Protestáns egyházi és iskolai lapok – 19. évfolyam – 1876.

1876-09-24 / 39. szám

megyénket megtisztelte, az arany középútat folytonosan fel birja tartani s a két szélsőség közt a fontolva hala­dókkal tart, s bölcs mérséklete által csak növeli az iránta való tiszteletet. Beszédét Kun B. püspök éltetésével re­kesztette be. — Az éljenek elhangzása után nem sokára Csengery József átányi lelkész abból indulva ki, hogy a vezérnek mindig jól esik, ha jó vezérkarral rendelke­zik, éltette az alsó-borsodi e.-megye tanáesbiróit s külö­nösen annak két elnökét. — Szentimrei József br. Vay Béla főispánt, ki mint egyik tanácsbiró jelen volt, éltette s folytatólagosan a diósgyőri egyházat és lelkészét. Csen­geri Szentimreit. Kun B. az alsó borsodi e.-megyét, annak elnökeit, tanácsbiráit, lelkészeit, tanítóit és egyházait. Szentimrei Vattai Istvánt, Tóth Dániel az elnökök gye­mekeiért emelt poharat, hogy azok egykor vallásosság tekintetében atyjok nyomdokait kövessék; Bódogh Al­bert elmondta, hogy nem régen szolgál az egyházi téren, de már eddig is sokkal több tövisre talált itt, mint ró­zsára. Az egyházért munkálkodás közt és annak szolgá­latában örömet csak azok az órák nyújtottak neki, me­lyeket ezen körben töltött: bizonyosan azért, mert itt szeretetet tapasztalt. — Porcs az egyház-megye ügyes és tudományosan képzett főjegyzőjéért, Tóth Dánielért, emelt poharat. Az ebéd ez alatt véget ért s a közeledő est távozásra inté a vidékieket. IRODALOM. * Honpolgártan. Irta Vasadi Balogh Lajos ref. lel­kész, a vértesaljai tanitó-egylet elnöke. Hatodik teljesen átdolgozott kiadás. Székesfejérvár, 1877. Klökner Péter tulajdona. — Népiskolai növendékek számára irt kézikönyv, mely a polgári jogokat és kötelességeket a törvényekkel megegyezőleg ismerteti. A „Honpolgártan" alkalmat nyújt a tanítónak, hogy alkotmányos érzelmet öntsön növen­déke fogékony keblébe, s viszont a növendék biztos alapot nyer általa, jövendő polgári életének helyes foly- j tatására. 117 kérdést és feleletet foglal magában, s külön 2 levélen tárgyaltatnak a legszükségesebb ügyiratok. Ara kötve 30 kr. * r A népiskola módszertana" cím alatt egy becses munka jelent meg a napokban Gyertyánffy István és Kiss Áron uraktól. Közelebb bővebben szólandunk róla, addig is t. olvasóinknak, s különösen a tanitó uraknak figyelmébe a legmelegebben ajánljuk. Ára 2 frt. Meg­rendelhető a szerkesztőknél Budapest I. ker. országház­utca 117. sz. a. * Hazai evangelikus lelkészeink gyakran jönnek olyan helyzetbe, hogy gyülekezetük anyanyelvétől külöm­böző nyelven kell lelkészi teendőket végezniök, a mi némelykor az illető nyelvben nem eléggé jártas lelkész, nek nem kis bajt okoz. E bajon segítendő S z e b e r é­n y i Gusztáv bánya-kerületi evang. superintendens úr közelebb egy „Kézi Agendát" adott ki „temetkezési és egyéb előforduló szertartások alkalmára", melyben tót, magyar, és német nyelven temetési, keresztelési egyház­kelési, urvacsorázási stb. beszédek s imák foglaltatnak. Azt hiszszük a hazai evang. lelkészeknek igen hasznos szol­gálatot tett a t. szerző. Megrendelhető Hornyánszky Viktor úrnál, Bálvány-utca 20 sz. KtíjLOKFÉLÉK. * Gróf MikÓ Imre temetése f. hó 19-én ment végbe Kolozsvárt, a nagy hazafihoz illő diszszel, s részvéttel. Halálának híre befutotta azonnal az országot, és minden­felől részvétnyilatkozatok s küldöttségek érkeztek. Szept. 17-én már az udvartól is érkezett távsürgöny, melyben királynénk a hű alattvaló • és hazafi, elhunyta fölött legőszintébb részvételét fejezteté ki. Kolozsvár városa a maga halottjának nyilvánitá a boldogultat, s a család beleegyezésével ő temettető el Mind a város, mind az erdélyi gazdasági egylet, melynek a boldogult elnöke volt, gyászjelentést küldöttek szét, koporsójára babér­koszorút tettek, érdemeit a városi jegyzőkönybe külön gyászszegélyű lapra írták be. — A temetés napján á kolozsvári színház zárva volt, úgy szintén az üzletek. Mindenfelé fekete lobogók hirdették a nemzet gykazkt. A temetési szertartás d. u. 4 órakor kezdődött a belkö­zép utcai grófi házban, hol Nagy Péter püspök úr mon­dott az egész közönséget mélyen meginditó imát; a te­metőben pedig Simon Elek polgármester tartott gyász­beszédet, a boldogúlt érdemeit hiven tolmácsolva. Összesen vagy száz küldöttség vett részt a temetésen, többek közt a kormány s az akadémia is képviseltette magát; a ko­porsót 25 koszorú ékesité, közöttük az erdélyi reform, egyházkerületé is. * A pesti magyarajkú evangelikus egyház e hó 20-án közgyűlé t tartott, melyen elhatároztatott, hogy az esperesi hivatal kéressék fel a bold. Székács József el­hunyta folytán megüresedett lelkészi hivatal betöltetése érdekéből szük éges intézkedéseknek mihamarabbi meg­tételére ; kimondatott továbbá, hogy az egyháznak csupán egy jelöltje van: Győry Vilmos orosházi lelkész, s végül hogy az esperesi hivatal kijelölési jogát teljes épségében akarják ugyan hagyni, de a gyülekezet próba papoltat­hatási jogával ez úttal nem kíván élni, ismeretes levén előtte eléggé jelöltje. * A dunameliéki ref. egyházkerület őszi közgyűlé­sét októbei 12 s következő napjain tartandja. * Helyreigazítás. E lapok 37-ik számában, a kü­lönfélék rovatában azon közlemény volt olvasható, hogy Sebján János, pilisi segéd-lelkész, két helyre — Nagy­Szelezsénybe és Bényére — lévén megválasztva lelkészül, a két állomás közül, az utóbbit vállalta el. E közlemény folytán, a pesti ev. egyházmegye főesperesi hivatala által, mint ezen egyházmegye egyik jegyzője, meg vagyok bízva annak kijelentésére, hogy a bényei ev. egyházban

Next

/
Oldalképek
Tartalom