Protestáns egyházi és iskolai lapok – 5. évfolyam – 1862.

1862-01-05 / 1. szám

Ötödik évfolyam. Pest jan. 5. 1862. PROTESTÁNS EGYHÁZI ES ISKOLAI LAP SZERKESZTŐ- ES KIADO­h i v a t a I : A lipót és szerb-utca szögletén földszint. ELOFIZETESI DIJ : Helyben : házhozhordással félévre 3 frt. 50 kr., egész évre 7 forint — Vidéken: postán szétküldéssel félévre 3 frt. 70 kr., egész évre 7 frt. 40 kr. Előfizethetni minden cs. k. postahivatalnál; helyben a kiadóhivatalban. HIRDETESEK DIJA: 4 hasábos petit sor többszöri beikta­tásánál 5 ujkr., egyszeriért 7 ujkr. sorja. Bélyegdij külön 30 ujkr. Előfizetési felhivás a „PROT. EGYHÁZI ISKOLAI 1862. ötödik évfolyamára, LAP cc es a „HAZI KINCSTÁR" 1862. harmadik évfolyamára. lJapunk, Isten jóvoltából, immár negyedik évi pálcájának vége felé közeledvén, van szerencsénk ezennel annak ötödik év­folyamára nyitni előfizetést. "' *; Nem hosszú ngyan a pálya, melyre hivatkozhatunk, — hanem ha gondolóra vesszük azon küzdelmeket és nehézségeket, melyekkel e néhány év folytán meg kellé vívnunk, hogy a programmunkban kitűzött feladatot csak némi­leg is megfejthessük, — igenis elég hosszú volt arra nézve;' hogy megpróbálja erőnket és megtanítson: quidvalent humeri. Felesleges volna itt programmunk minden pontjait újra előterjeszteni, eléggé ismeri már azokat a t. c. olvasó közönség s a négy évi folyamból megítélheti: mi létesíthető azokból, mi nem. Ezentúl is iparkodni fogunk, hogy lapunk ne csak egyházi és iskolai életünk minden mozzanatait híven tük rözze vissza, hanem felkarolván és meghánytorgatván minden felmerülő uj eszmét, tényleg is előmozdítsa az egyház és iskola felvirágzását, szóval, oda törekszünk, hogy lapunk egykor minden tekintetben promtuarium lehessen annak számára, ki hivatva érzendi magát, egyházunk és iskolánk történelmét megirni. A mennyiben pedig lapunk hivatva van a tudományosságot is képviselni, — a tudomány pedig a mivelt emberiségnek közös sajátja, bárhol gyújtsák is meg annak fáklyáját —, azon leszünk, hogy minden nevezetesebb tüne­ményt, mely egyházi vagy iskolai téren kiválóbb fontossággal bir s figyelmünket méltán igényli, t. c. olvasó közönsé­günkkel megismertessünk. Távol tehát attól, hogy lapunk terjedelmét megszorítani akarnók, inkább azon törekszünk, hogy annak szel­lemi értékét a haladó korhoz képest mind jobban emeljük, — s táplál a remény, hogy a t. c. olvasóközönség fokozott részvéte e törekvésünkben gyámolítani is fog, — mert tartózkodva bár, de ki kell ez úttal nyíltan jelentenünk, hogy az eddigi pártfogás csak is arra volt elegendő, hogy a lap tengődve fennállhasson, de koránsem olyan, hogy abból annak benső értéke emelésérc csak némi áldozatokat is hozhattunk volna. Az előfizetési föltételek maradnak a régiek. Vidékre egész évre 7 ft. 40 kr , félévre 3 ft. 70 kr., helyben egész évre 7 ft., félévre 3 ft. 50 kr. (gyűjtőknek minden hat előfizető után egy tiszteletpéldánynyal szolgálunk. A pénzöszletek a lap szerkesztő­ségéhez (Lipót-utcza 39-dik szám) bérmentve intézendők.

Next

/
Oldalképek
Tartalom