Protestáns egyházi és iskolai lapok – 2. évfolyam – 1859.

1859-04-02 / 14. szám

a gyújtogató gonosztevőt, gondolván, hogy a törvény igazságos keze majd utóiéri s megbünteti. Szeberényi Lajos ur, hangját s modorát különben sem tudnám utánozni; betanulni pedig sem időm, sem akaratom : azért bár nem vagyok lelkész , mint ö , szelídebb leszek , mint ö s imádkozom érette is idvezítőnknek a kereszten mondott imáját: „Atyáin! bocsásd meg neki, mert nem tudja mit cselekszik." Boross Mihály. Észak-Bihar-Udvari. — Méltó lévén mindenkor a nemes indulatból eredett jótétemény , annak részéről, ki azt elvette, a hálára, sőt méltó lévén rá a jóltévö, hogy neve ismertessék, tiszteltessék másoktól, hálásan közlöm én itt röviden n.-váradi latin szertartású püspök Szaniszló Ferenc ö excjának, mint ezen község volt földes urának, a mi. h. h. egyházunk s belhivatalnokaink iránt tanúsított kegyes indulatát, melyet múlt évidec. 19. itt az egész népre nézve szerencsésen végbe ment birtok elkülönítés alkalmával nyilvánítani méltóztatott , miszerint ezen egyháznak 25, a lelkésznek 25, az iskoláknak 25, egyházfinak 10, temetőnek 5, faiskolának 5 holdat rendelt kiadatni, még pedig nem a közlegeiöböl, hanem saját illetőségéből, s azon nyilatkozat mellett, hogy noha itt tagosítást a nép nem akar, de az ajándék­földek, az eddigi birtok részletekkel egy tagba hasíttassanak ki a belhivatalnokoknak. A lelkész használatában levő 40 hold, a két iskola tanítói kezei közt levő szinte annyi földbirtok, váltságát kegyes volt a nagyon tisztelt volt földes uraság elengedni. S mind ezeken felül, az egyháznak, melynek eddig semi földbirtoka nem volt, a közlegelöböl ajándékozott egy telek utáni 17 holdban megállapított legelő járulékot, a lelkésznek is annyit, az isko­láknak is. Mit azon buzgó ohajtásom mellett adok át a nyilvánosság­nak, hogy a szeretet Istene és atyja, éltesse a kegyes főpapot sokáig s nemes tettét jutalmazza meg itt édes öntudata, majd egykor, örökkétartó boldogsággal. Bakos Mihály, li. h. lelkész Az eperjesi evang collegiumban 15 tanártól ta­nul ez idén 279 növendék, tehát 10-el több, mint tavaly. Ezek közül 26 jár a theologiai intézetbe, 219 a gymnasiumba s 34 az előkészítő osztályba. Első éves tkeolog van 14, másod éves 5, harmad éves 7. A gymnasiumi 8 osztály népessége alulról felfelé : 22, 24, 24, 32, 31, 31, 29, 20, kik közül evang. 159, reform. 26, Mózes vallású 34; anyanyelvére nézve 92 magyar, 98 német (az izraelitákkal együtt) és 29 szláv. Az aliunneumban 101 táp­láltatik, harmada ingyen, harmada 6 pfrt s a többi 12 pfrt. évi fizetés mellett. Mint múlt években, ugy ez idén is szerencsés vala a collegium részesülni ama tetemes segélyezésben (2000 pfrt.), melyet a Gustáv-Adolf-Egylet középponti kormánya (Central ­V rorstand) évenkint szokott szétosztani. Közli: az igazgatóság. Eperjes. Márc. 14. 