Protestáns egyházi és iskolai lapok – 24. évfolyam – 1881.

1881-08-07 / 32. szám

szándékozunk kiadni. E felhívásunknak azonban csak egy-két munkatársunk tett eleget, amiből azt kell következtetnünk, hogy az eszme legna­gyobb részöknél nem talált visszhangra. A jubi­laeumra vonatkozó tervünk megvalósításáról en­nélfogva lemondunk annyival is inkább, mert az általunk tervezett albumot — azt hisszük — pó­tolni fogja a megjelenendő Magyar Athenas. Meg vagyunk felőle győződve, hogy jelesebb munka­társainkat, mint egyházi irókat, az emiitett válla­lat sem fogja mellőzni. Erre nézve elegendő biz­tosítékot nyújtanak nekünk az illető vállalat szerkesztői, kik maguk is régi munkatársaink közé tartozván, bizonyára tudják méltányolni a lapunk körül szerzett irodalmi érdemeket. Hogy pedig némileg mi is könnyitsünk különben is fe lette fáradságos és nehéz munkájokon: a hozzánk beküldött életrajzok közül azokat, a melyeket egy liét alatt nem kérnek tőlünk vissza, el fogjuk küldeni a számukra. Budapest, 1881. aug. 6. A Prot. Egyh. és Isk. Lap szerkesztősége. * Személyi hírek. A nagykőrösi ref. egyháztanács Arnhold Nándor egy évre választott rajztanárt, állandóan megválasztotta. — Ballagi Aladár, külföldi útjából, melyet levéltári kutatások céljából tett, hazaérkezett. — A tornai egyházmegyének a zsinati választások céljából összehívott rendkívüli közgyűlésén bontattak fel — értesülésünk sze­rint — a lemondás folytán megüresedett segédgondnoki és aljegyzői hivatalokra beadott szavazatok is. Segéd­gondnokká egyhangulagujra Lükő Géza, az egyházmegyé­nek már három éven át közszeretetben és tiszteletben álló, erélyes és ügybuzgó segédgondnoka, aljegyzővé pe­dig Gyarmathy József, jósvafői lelkész választattak meg * Zsinati választások. Az érmelléki egyházme­gyében — mint nekünk írják — zsinati rendes képvi­selőkül megválasztattak : Szőke János esperes és Fráter Imre segédgondnok ; pótképviselőkül : Kiss Albert, baga­méri lelkész és Dr. Miskolcy Mihály, egyházmegyei vi­lági jegyző és tanácsbiró. — Az abauji ret. egyházme­gye — értesülésünk szerint, — jul. 26-kán tartott rend­kívüli közgyűlést a zsinati képviselőkre beadott szava­zatok felbonlása céljából. Egyházi részről általános több­séget senki sem nyert. Ennélfogva uj szavazás rendel­tetett el : a rendes képviselőségre Béki Sámuel, kassai­és Kérészy Barna, alsóvadászi lelkész között s a pótkép­viselőségre ugyancsak Kérészy Barna és Varga József szikszai lelkész között. Világi részről megválasztattak : Teleky Péter rendes- és Mecner József pótképviselőkül. — A tornai egyházmegyében — mint lapunknak irják — világi rendes tagul Lükő Géza, segédgondnok és orsz. képviselő, egyházi póttagul pedig Vajányi Lajos, per­kupái lelkész választattak meg. A tornai és a f.-zempléni egyházmegyék egy választókerületet képeznek olyan formán, hogy amaz világi rendes- és egyházi pót-, emez pedig egyházi rendes- és világi pótképviselőket választ. — A szabolcsi egyházmegyében — értesülésünk szerint — rendes képviselőkül megválasztattak : Lukács Ödön esperes és Ujfalussy József segédgondnok ; pótképvise­lőkül kijelöltettek: egyházi részről Gonda Balázs, Göröm­bei Péier és Vitéz Mihály, világi részről Pilissy László, Szesztay Károly és ifj. gr. Lónyay Menyhért. Ez utób­biakra a szavazás elrendeltetett. -— A kecskeméti egy­házmegyében — írja tudósítónk — Filó Lajos a pót­tagságot el nem fogadván, uj szavazás alkalmával Do­bos János, egyh. kerületi főjegyző és ceglédi lelkész választatott meg, aki megválasztatását elfogadta. * Az incédi esetre vonatkozólag, mely jelen számunkban van tüzetesen ismertetve, lapunk bezártakor vesszük a hirt, hogy az elmarasztalt Zarka és társai a mult hó végén már a szolgabírói hivatal által két izben is exequálva lettek. * Egy botrányos esetről értesitik az ,Egyetér­tést® a következőkben : Fürész kishonti község ág. ev. lelkészét, Laucseket, katonaság dobta ki parochiájából. Az említett község már egy pár év előtt Laucsek Dániel hírhedt pánszláv agitátort választotta meg lelkészeül, de a választást a felsőbb egyházi hatóság megsemmisítette s a szuperintendens a felszentelést megtagadta, mert Laucsek Dánielnek jogérvényes lelkészi oklevele nem is volt, lelkészi vizsgálata alkalmával őt a tiszai egyház­kerület vizsgáló bizottsága bárgyusága miatt a papi hi­vatalra mindenkorra alkalmatlannak találván. Azonban a dunáninneni szuperintendencia, melynek egyik főszóvi­vője Húrban, a pánszláv Laucseket pártfogása alá vette s lelkészi diplomával ellatta, sőt Húrban maga mellé vette Laucseket segédlelkészül s Geduly szuperintendens őt mint segédlelkészt felszentelte. Alig volt Laucsek fel­szentelve, atyja a fürészi ev. lelkész, maga mellé vette őt segédlelkészül s Laucsek, noha a tiszai egyházke­rület szuperintendense őt el nem ismerte, mindamellett tényleg mint káplán működött s atyjának halála után fürészi lelkészül megválasztatott. E választást a kishonti esperesség a fenebbi okoknál fogva megsemmisítette, s a megsemmisitést ugy az egyházkerület, mint az egy­házegyetem a panszlávok által provokált viták után helybenhagyta. Laucsek a fürészi papi hivatalból mind­amellett nem távozott el s a felizgatott fürésziek vona­kodtak más lelkészt választani. A kishonti esperességi felügyelő felhívta a fürészi ev. egyház felügyelőjét a törvény­telen lelkész elmozdítására, de ez nem engedelmeskedett; erre az esperességi felügyelő a fürészi felügyelőt állásától felfüggesztette s az egyházmegyei határozat végrehajtására a politikai hatóság segedelmét kérte ki. Laucsek Dániel s a fürésziek azonban ellenszegültek a szolgabírónak, s a mint ez karhatalmat volt kénytelen génybe venni, ellenszegültek a megyei pandúroknak is. A megye al­ispánja erre a hadparancsnokságtól katonai segítséget kért s kapott is. Losoncról egy század katonaság ment

Next

/
Oldalképek
Tartalom