Protestáns egyházi és iskolai lapok – 25. évfolyam – 1882.

1882-05-14 / 20. szám

megye részéről 9 frt. — Veres Karoly váci ref. leik. egy­háza részéről 4 frt, — Veres Benő nagy-korpádi ref. leik. 1 frt 50 kr., az idei confirmandusok részéről (név­szerint Ivanyos János 10 kr., Béri Ferenc 10 kr., Tóth József 10 kr., Kulcsár József 10 kr., Zákányi József 5 kr., Kontra György 10 kr., Czebei Kata 10 kr., Horvát Lidi 10 kr., Kovács Erzse 10 kr., Bakos Kata 10 kr., Futó Juli 10 kr., Kis Erzse 5 kr., a lelkész 40 krj. — Héjas Zsigmond komiósdi ref. leik. 2 frt 50 kr., (ehhez járultak: a leik. 50 kr., confirmandusok Kis Pál 10 kr., Bausz István 1 frt, Matusz Ján. 10 kr). Füle Ist. 20 kr., Kovács Kata 10 kr., Balázs Kata 20 kr., Céh Erzse 10 kr., Máté Kata 10 kr., Markó Erse 10 kr.). — Nagy Imre ugrai ref. leik. egyházában gyűlt perselypénz 1 frt 52 kr. Az esztergomi alakuló ref. egyháznak : Tóth Sá­muel geleji ref. leik. egyháza részéről 2 frt. A kaposvári ref. egyháznak: Tóth Sámuel geleji ref. leik. egyháza részéről 2 frt. Szerk. Az esztergomi reform, gyülekezet részére ujab­ban adakoztak: (IV. közlemény) Br. Kochmeister Fri­gyes 10 frt, Irányi Dániel 1 frt, Pesti reform, gyüleke­zet pénztára 10 frt, Győri ágost. gyülekezet pénztára 30 frt, s ugyanazon íven Mayer Károly 5 frt, Losonci reform, gyülekezet 50 frt, ugyanazon íven Gelléri Lajos 5 frt, Batik Elekné 1 frt, Laszly István 1 frt, Zámpory István I frt, Balogh Lajos 1 frt, Szentpétery István I frt, Hegedűs Pál 1 frt, többen 5 frt 20 kr., Fay Árpad 3 frt, Kanzéli László 1 frt, Sréter Árpád 1 frt, Hajós László 3 frt, Szigyártó Sámuel 2 frt, összesen 76 frt 20 kr., — Bátorkesziről Hazay Ernő 20 frt, — Ácsról Szabadhe­gyi György 2 frt, Ácsról B. Marschal N. gyűjtő ívén 16 frt, Ácsról Páli Zsigmond gyűjtő ívén 4 frt, — Kis-Kun-Halasi ref. gyülekezet tagjaitól 27 frt 30 kr., (melyhez járultak a kisebb adományok mellett: Tö­rök G. Imre 1 frt, Babos Mihály 1 frt, Péter Dénes 2 frt, Sz. A 5 frt. Modok Sándorné, Szathmári Sándor, Ökördi István, Babó Sándorné, Balogh Jánosné, Bacsó László, Spühler Vilma, Nagy Pál Sándorné, Németh Sándor I —1 frtal,) — Darvas (Bihar m.) ref. gyülekezet tagjai 6 frt 30 kr., — Tata-tóvárosi takarékpénztár 10 frt, — Dr. Medve Kálmán (Debrecen) 2 frt, — Rév­Komáromi ágost. gyülekezet tagjai 6 frt 70 kr., — Csiliz-Radványi ref. gyülekezet tagjai 2 frt 70 kr., — Puszta-Újlaki ref. gyülekezet tagjai 4 trt 7 kr., — Bá­rándi (Bihar-m.) reform, gyülekezet tagjai 6 frt, — Tö­rök-Szent-Miklósi ref. gyülekezet 10 frt, — Enyéngi ref. gyülekezet tagjai (Rácz Gyula 5 frt, Nyiri Endre 2 frt, Mészöly Gyula 5 frt, Sziics János 2 frt 15 kr., N. N. Posa Károly, Székely Mór, Kányái József, Nyiri Gábor 1 — 1 frt, Bocsor Péter 50 kr., házankénti gyűjtés 18 frt 35 kr.,) összesen 38 frt, — Garan-Veze­kényi ref. gyülekezetből (a község 2 frt, Mocsi Lajos, özv. Samu Jánosné, al. Molnár István, Hörigh László kath. I —I frt, házankénti gyűjtés 15 frt,) összesen 21 frt, — Zelizi ref. leány gyülekezetből (Karácsony Sán­dor, Freytag Károly, Matus Ferenc, Polyák Bóna I — I frt, Udvari Jakab 2 frt, Muharos József 3 frt, házankénti gyűjtés 13 frt 68 kr.,) összesen 22 frt 68 