Protestáns egyházi és iskolai lapok – 5. évfolyam – 1862.

1862-04-13 / 15. szám

493 494 ter Gergelyné 3 fii. Molnár Pál 1 frt. Nagy Károly 2 frt. Pap László 6 frt. Sándor Imre 1 frt. Sárközi József 2 frt. Sárközi Lajosné 20 frt. Szalai Anna 1 frt. Simon Mihály 2 frt. Somodi László 4 frt. Szabó István 8 frt. Szeles Zsig­mond 10 frt. Szabó Mihály 10 frt. Szivos Jánosné 2 frt. Szomor Mihály 3 frt. Ifj. Tóth János 1 frt. Tormássy Mi­hály 20 frt. Tóth Imre 2 frt. Ötvös János 3 frt. Ujszászi József 5 frt. Zilai Sándor 3 frt. Jenei István 6 frt. Vasvári Sándor 5 frt. Visontai János 1 frt. Visontai Mihály 2 frt. Szél Lajos 25 frt. Tagai János 6 frt. Kis Péterné 2 frt. Györfi János 10 frt. Szűcs Sándor 1 frt. Körös Pál 10 frt. Váradi Sándor 4 frt. Berekszászi István 5 frt. Csikai Sándor 10 ft. Bóka Pap Sám. 5 frt. Sz. Tóth Imre 40 frt. Szabó István 10 frt. Kis Mihály 3 frt. Szokolai Józ ef 10 frt. Pátkai Jó­zsef 2 frt. Gyenes Pál 20 frt. Öz\. Ferency Györgyné 40 frt. Széless Sándor 2 frt. Gyenes Mátyás 4 frt. Dékány Sándor 4 frt, Acél Szabó Pál 4 frt. Szobonya József 10 frt. B. Kis Mihály 20 frt. Varga József 10 frt. Szél József 100 frt. Pető Lajos 2 frt. Pásztor József 2 frt. Sebők Mi­hály 50 kr. Ladányi István 2 frt. Csákó István 1 frt. Török Sándor 20 kr. Szabadi János 1 frt. Gyulai Józsefné 1 frt. Salamon Mihály 1 frt. Kovács Pál 2 frt. Inoka János 1 frt. Sándor Mihály 50 kr. Berényi János 2 frt. Sebők Sámuel 2 frt. Bóna János 1 frt. Faragó József 20 kr. Ötvös Pétér 1 frt. Pogány László 5 frt. Sz. Kis Sándor 4 frt. Paré Já­nos 20 frt. Dékány Imréné 2 frt. Benkő Éva 2 frt. Kállai Mihály 1 frt. Csikai Pálné 2 frt. — Összesen 2860 frt 87 kr., melyből készpénzben befizettetett 1232 frt 77 kr. Ajánlat­ban van 1628 frt 10 kr. Kecskemét, mártius 31. 1862. Fördős Lajos, reform, lelkész. KÁPLÁN-CSÖI): Dunántúl a nemes dömölki ágost. egyház szolgálatá­ban a segédlelkészi hivatal f. é. ápr. 30.-val megüresül­vén, annak betöltésére magyar ajkú, nőtlen, felszentelt egyén kerestetik. Ajánlkozótól legfölebb május 8-ikáig le­velet bérmentesen kér mind vehetni, mind megválaszol­hatni u. p. Kis-Czell, Vas m. Edvi Illés Pnl, főnöklelkész. Mai számunkhoz mellékelve, egy, Pesten legújabban felállított, hanem teljesebben még csak ez év folytán megnyitandó, nőnevelőintézet, programmját küldjük t. olvasóinknak. Hogy a t. c. tulajdonosnő, kinek neve a programm alatt áll, mily helyesen fogta fel ne­héz feladatát s mily célszerű módon szándékszik azt megoldani, arról, valamint az intézet egész szervezetéről s egyéb szükséges körülményekről a programm mindenkinek elegendő tájékozást nyújt. Hanem mint minden vállalatnál, különösön a nevelés és oktatás körül, minden attól függ, hogy az, a ki annak vezetését magára vállalta, minő kezességet képes azon bizalomért nyújtani, melylyel a szülők gyermekeiket, ezen legféltöbb kincset, gondjaira bizták. E tekintet ösztönöz bennünket, hogy e programmot lapunk olvasó közönsége, s illető­leg a t. c. szülők és gyámnokok szives figyel­mébe különösön is ajánljuk. Nekünk van szerencsénk t. lvárolyiné asz­szonyt személyesen ismerni s igy, ha netalán nemes szerénységét sértenők is meg az által, csak az irányában érzett őszinte tisztelet és nagyra­becsülésnek adunk kifejezést annak kijelentésé­vel, hogy: ha a valódi hivatás, s ehez mért kép­zettség és műveltség s buzgó ügyszeretet eler­gendő kellékek egy intézet vezetéséhez: — ak­kor teljes biztossággal lehetünk a felöl, hogy t. Károlyiné asszony csak egy részét Ígérte annak, a mit teljesíteni képes, s hogy a bizalmat, mely­lyel a szülők nemes vállalatát támogatandják, a gondjaira bizott növendékek célszerű nevelésé­vel fogja viszonozni. Ezt tudva, különösebben oly szüléknek ajánlhatjuk ez uj intézetet, kik leánygyermekei­ket a nagyúri és alsóbbrendű nevelés közti arany középúton akarják neveltetni. Szerk. HIRDETÉSE K. Pályázati hirdetés a nyíregyházi városi megürült k i s d e d ó v ó i állomásra. 1. A pályázóktól egyéb kellő tulajdonságok között különösen megkívántatik, hogy a ma­gyar nyelv tökéletes bírása mellett, a tót nyelvben is bírjanak némi jártassággal, és némileg képe­lek legyenek, óvókat is képezni. i.'. Ezen állomás javadalmai: az intézetbeni kényelmes lakás, 500 o. forint fizetés, az inté­zet fűtésére és egy szolgáló cseléd tartására külön 100 o. frt. 3. A pályázni óhajtók kellő bizonyítványaikkal ellátott folyamodványaikai f. évi junius 10-ik napjáig Dómján Soma intézeti felügyelőhöz bérmentve küldjék be, hol a többi föltételek ránt kellő tudomást nyerhetnek. Kelt Nyíregyháza városa közgazdászati tanácsüléséből, mart. 7-én 1862. 1 — 3 Dómján Soma, intézeti felügyelő a város megbízásából.

Next

/
Oldalképek
Tartalom