozsmát énekeltek a nö­vendékek- Majd Schranz Gusztáv, a helybeli evang. község német lelkésze mondott kedélyes, meleghangú beszédet egészen leszállva a gyermekkedélyvilághoz. Még egy dicsének s azzal mindenki ment elvenni a maga ajándékát, mit a „Jézuska hozott !* A lélekemelő ünnepélyről mindenki meghatva távozott. Oh, bár min­denkinél az akkor és ott nyert benyomások öröklődők maradnának s lenne nálok kifogyhatatlan jótékonyságuk olajos korsója ; az Úr pedig töltené ki szeretetéből mi­nél többekre és minél többet, hogy a szeretet munká­jában minél többen vennének részt! Ugyanez alkalom­ból felemlíthetjük, hogy a theologiai tanintézet igazga­tósága részéről intézkedés tétetett, hogy újévtől kezdve kéthetenként az árvaházban gyermek istentisztelet tar­tassék a theologusok vezetése mellett. Ez intézkedést örömmel üdvözölhetjük, a mennyiben a gyermekek fel­fogásához mért beszédek mig egyfelől épittőbbek is lesznek, mint a felnőtteknek mondatni szokottak, addig másfelől egészségi szempontból is üdvös dolog lesz ez, nem kell a messze fekvő s hideg templomokba eljárniok. Az első istentisztelet újév napján d. e. 10 órakor fog megtartatni. * Ifj. gr. Ráday Gedeon Bécsben f. hó 26-án hunyt el 43 éves korában. Özvegyet szül. Pergen Phi­lippine grófnőt, egy fiút s egy leánykát hagyott hátra. Holtteste Bécsben üvegkoporsóba helyeztetvén, dr. Witz Stöber lelaész mondott felette imát, a családtagok s né­hány magyar főúr jelenlétében. Budapestre szállítatván

Next

/
Oldalképek
Tartalom