Protestáns egyházi és iskolai lapok – 9. évfolyam – 1866.

1866-12-30 / 52. szám

PROTESTÁNS EGYHÁZI E SZERKESZTŐ- ÉS KIADÓ­hivatal: Alipót és szerb-utca szögletén földszint EXi OFIZETESI DIJ: Helyben házhozhordással és Vidékre postai küldés­sel félévre 4 frt., egész évre 8 frt. Előfizethetni minden cs. kir. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. HIRDETÉSEK DIJA: 4 hasábos petit sor többszöri beikta­tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. Előfizetési felhívás 5 5 PROT. EGYH. ES ISKOL. LAP" 1867-ik évi X. folyamára. Isten segedelmével lapunk tizedik évi folyamára nyitjuk meg ezennel az előfizetést. Kilenc év mindenesetre nagyon elég arra, hogy mind a szerkesztő a közönséggel, mind viszont a közönség a szerkesztővel kellőleg megismerkedjék. A szerkesztőnek a lefolyt válságos időkben alkalma volt felismerni egyfelől a szirteket, melyektől az egyház hajóját megóvni a kormány mellett fáradozóknak feladata, másfelől tudomására jutott az egyes testületek helyviszonyaik szerinti külömböző érdekeiknek és elég tág látkört nyert az azok irányában követendő egyetemes tekintetű eljárásra nézve. A t. olvasóközönségnek viszont alkalma volt kitanulni, hogy egyrészről e lapok mily arány­ban és eredménynyel vettek részt azon küzdelmekben, melyek az egyház hajóját a vészes szirtek kö­zött az elmerüléstől megóvták, másrészt tapasztalhatta, hogy a szerkesztő felülemelkedve a részek ki­csinyes érdekein, arra törekedett, hogy az Isten országa, Krisztus valódi tana, és a valódi, keresztyén szabadság elve terjedjen. Ily ismeretség mellett, azt hisszük, uj programmot adni szükségtelen dolog. Legfolebb a mult év elején részletezett teendőinket hozzuk a t. közönség emlékezetébe és pedig annyival inkább, miután azon viszonyok, melyek emiitett programmunkat velünk akkor készitteté, nemcsak hogy meg nem szűntek, hanem, ha Isten is ugy akarja, még csak ezután fognak előtérbe lépni, s csak ezután lesz lapunknak igazán alkalma az országos egyházi-ügyeink végelrendezésébe beleszólani. Az előfizetés marad a régi: Egész évre 8 frt, —- félévre 4 frt, — 3 hónapra 2 frt. Az előfizetési pénzt lapunk szerkesztői és kiadóhivatalába (Pest, Szerb- és Lipót-utca szögle­tén) kérjük küldetni. Pest, december 1866. BALLAGI JIÓB. A KERDES ELEJE ES VELEJE. IV. En certain cas 1' homne n' atteint la verité qu' aprés avoír epuisé le faux. Edgár Quinet. Az emberiség oly soká élt ama gyámság alatti állapotban, hogy miután ez egyszer meg­volt, ugy látszott, nem is lehet máskép. A reformatio megtanitotta az embereket, hogy lehet biz az máskép is; megmutatta tettleg, hogy azért, mert valamely rendszer századokig uralkodott, nem következés, hogy még száza­dokig uralkodjék. A reformatio által az eszmékben és tényle­ges intézményekben eszközölt változások .törvé­ny esittetvén, az újítás és haladás elve jogosultnak 103

Next

/
Oldalképek
Tartalom