Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1882 (25. évfolyam, 1-53. szám)

1882-05-14 / 20. szám

bizony magunk fedezzük sustentatíónkat, magunk zsebéből. | Sajnos igaz, az, hogy ép e miatt sokszor, sok korlátolt anyagi viszonyok közt lévő lelkésztársunk kénytelen elma­radni a gyűléstől ; egyházmegyénk csak assesorainak ad csekély pár forint tiszteletdijjat. Nem stólaemelést hát, hanem azon üdvös intézkedést kellene nézetem sze- ! rint behozni, hogy: minden egyház lelkészét minden (rendes körülmények közt csak két) egyházmegyei gyűlésre ön maga lássa el mérsékelt napdijjal és előfogattal saját folyó pénztara terhére. Ez is teher, — minden­esetre, — de nem oly súlyos, mint az ajánlottnak kiro­vása. Azt pedig, hogy volna traktus, melynek kebelében oly község — mint gyülésezésre kiszemelt hely — ne lenne, a hol olyan, a milyen fogadóban szerény ellá­tást kapni nem volna lehető : alig gondolom. Bihar-Diószeg, máj. 7. Molnár János, ref. lelkész. * Nyilt levél T. Szlávik Mátyás úrhoz, a halle­vvittembergi „Bibliotheca hungarica* könytárnokához. E t. lapok 17 sz. 527. hasabjain foglalt s Scultéty Seve­rin , T/actatus hist. Sacramentariorum* Bartfae 1599 — című könyvére nézve közölhetem, hogy nevezett könyv a régi Magy ar könyvészetben eddig ismeretlen. Nevezett \ évben Bártfan nem ís jelent meg nyomtatvany (az eddigi tudomás szerint 1), hanem jelent meg Debrecenben kettő, Kolozsváron három. Hanem van Skultéty Ábrahámnak (»a Rhénus vize mellekén regnáló Frideric Palatínus 1 Iertzegnec 1 laydelbergaben Udvari fő Prédikátor a4 ) három-, - 1617. (Oppenheim) 1618 (Oppenheim) 1650. (Várad) évekről. Gyiid, apr. 28. Kálmán Farkas. A Petőfi társaság debreceni látogatása alkalmá­val, f. hó 8-án délelőtt, mint levelezőnk írja, a ref. fais­kolát is szerencsélteté látogatásával A kedves és tisz­telt vendégeket, a teljes számban jelenlevő tanárikar és ifjúsági jelenlétében a főiskola udvarán Thót Ferenc aka­démiai igazgató üdvözölte, kinek magvas beszédére dókái Mór adott rövid ugyan, de annál szebb feleletet, melynek végeztével az éljenzés alig-alig tudott lecsilla­pulni. A vendégek a nagykönyvtárt, az oratoriumot, a rajz és vegytani hallgató termet, a természettani szer­tárt, ifjúsági könyvtárt és olvasó szobát megszemlélvén, az énekterembe mentek, hol az énekkar, teljes megelége­désökre, három darabot adott elő. („Talpra magyar! . . . Földiekkel játszó . . . Ó Tihany nak« . . .) Az énekte­remből a nagy diszterembe, innen pedig a népismei, régészeti és természetrajzi muzeumok megszemlélésére mentek a vendégek, kik közül némelyek néhány deák lakszobát (műnyelven : coetust) is meglátogattak. Az if­júság rendkívüli lelkesedéssel emlékezend mindig e láto­gatásra, mely nek alkalmából Jókai a többek közt azt monda, hogy szeretne debreceni diák lenni. Értesítés. A nagykőrösi dunamelléki ref. egy­házkerületi tanítóképző intézetben az elemi tanitóképe­sitő vizsgálatok folyó év julius 3-ik s következő napjain fognak megtartatni. A kellően fölszerelt folyamodványok nt. Filó Lajos uihoz, mint a vizsgáló bizottság elnöké­hez Nagy-Kőrösre küldendők. Magyar Antal, igazgató. * Jótékonyság. Rimay János, a biharmegyei kólyi ref. egyház főgondnoka, az iskola számára szép és nagy telket ajándékozott. — A felsőpetényi ev. népiskolát br. Radvánszky Antalné szül. Podmaniczky Mária bárónő, minden szükségessel fölszerelte. * Gyászhír. A felsőzempléni ev. ref. egyház­megyét véletlen veszteség érte. Köztisztelet- és szere­tetben allt esperese: Nt. Laky András ladmoci lel­kész ur, e hó 7 én esteli 9 órakor elhunyt. A nemes lelkületü férfiú halálának híre megdöbbentőleg hatott az egész vidékre, amennyiben a legváratlanabbul jött. Az elhunyt, élte utolsó vasárnapján, vagyis 7-én még mind a két templomi istenitiszteletet végezte, este vacsoráját is elkölté, mely után székéről lehanyatlott, s pár perc múlva szivszélhűdésben elhunyt. A 65 éves férfiú 27 éven át viselte az esperesi hivatal fon­tos teendőit, kitartó odaadással ; és 42. éves lelkész volt. Temetése 9 én d. u. 4 órakor ment végbe, s a szakadó eső dacara is számos bamtok és tisztelők vették körül ravatalát. A templomban P"ejes István S.-A.-Újhelyi lelkész tartott gyászbeszédet I. Tim. 6. r. 11. versének alapjan. A sirnál pedig Erdélyi Sán­dor m.-jesztrebi lelkész mondott búcsúszavakat. Béke a közhasznú életpályán nemes kebellel futott férfiú hamvaira. Böszörményi Karoly e.-m. főjegyző. * Gyászhirek. Bányai Lajos ref. tanár hosszas betegeskedés után Karcagon elhunyt. A boldogult 1855-ben született, tanulmányait Karcagon és Sárospatakon végezte, hol a diák-zenekar kitűnő prim-hegedűse volt, s theologus korában mint jó orgonás volt ismeretes. Aztán Gyönkön viselt tanári állást a ref. gymnázium­ban, hol a latint, magyart és a gyorsirászatot tanította 1878 március haváig, midőn betegsége miatt haza ment Karcagra s ott érte őt a halai a mult hetekben. — Háver Mihály hátszegi birtokos m. hó 20-án 58 éves korában elhunyt. A boldogult egyszerű polgár volt, de nemes tetteivel helyet szerzett magának prot. egyha­zunk nagynevű patrónusai közt. Egész életén át foly­tonosan nagy adományokkal istapolta egyházunkat, melyről végrendeletében is nagylelkűen emlékezett meg. Hagyott a többek közt, némi fenntartásokkal a hatszegi ref. egyháznak több mint 150 holdnyi fekvőséget, a tordosi ref. iskolának 5000 frtot, a hátszegi ref. iskolá­nak 5000, a szászvárosi Kun-tanodának 4000 frtot stb. Végrendelete is csak a mellett tanúskodik, amit egész élete bizonyít, hogy t. i. a boldogult édes gyermekeiül fogadta egyházunkat, iskolainkat s hazánknak minden jó és szent ügyét. Áldás poraikra! * Felhívjuk t. olvasóink figyelmét lapunk mai számának mellékletére, mely tartalmazza Hörk József­nek, lapunk régi munkatársának »Liturgika, vagyis az istenitisztelet elmélete« cimű munkájára való előfizetési fölhívását E hézagpótló mű körülbelől 24 ívre fog ter­jedni, s előfizetési ára 2 frt 50 kr, mi május 3i-éig kül­dendő be Hornyánszky Viktorhoz, ki egyúttal azt is jelenti, hogy nála Kámory ismeretes bibliafordításának utolsó példányai 4O®/0 árleengedéssel kaphatók. ADAKOZÁSOK. A salamoni tűzkárosultak részére : Homonnai Zsigmond Tasson 56 éven at volt tanitó, most nyugalomba lépett öreg a lelkésznek 1 frt, a tanítónak is 1 frt, — Mészáros Sámuel óbudai ref. leik. a lelkésznek 1 frt, a tanítónak is 1 frt. Az orsz. prot. árvaház részére : Pfeiler Mihály és Műszer Lina szalonoki confirmandus társaik nevében 6 frt 24 kr., — Kiss Áron ref. esp. a szatmári egyház-

Next

/
Oldalképek
Tartalom