Protestáns egyházi és iskolai lapok – 16. évfolyam – 1873.

1873-01-05 / 1. szám

PROTESTÁNS YHÁZI ÉS ISKOLAI LAP. sr s® Szerkesztő- és Kiadó-hivatal: Mária utca 10-dik sz,, első emelet. Előíizetéisi dij: Helyben házhozhordással s TÍ (lékre postai küldéssel félévre 4 ft. 50 kr, egész évre 9 frt.Előfizethetni min­den kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. Hirdetések dija : 4 hasábos petit sor többszöri beiktatásnál 5 kr., egyszeriért 7 kr. sorja. ~ "Bélyegdij külön 30 kr. Előfizetési felhívás a u „Protestáns Egyházi és Iskolai Lap 1873. XVI. évi folyamára. Az 1873-ik évvel a „Prot. Egyh. és Iskolai Lap" küzdelmes életének tizenhatodik évébe lép. Sok minden megváltozott azóta, de semmi sem inkább, mint lapunk külső körülményei. Mióta lapunk megindult, papiros és nyomatás ára minden két-három évben 10—12 százalék­kal emelkedett, ugy hogy mai nap a lap kiállítási költ­sége majdnem kétannyi, mint volt eleintén, holott az elő­fizetők száma viszont, mióta a hazafiak előtt a politikai pálya megnyílt, tetemesen alább szált. Ily körülmények közt, különösen miután a nyomda részéről épen most ve­szem a jelentést, hogy újévtől kezdve ismét kénytelen az árakat feljebb emelni, nem marad más módunk, mint hogy a néhány száz előfizetővel folytatott „Szemle" ki­adásával felhagyunk, a főlap árát pedig 1 írttal felemel­ük, ugy hogy 1873-tól kezdve „a Protestáns 'Egyházi és és Iskolai Lap" ára : Egész évre . . . . 9 frt — kr. Félévre 4 „ 50 „ Negyedévre . . . . 2 „ 25 „ így is lapunk a rokonnemü szaklapok legolcsóbbi­kának mondható, miután például az „Erdélyi prot. Köz­löny", mely hetenkint felényi terjedelemmel jelenik meg, 6 írt., a berlini „Allgemeine Kirchenzeitung" pedig, mely szintén hetenkint egy kis iven, és csak nagy ritkán más­fél iven (és sárga itatós papiroson) jelenik meg. 4 tallér, vagy a mi pénzünkön közel 8 forint. Jólélekkel mondhatjuk, hogy a szükségparancsolta árfölemelés mellett csak akkor lesz lapunknak tisztességes fennmaradhatása, ha a tisztelt közöüség nagyobb támoga­tásban részesitendi, mint a minővel néhány év óta talál­kozott. Hat előfizető után a t. gyűjtőknek egy tiszteletpél­dánynyal szolgálunk. Pest, 1872. december hóban. Ballagi Mór, szerkesztő és kiadó-tulajdono Nézzük a jövőt! Somnium narrare, vigílantis est, et vitia sua confiteri sanitatis indicium est. Expergiscamur ergo, ut errores nostros coarguere possimns. Seneca. I. Lapunk mult évi folyamában többször, de kü­lönösen a „Fekete pontok" cimü cikkemben egyházi életünk nem egy sötét oldalát tártam fel, azon meg­győződésben, liogy aki orvosolni akar, annak min­denekelőtt tiszta tudomással kell birnia a betegség mivoltáról. Most, miután a diagnosist megállapítot­tuk, ideje, hogy állapotaink másik, a jövőt néző de­rültebb oldalát is megtekintsük. Elfordítom tehát szememet a jelennek egén látható fekete pontoktól, hogy annál elfogulatlanabbá nézhessek azon jövőnek elibe, melynek alkotása tőlünk függ ós mely biztatva mosolyog felénk. A protestantizmus Magyarországon még csak most ':t idheti meg igazán életmissiója nagy müvét, amennyiben most van először azon helyzetben, hogy elve 3i aészetszerü kifejlődésének helyet engedhet, a nélkü . hogy létét kockáztatná S mert módjában van elvét szabadon kifejteni, ki is lesz előbb-utóbb fejtve, bármii.' iparkodjék is a rögzött rövidlátóság a kö­rűimé ;ek kényszerűsége alatt felvett kerülő irányt megörökíteni s ezáltal a-dolgok menetét késleltetni. A protestantizmus a személyes érték tudatára ébredt emberiségnek müve. „Itt állok, nem tehetek máskép, isten engem ugy segéljen\ u Luthernek wormsi beszédét berekesztő e halhatatlan szavai egy nagy eszmét fejeznek ki, mely azóta az emberiség vezéreszméje lett s mely kimondja, hogy vallási dol­gokban az egyén nem ismerhet el maga felett bi­rórrt rrrás4, mint istentől sugalmazott önnön maga P A P A

Next

/
Oldalképek
Tartalom