Protestáns egyházi és iskolai lapok – 9. évfolyam – 1866.

1866-08-26 / 34. szám

ISKOLAI TUDÓSÍTÁS. *) A szent-lörinci ág. hitv. ev. algymnasiumban az isk.­év september l-jén veszi kezdetét, melyről az illetők azon megjegyzéssel értesíttetnek, hogy intézetünk, havonkinti 4 o. é. frtnyi díj mellett, ez idén is kész illő ellátást — ebédet és vacsorát — adni convictusában. Kelt Szent-Lörincen, aug. 18. 1866. Az isk.-bizottmány nevében. Badics István, sz.-lörinci lelkész. A szarvasi iskolában a tanitás folyó évben is pon­tosan september elején nyittatik meg. Tatay István. HALÁLOZÁS. Thuróc-Sz.-Mártonból jelentik, hogy Kuzmány Ká­roly az ismert patentalis superintendens f. hó 14-kén reg­gel Stubnya turócmegyei fürdőn hagymázban meghalt. Kuz­mány turóc-sz.-mártoni lelkész, az orosz Sz. Anna és Sza­niszló rendek lovagja, egy porosz érdemrend tulajdonosa, s a tót „Maticza" alelnöke volt. Habár alig néhány tót község ragaszkodott az 1859-ben kibocsátott pátenshez, Kuzmány még is, mint superintendens lépett fel, dacára hogy nem vá­lasztás, hanem csak kinevezés űtján jutott e méltósághoz. Hült tetemeivel együtt, ugyhisszük a pátens is örök nyuga­lomra fog helyeztetni. Béke poraikra ! Muskuly Lajos tót-pelföci ág. vall. ev. pap julius 26-án meghalt. Áldás poraira ! *) Tisztelettel kérjük a „Vasárnapi Újság" t. c. szerkesztőjét, szí­veskedjék e tudósítást becses lapjába átvenni. JÓTÉKONY ALAPÍTVÁNY. Közép Bükön, Sopronmegyében. Tekintetes Jánosa Lajos volt alkotmányos szolgabíró űr e folyó 1866-ik évi julius hó 11-én elhunyt felejthetetlen nővérének: néhai t. özvegy Fejér Ferencné, szül. Jánosa Judith asszonyságnak emlékét 200 o. é. forintokból álló alapítvány által örökité, mely összeget az alsó büki evang. gyülekezet gondviselése alá adott oly kikötéssel, hogy annak évi kamatja mindenkor a büki evang. lelkész és tanitó között osztassék fel. A hálás testvér és gyászoló rokonság méltó bánatában osztozva, — áldást és békét esd a boldogult asszonyság hamvaira. Szente György, tanitó. NYILATKOZAT. Azoknak kik a „Prot. E. és I. Lapok" 32. számában a miskolci lelkészválasztásról olvasható közlemény által az Édes névvel oly véleményre vezettettek, hogy talán én lé­pettem föl egyik jelöltül; nyilatkoztatom, hogy az nem én vagyok, hanem egyik fiam Édes Vince jelenleg tiszatarjáni lelkész, ki az elválasztott — irodalmi téren is ismert Nyilas Samuval a.-borsod egyházmegyei főjegyzővel kölcsönös ba­ráti szép viszonyban van, s a választás utáni napokban is, itt Tisza-Tarjánban az ima szellemdűs mestere Révész Bálint körül csoportosulva együtt mulattak; őszinte szívből eredő üdv kívánattal emelgetve a pohárt mind Ny. S. mind főtiszt. Kun Bertalan űr szerencsés megválasztatására. É. V. nyert 203 Ny. S. 236 szavazatot. Édes Albert. HIBAIGAZÍTÁS. Lapunk 33-ik számában az 1030 lapon felülről 15-ik sorban recremur helyett olv. recreemur; 1038. lapon alulról 19-ik sorban combarantur olv. comburantur; ugyanazon lapon felülről 15-ik sorban erőszakoskodás te­remtettézne olv. erőszakoskodás miatt terem­tettézne. Jelentés -fü a „PROTESTÁNS NAPTÁR" ügyében. Tizenharmadik éve már hogy a „Prot. Naptár"t szerkeztem, ennyi idö alatt azon biztos meggyőződésre ju­tottam, hogy e naptár szerkesztése körül tett fáradozásimnak nem csekély szellemi haszna van; mert népünk egy része naptáron kivül alig olvas másféle munkát, ha tehát a nép kezén forgó naptárban egyházunk jelene s múltjából egyes kiváló vonások vannak ecsetelve, az közművelődésünkre csak nyereség lehet. A kiadást ismét a régi jó kezekben, Heckenast Gusztáv űrnál hagytam. Ö, mint mindég, ugy ez alkalommal is derekasan gondoskodott a külcsinról, én pedig ugy állí­tottam össze a béltartalmat, hogy az tanulságos és mulattató is legyen. Az 1867-ik évi „Prot. Naptár" a szokott naptári részen kivül következő cikkekből fog állani: 1) Bocskay halálát sirató énekek a XVII-ik századból. 2) NagyPéter erdélyi református püspök élete (kép­pel). 3) Ima ama jó békességért, költemény Szász Károlytól. 4) Jeles olasz nők a ref. időszakában. 5) A nyelves asszony, költemény. 6)GregussMiháIy élete (képpel). 7) Izrael éneke, a babiloni 70 éves fogság vége felé, költemény Loson­czy Lászlótól. 8) A szent könyvek vértanűi. 9) Palló Sándor élete (képpel). 10) Falun, költemény, Sántha Károlytól. 11) Emlékkövek. 12) Ha sokat bírsz, költemény. 13) Keresztyén és muhamedán, elbeszélés. 14) Zeng az ének, költemény, Torkos Lászlótól. Sárközy József élete (képpel). 15) 0 év végén, költemény. 16) Könyvészet. 17) Mikép szoktat­hatjuk gyermekeinket az engedelmességre. 18) Egészségi tanácsadó. 19) Prot. egyházi és tanodai tiszti névtár. A külalak a tavalyihoz hasonló leszen. Ára mint a mult évben, 50 krajcár. BALLAGI MÓR. TARTALOM: A magyarországi alsóbb rendű katholikus papság. — A temesvári ev. egyház egyesülésének ismertetése, s szerény nézetek és tapasztalatok az „Unió" körül. — Iskolaügy: Prot, ev. tiszakerületi tanári értekezlet Dobsina, jul. 26. 1866. — A be­regszászi ref. gymnasiumról. — Válasz 0 . . y. „lehet-e az iskolatanitóknak egyenlő fizetésük a papokkal" cimü cikkére. — Könyvismertetés: Szemelvények. Kézi könyvül a felgymnasium V—VIII. osztályi ifjúságának. — Belföld: Vigasz­talás az „Idők Tanu"jának és „Religio"nak. — Tárca: Esdőszózat. — Iskolai értesítés. — Iskolai tudósítás. — Halálozás. — Jótékony alapítvány. — Nyilatkozat. — Hibaigazítás. Felelős szerkesztő s kiadó Dr. Ballagi Mór. Pest. Mandello és Leitner gyorssajtói nyomása. (Váci-út 9. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom