Protestáns egyházi és iskolai lapok – 11. évfolyam – 1868.

1868-07-12 / 28. szám

egy árnyékszék 5 írtra s fizettetett 5 frt. = Összesen: 360 frt 94 kr, — mely ősszegből a megmaradt épületfa tűzi fa értéke fejében leszámittatott 1 frt, ugy hogy a kárpótlási összeg 359 frt 94 krt tesz. A ház felvételénél tanúsított méltányos eljárás bi­zonyságául emlitésre méltó azon körülmény, hogy, ámbár a gyülekezet csak 16 •°-nyi padlást biztosított, az mégis valóságos, 33 D°-et is túlhaladó területe szerint jött szá­mításba. Bizalmat szavazni egy károsult gyülekezet nevében a főt. egyházkerületnek a tömeges biztosítás ügyében tett bölcs intézkedéseiért, valamint hálás köszönetet ez ügy­ben megbizott képviselőjének, nt. Pálfy József urnák, gyülekezetünk érdekében tanúsított buzgalmáért, vala­mint elismerésünket nyilvánítani a biztosító intézetnek, önzetlen, méltányos eljárásáért, — célja ez igénytelen so­roknak. Meszlén, jun. 30. 1868. Poszvék Sándor, leikész. A csepeli ref. egyház tiszt. Bosznui Sándort választotta meg rendes lelkészül. Ötven éves jnbilaeiiiii Vésztőn. Mult jun. hó 29-én a vésztői helv. hitv. egyházköz­ség ritka szép és nevezetes ünnepélynek volt szemtan uja. A békés bánáti helv. hitv. egyházmegye egyik méltó di­csekvése, a közéletben szeplőtlen becsületessége által minden őt ismerők tiszteletét kiérdemlett, hivatalos mű­ködésében ugy tiszttársai mint felsőbbjei elismerését tel­jes mértékben megnyert, közelebb a nevelés és a tanítás terén szerzett érdemeiért koronás ezüst érdemkereszttel kitüntetett öreg Bán István, kántor s tanitói pályája ötvenedik évfordulatának örömünnepét ülte. Meg voltak híva s kevés kivétellel meg is jelentek a vidék lelkipásztorai s tanitói s mások számosan. Az ünnepély d. u. 4 órakor a templomban vette kezdetét. Békésbánáti esperes nt. Hajnal Abel ur előadta az össze­jövetel célját s indokát. Tiszt. Csák János lelkipásztor ur buzgó hálaimát emelt az egek urához s áldást kért az agg szolgatársra. Sipos Antal községi jegyző ur értékes ezüst kelyhet nyújtott át az ünnepelt férfiúnak e nap emlékeül. Végre felső 1. isk. tanitó t. Szűcs Károly ur tolmácsolta a közörömérzületet. Közben-közben a békési dalárda énekelt. Este gazdag teríték várta a díszes paplakon a nagyszámú jelenlevőket. Fesztelen társalgás, élénk jó­kedv, s pohárköszöntések fűszerezték az est örömeit. Vajha minden egyház oly önzéstelen kegyelettel viseltetnék megélemedett s a hosszas munka nehéz küz­delmei alatt megfáradt belhivatalnokai iránt, mint azt ez alkalommal örömmel tapasztalni szerencsések valánk ! Békés, jul. 1. 1868. Szegedi Károly, m. k. az ünnepélyre meghívottak egyike. Enilékeztetésü!. Az 1848. évben S.-Patakon készült, — és 1858-ban megújított „szent kötés" által érdeklett barátaimat szí­vesen figyelmeztetem, miként összejövetelünk határideje f. év augusztus 25-e leend. Azon nap estéjére, — miután a kötvény értelmében nekem lehet reménylenem azon szerencsét, hogy barátaimat házamnál üdvözölhessem, — ezennel meghívom mindnyájokat tisztelettel, s barátilag. M.-Keresztes, j il. 3. 1868. Bornemisza József. Esdő szózat. Ha az Úristen megáldott bennünket jóléttel, va­gyonnal, erkölcsi kötelességünk a szegényeken, elha­gyatottakon segíteni. Most, midőn a Mindenható ujolag kiterjeszté fölénk áldó kezeit, midőn a földmives fárado­zásait dus termés jutalmazta, biztat bennünket a remény, hogy meghallgattatásra találand esdőszózatunk, melyet egy koldussá lett hitrokon község felsegélése végett a hitrokonokhoz emelünk. — Szabolcsmegyébe kebelezett Balsa községe mult hó 18, 20 és 23-ik napjain legna­gyobb részben lángok martalékává lőn. Fő-utcája, hol leginkább protestánsok laktak — az első háztól az utol­sóig leégett minden melléképületeivel. Leégett a temp­lom, torony, lelkészi s tanitói lak. Oda égett a lelkész­nek minden vagyona, a tanitó is csak igen keveset ment­hetett meg. Oda égtek az anyakönyvek, az úrasztalához való készületek. Rom, hamu pusztulás minden! Egyetlen prot. gazda vagyona maradt meg épségben. Az egyház, lel­kész és tanitó kára összesen 6000 forintra tehető. A bal­sai egyház porrá égett tagjai saját erejökre hagyatva templomot, paplakot iskolát, fölépíteni nem lesznek ké­pesek • épen azért t. olvasóink keresztyén szeretetéhez fordulunk, hogy most, midőn épen isten áldása begyűjté­sével foglalatosok, juttassanak abból valamit koldusbotra jutott hitsorsosainknak is. A pénzbeli kegyadományokat szerkesztőségünkhöz kérjük beküldetni, s egyszersmind felkérjük a t. jóltevőket, hogy egy pár szóval meghatá­rozni méltóztassanak, hogy az illető összeget a kárvallott egyháznak, vagy a papnak vagy a tanítónak akarják e juttatni. Szerk. GYÁSZHÍR. Nagytiszt. Futó Dániel ur — az abauji helv. hitv. egyházmegye esperese, a szikszai ev. ref. egyház hű­lelkipásztora folyó é. junius 21-én délután egy órakor, szívtágulásban, tüdő, máj és vesebajokban e.megyénk­nek, és igen számos tisztelőinek, de különösen bús özve­gyének és egyetlen nagy reményű fiának valóban nagy fájdalmára — itt hagyta e földi életet. Temetése junius 24-én délelőtt 10 órakor ment végbe közelről és távolról összesereglett roppant közönség részvéte mellett. Jelen voltak főtisztelendő Kun Bertalan superintendens, nt. dr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom