Protestáns egyházi és iskolai lapok – 1. évfolyam – 1858.

1858-11-06 / 44. szám

csak a jelen hivatali személyzet egyéniségei, de a kebelbeli 24 rendes lelkész-állomások, mint változatlan alap által, tiz évig biz­tosittatnak. —- Még pedig b) első, azaz 4 pfrtos osztályba soroztatnak : Részletes. Összes. H.-Böszörményi 2 rendes lelkész-hivatal . ujforint 8 —­H.-Nánási „ 8 — H.-Szoboszlói „ 8 — Nádudvari egy „ 4 — H.-Hadházi „ 4 -­P.-Ladányi „ 4 — M.-B.-Ujváros „ 4—40 második, az 3 pfrtos osztályba: Szováti egy rendes lel kész-hivatal ... „ 3 — Sz.-Mihályi „ 3 — H.-V.-Pércsi „ 3 — Földesi „ 3—12 harmadik, azaz 2 pfrtos osztályba: Nagy-Falui egy rendes lelkész-hivatal. . „ 2 — Dadai „ 2 — Acsádi „ 2 —• T.-Dobi „ 2 — Csegei „ 2 — Sáápi „ 2 — N.-B.-Ujváros „ 2 — T.-Löki . „ 2 — Tetétleni „ 2 — Eszlári „ 2 — 20 c) E hetvenkét pfrtnyi összeg beadatik mindig, ugy most legközelebb az év első napján, — még pedig d) a pénz összeszedését általában — tőkésítését addig, míg a központon, e tiszántúli egyházkerületben, e szent célra pénz­tárnok választatnék; 11 egyház irányában alolirt; 10 egyházra nézve pedig, a helyiségekhez képest, t. Szivos Mihály ur, t.-szo­boszlói — lelkészek vállalák el. e) Megállapíttatott az is, hogy azon egyesekre nézve, kik a gyülekezetekben e szent célra ajánlkozni fognak, gyűjtő a helybeli lelkész leend, ki az összeget fertályóvenkint fogja a fen kinevezett, s illető pénztárnokokhoz a névsor, s illeték kimuta­tásával juttatni. Ezek a kitűzött jelentékeny tárgyban lelkésztársulatunk intézkedései. Föl } föl tehát minden tiszteletre méltó lelkészek a két testvér hazában ! szerelmes atyámfiai az Úrban! vegyétek bonckés alá ezeket, intézkedjetek ti is saját belátástok, helyi kö­rülményeitek szerint; — a minden halasztást kizáró magasztos ügy érdekében, tegyétek mielőbb ezt!! Az áldott mennyei lélek, ki nyugszik Jézuson, az aposto­lokon, vallásujitóinkon, és már elhamvadt lelkész-hivatal elődin­kén, nyugodjék rajtunk mindnyájunkon, utódinkon, a keresztyén prot. anyaszentegyház folvirágzását előmozdítni törekvő minden tagokon mind az időknek végéiglen !!! Varga L aj os. Nagytiszteletü szerkesztő ur! Kiben élő hit van , kinek munkás szeretet lelkesíti kebelét szentegyháza s vallása iránt: az nem állhat félre azon Pálok- ós Apollósoktól, kik az Ur kertében oly áldozatkészen fáradoznak, s felhivólag intnek, hogy összevetett vállakkal támogassuk őket buzgó imádságunk s tettleges segítségünkkel; mert csak igy jön, így jöhet áldás onnan fölül az egekből; így szélesbiii Isten or­szága a magyar prot. egyházban; így biztosíttatik unokáink szá­mára édes magyar nyelvünkön az Ur Krisztus üdvözítő igéje. Ez hitem , s az Ur, ki hatalmas: elég kegyelmes leend, az oly sok jók, mint buzgók hitét valósítni; a magyar prot. egyhá­zat felvirágoztatni, csak mi legyünk munkások s tehetségünk szerint ne késsünk annak temploma fenmaradásához, kinek mint adatott a talentom a szükséges eszközöket megvinni, lelki vagy testi ajándékban. S nekem, miután egyházam s sz. vallásom iránt csak szeretet adatott az Úrtól: azért az egyházi önadóztatás el­vén az Ur oltára emeléséhez kötelezem magam tiz évig — még maradékimat is — 4, azaz négy ausztriai f o r i n't t a 1 já­rulni , oly kikötéssel, hogy e csekélység pesti prot. papi intéze­tünk szüksége pótlására fordíttassék (tőkéjének pedig ama nagy ünnepekor a magyar prot. egyháznak, mikor azon intézet egye­temmé