kr., — Kis­Ölvedi ref. gyülekezetből (házankénti gyűjtés 5 frt 25 kr., gyülekezet pénztára 5 frt,) összesen 10 frt 25 kr., — Garan-Kis-Sarlói ref. gyülekezet tagjai 5 frt 6 kr., — Gombai ref. gyülekezet lelkésze 1 frt 8 kr., tagjai I kr frt 92, —• Kocsi ref. gyülekezet tagjai 30 frt 60 kr., Esztergomi takarékpénztár, Hajós József 10 frt, — Karczagi kir. törvényszék tagjai 5 frt 50 kr., — Táp. Szent-Miklosi ref. leány egyház tagjai 1 frt 58 kr., Leibiczi ágost. gyülekezet 2 frt, — Sárközi ref. gyüle­kezet 70 kr., — Csokonyai ref. gyülekezet tagjai 3 frt, — Tordai gyülekezet 1 frt, — Perbetei reform, gyüle­kezet lelkésze és tagjai 40 frt, — Moczkovcsák János ágost. főesperes I frt, — Besterce-Bányai ág. egyház 5 frt, Badini ág. egyház 2 frt, — Kassai magyar-német ágost. egyház 5 frt, — Jász-Kiséri reform, gyülekezet pénztára 5 frt, Maté-Szalkai ref. gyülekezet tagjai és lelkésze 10 frt, — Szinyér-Varalyai gyülekezetből : (Szé­les Endre lelkész 1 frt 50 kr , Mándi Bertalan 2 frt, Benkő György 1 frt 20 kr., Sátor Dávid segédlelkész, Kávásy László, Csernátoni Károly, Koroknay Károly, Sepesy Sándor, Bajnoczi Géza, özv. Pap Antalné 1 — 1 frtot, többen 70 krt,) összesen 12 frt 40 kr., — Debre­ceni főtanodai igazgató Tóth Ferenc gyűjtése : (Simonfy Sámuel, Böszörményi Róza, Szikszai József 5—5 frt, CsifTy Lászlóné 3 frt, Tóth Sámuel tanár, Búzás Pál ta­nár 2—2 frt, Tóth Ferenc igazgató, Csiky Lajos tanár, Dr. Kovács Sándor, Csák János, Bethlendi Endre, Lu­gossy József, Kallós Lajos tanárok, özv. Hegyi Mihályné, özv. Forgács Lászlón é, s a kerékgyártó-társulat I — 1 frtot,) összesen 32 frt, — Kamocsai ref. gyülekezet tag­jai 14 frt 62 kr., (ehez járultak az iskolás gyermekek 1 frt 3 krral), — Mező-Sasi ref. gyülekezet tagjai 6 frt 80 kr., Nagy-Szalontai ref. gyülekezet tagjai 24 frt 45 kr., — Hód-M.-Vásárhelyről : (az I—IX-ig s a XH-d te­metkezési egylet 5—5 frtot, az 1-ső 100 frtos egylet 10 frtot, a reform, gyülekezet pénztára 10 frtot,) összesen 70 frtot. Közli Páli Lajos, esperes. 1— 3 IE 3 á 1 y á z a t. A nagy-kőrösi magyar tannyelvű, két osztályú községi felső leány-népiskolában megüre­sedett igazgató-tanitói állomásra, melynek évi javadalmazása 550 frt o, é. készpénz, az intézet he­lyiségében tisztességes lakás, kertpótlékul 50 frt, igazgatói dij fejében 100 frt, az iskolai szolgálat teljesittetése, és a helyiség tisztogattatásáért 50 írt. Kötelessége, a népoktatási törvény szerint, az intézet igazgatását vezetni, s a szám- és természettudományok körébe tartozó tanágakat mindkét osztályban, a kiszabott óraszám szerint, tanítani. Az állomásért csak nős, polgári iskolai, vagy kö­zéptanodai oklevéllel bíró férfiak pályázhatnak. A megválasztott, csak egy évi sikeres próbaév le­telte után fog állomásán megerősíttetni. Pályázni kívánók folyamodványukat, kellően felszerelve, a „nagy-kőrösi községi iskolai szék" elnökségéhez f. é. junius 15-ik napjáig küldjék be. A megválasz­tott állomását f. é. sept. hó i-éig köteles elfoglalni Nagy-Kőrös, 1882. máj. 5. IDr_ Öreg- J"ános, iskolaszéki elnök. Felelős szerkesztő és kiadó tulajdonos : IDr. H3a.lla,=fí ^/Cói. DEUTSCH M.-féle művészeti intézet Budapesten.

Next

/
Oldalképek
Tartalom