Protestáns egyházi és iskolai lapok – 24. évfolyam – 1881.

1881-08-07 / 32. szám

* Iskolai jelentés. Az eperjesi evang. kerületi ta­nítóképző intézetbe felvétetni kívánók augusztus hó 17-ig nyújtsák be folyamodványaikat a collegiumi igazgató­sághoz. Ezekhez csatolandó egy egészségi- s tanodai bizonyítvány negyedik gymn. vagy reálosztályból ; a kik ennél többet s jó sikerrel végeztek, azoknak elsőbbsé­gük van a teljes jótétemény elnyerésében. (A kiknek zenehallásuk nincsen s énekelni képesek nem volnának, teljes jótéteményben nem részesülhetnek.) A jótétemé­nyesek közé felvett növendékek lakás, élelmezés, fűtés, világítás és oktatásban teljesen díj nélkül részesülnek, szegényebb sorsnak részben írószerekkel is elláttatnak. Eperjes, 1881. jul. 17. Zsarnovicky István, tk. vezető tanár. * A pápai főgymnasiumban — mint nekünk írják — az érettségi vizsgák legközelebb mult julius hó 25., 26., 27. és 28. napjain tartattak. Jelentkezett ezen érettségi vizsgákra összesen 47 tanuló. A vizsgáló bizott­ság az elnökön kivül, az egyes tantárgyakból kérdező 7 tanár altal egészíttetett ki. A jelentkezettek az egyes tantárgyakból adott feleleteik utan megállapított osztály­zataik nyomán, a következő érettségi fokozatokra talál­tattak érdemeseknek : eximio modo maturus 3, laudabi­liter maturus 3, bene maturus 10, sufíicienter maturus 6, maturus 16, visszavettetett 2 hóra 7, I évre 2. Válasz­tott életpályájokra nézve a vizsgázottak így oszlanak el: lelkészi pályára szándékszik lépni 9, orvosira 4, gazdászatira 10, jogira 10, katonaira 7, erdészetire 2, vasúti hivatalnokira 2, postaira 2, gyógyszerészetre 1. * Az acsai ev. egyház köréből irja nekünk Mel­cer Gyula lelkész ur, hogy a nevezett egyház tőkéje legközelebb két uj alapitványnyal gyarapodott. Az egyik Acsa leánygyülekezetét, Erdő-Kürthöt illeti. A folyó évi január hó 16-án Felső-Szemeréden, női erényekben gazdag élete 87-dik évében elhunyt, néhai Gróf Stainlein­Saalenstein Ede, bajor kir. kamarás, val. b. t. tanácsos és miniszter özvegye, született Báró Hellenbach • Paco­lay Zsuzsanna, a bajor szent Anna-rend tulajdonosa stb., a nevezett gyülekezetnek 2000 frtot hagyományozott, mely összeget az örökösök megbízottja, Gróf Chorinszky Igó, az esedékes félévi kamattal együtt a lelkész ur ke­zeibe e napokban lefizetett. A másik alapitvany az acsai ev. anyaegyházat illeti. Ugyanis Báró Prónay Róza, az általa rendesen gyámolított kebelbeli szegények, ügye­fogyottak, özvegyek s árvák felsegélésére, innen való távozása alkalmából, Melcer lelkész ur kezeibe, egy sa­játkezüleg irt alapító levél kíséretében, egy első hazai taka­rékpénztári könyvecskén letett 1000 frtot, melynek félévi kamatai e napokban már tényleg ki is osztattak az egyházi elöljáróság által. Midőn Melcer lelkész ur hálát ad a kegyelem Istenének, hogy ily nagyszerű adományok letéteményesévé tette őt, egyúttal meg­jegyzi, hogy az előbb emiitett kétezer frt, első helyen való betáblázás mellett törvényes kamatra bármikor kölcsön felvehető. A netaláni jelentkezőknek kész bő­vebb felvilágosítással is szolgálni. Adjon az Isten vallá­sunknak, egyházunknak sok ily lelkes párfogókat! * Esdő szózat. Folyó évi jul. 28-kan emberi gon­datlanságból támadt tűzvész Kis-Sáró községében ki­mondhatatlan károkat okozott. Most foglalkozván a nép a mezei áldás betakarításával, nemcsak 30 ház égett el, hanem többeknek évi termése is a lángok martaléka lett. Legnagyobb mértékben érzi mégis a csapast a sárói egyházközség tanítója, Szüts Bálint. E szerencsét­len tanitó helyzete igazán a kétségbeeséssel határos. A mellett, hogy ez évi összes termése az utolsó szemig betakarítva levén, hamuvá lett: még egy szép háza, mint 17 évi hivataloskodasából összes szerzeménye is, a pusztító tűz áldozataul esett. A védelmet a nagy szél is akadalyozta; igy történt, hogy háza is beégvén, most mindenétől megfosztatva van. Ily kétségbeejtő helyzet gyors segélyt igényelvén, sietve megkezdtük a gyűjtést e szerencsétlen család részére egy szűkebb körben. Oh de mi ez, az okozott nagy karhoz viszonyítva 1 Mert 3 ezer forintnyi kár egy szegény néptanítóra nézve mesés összeg. Ugyanazért a könyörületes szívekhez fordulok e véginségre jutott néptanító-család érdekében, s felké­rem e becses lap t olvasóit is, hogy kegyadományaik­kal járuljanak e nyomorra jutott család felsegéléséhez, hadd lásson még jó napokat, hadd lássák meg romlá­suknak újra épülését. Isten oltalma s kegyelme legyen mindnyájunkon 1 Juhász Pál, lelkész.*) Gyászhír. Fülöp Mária, a kisújszállási ref. leány­iskola képzett és szorgalmas segédtanitónője, néhai Fülöp Gábor, székelyhídi ref. lelkész leánya, 28 éves korában elhunyt. Béke hamvain ! * Szerkesztői mondanivalók. Cs. P. A Séllei András lácai néptanító jul. 10-diki jubilaeumáról irt, különben érdekes tudósítását — sajnálatunkra — nem közölhetjük j mert közölve volt az már nemcsak a napi lapokban, hanem — épen az ön tollából — még egy heti lapban is. Pedig a derék öreg, — aki egy félszázadon át vándorolt azon a háládatlan pályán s a ki a népneve­lés érdekében a maga szerény kis körében oly sokat tett, — megérdemelné, hogy most, becsületes működésének félszázados évfordulóján minél többet foglalkozzunk vele. Nem mi rajtunk múlik, hogy ezt nem tehetjük. A mi lapunk nem történeti adattár, hanem hírlap, melynek mint ilyennek, a napi eseményeket lehetőleg gyorsan kell regisztrálnia. Általában kérjük tehát t. munkatársa inkát, hogy az egyház és iskola köréhen előforduló esemé­nyekről mindenkor haladék nélkül tudósítsanak bennün­ket. Tudósításaiknak így és csakis így vehetjük hasznát. V. L. Perbete. Z. D. N.-Sz.-Mihály. Levelet irtunk. NECROLOG. Egy papi özvegygyei ismét több, s az ur szolgái kö­zül egygyel ismét kevesebb. Ki még a mult év folyamán *) A netalán beérkező adományokat szivesen elfogadjuk, nyil­vánosan nyugtázzuk és rendeltetésök helyére eljuttatjuk. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom