Protestáns egyházi és iskolai lapok – 6. évfolyam – 1863.

1863-01-18 / 3. szám

lai Istvánné, Szemenyei Józsefné, Uj Ferencné, Szikora Pálné, Bacsur Józsefué, Balogh Istvánné* Sia Jozsefné, Tólh Pálné, Jankó Jánosné, Hegyi Pálné, Horváth Györgyné, Szokolai Péterné, Nagy Mihályné, Csizmadia Ferencné, Szokodi Mihályné, Csik Mihályné, Szemenyei Jánosné, Gon­dos Istvánné, Kovács Györgyné, Sinkó Jánosné, Vági Fe­rencné, Vági Mihályné, Mayna Józsefné, Takács Jánosné, Farkas Mihályné, özv. Pusztai Andrásné, Krausz Pálné, Pálka Jánosné, özv. Kis Jánosné, Szilási Horváth Györgyné, Gyömörei Jánosné, Litkei Istvánné, Dauda Józsefné, Ve­cseri Józsefné, Meneszdorf Jánosné, Süle Ferencné, özv, Szikora Jánosné, Jároli Andrásné, Újhelyi Györgyné, özv. Meneszdorf Ferencné, Molnay Károlyné, Bokor Pálné, Hor­váth Józsefné, Gulyás Györgyné, Bella Jánosné, Zalai Fe­rencné, Kabodi Istvánné, özv. Bernáth Sámuelné, Egy izra­elita nö (Andrásné), Böröcz Istvánné, JanAró Ferencné, özv. Szabó Józsefné, Kovács Pál, Bokor Pálné, Kocsondi Mi­hályné, Gelegonya Pálné, Tóth Jánosné, Német Benedekná, Csizmadia Istvánné, Hajdú Andrásné, Király Jánosné, özv. Kovács Ádámaé, Tóth Mihályné, Nagy Mihályné, Malkócs Sándor, Jankó Mihályné, Prokop Jánosné, Kerekes Jánosné, Dénes Andrásné, Dénes Jánosné, Berke Mihályné, Koval­csik Józsefné, Kovalcsik Jánosné, Bene Jánosné, Masztics Józsefné, Sin Józsefné, Vörös Istvánné, Mesko Mátyásné, Balogh Istvánné, Györy Vilmos, Torkos Károlyné. Fiedler József, egyesületi péuztárnok. VI. KÖZLÉS az egri ev'ang. reform, egyház felségéi­lésére a helybeli gondnokhoz beküldött kegyes adományokról. A dunamelléki reform: egyházkerület részéről tekin­tetes Polgár Mihály egyházkerületi főjegyző ur küldött 333 frt 52% krt. — Jász Kisérrül a helybeli hivek adománya kép küldött tiszt. Szilágyi Antal úr az egri ref. egyház ta­karék-magtár alapja gyarapitásaul 40 véka tiszta búzát, és a templomra 1 frtot. — Draskóczy Gábor ur a Sárospataki reform, főiskola seniora néhány academiai ifjak adománya­kép küldött tiszt. Prágai Lajos ur által 12 ft 49 kr. Az E. E. E. gyámintézet részéről főtiszt. Székács József superin­tendens űr utján befolyt pénztárunkba 20 frt 90 kr. o. é. Kelt Egerben, dec. 2. 1862. • ' Vasvár y Károly, gondnok. ÉRTESÍTÉS. I. A pesti ágost. hitv. gymnásiumban a félévi vizsgá­latok január hava 26 — 30 napjain fognak megtartatni, még pedig 26-án az V-ik, 27-én a IV-ik, 28-án a Ill-ik, 30-án az I-sö osztályban, kezdete mindenkor d. e. 9 órakor. Kelt Pesten, jan 15-én 1863. Greguss Gyula, igazgató. II. Az 186'-%. isk. év tél-folyam végével a pesti ág. hitv. magyar-német gyülekezet elemi osztátyai és leány­tanodái, a nyilv. vizsgálatokat d. e. 9—12 óráig, következő renddel fogják tartani : Január 26-án az 1 és 2-ik oszt., jan. 27-én a 3-ik oszt., jan. 28-án a 4-ik oszt., jan. 29-én az 1-sö elemi leányiskola, jan. 30-án 2-ik felsőbb leányta­noda, jan. 31-én a vegyes elemi isk. k. mező u. 18. sz. Pesten, junuár 15-én 1863. Balassovits La jos, igazgató. ADAKOZÁSOK. A gróf Rádai könyvtár megszerzésére a pesti nemzeti kör adott 100 frtot: T. Füredi ref. egyház oláhországi missióra 6 frt, 2 ft 44 krt. a pesti ev. árvaintézetre, ugyanennek karácsoni adományokra özv. Kenessey Zsigmondné 5 ftot, tűz ál­tal károsult ref. egyházaknak 10 frt. Török Pál. A moldva-oláhországi missióra: A deb­receni reform, egyházmegye esperestjétöl, főt. Révész Bá­lint úrtól következő levél kíséretében vettünk 53 frt 50 krt: nt. szerkesztő űr! Noha egyházkerületünk a moldvai missio érdekében még nem határozott, s az esperesteknek segélygyüjtés iránt utasitást nem adott: én még szívemen viselvén ezen, mind nemzetiségi, mind reform, vallási te­kintetben nagy fontosságú ügyet, igyekeztem kicsiny egy­házmegyémben e célra segélyt gyűjteni, melynek eredmé­nyét 53 ötvenhárom frtot és 45 negyven­öt krt o. é., az adakozók sorozatával együtt van szeren­csém, illető helyeire juttatás végett nagytiszteletüségedhez megküldeni. — Derecske 10 frt. — B.-Újfalu 1 frt 50 kr. — Bakonszeg 2 frt. — Torda 1 frt. — Nagy Rábé 1 frt 80 kr. — Szerep 30 kr. — Udvari 3 frt. — Báránd 10 frt. — Kaba 2 frt. — Konyár 3 frt. — Tépe 2 frt. — Péter­szeg 40 kr. — Hencida 1 frt. — Esztár 50 kr. — Pocsaj 30 kr. - Vértes 2 frt. — M.-Pályi 15 kr. — H.-Pályi 1 frt. — H.-Bagos 50 kr. — Sáránd 2 frl. — M.-Pércs 2 frt. Sámson 1 frt. — Zagyva Imre 1 frt. — Révész Bálint 5 frt. — Összesen 53 frt 45 kr o. é. Tiszt. Bartholomeidesz Gyula kálnói ev. leik. 1 frt. A pesti ev. ref. theologiai főiskolára: Komiósdi ref. leik. tiszt. Veres Benő úr mint évenkinti ado­mányt 4 frt. ' Szerk. VEGYESEK (Az adományozóhoz méltó uj évi aján­dék.) Az egyházias bnzgóságáról országszerte ismeretes gr. Teleki Sándor ö méltósága, mint már több izben tevé, a jelen évre is, az „Egyh. és Isk. lap" 9 példányára kül­dött előfizetést oly meghagyással, hogy azok közül nyolc, uj évi ajándokul, jelenleg is ugyanazon ref. egyházak sze­gény lelkészeinek küldessenek meg, kik e kegyben már is­mételt izben részesülnek. Egyházunk és szegény lelkésze­ink érdekében ohajtjnk; vajha, a nemes gróf példája minél számosabb követőkre találna! (Ujabb nemes adomány.) Etédy József, egy­kor hold-mezövásárhelyi tekintélyes polgár, az ottani ref.

Next

/
Oldalképek
Tartalom