Protestáns egyházi és iskolai lapok – 5. évfolyam – 1862.

1862-04-13 / 15. szám

Nagy János. - Összesen % p. m. Mik egy összegben el­udattak 11 írtért o. é. Készpénzben gyűlt 16 frt. Gabona­félékből 11 frt. — Összesen 27 frt. o. é. — Feljegyzette s küldi, Ságvártt, mart. 28. 1862. Bacsó Jdnosm.k. reform, lelkész. A magyarországi árvízkárosultak ré­szére: A n.-körösi gymnásium első osztályának növen­dékei 2 frt 40 kr. Debreczeni Sándor ref. leik. „Szólád­ról másod izben: Kenyér István 60 kr. Cseh Mihály 10 kr­Boldi's István 10 kr. Fülei János 40 kr. Özv. Aranyás Pé­terné 10 kr. Varga István 20 kr. Ronga József 40 kr. Baj­czi István 20 kr. Özv. Varga Péterné 10 kr. Özv. Aranyás Györgyné 10 kr. Kelemen János 20 kr. F. Aranyás János 40 kr. A. Kenyér János 10 kr. — Összesen 3 frt o. é. A szerencsétlen Táncsics Mihály c s a­I á d j á n a k : t. Bacsó János ságvári ref. leik. 2 frt. S z e r k. KECSKEMÉTI PERSELY. (Hatodik közlés.) A moldva-oláhországi magyar refor­mátusoknak ujabban adakoztak: A g y m n á s. 3-ik oszt. növendékei, névszerint: Garzó Pál 5o kr. Veisz Sán­dor 10 kr. Berger Márton 10 kr. Szemerei Károly 10 kr. Pacsu Elek 50 kr. Peti ik György 20 kr. Sánta László 50 kr. Keresztes János 50 kr. Lévai Ferenc 20 kr. Pátkai Lajos 10 kr. Vágó László 10 kr. Varga László 8 kr. Nyirádi Sándor 7 kr. Tatai Imre 50 kr. líyés Sándor 5 kr. Beret­vás Sándor 25 kr. Csillag Adolf 10 kr. Tóth Márton 20 kr. — Acsődöri tanyai lakosok: Horvát Juliána 10 kr. Kovács László 10 kr. Csordás József 10 kr. Ifj. Csordás László 10 kr. Inoka Juliána 10 kr. Katona László 10 kr. Katona József 10 kr. Varga Erzsébet 10 kr. Ifj. Katona Mihály 10 kr. Mátyás András 10 kr. Szabó István 10 kr. Inoka Sándor 10 kr. — Összesen 5 frt. 35 kr. A már maros-szigeti refor m. egyház­nak: Templom perselyeiben gyűlt 13 frt 10 kr. Özv. Szél Józsefné 2 frt. Névtelen 1 frt. Patács István 50 kr. — Ösz­szen 16 frt 60 kr., mely összeget az esperes urnák fogjuk átadni. A vizkárosultaknak: A gymn. 6-ik osztályá­ból: Tasnádi Kálmán 10 kr. Nagy Lajos 10 kr. Tóth Ig­nác 10 kr. Poór József 10 kr. Todorovics Mihály 50 kr. Széles József 10 kr. Weisz Eduárd 20 kr Feuer László 20 kr. Sárközi Pál 10 kr. Az osztálytanár 50 kr. — Ösz­szesen 2 frt., mely 2 forintot ide zárva oly kéréssel küldöm szerkesztőségedhez, hogy a vizkárosultakhoz áttenni szí­veskedjék. Az 1859-ki vihar által levetett kecske­méti toronytető újból építésére: Ör. Gál György lajosi pusztai lakos 52 frt 50 kr. Miskolci István esperes 5 frt. Balla Miklós 2 frt. Magai Károly kun-szent­miklósi ügyvéd 1 frt. Váli Benő 2 frt. Négy reform, kol­dusnő 40 kr. Héjjas Mihály az 1-sö tizedben gyűjtött 28 ft. B. Kovács István 10 frt. Szelets Ferenc és Antal Mária 100 frt. Kun László a 3-ik tizedben gyűjtött 88 frt 60 kr. Ruza János 5 frt. Dűgár János a 4-ik tizedben gyűjtött 47 ft. 51 kr. B. Kovács István a 10-ik tizedben gyüj'ött 7 frt. 90 kr. Id. Sárközi András 10 frt. Nagy Lajos az 5-ik ti­zedben gyűjtött 55 írt. 9 kr. Szappanos János 40 frt. Les­tár Péter a 4-ik tizedben gyűjtött 18 frt. 10 kr. Mádi Pál a 7-ik és 8-ik tizedben gyűjtött 40 frt. 95 kr. A helybeli tanulóifjúság állal adott koncert jövedelme 57 frt. Szél Mi­hály a 9-ik tizedből gyűjtött 16 frt 70 kr. Ugi Rác Mihály 1 frt. Héjjas Mihály ismét gyűjtött 5 frt. Kun László ismét gyűjtött 38 frt 80 kr. B. Varga János 40 kr. Tóth János 10 frt. Szappanos János a 2-ik tizedben gyűjtött 135 frt 55 kr. V eres István a Máriavárosban gyűjtött 24 Irt 22 kr. Szappanos János ismét gyűjtött 20 frt. Garzó István 2 frt. Szeless Kálmán 50 frt. Lestár Péter ismét gyűjtőit 9 irt 40 kr. Mádi József a 6-ik tizedben gyűjtött 10 frt 30 kr. Özv. Baky Ignácné Kun-Szent-Miklóson 5 frt. Nyirádi Zsig­mond 1 frt. Balásfalvi Kiss Miklós 100 frt. Ifj. Karácson Zsigmond 5 frt. Az ács- és kőmivescéh reform, tagjai 19 frt 85 kr. Hankovszki Pál 15 frt. Id. Héjjas Mihály 20 frt. Inoka Mihály 4 frt. Nagy Lajos 1 frt. Cseh Györgyné 4 frt. Csvh Sándor 1 frt. Varga Sándor 1 frt. Csányi János 10 frt. Héj­jas Jós. és Ági Éva 40 frt. Kelemen István 50 frt. Kun László 10 frt. Millhofler Frigyes 75 frt. Szabó Márton 5 ft. Ifj. Szappanos István 20frt. Szappanos János 100 frt. Szappa­nos László 20 frt. Sz. Tóth Antal 50 frt. Vajda Teréz 10 ft. Ifj. Vég-Veresmarti Antal 10 frt. Özv. Szél Józsefné 100 ft. Özv. Horvát Józsefné 10 fr. Csókás József 20 frt. Ifj. Dúgár Péter 10 frt. Dűgár Lajos 10 frt. Gáspár Lajos 50 frt. B. Kis Pálné 12 frt. Gyenes Mihály 15 frt. Héjjas József 10 frt. Horváth Sándor 6 frt. Kis György 8 frt. Kun Menyhért 20 frt. Lorber Ernesztin és Szigeti Ferenc 126 frt. Özvegy Nagy Mihályné 10 frt. Nagy Sándor 10 frt. Sárközi László 50 frt. Szalai Antal 20 frt. Soós György 10 frt. Szeles Gá­bor 100 frt. Szél János 50 frt. Tomaskó Jakab 10 frt. Vida István 3 frt. Kis Sándor 2 frt. Szőke János 1 frt. Dankó János 1 frt. Kis Pál 1 frt. S. Szabó István 1 frt. Kónya Jó­zsef 10 frt. Szőllösi László 1 frt. Újhelyi Móric 2 frt. Deák Sándornó 1 frt. Békési Mihály 3 frt. Kovács Lajos 8 frt. Darányi István 2 frt. Ág Mihály 3 frt. Ungi János 2 frt. Sa­lamon Antal 10 frt. Szabó János 1 frt. Szálkái István 1 frt. Nagy Sándor 1 frt. Deák János 10 frt. Özv. Thenke Lász­lóné 5 frt. Sárközy Lőrinc 5 frt. B. Kis Mihály 1 frt. Kis Mihály 1 frt. Marozsi Kovács György 20 kr. Ócsai Tóth J;í­nosné 1 frt. Szakáll Zsigmond 1 frt. Pap István 4 frt. Vári Istvánné 1 frt. Nagy László 1 frt. Szalai Pál 2 írt. Szalai János 1 frt. Nagy László 1 frt. Hegedűs Sándorné 1 frt. Molnár János 3 frt. Alinási János 1 frt. B. Kis Eszter 5 frt. Boda Péterné 10 frt. Bőszény János 1 frt. Cira Jós. Nagy Sánd. Nagy Mihályné 3 frt. Ifj. Darányi Lajos 2 frt. Ifj. Dé­kány Imre 10 frt. Dűgár János 20 frt. Fazekas József 2 ft. Füredi Elek 2 frt. Gere András 1 frt. Horvát Lídia 1 frt. Károsi István 4 frt. Kincses András 2 frt. Kis István 2 frt. Kocsis Pál 2 frt. Kovács Józsefné 1 frt. Könyves András 1 frt. Lázár Jánosné 20 frt. Mányoki János 1 frt. Márton András 1 frt. Marton József 5 frt. Meleg Sándor 1 frt. Mes-

Next

/
Oldalképek
Tartalom