1859. — A tegnapelőtt tartatott col­legiumi bizottmányi ülésbén a Jozéffi-féle akadémiai szorgalom­dij élvezésére, folyó 185% isk. évre, a jelenleg Halléban tanuló Márkus Sándor, volt eperjesi theologus neveztetett ki a boldogult hagyományozó végrendeletének értelmében. A többi folyamodók pedig a jövő iskolai évre, ha csakugyan kimenendnek, előre fel­jegyeztettek. Közli: Linberger István, mint bizottmányi jegyző. Adakozások. Oroszlán, márc. 24-kén 1859. — A szendi tíízkárosult szerencsétle n gyülekezet felsegélyezésére, az ezen évi Prot. Egyh. Segédszerkesztők: Dr. Székács J. és Török P. s Isk. lap 1-ső számában közzétett kegyes adakozások óta, ujolag küldetett kezemhez : — és pedig 1. Főtiszt Volmuth Leopold helyettes superint. ur által a nyíregyházi gyülekezet részéről begyült 19 frt. 36 kr. pp. 2. Tek. Király József Pál ur, a sopronyi lyceum igazgató ­ja, az egyházi gyámalapból küldött 40 frt. pp. 3. Nt. Zelenka Dániel, Nógrád-megyei főesperes ur, a bán­ki ev. egyház részéről küldött 3 frt. 15 kr. pp. Szabados Pál, ev. esperes. Diósjenő, márc. 14-kén 1859. — Nt. szerkesztő ur! A tüz által mindenétől megfosztatott szászkuti ref. lelkész Márk Mózes ur szánakozásra méltó sorsát némileg enyhítni óhajtván, — folyó hó 6-kán szentegyházunk ajtaiban az ö számára tettük ki perselyeinket; mely alkalommal — csekély bár, de szives részvétből — származott összeget 3 frt. 30 krt. uj osztrák érték­ben, azon szives kérésem kísérete mellett van szerencsém nt. szerkesztő urnák áttenni: hogy azt a fentirt t. lelkész ur kezéhez juttatni méltóztassék. Nagy Gida, r. s. lelkész. Halálozás. A bács-szerémi ágostai egyliázvidéket nagy veszteség érte. Ugyanis márc. 20-án esfcve 9. órakor jobb létre szenderült nt. Scultéti JÓZSef ur, a fenemlített egyházvidék­nek több éveken át buzgó és igen tisztelt főesperese, s szeghegyi lelkész 65 éves korában. O róla csak ezen egyetlen egy vélemény hallható : a legbecsületesebb ember vala. Azonban ő nemcsak a legbecsületesebb ember volt, hanem a legszívesebb s legbarátsá­gosabb is. O volt azon egyedüli papi egyén, ki minden evangé­likus és reform, bácskai pap tiszteletét és szeretetét birta, kinek egyetlen egy ellensége sem vala; azonban tudományossága is elismerve volt. Helyesen mondotta róla Grosz Theophil, kis-kéri lelkész s prédikáló, hogy neve a mennyekben van beírva s Becker Jakab ujverbászi lelkész s óráló : hogy az igazság törvénye volt szájában, álnokság nem találtatott ajakaiban, békességben s egyenességben járt stb. Az elhúnytat maga gr. Coronini kor­mányzónk is nagyon becsülte. Béke lengjen sírja felett, áldott legyen hamva. Ujverbász. márc. 25-én 1859. Kármán Józsefreform, lelkész. Tartalom. CLVI úrhoz CL1V. — T. Révész Imreur, és a szentesi lelkésziktatás. (Folyt.) Kármán Pál. — Könyvis­mertetés és iskolaügy : Sárospataki népiskolaikönyvtár. (Folyt.) Kerekes József és Vámossy Mihály. — Belföld : Keresztúr. Váradi Pál. — Még egy szó a sárospataki ref. főiskoláról. Z. ós I'. — Közlemények a szeghalmi helv. hit. egyház életéből, függelékül egy kis együgyű elmélke­déssel. Tatár János. — Külföld. — Tárca. Hirdetés. Boross Mihály „Kegyeletek oltára" című munkájának első füzete e hó végéig okvetlen elhagyja a sajtót; kérem azért a tisztelt gyűjtő urakat, szíveskedjenek az íveket mielébb beküldeni, hogy az elszállítás is pontosan történhessék. Pest, márc. 26. 1859. .. Ost erlamm Károly. Felelős szerkesztő s kiadó : Dr. Ballagi Mór-

Next

/
Oldalképek
Tartalom