Protestáns egyházi és iskolai lapok – 11. évfolyam – 1868.

1868-07-12 / 28. szám

Ferenczi József ny. esperes, mltgs Bárczay Albert segéd­gondnok és főispáni helytartó urak, számos világiak és 30 lelkész. Halotti tanítást mondott felette Fodor Pál vilmányi ref. lelkész, sz. Lukács evangyélioma 2 r. 29. 30. versét vévén alapul. Beszélt arról hogy mikép lép le csende­sen, nyugodtan, békésen egy ker. pap a földi élet pá­lyájáról. Született a megboldogult nt. férfiú 1816 nov. 21-én Zemplénmegyébe keblezett Tarcal m.-városában ároni családból, édes atyja, néhai fötdő Futó János ur a sza­bolcsmegyei búji és berceli egyházakban viselvén lelki­pásztori hivatalt. — A gondos atya korán fölismervén szeretett fiának magasra törő szellemét a sárospataki fő­iskolába vitte őt, hol mind a gymnasialis, mind az aka­démiai tanfolyamokat kitűnő sikerrel végezte, midenkor a legjelesebb ifjak közt tündökölvén. Tanpályája végez­tével a diszes esküdt diák karba felvétetett s a gramma­tikai osztály vezetésével megbízatott, mit egy évig a leg­nagyobb lelkiismeretességgel teljesített. — Ezután az akadémiában tanította a görög nyelv elemeit, és a Nagy Nyíri István bölcsészettanár elhunyta után az u. n. prak­tika philosophiát, — mind kettőt a nagytiszteletü főisko­lai elöljáróság kifogástalan megelégedésére. — Ennyi ér­demeiért a főiskolai ifjúság által megválasztatott az el­lenőri, — majd egy év múlva a seniori fontos hivatalra is, s mindkettőt páratlan pontossággal, ügyes kezekkel folytatta és végezte. — Seniori hivatalát bevégezvén, hogy magát az előtte oly fontos lelkészi pályára tovább képezhesse 1841-ik külföldre menvén, másfél évig a jé­nai, drezdai, berlini, göttingai, weimári, frankfnrti egye­temek nagy hirü és tudományu tanárait hallgatta. Még be sem végezte akadémiai pályáját, midőn a h.-szobosz­lói igen tekintélyes egyház ismételt kérésére ide segéd­lelkészül visszahivatott, — mely hivatalra 1842 máj. 4-én főtiszt, szoboszlai Pap István túlatiszai superint. — máj. 12-én pedig hajdukerületi prosenior nt. Benedek Lajos ur által nagy örömmel kibocsáttatott. — Innen egy év múlva a diószegi egyházba tétetett át ugyan ily minő­ségben. — 1843 ban a két tiszai főtiszt, superintendens urak hathatós ajánlata folytán a losonci iskolába hiva­tott meg tanárnak, hol a természettudományokat és a jogtudományból a természeti és észjogot 5 és fél évig lelkesedéssel, erélylyel és nagy sikerrel adta elő. — 1843. év september havában házasságra lépett kedves nejével nt. Lukács István h.-szoboszlói lelkész ur Eszter leányá­val, mely 25 évig tartott boldog házasságból egy fiu és egy leány gyermekük született. — 1849-ik év november havában a szikszai ref. egyház gymnasiuma igazgatósá­gára hivatott meg, s ugyan itt 1850 ik április 24-én lel­készszé választatván, s erre a Görgőn tartatott egyház­kerületi gyűlésben 1852. sept. 26-án felszenteltetvén, — azóta itt folytatta, feladatának élve — lelkipásztori hi­vatalát. A nt. abauji h. h. e.megye méltányolván a jeles fér­fiú idegen fénytől óvott érdemeit 1856-ban őt az e. m. ta­nácsbirói hivatalra emelte, — majd a nt. dr. Ferenczy József ny. esperes ur lemondásával megürült gyáminté­zeti pénztárnokságra kérte fel, 1868 mart. havában Gön­cön tartatott e. m. közgyűlésben pedig a néhai nt. Atá­nyi József ur halálával üresedésbe jött esperesi szék be­töltésére egyházaink szavazati többségével megválaszta­tott; — ki is az e. m. bizodalmát, ragaszkodását, lelkiis­meretes hűségével, igazságszeretetével, pontosságával, szolgálati készségével a legnagyobb mértékben kiérde­melte s megnyerte, mind addig mig közjóra világolt élete táperejéböl kifogyott mécskint, f. évi jun. 21 délutáni egy órakor véglobot vetett. — Mily kegyelettel viseltetének iránta lelkésztársai, megtetszik abból, hogy búskoporsó­ját a templomtól egész a sírig ezek vitték fájdalmas kéz­zel és könyezö szemekkel. Vilmány, jul. l-jén 1868. Fodor Pál 9 m. k. vilmányi ref. lelkész. Jelentések. A pesti reform, theol. tanintézetben a nyári nyil­vános közvizsgák folyó hó 18 és 19-ik napjain tartatnak. Kelt: Pesten, jul. 8. 1868. Kovács Albert, igazgató. Moldvában a galaci ev. reform, szabad magyar egyházközi ég iskola- s imaházának alapját a dicső em­lékű Palóczi Horváth Mária hagyományából s a magyar­országi hitrokonok segedelmezéséböl vett saját helyisé­gére f. hó jun. 28-án egyszerű ünnepélyességgel, s Isten­ben való bizodalommal letette. Melyről midőn mély tisztelet érzelmeivel értesiti a magyarországi főt. ev. ref. kormányhatóságokat s a ma­gyar nemzetet, alázatos köszönetét fejezvén ki a képvi­selt európai hatalmasságok consulatusainak : megkezdett építésének segedelmezését hazai közpártfogásba mély tisztelettel esedezi. Galacon, junius 29. 1868. Az egyházi elöljáróság. KÖNYVÉSZET. Athén Peri kies korában. Curtius után Pór. Kiadja R á t h Mór. Perikies alatt'— mint a világtörténelemből tudjuk •— Athén virágzásának tetőpontját érte el. E kort tárgyalja Curtius, •— mély ismeret és beható tanulmánynyal, előttünk fekvő munkájában, melyben rövid fejtegetés és elmélkedés után, legelőször azt mutatja ki, mint hagyá el Athén Perikles alatt, a nála, műveltség s minden tekintetben sokkal előbb álló Jóuiát, s azután mint emelkedett ma­gasabb és magasabbra, mig végre a világ összes államait felülmulá. Ez képezi a munka I-ső részét. A IT-ik Perikies ifjúságát, polgári állását, továbbá az államszerkezetet, a Ill-ik a tudomány és ékes­szólást, a IV-ik a költészetet, s végre az V-ik vagyis utolsó a szép­müvészeteket tárgyalja, — elég részletesen de nem untatólag, ugy hogy az ember figyelme folytonosan lekötve tartatik. Ajánljuk ezen a históriai stylra nézve classicus szépségű mü­vet különösen azoknak, kik a komolyabb olvasmányokat kedvellik G. ' A D A K 0 l A S. Az országos prot. árvaház részére: a pázmándi, sági és pééri egyesült ref. egyház 6' frtot, — a báji ref. egyház 1 frt 50 krt, — a verebi 1 frt. A bukuresti szegény iskolás gyermekek részére : a h.-m.-vásárhelyi confirmandus gyermekek 1 frt 50 krt. A galaci szegény iskolás gyermekek részére : a h.­m.-vásárhelyi confirmandus gyermekek 1 frt. 50 kr. Szerk.

Next

/
Oldalképek
Tartalom