Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1867 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1867-04-21 / 16. szám

res uraknak kitartó szívóssággal harcolni midőn lett; nem ugy^ifUamarj^^-^^ ^^sfókne k JLKolozsvárra költözése ellen s a néhai Bo­£ojlí á felirat egy pár tiszteletlen kifejezése ellen rendre­utasító megjegyzést tett, az esperes úr — magyarán mondva — cserbe haggta tractusát: hogy ö az egészről semmit se tud; s midőn név-aláírását mutatta meg a volt püspök, azt mondd: hiszen ö nem is nézte meg, mit irt alá', de ö kárhoztatja." Miután o sorokban egy „valósággal" megtörtént do­logról van szó, ugy hittem, hogy erre csakugyan nincs „Cadentia— Azonban, egy teljes hónap múlva, a ma­rosszéki esperes, nagytiszteletü és tudós Péterffi József úr e lapok nov. 25-iki 47-ik szám 1503-ik hasábján „Egy kis közbeszólás" felirattal, fenebbi soraimra és igy ellenem egy cikkecskét közöl, mely a mily rövid, épen oly obscur és méltatlan egy tudós espereshez. Azt régen és jól tudom, hogy a nagytiszteletü és tu­dós esperes úr — magán kivül — senkiről se tart semmit; képzelt nagysága oly boldoggá teszi, hogy magát annak a pontnak látja, mely megmozdithatlan, s mely körül az uni­versum forog: épen ezért nem reflektálok arra a hangra, mely cikkén átvonul; sem arra a kenetteljes magasztosult­ságra (!!!), melyből reám lenézni kegyeskedik ; kitől csak­nem azt látszik várni a nagytiszteletü, és tudós esperes úr, hogy tőle kérjek engedelmet, hogy élek. Hanem, azt nem hagyhatom szó nélkül, hogy midőn a nagytiszteletü és tudós esperes úr e dolgot kimagyarázni iparkodik (miután belőle sem kimenekedni, sem eltagadni nem lehet) ezt veti könyedén szememre: „Sz. G. úr jónak látta valótlanul állítani.'-'' „Valótlanul" állítottam? Ime, a hiteles documentum: Nyilatkozat. „Mi alólirottak, mint az erdélyi superintendentiában évenkint tartatni szokott generális synodusnak — ez idő szerint — rendes és az 1864-ben Kolozsvárit tartott zsina­ton jelen volt tagjai, sajnálattal ugyan, de az igazság iránti kötelesség-érzettel nyilatkozunk, a mint következik: A már emiitett generális synoduson, jun. 13-án a dél­előtti ülésben 66. syn. szám alatt olvastatott fel azon elő­terjesztése a marosi tractusnak, melyet t. Szász Gerö úr e lapok mult évi 42. számában a t. Kovács Albert úrral foly­tatott polémiájában felemiitett s melyben irt tractus azért folyamodott szent zsinatunkhoz, hogy az Enyeden már ela­dott püspöki lak váltassák vissza; — a püspök költözzék oda s legyen a Nagy-Enyedre öszpontositott papnöveldének valósággal felügyelője. E felterjesztésben fordult elő egy (vagy több f) oly tiszteletlen kifejezés, melyért a néhai Bodola Sámuel püspök a jelen levő esperes nt. Péterffi József urat rögtön, a hely szinén felelősségre vonta. — Az esperes úr mentegetőzött — az igaz — és atyailag (!!) a hibát ugyancsak jelen volt jegyzőjére hárintotta, vagy legalább, ezt tenni megkísértette. — Azonban, a néhai püspök ezzel meg nem elégedve, mi­dőn corripiálni kezdette nevezett esperes urat, alkalmat adott arra a mulatságos jelenetre, hogy ilyen formán nyilatkozzék ö nem is nézte, hogy mi van a felterjesztésben]—ö nem tudja, mi volt benne; — hiszen, ezt tudva, nem irta volna alá;— ő hibáztatja a tiszteletlenséget leginkább stb., mire. az egész zsinat nevetésbe tört ki. — A püspök pedig — igen bölcsen — felhasználta ez esetet, hogy leckét adjon ugy az esperes úrnak, mint tractusának. Hogy megelőzőleg mi történt e fölterjesztés fogalma­zásával a marosi tractusban — mint tisztán kebli dologról — nem tudunk; de, hogy e comicus jelenet az emiitett ko­lozsvári zsinaton, az irt napon, valóban megtörtént, arról nevünk aláírásával bizonyítunk. Szakács István, kolozs-kalotai esperes. — Hóry Far­kas, kolozs-kalotai jegyző. — Miklós Miklós, n.-enyedi e.megyei jegyző. — Benkö János, görgényi esperes. — Báthori Dániel, széki esperes. — Vadas József, kolozs­vári ev. ref. esperes, — Vályi Elek, n.- sajói dékán. — Baló Béniámin, Y.-Hunyad, zarándi esperes. — Elekes György, Károly-fehérvári ev. ref. egyházm. jegyző. — Szász Do­mokos, *) kolozsvári ev. ref. pap és egyhm. közügyigazgató. E nyilatkozat után bátran letehetném tollamat; mert — ugy hiszem — nincs senki e lapok olvasói között, ki meg ne győződött volna, ki ,,állított valótlanul1 1 ; s ha ugyan lehetséges (mit nem hiszek) még nagytiszteletü és tudós es­peres úr átláthatta, hogy nem olyan nagyon „apró fegyver" az, melylyel én lövöldözök. Hanem, van még egy kis „Curiosumom," mit szüksé­gesnek látok ez incidensből felemlíteni. — Nagytiszteletü, és tudós esperes úr említett, „közbeszólásában" szokott (!) szerénykedéssel igy szerénykedik a legmélyebb megvetés hangján: „de tudja meg (t. i. én; jaj nekem!) hogy engem az ö apró fegyvere nem jár, attól én bátran nyugszom, an­nyival inkább, mivel én már esetekben is mindig tractusom közvéleményének hü védje voltam, szembe százszorta na­gyobbakkal is, mint Sz. G. úr (óh, hiszem! Sz. G.) a mit jegyzőkönyvileg is nagy méltánylással elismert tractusom, de én kivonattam a jegyzőkönyvből (onnan kivonatta, s itt dicsekedik vele. Oh, szerénység! Sz. G.) vagyis, kérésemre kivonatta tractusom part. synodusa, mert én a hiú dicsvá­gyat utálom." (E sorokból épen a látszik. Sz. G.) Nagytiszteletü és tudós Péterffi úrnak e szerényke­dése oly magasztos (! ), hogy én szinte elérzékenyedem annyival inkább, mert az itt elbeszélt tény valóban igaz. Ugyanis 1864-ben, tehát ugyanazon évben, melyben a ko­lozsvári zsinaton oly következetesen ( ! ) védte a tractus ál­láspontját, a zsinat után, az őszi part. synoduson sept. 13— 14-én e lapok 42- ik számában B., aláírással egy cikket ol­vasunk az 1366-ik hasábon a mint következik: „A közelebbi főt. közzsinatra felküldött indít­ványaink, felterjesztéseinkre beküldött válaszok, határoza­tok felolvastatván, egész részletes zsinatunk felállva, egy­hangúlag köszönetet szavazott t. t. esperesünknek, egyház­megyénk véleményei, indítványai derék, erélyes védelme­zéséért. (Lásd : fennebbi nyilatkozatot Sz. G). Egyhangú köszönet-nyilvánításunkat szerényen kívánta elutasítani a nyilatkozattal: hogy csak kötelességét teljesítette stb." — S ezzel zárja be B., úr: „Bár e meggyőződés eidélyi ref. anyaszentegyházunkban általánossá válnék, s az illetők mind szemük előtt tartanák!" Nem akarom commentálni e sorokat, hogy mily mél­tatlan vád, és igaztalan óhajtás nyilatkozik bennök : miután oly szánalomra méltóan nevetséges, hogy óhajtandó: vajha, a nyilvánosságot mindenki annyi tisztelettel használná, mennyit az megvár minden józanon gondolkozó embertől. Nyilvánítom, hogy bárminő megtámadással szemben, e tárgyban, többé egyetlen szavam sincs. Kolozsvárit, april 11-én 1867. Szász Gerö s ev. ref. pap. *) Meg kívánom jegyezni, hogy t. Szász Domokos úr, mint püspöki vizsgálat alatt álló városi pap szavazott a gen. nótárius válasz­tásnál s igy constituens tag volt. Továbbá azt is, hogy mert csak ennyi név van s nem több : nem az az oka, mintha valaki megta­gadta volna az aláírást, — kivéve legfőbb hivatalnokainkat, kik a pártok fölött állanak — hanem, mert (bocsánatot kell kérnem a zsinat többi tagjaitól) — nem is alkalmatlankodtam kérésemmel (egyen kivül még, ki ugy látszik, elkésett) s már tovább nem akartam halasztani. Sz. Gr.

Next

/
Oldalképek
Tartalom