Protestáns egyházi és iskolai lapok – 10. évfolyam – 1867.

1867-04-21 / 16. szám

üresedésben lévő aljegyzői hivatalra Mészáros József kés­márki lelkész választattak. A biztosi kiküldetések olvasása kezdetvén meg, — melyek feles számmal valának, — a fenforgó ügyek Isten­nek hála, többnyire a Biztosok, és e. m. ügyvéd urak tapin­tatos és buzgó közremunkálásaik által eligazittattak. Mult évi őszi közgyűlésünk óta két paphalál-eset volt, — a szendi, és a szántai egyházakban; — az elsőben általános szótöbbséggel Kállay Miklós segédlelkész, — az utóbbiban, szántai születésü Béki Sámuel gömörmegyei kö­vecsesi lelkész választatott. — Mely utóbbi választásnál a biztosság jelentése alig hagy kétséget, hogy a választók nemcsak eszes, de szeszes kapacitatiókkal is tüzeitettek az elválasztott rokonságai részéről; — minthogy azonban a másik féltől, mely szinte törvényellenes választást akart eszközölni, de kisebbségben maradt, — reclamálás be nem jelentetett, sem egyes egyháztag által is a választás meg­semmisítése, s az a körül történt visszaélések felderítése nem kéretett, — az e.megye a választók illetlen, a válasz­tási tény fontosságához, és a helyiség szentségéhez nem illő magukviselete megrovása mellett, a választást, a hozzá kö­tött feltételek mellett megerősítette. Egyik komoly teendője s határozata volt az e.megyé­nek a vágási egyház ügyében, mely egyház, az ujabb pap­választást szabályozó törvények értelmében választási jogát elveszítvén, — oda még a mult évi őszi közgyűlés által, komoly megfontolás után visolyi lelkész Nemes Lajos űr rendeltetett, s az e.ker. által is megerösitetett. — Valóban oly egyén ki csak dicsekedésére válhat azon egyháznak. — Vajha a vágási hívei eszökbe vennék, melyek az ö békessé­gökre szolgálnak, — s ne kényszeritenék a beállítására ki­küldött biztosságot a kényszerítő lépések igénybe vételére. A czeczei és e.-horváthi lelkészek ellen beadott föbeli vádak megvizsgálására biztosság neveztetett, — valamint több egyházak és egyesek kérelmeinek vagy panaszainak megvizsgálására s eligazítására. — Az egyházlátogatási jegyzökönyvek tudósításai általában kielégítők valának az egyházak szellemi élete, s anyagi állásáról. — Különösen a számvevő szék jelentése említésre méltó, miszerint az egy­házmegyében a különböző hirdetett egyházak és intézetek részére összesen 1239 frt 1 5/ 1 0 kr alamizsna pénz gyűjte­tett, oly szép összeg mely e jelen szűk időben is tanúsko­dik e.megyénk áldozatkészségéről. A kissebb és nagyobb fontosságú ügyeknek harmad­fél napig tartott bevégeztével, bizonyára mindenki meg­győződhetett a felöl, — hogy a többség választása oly egy­házi főnököt adott nekünk kiben minden kívánni valók meg­vannak, — kiben szivünk és lelkünk megnyughatik, kinek csak erőt egészséget és hosszú életet kívánhatunk e.me­gyénk kormányozásához. — Az esperesi székfoglaló beszéd im itt következik. Nagytiszteletü s tekintetű e.megyei közgyűlés! Aggodalom foglalja el keblemet ez ünnepélyes perc­ben, melyben 78 anya- még több leányegyházakból álló, s közel 31,000 lelket számláló egyházi, e.megyei esperesi szé­kének elfoglalására szólittatom föl, melyen eleitől fogva sok jeles készültségü, nagy hirnevü, mély tudományu kor­mányzásra termett egyházi férfiak ültek, kikhez igénytelen egyéniségen talán nem is hasonlítható; és vissza kelle ret­tennem az e.megye kormányától azon válságos korszakban, melyben a vén Európa, s abban édes hazánk is oly nagy­szerű átalakulásnak indult, melyben valószínűleg az egy­házi férfiaknak is jelentékeny szerep jutand: ha nem tud­nám, hogy Isten roppant hatalmának végetlen erejét a ki­csinyekben is megdicsőíti, ha a remény vezércsillaga nem mosolyogna felém, s nem biztatna azzal, hogy e.megyénk szilárd lelkületű férfiai örömest és szívesen osztandják meg velem a hivatalviselés terheit. — E hit s meggyőződéstől fellelkesülten indulok el az előttem megnyílt díszes de ter­hes pályatéren, melyen mielőtt egy lépést tennék, gyakor­latlan tollam megkisértendi rövid vázlatban jelölni ki az el­veket, melyek hivataloskodásom körében működésemet ve­zérlendik. A társadalom létele, s fenmaradásának egyik életföl­tétele a józan vallásos érzület, s tiszta erkölcsiség. — Igaz ugyan hogy annak ápolása s fejlesztése végett minden val­lás szolgája, de különösen az egyházak kormányára előállí­tott egyének hivatvák irtani a balvéleményeket előítélete­ket ; mert ezeknél nincs s nem lehet fenyegetőbb ellene a társaság értelmi haladásának, józan vallásos érzületének, nincs s nem lehet veszélyesb hajótörő szirtje a közhasznú vállalatoknak. — A vak buzgalom fojtó tövise sokszor nyomja el az áhítatosság szende ibolyáját, s az evangeliomi szabadelmüség nemes plántája helyett gyakran növekszik fel a hitetlenség mérges gombája. — Fö kötelességül isme­rendem azért, a számba adott ige minden hatalmával mű­ködni a balvélemények és előítéletek ellen. Tagadhatlan az is, hogy a józan vallásos érzület és tiszta erkölcsiség ápolása s fejlesztése végett, minden lelki­pásztornak, de főleg az egyházi kormányzat élére állított hivatalnoknak feladata rontani a hiábavaló ártalmas, a ha­ladó kor szellemével össze nem hangzó rosz szokásokat, visszaéléseket, pedig ha betekintünk a jelen történetek nagy könyvébe, annyival inkább, ha forgatjuk a mult történetek tanulságos könyvének lapjait, sok rosz szokások s vissza­élések tűnnek fel előttünk a vallásos élet körében. Ha hát a vallás és erkölcsiség szent ügyét káros visszaélések nyo­masztó terhe alatt sorvadozni látandom: ott nem némulan­dok el, nem követendem Áron engedékenységét a bálvány kérő néptömeg sürgetései iránt, nem köventendem a jámbor Eli vétke egykedvüségét a saját fiai által gyakorlott vissza­élések iránt, nem áldozandom föl legszentebb kötelessége­met, csak azért, mivel az a küzdés kedvetlenségeit vonná maga után, mellékes tekinteteknek sem saját kötelessé­gemnek. Kétségbe vonhatatlan továbbá, hogy a tiszta erkölcsi­ség ápolása s fejlesztése végett, hivatalából folyó szent kö­telessége minden lelkipásztornak, jelesül pedig az egyház­kormányzóknak semmisítő szándékkal lépni föl az erkölcs­telenség duló mételye ellen. De hát honnan veszik ők az er­kölcsi romlottság kivesztésére szolgáló ellenszereket: mi­dőn békés kezükben a világi hatalom büntető pallosa he-

Next

/
Oldalképek
Tartalom