Protestáns egyházi és iskolai lapok – 14. évfolyam – 1871.

1871-01-29 / 5. szám

nye : 17 frt. Königsmayer K. ivén 10 frt. Lejtényi György ivével 105 frt 62 kr. Nedolyi János, igazgató gyűjtése a selmeci gymn. növendékek közt: 10 frt Nuber Sándor, eperjesi gymn. igazgató ugyanily gyűjtésének eredmé­nye 36 frt 75 kr. E közlés összege: 1986 frt, 49 kr., 2 db arany, 1 ezüst tallér és 1 ezüst húszas. Az 1-ső és 2-ik közlés összegét, mi 1217 frt, 12 kr. hozzáadva, begyült eddig készpénzben 3203 frt, 61 kr., egy 500 frtos szöllődézsma váltsági és egy 100 frtos földtehermentesitési kötvény, 2 arany, 1 tallér, 1 húszas ezüstben, 10 példány „Margitszigeti emlék." Budán 1871. jan. 13. A balaton-füredi szeretetházra bejövő adományok kezelői. A legutóbbi, 1870. april 17-én tett kimutatás óta főtiszt. Székács József superintendens ur utján, a követ­kező adományok gyűltek az orsz. prot. árvaházra: Ko­vács Sebestény Endre 50 frt, Roszner Henrika asszony 3 frt, Sós Károly né szül. Schwarc Margit asszony gyűjtése 7 frt, 50 kr. Nyácsik Edre segéd, lelkész gyűjtése 7 frt. a tiszántúli reform, egyházkerület részéről Zagyva Imre 14 frt. Összesen 81 frt, 50 kr. Ez az előbb közlött összegekkel együtt teszen 2930 frt, 34 kr. és 5 tallért. Pesten 1871. január 24-én. Török József, segédlelkész. HIRDETÉSEK MEGJELENT „A tudomány fejlődése hajdan és most." IRTA: BALLAGI MÓR. Kapható minden hazai könyvárusnál ós a szerzőnél. 1-* 30 krBjcár. JF* ály ázat a h,-szoboszlói reformált egyházban újonnan álitott leánytanitói állomásra (IJI-ik és IV-ik elemi osztály). Évi fizetés: 1.) 400 azaz négyszáz forint o. é. 2.) 40 azaz negyven véka buza. 3.) 40 azaz negyven véka árpa. 4.) 100 azax; egyszáz forint o. é., mint a női munkák, s gazdasszonyi foglalkozások gyakorlati tauitásáérti évi dij, melyért a növendékeket, külön, dijnélkül köteles a tanítónője oktatni. 5.) Diszes lak az uj iskolaépületben, udvar­ral s konyhakeit helyiséggel. A bizonyítványokkal ellátott folyamodványok a reform lelkészi hivatalhoz f. évi március 15-dikéig bér­mentesen beküldendők. 1—3 H.-Szoboszlón, 1871. jan. 24. A reform egyháztanács. Pályázat segédtanítói állomásra. Az apostagi ág. hitv. ev. iskola tanítója mellé egy segédtanító kerestetik. Évi fizetése 120 frt, szabad lakás és teljes ellátás, ágyneműn kívül. Kívánatos, hogy a pályázni akaró tanitó-képezdét végzett egyén legyen, ma­gyarul helyesen beszéljen ós az orgonálásban jártassággal bírjon. Az állomás f. é. febr. 1-sején elfoglalandó. Kelt Apostagon (Pestmegye, posta-állomás) 1871. jan. 12-én. Szirotka József, 2—3 «v. tanitó.

Next

/
Oldalképek
Tartalom