Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1867 (10. évfolyam, 1-52. szám)

1867-04-21 / 16. szám

Vincent báró, mint a legkonokabb klericalis nézetek tolmá­csolója, oly heves szavskban tört ki, hogy a gyűlés tagjai csaknem szakadatlanul zúgtak ellene. Rouland és később a közoktatásügy ér határozottan sikra szállottak Vincent ellen. Ezen kivül a roueni bibornok érsek nagy mérséklettel nyi­latkozott a törvény egyes tételei ellen, s különösen kiemelte a gyármunkások gyermekeinek szellemi elhagyatottságát. Föllépett Ségur d' Aguesseau, aki „az ugy nevezett felvilá­gosodottságból" származó romlottság és más modern gyar­lóságok ellen meglehetős hevességgel tört ki. Beszédének végén egy oly intermezzora adott okot, mely az egész ülés­ben legnevezetesebb eseménynek mondható. Ugyanis Bou­landhoz, a korábbi közaktatásügyérhez fordulva, Ségur á* Aguesseau igy nyilatkozott: hogy „a volt miniszter úr lel­kiismerete mindig fordulást érezhet egy oly kinevezésért,mely a legnagyobb botrányt idézte elö" (nyugtalanság). Sainte Beuve: „Tiltakozom minden személyes célzat ellen, mely nem a tárgyhoz szól, és becsületes emberek ellen van intézve." Elnök: „Sainte Beuve úr ne szakítsa félbe a tárgyalást." Sainte Beuve (folytatva) „ha a t. Ségur úr Benan úrra akart célzani, tiltakoznom kell egy talentomos és valódi meg­győződésű férfiú megsértése ellen, akinek szerencsés vagyok magamat barátjának nevezhetni (rendre !). Elnök : „Én ab­ban amit Segur úr mondott semmi személyeskedést nem vet­tem észre. Bizonyos tanokról beszélt, de senkit sem neve­zett," (Számtalan hang: „Rendre a félben szakitót"). Cha­puis Montlaville báró: „Lehetetlen mély szomorúsággal el nem telni, hogy a modern irodalom egy részében, melynek szerzőit dicséretekkel halmozzák el, a természet örök rendje lábbal tapodtatik, s a társadalmi lét alapja, a vallás megtá­madhatik;" (helyeslés). „Nern szabad megengedni, hogy itt, e teremben, oly férfiak magasztaltassanak, kik a gyujtófák­lyát a társadalomba dobták, s a nagy tömeg között az athe­ismus és a vallástalanság, tanait terjesztik. Ez társadalmi sülnie"keTie I Xli ^'\en mindeíl becs ü letes ember erejének egye­, ,, ,, teljes erejével tiltakozunk hasonlo veszelyes tanok ellen. (Uj ea , ^^ , ^ kölcstelenség özönvízként terjed, és a mi kötefáSsegíLf1 kormánynak segélyt nyujtanunk. (Helyeslés). Sainte Beuve (nyomatékkal). „Segur d' Aguesseau úr két dologról be­szélt. Szólott az erkölcstelenségről és sülyedségröl, melyet sem védelmez, hanem minden becsületes ember megvetéssel utasit vissza. De vannak tiszteletünket kiérdemlő bölcsé­szeti nézetek, melyekét én itt a gondolatszabadság nevében védelmezek, s melyeknek bármely oldalról történő megtáma­dása ellen soha sem szünök meg tiltakozni. (Rendreutasitás). Maupas: „Ön akkor az egyetlen az egész senatusban, aki ily tanokat védelmez !" Egyik senator-: „Minden becsületes embernek tiltakoznia kell ily szavak ellen." Mindenoldalról: „Bizonyosan." Groselles Flamorens gróf: „Ez az első eset, hogy az atheismus e teremben védelmezőre talált.'4 Leverrier : „Mi nem követeljük senkitől, hogy e né­zeteket megtámadja, de azokat tisztelni — soha !" Can­robert maréchal (hevesen Sainte Beuvehez fordulva). E teremben nem szabad védbeszédet tartani annak érdekében, aki Krisztus istenségét tagadta, s atyáink vallását, mely még­is csak Franciaország legnagyobb részének vallása, felfor­gatni akarta. Ami engem illet, én mindenkinek megengedem a szabadságot, hogy saját nézpontjából Ítélhesse meg ezen iró müveit, de formaliter tiltakoznom kell azon tanok ellen, melyek e müvekben foglaltatnak." (Helyeslés). Maupas i „Itt az alkalom, hogy a senatus erélyesen tiltakozzék ily mü ellen, s azon vallásellenes és erkölestelen tendenciák el­len, melyek abban védelemre találnak." (Helyeslés). Barrot Nándor és más senatorok, kik e zajos intermezzot már hosszallották, napirendre térést kiáltoztak. Saint Beuve még egyszer akar szólni, de a folytonos : „rendre !" „rendre!" kiáltások között nem juthat szóhoz. 3/.V TÁRCA. Irodalmi hitelem érdekében. Nagytiszteletü szerkesztő úr! Engedjen meg, hogy becses lapjának egy parányi ré­szét tisztán személyes ügyben kell igénybe vennem. — An­nál nagyobb sajnálattal teszem ezt részemről, mert egy ré­gen tán el is felejtett tárgyat kell felelevenítenem egyfelől; másfelől, sokkal hasznosabb dolgokkal foglalhatná el most, midőn a támadó uj élet szabad mozgást biztosit e lapoknak is. — De reciprocitást várok a nagytiszteletü szerk. úrtól; és elnézést az olvasótól, mert irói hitelről van szó, mely meggyőződésem szerint ugyanazon színvonalon áll, mint a polgári becsület. Ha ezt támadják meg: a társadalom vagy a lovagiasság örök-törvényeihez, vagy a polgári törvény­székhez utasit; — ha pedig amaz van megtámadva: van jogunk követelni, hogy a nyilvánosság előtt igazolhassuk magunkat; — és én ugyhiszem, hogy e jogommal élni nem­csak a magam, hanem e derék lapok érdekében is köte­lességem. Nehezen teszem és megvallom, hogy nagy önleküz­désbe kerül: de azon vagyok, hogy egészen objectiv téren maradjak; elfojtom magamban a méltó indignatiot, és nem a szavak vehementiájával akarom kierőszakolni az igazság­szolgáltatást; — hanem a tények logikájának elbeszélése által akarom kiérdemelni irodalmi hitelem reputatioját, — s meggyőzni mindenkit, hogy én, ha szólok: szólok meggyő­ződésből, utógondolatok kizárásával; s ha irok: irom azt, mit Isten tudnom engedett; nem mistificálva semmit; nem kizsákmányolva a gyengébbek jóakaratát; és nem elfer­dítve a megtörtént tényeket. Térjünk a dologra. E becses lapok mult évi october 2l-én megjelent 42-ik számában az 133l-ik hasábon a t. Kovács Albert úrral az „erdélyi" ügyek és különösen a „papválasztási törvények" felett folytatott szóváltásban a következő sorokat irtam: „ természetesen, erkölcsi kötelessége a tractu­soknak, hogy minden észlelt fogyatkozást híven és az ügy iránti jóakarattal felterjesszenek, s kötelességük az espe-

Next

/
Oldalképek
Tartalom