Protestáns egyházi és iskolai lapok – 13. évfolyam – 1870.

1870-10-23 / 42. szám

1327 .1329 1327 tel fogadtatik. Fénypontja a tauitókra vonatkozik, mi­szerint az eddig 5—6 kittinő helyett, most 23-ra növe­kedett a kitűnők száma, a többi dicséretes, alig ele­gendő egy siucs. örvendetes jelensége ez annak, miként tanítóink mind inkább sietnek feladatuknak megfelelni, s rögös pályájukon korunk kívánalmaihoz mértten ha­ladni. Van egy pont is, mely a semlyéni takarékmagtár állását sötét oldaláról mutatja N, benue 15i l/ 2 véka élet kiadatlan hevervén, s mint az egyházi elöljáróság által alöadatik, azon az okon, mert főgondnok Szunyogh János ur, az egyházmegye világos szabálya ellenére, az 1 véka kamatot egy köböltől 17 2 vékára emeltette. Mirenézve a semlyéni presbitérium az egyházmegye ál­tal felhivatik okát adni a magtári készlet bent maradá­sának s ez által az egyház tetemes károsodásának, hogy a valódi ok kitűnvén annak idejében az egyházmegye e tekintetben ítéletet hozhasson. 5. Olvastatott a nagybányai egyházmegye 1870 május havában tartott közgyűlése azon határozata: „az egyházkerület az országgyűlésen, a protestáns papság­nak állandó állami segélyeztetését szorgalmazza," mely határozat magáévá tételére egyházmegyénket is felhívja. Szerintünk nem ütvén még e tekintetben az óra, leg­alább a jelen körülmények semmi kilátást nem Ígérvén az indítvány célszerű tárgyalására, várva e tekintetben jobb időre, az indítványt egyszerű tudomásul veszi. 6. AZ uj-létai magyar és német ajkú, egymástól külön válni akaró leányegyház tagjait sikerült a tavaszi gyűlés alkalmával kinevezett küldöttségnek az együtt­maradásra bírni, s köztük a békeszeretet és egyetértés alapján az egyesülést létesíteni. Adja isten, hogy az ösz­szetartás alapján e leány egyház inielébb méltó helyet foglalhasson anyaegyházaink sorában. 7., Több szükséggel s nyomorral küzdő egyházak, mint a tárcsái, apártkeresztúri, alsóábrányi, s monospetrii, államsegélyért folyamodván, mint segélyezésre egyiránt méltók, a fotiszteletü egyházkerület munkás szeretetébe ajánltatnak. 3. Széplaki lelkész tiszt. Takács József ur, mint beadványában kiteszi: nevetségesnek tűnvén fel előtte azon 14- 15 frt évi jutalék, miben a papi árvák s öz­vegyek a gyámoldából részeltetnek, ennek jobbítására 2 módot hoz javaslatba, 1-ször háromszoroztassék meg min­den lelkész részéről az eddig fizettetni szokott 2 frt. gyámoldai illeték, vagy pedig 2-or maradjon az iddigi 2 frt, hanem e mellett adnánk ki évenkint papi dolgoza­tainkat, „érmelléki szellemi termények" cim alatt, s az ezeknek árából- begyülendő öszveg fordíttatnék a papi gyámolda tőkéjének gyarapítására. Szép az eszme, meleg érzelmet lehelő, s gondolkodni szerető ifjúi lélekre mutat, mennyiben azonban, a ki évenkint 2 frtot is nehezen fizet, bajosan, vagy tán nem is volna rá vehető, hogy 6 frtot fizessen, hol pedig erkölcsi kötelességnek kell győ­zedelmeskedni, épen nem akar közgyüíésünk erőszakhoz nyúlni, de meg szabadságában áll miadenkínek — mondják sokan—nagyobb Összeg erejéig is biztosítani, nyitva levén e tekintetben az ut számtalan hazai ugy, mint külföldi intéz eteknél ; arra nézve pedig, ha vájjon egyházi dol­gozataink, a nagy közönség tetszését eltalálva, kelen­dőségnek örvendenének-é? nem járaáuk-é ugy — mint ily vállalatoknál megesni szokott, hogy némelyiknek a hol van kezdete, ott van végzete, nem hulianánk-é alá a megbukás keserű örvényébe, pártfogók, előfizetők s mun­katársak hiányában? senki jót nem állhat: mind ezen s ezekhez hasonló akadályokba ütköző okoknál fogva, közgyűlésünk az indítvány elfogadásához, bár mennyire szent legyen is a szándék a legjobb akarat mellett sem járulhatván, még most marad a régi gyakorlatban levő 2 frt évi gyámoldai illeték fizetése mellett. 9. Hat körlátogató közül hárman: Csató József, Szivos Sándor, Bajza Antal eljárásokról szóló jelentéseiket az iskolák szellemi s anyagi állapotáról beterjesztvén: jelentésök helyeslő tudomásul vétetik, s hivataluk, to­vábbi sikeres folytatására felhívattak, kik pedig jelenté­söket most tenni elmulasztották,jövőre ezt cselekedni fel­hívatnak, Egy pont azonban Bajza Antal ur jelentésében a szünidők tartamára nézve egy öntetűség tekintetéből fi­gyelmet keltve, hosszas vitatásra adott alkalmat, mig nem végre abban lőn a megállapodás, miként a szünidők meg­határozása helyi viszonyoktól függvén, e tekintetben rendelkezni minden egyháznak saját dolga. Ér-Köbölkút, oktober 11. 1870. Papp Gábor egyházra, tanácsbiró s jegyző. A sámsonházi á. h. ev, uj templom fölszentel­tetése. F. év okt. 8-án reggeli fél 11 órakor a pest-lo­sonci vasúton érkező főtiszt. Dr. Székács József püspök urat Pásztón, — mint a sámsonházai ev. egyház egyesült protestáns leánygyülekezetében, — az indóháznál nagy­számú közönség várván, a kiszálló nagy vendégnek Platthy Józ ef pásztói földbirtokos s ugyanott egyházi felügyelő ur megragadó beszédben tolmácsolá saját és képviselt egyháza örömteli érzelmeit becses megjelenése fölött. Kölcsönös üdvözletek után megindult a hosszú menet a városon keresztül harangszó mellett, elől nagy­számú lovas bandériummal, „Éljen Székács József" feli­ratú zászlókkal s harsány „é 1 j e n e k" között, a Sám­sonháza felé vezető uton. A menet egy órai utazás után Sámsonházára érkezvén, ott mozsarak dörgése, haran­gok zúgása s üdvözlő „éljen"-ek között bevonult a méh­szorgalmu lakosok csinos falujába. A jelenet megható, megragadó volt. Elől két sorban felállított honvéd had­fiak tisztelegtek, tovább az ut mindkét szólén sorakozva fehér ruhába öltözött s koszorúkkal díszített szüzek vi­rágot s virágfüzéreket hintettek az útra, s még tovább, egész a szép paplakig díszruhába öltözött nők, férfiak, aggastyánok örömkönnyes szemekkel lobogtatták kendői­ket, kalapjaikat. A paplakon egy leányka tót — és az

Next

/
Oldalképek
Tartalom