épülend, azonnal való letételére magam lekötelezem), — miéit kérem, hogy ezennel az 1850. évre lefizetett, s ezentúl ja­nuár első napjaiban lefizetendő mennyiséget is nt. Török Pál es­peres úrhoz szállítni kegyeskedjék. És még hogy lelkem nyugodt lehessen , hogy keresztyéni kötelességemet hitem sorsosi iránt némileg is elvégzém : viszont a moldvai magyar hitrokonink , különösen a szászkutiak némi felsegélésére 1 arany mennyiséget küldök , kérvén nagytiszte­letüséged az illetökközi kézbesítésre. Mély tisztelettel s áldáskivánás mellett maradtam nagytisz­teletüséged alázatos szolgája Ozora, okt. 25. 1858. Szalai István, molnár. Kralovánszky András , presbyter Nyíregyházán , a pesti prot. theol. intézetre ajánl 20 pfrtofc,— fijai: Frigyes 10, Gyula 10, Móric 10, László 10 pfrtot, összesen 60 pfrtot austr. pénzben oly módon, hogy ez összegnek hatos kamatját fi­zetendik 1859. január 1 tői fogva, s ha az intézet körülményei majd ugy kivánandják, első felszólításra a tökét is be fogják fizetni. ISKOLAÜGY. Városunk h. h. iskolája ügyeiről akarok, becses en­gedelméből, néháuy szóval megemlékezni, ugy vélekedvén, hogy valamint egy részről tanúlságos helyzetünk minél részletesb ismerete: ugy más részről illő dolog hallgatásba merült létezésünknek a mi „hitünknek cselédei" előtt immár nyilvános jelét adni, kiknek nevelési igyekeze­töket a mi lelkeink is szives örömmel méltányolják. Négyosztályu algymnasiunmnkban a legközelebb el­múlt nyári félévben 55 növendék nyert oktatást 4 tanító által. Az elemi fiiskolai osztályokban 344, leánytanodáink­ban pedig 763 tanítvány oktattatott; amott ugyan 5, itt pedig 4 tanító által. Tehát 13 tanító mellett összesen 1107 tanítvány. A nyári vizsgálatok múlt hó 20-dik s köv. nap­jain tartattak. Ez alkalommal is fényesen igazoltatott az iskoláinkról közönségesen elterjedt jó vélemény. Tanítóink általában mindnyájan elismerést érdemelnek szorgalmok­ért és ügyességükért. Az uj tanév november l-jével veszi kezdetét. — Körülményeink hozzák magokkal az iskolai évek ilymódoni szabályozását, miután az ősznek kezdő sza­kában nálunk a tudományosság csaknem mindennemű kép­viselői és tisztelői a tengeri, borhordók s t. eff. társaságá­ban lakoznak s gatyás növendékeink főleg, egyébkor is ugyan, de most kivált mélyen érzik azon állítás igazságát, hogy: „Tempus in agris consumere dulce est." Algymnasiumunk tantervét időnkint a debrecenihez szoktuk módosítani. Örömmel tevők azt a jövő tanévre nézve. A tiszántúli egyházkerület előtt tisztelettel kell meg­hajolnunk a tanítás ügyében tett határozott lépéseért. Szük­séges is már, hogy mi magunk lássunk e részbeni teendőink után, ha ugyan mindenestül az idők zsákmánya lenni nem akarunk. Die Sonnen scheinen uns nicht mehr, fortan muss eig'nes Feuer uns erleuchten. (Schiller.) Taneszközeink közül megemlítjük: mintegy 6—700 darabra menő könyvtárunkat, melyet az egyházi elöljáró­ság koronkint uj könyvekkel szaporít. Továbbá ásvány­és madárgyüjteményíinket. Említést érdemlő intézet iskoláink mellett a már régi időktől fenálló u. n. partikul istáké. Ezen folyvást gon­dos felügyelet alatt álló tápoldaféle intézet kebelében éven­kint 6—8 ifju nyer élelmezést a városbeli jószivü lakosok­tól , kik naponkint felváltva küldik számukra a tápszere­ket , délben és estve. Az egyház közös lakást, fűtést és te­metési jótéteményt, a város végre tetemes pénzsegélyt g

Next

/
Oldalképek
Tartalom