Protestáns Egyházi és Iskolai Lap, 1866 (9. évfolyam, 1-52. szám)

1866-12-23 / 51. szám

hogy a hálás sziv legtisztább kútforrásáhól fakadtak, azon senki sem kételkedend, aki Páll Endrének tiszta szándékait, vasakaratát, azon az általánosokra épen ugy mint a részle­tekre egyaránt kiható, s neki második természetévé vált példás rendet és gondosságot, melylyel egykor az egyház­megyét kormányozá, szűkebb körben pedig egyházát most is kormányozza, és, mivel a siker ékesebben szól minden phrasisnál, azon anyagi erkölcsi és szellemi tekintetben vi­rágzó állapotot, melybe a gondjaiba bizott nyájat juttatá, ösmeri. Tartsa meg öt Isten híveinek s mindnyájunknak örömére még sokáig. F—y J—f. Kettős gyászhír. F. hó 13-án vesztette el a szántói ref. egyház szeretett lelkipásztorát, az abauji egyházmegye esperesét a 70 éves Atányi József-ben; 15-én pedig kis-szántói Dobozy Mihály az érmelléki ref. egyházmegye volt segédgondnoka hunyt el élete 66-ik évében. Béke és áldás hamvaikre!*) KEBELEM. Miután az e. e. e. gyámintézet f. é. dec. 4-kén Pesten tartott közgyűlésében az elnökség — (melytől én még 1866 jan. 10-én kelt újévi beköszöntömben határozottan lemon­dottam) — fot. Geduly Lajos superintendens és mélt. b. *) Bővebb nekrologokat köszönettel veendünk. S z e r k. Podinanitzky Ármin urakra, — illetőleg pedig amaz azt el nem fogadván, addig mig uj elnök választtatik, emezre azaz mélt. b. Podmanitzky Ármin űrra ment át (lakik Aszódon); miután ugyanazon közgyűlés a Gustáv-Adolf és egyéb külföldi egyletekkeli levelezést, az onnan érkező pénzek kiosztását, az oda kimenő folyamodványok átvételét és Lipcsébe szálllitását nt. Sztehlo Andor budai lelkész úrra bizta: van szerencsém az illető tisztelt közönséget ér­tesíteni, hogy ezentúl minden, a gyámintézet körében fel­merülő kérdések, levelek folyamodványok, pénzbeli külde­mények, nyomtatványok szerkesztése és kiosztása, a Tratt­ner-Károlyi féle könyvek szétküldése tárgyában, ha azok a hazai gyámintézetre vonatkoznak mélt. b. Pod­manitzky Ármin, ha pedig a külföldi hasontermészetü intézetekhez szólanak nt. Sztehlo Andor úrhoz forduljon. Kelt Pesten, dec. 13. 1866. Székács József. KÖNYVÉSZET. Jó Lajoska és rosz Gyurica napi eseményei. Ára 1 frt 80 kr. E tizennyolc nagy negyedrét lapra terjedő könyvecskében csi­nos színezett képekkel van ábrázolva, mennyivel jobb dolga van a jó mint a rosz gyermeknek. Dénes Lajos úr e képekhez gyermekeknek való rövid, hangzatos versecskéket irt. Ő egyike azon irodalmi férfi­aknak, kik hivatvák arra, hogy a gyermekeket műveikkel mulatva ok­tassák. Ajánljuk a fencimzett diszes kiállítású s aránylag olcsó mű­vecskét a jó gyermekeknek karácsonyi ajándokul. ABAKOZÁS. A moldva-oláhországi ref. missiora: A szil ágy­szolnoki egyházmegyéből fdö. Nagy Péter püs­pök úr által folyó év nov. 1-éröl vettem hálásköszönettel 4 frt és 19 krt. Koos Ferenc, a missio jegyzője és pénztárnoka. Jelentés „PROTESTÁNS NAPTÁR" ügyében. Tizenharmadik éve már hogy a „Prot. Naptár" szerkeztem, ennyi idö alatt azon biztos meggyőződésre ju­tottam, hogy e naptár szerkesztése körül tett fáradozásimnak nem csekély szellemi haszna van; mert népünk egy része naptáron kivül alig olvas másféle munkát, ha tehát a nép kezén forgó naptárban egyházunk jelene s mnltjából egyes kiváló vonások vannak ecsetelve, az közművelődésünkre csak nyereség lehet. Á kiadást ismét a régi jó kezekben, Heckenast Gusztáv úrnál hagytam. 0, mint mindég, ugy ez alkalommal is derekasan gondoskodott a külcsinról, én pedig ugy állítottam össze a béltartalmat, hogy az tanulságos és mulattató is legyen. Az 1867-ik évi „Prot. Naptár" a szokott naptári részen kivül következő cikkekből áll: 1) Bocskay halálát sirató énekek a XVII-ik századból. 2) Nagy Péter erdélyi református püspök élete (kép­pel). 3) Ima ama jó békességért, költemény Szász Károlytól. 4) Jeles olasz nők a ref. időszakában. 5) A nyelves asszony, költemény. 6)GregussMihály élete (képpel). 7) Izrael éneke, a babiloni 70 éves fogság vége felé, költeméuy Loson­czy Lászlótól. 8) A szent könyvek vértanúi. 9) Palló Sándor élete (képpel). 10) Falun, költemény, Sántlia Károlytól. 11) Emlékkövek. 12) Ha sokat birsz, költemény. 13) Keresztyén és muhamedán, elbeszélés. 14) Zeng az ének, költemény, Torkos Lászlótól. Sárközy József élete (képpel). 15) Ó év végén, költemény. 16) Könyvészet. 17) Mikép szoktat­hatjuk gyermekeinket az engedelmességre. 18) Egészségi tanácsadó. 19) Prot. egyházi és tanodai tiszti névtár. A külalak a tavalyihoz hasonló. Ára mint a mult évben, 50 krajcár. BALLAGI MÓR. TARTALOM: A jezsuita rend és a jezsuitismus. — Iskolaügy: Püspöki. — N.-szalontai iskola és egyház. — Könyvismertetés: Katekhetika, vagy Népszerű vallástanítás (?!) Garda József.. — B e 1 fö 1 d: Egy kis helyreigazítás és még valami N. L. úrnak a „Prot. Egyh. és Isk. Lap" 47-ik számában : Szilágy-Szolnok nov. 1. cimü cikkhez. — Külföldi egyház és is­kola: Olaszország. — Az uj templomfelekezet. — A barlettai protestánsok. — Tárca: Az Abaujmegyébe, s a sáros­zempléni örömünnep. — Kettős gyászhír. — Kérelem. — Könyvészet. — Adakozás. Felelős szerkesztő s kiadó Dr. Ballagi Mór. Pest. Mandello és Leitner gyorssajtó nyomása. (Yáci-út 9. sz.)

Next

/
Oldalképek
Tartalom