Protestáns egyházi és iskolai lapok – 16. évfolyam – 1873.

1873-07-27 / 30. szám

Pályázat. A dobsinai községi iskola részéről pályázat nyittatik egy tanítói állomásra a második elemi fiú­osztályhoz. Fizetés : 560 ft., szállásból* 100 ft. Kívántatik a kormány által megszabott tantárgyak elő­adásán kivül a zene, rajz ós tornászatbani jártasság. Ez állomás egy próbaévvel v.m összekötve Pályázók felkéretnek pályázatukat f. ó. aug. hő 10-ig alulirthoz beküldeni. Dobsina, jul. 8. 1873. Marké Samu, 1—2 iskolaszék elnöke Az erdélyi ev. ref. egyházkerületben a fogarasvárosi b. hitv. egyház fitanodájában egyik tanítónak elő­léptetése folytán megüresült elemi tanítói állomás. Évi fizetéses 1.) két szobából álló szabad szállás az iskola épületébe i; 2.) készpénz az egyház pénztárából 300 ft. o. é. rendszeresített fizetés és 60 ft. o. é. drágasági pótlék, melyeket mind havi részletekben vehet ki; 3.) egy darab veteményes kert, és a mezőn tanitótársával közösen használandó nyélföld; 4.) a három sátoros innepen való predikálásért az egyház pénztárából legátusi illeték összesen 5 ft. 25 kr. o. é. 5.) a piaci vámfának 1/ 4 része, melyből osztálya tantermét is füttetni köteles; 6.) temetések alkalmával éneklési dij 30 kr. o. é. A 3. 4. 5. és 6. pontok alatti járulékuk megérnek legkevesebbet 100 frtot o. é. 7.) tandíj: felekezetünkön levő növendékeitől 1 ft. o. é., idegenektől 2 ft. o. é. egy tanévre. Az osztály növendékeinek száma ez időben volt 45. Teendői : 1.) a fitanoda I. II. elemi osztályainak az országos közoktatási törvény szerint minden tantárgyban való tanítása és vezetése; 2.) a sátoros innepeken tanitótársával a kitett dijért legátusi templomi szolgálat; 3.) a temetéseken — ha meghivatik — a kitett dijazásért a kántor mellett éneklési segédkezés ; 4.) nagy szükség esetében templomi szolgálat. Pályázhatnak okleveles tanítók, gymnaziumot vagy főreáltanodát végzett ifjak. Ha a tervezett állimi nyuglijhoz csak okleveles tanítóknak leend igényök: azon esetben az azzal nem birók köteleztetnek a kiirt határ­idő alatt valamely képezdénél érvényes oklevél nyerhetés végett szigorlatot tenni le, különben az állomáson meg nem maradhatnak. Pályázni akarók ez évi augusztus hó 25-ig tanítói képességöket, erkölcsi magokviseletét s eddigi szolgá­latukat igazoló előljárósági bizonyítványaikkal kellően fölszerelt folyamodványaikat tiszteletes Páncél Károly helybeli ref. lelkész úrhoz, Fogaras, Erdély, bérmentve küldjék be. A rajzbm jártasok, mi külön okmánynyal igazolandó, hasonlók között előnynyel birnak. Az állomás a beálló tanév kezdetén mulhatatl inul elfoglalandó leszen. Az egyházi közgyűlés jegyzőkönyvéből 1873. julius 13-án 1_2 Szilág-yi Samu, egyházi jegyző. A selmeci ev. német-magyar egyház pályázatot hirdet egy vegyes alsó-elemi tanítói állomás betöltésére Elengedhetlen feltétel, a szakképzettségen kivül az orgonálás tudása is; az ezen állomást betöltő tanítónak kel ugyanis a kántori tisztet is végeznie. Javadalmai: 500 ft. o. é. fcész pénzbeli az egyház pénztárából havi részletekben s az osztály növendé­keitől járó 200 ft. o. é. meghaladó tan dij. A jelenkezők felkéretnek felszerelt folyamodványaikat augustus hó 30-káig a papi hivatalhoz beküldeni. Selmec julius 21-kén 1870. 1 3 Híindel Vilmos, ev. lelkész.

Next

/
Oldalképek
Tartalom