Protestáns egyházi és iskolai lapok – 7. évfolyam – 1848.

1848-07-02 / 27. szám

főjegyző, Sullyok Gedeon, Balogh Ferencz, Gyene Károly és Botka Imre, mind lelkes protestáns em­berek ; megyei ügyész Mándi József. Ezeken ki­vül egyházunk ügyei körül sokszor tanúsított fe­lebaráti részvéteért 's érdemeiért czégéni fő­gondnok Kende Gusztáv, Szatmármegye volt fő sz. birája — r. kath. — tiszteletbeli ülnökséggel megtiszteltetett. — Követekké választattak a' ministeri értekezletre : Kiss Áron és Riskó Ignácz. K. S. IRODALOM. Jancsovics István magyarszláv és szláv ma­gyar szótárának 1 -sö része jelent meg, borí­tékba fűzve 31 tv finom velínen petit betűkkel, a szerző sajátja. Elől áll a' m. tudós társaság megbízó levele, a' hol a' szerzőnek irány tűze­tik ki, 's szabályok állítatnak, mikhez szerkesz­tésnél kelle magát tartania. Utána a' szótárban használt tót nyelv nyelvtana magyar szöveggel megelőzve a' szerző rövid élőbeszédével. A* tiszta nyomat becsületére válik szarvasi nyom­dár Réthy Lipótnak. Ha, a' mint hallottuk, a' Il-ik Rész, melly sajtó alatt van, még ennél is terje­delmesebb leend: akkor ezen mü hallatlan ol­csóságú leend, t. i. mind a' két, 60—70 ívnyire terjedő kötet csak 3 ft. 12 kr. pp. Bizományosa Geibel pesti könyvárus, ki más hazai könyvke­reskedésekbe is szállítatott példányokat. Ki ad­dig is, mig a' II—dik kötet megj elenendik, az I-öt megvenni szándékoznék, annak egyúttal a' II—ik kötet árát is le kell tennie, és kap egy nyomta­tott nyugtatványt, mellyet a' II-dik kötet átvé­telekor azon kereskedőnek ad vissza, kitől az I—sö kötetet vette. Ugyanazon szerzőtől jött ki egy magyar nyelvtan is tót szöveggel, ára 8 kr. pp. Most, a' midőn sajátképen elmondható, hogy kormányunk minden értelemben magyar; most, a' midőn a' tót nemzetiség is teljesen respectál­tatik a' törvény-szabta körökön belől, valóságos áldásnak tekintjük irodalmunkban e' munkát, akár azokra nézve, kik magyarul, akár azokra, kik tótul kívánnak tanulni. Nagyon czélirányos a 1 fáradhatlan szerzőnek azon intézkedése is, hogy szótárai kezdetén ott áll a' tótokra nézve a' magyar, a' magyarokra nézve a' tót nyelvtan. Nem lehet elfojtanunk azon óhajtást, vajha az illyen vállalatok, mellyek egy szegény jövedel­mű ev. papnak mindenébe kerülhetnek, országo­san pártoltatnának. Az academia megtette a' mit tehetett, de tán többet igért, mint aztán teljesí­tett, mi mindenesetre nem a' legczélirányosabb eljárás. Biztatta és szabályokkal látta el a' szer­zőt, aztán midőn ez a 1 munkát elkészítette, a' legilledelmesebb és ezüsthangon csengő üres szavakkal bocsáttatott el, a' nélkül, hogy a' tár­saság méltóztatott volna, tán üres és igy excu-| sálható tárczáját felnyitni. Ha a' ministerium te-1 endöi közt nem első helyen állana a' pénz és erő, 's az irodalom békés müveire is kiterjeszt­hetné ezer oldalról igénybe vett figyelmét, egósx szerénységgel bátorkodnánk Jancsovits úr vál­lalatát pártfogásába ajánlani. S «. A' magyar nevelési társaság korszerű köte­lességet vél teljesítni a' szeretett haza irányá­ban , midőn a' kitűzött pályakérdésre érkezett munkácskát illy czim alatt : „Testvéri szózat a néptanítókhoz" a' közönségnek átadja. Szerzője Németi Imre. A' 3 '/ 4 ívnyi füzetke sok czélszerü 's hasznos dolgot említ fel tömött rövidséggel, miért is azt minden rendű olvasóknak, de külö­nösen a' városi és falusi néptanítóknak figyel­mébe — 's illetőleg a 1 hatóságoknak, a' népta­nítók közti terjesztés tekintetéből, — ajánlani kedves kötelességemnek ismerem. Ára 10 pengő kr. kapható Magyar Mihály könyvboltjában. Ney Ferencz, a' m. nev. társaság elnöke. VEGYES KÖZLEMÉNYEK. Belföld. Erdély. Itt közöljük a' jelen erdélyi ország­gyűlésen hozott vallástörvényt: IX. törvényczikkely. A' bevett vallások teljes jogegyenlőségéről. 1. E' hazába törvényesen bevett minden vallásfelekezetek (mellyek közé a' nemegyesült görög szertartásuak is értetnek) nemzetkülönb­ség nélkül teljes és tökéletes jogegyenlőséggel bírnak, mind vallásgyakorlási, mind vegyes há­zassági viszonyok, mind politikai igények tekin­tetében. 2. A' hat héti oktatás és különböző vallá­suaknak egymás iskoláiban tanulhatásuk iránti minden megszorítás meg van szüntetve. Térítési izgatások, annál is inkább eröszakolások és val­lásbeli versengést előidéző tények mint bűntet­tek lesznek fenyítendök. Figyelmeztetés a' ministeri táblázatok iránt. A' cultusminister úr az egyházkerületekhez két rendbeli táblázatot küldött illő betöltés végett. Mindenikben hiányzik azon rovat, mellybe a' lel­kész és a' tanító fizetésének kellene feljegyez­tetni. Több részről intéztetik hozzám azon kér­dés: 1. Hogyan történhetett ez ? 2. Beirjuk-e te­hát még is a' fizetést? 3. Ha beírjuk, mellyik rovatba írjuk ? Az elsőre nem tudok válaszolni, mert én minister VDei vagyok ugyan, de nem minister Regni; a' másodikra válaszom az, hogy ezt elhatározni nem áll hatalmamban, de ha még is beíratnék a' fizetés — mit én eszközlésbe kí­vánok vetetni saját esperességünkben: — akkor véleményem szerint és így quoad tertium vagy tessék azt a' helybeli észrevételek elég széles és hosszú rovatába irni, vagy pedig tán az egyhá­zak és lelkészek táblázatának 7-ik 's 11-ik, az

Next

/
Oldalképek
Tartalom