Prágai Magyar Hirlap, 1938. október (17. évfolyam, 224-248 / 4667-4691. szám)

1938-10-01 / 224. (4667.) szám

2 A német nép ünnepli a francia miniszterelnököt MÜNCHEN. — A „Négy évszak" cimü szálloda előtt, ahol Daladier lakik, pénteken reggel hatalmas embertömeg gyűlt össze és lelkesen tüntetett a francia miniszterelnök mellett. A tömeg állandóan „Daladier, Da- ladier"-t kiáltott s a miniszterelnök végül is kénytelen volt dolgozószobájának ablakában megjelenni és üdvözölni a tömeget. A nép leírhatatlan örömrivalgásban tört ki s jófor­mán nem engedte el Daladiert az ablakból. Később a miniszterelnök fogadta a német sajtóiroda munkatársát és a következőket jelentette kh — Azt hiszem, hogy a müncheni összejö­vetel történelmi dátumot jelent Európa éle­tében. Örömmel állapítom meg saját sze­memmel, hogy Németország semmiféle gyű­löletet és ellenségeskedést nem ismer Fran­ciaországgal szemben. Biztosíthatom Önö­ket, hogy Franciaországban sincs ellensé­ges érzület Németországgal szemben. A két nép kötelessége, hogy szívélyesen megértse egymást, Chamberlain angol miniszterelnök pénte­ken délelőtt 11 óra 30 perckor felkereste Hitler kancellárt magánlakásán, Chamber­lain társaságában csak magántitkára volt. Chamberlain és Hitler utolsó egyórás ösz- szejövetelén csak Schmidt tolmács volt je­len. a leszállás után nyomban autóba ült és a prágai várba utazott. A prágai lapok címei A prágai lapok a müncheni tanácskozásokról való véleményüket főleg címadásaikban , juttat­ták kifejezésre. íme egy pár dm: Az agrárpárti Vederben a következőket olvashatjuk: „A mün­cheni négyek megegyeztek". tfA világbéke meg van mentve — mi lesz Csehszlovákiával?" A cseh nemzeti szocialista Vecemí Ceské Slovo ezeket a címeket alkalmazza: „A müncheni mü be van fejezve". „Éjjel 0.30-kor megtörtént az aláírás". „Az aláirt egyezményt ma közzéteszi PRÁGA. — Hivatalos jelentés szerint a kormány és a kormánypártok normális ta­nácskozásait újabban egy széleskörű testü­let tanácskozása egészítette ki, amelyben valamennyi politikai párt felelős tényezője résztvesz. A képviselőház épületében csü­törtök délután és este ötventagu bizottság tartott értekezletet, amelyen az államalkotó pártok elnökei, alelnökei, a képviselőházi és szenátusi elnökségek tagjai, a parla­menti klubok előadói és klubelnökei, végül a csehszlovák kormány*4. Stfíbmy Poledmí List- je ennyit mond: „Megegyeztek", Ugyanezt a címet használja a Novy Vecemík is, A kommu­nista Haló Noviny, amely az utóbbi napokban Prágában óriási elterjedésnek örvend, a követ­kező címet adja jelentésének: „A készenlétben levő nép és hadsereg s a védelmi erődök — ez a legjobb biztositék". A Národmí Politika déli kiadása ezt írja: „A négyek müncheni meg­egyezése44. „Á tárgyalások eredményét ma köz­ük a csehszlovák kormánnyal44, A cseh néppárti Lidové Listy déü kiadása: „A négyek konferen­ciáján a részt nem vett ötödik fölött határoz­tak". „A müncheni egyezményt létrehozták és aláírták". A Stríbrny-féle Expres ezt írja: „Dr. Mastny, a müncheni megfigyelő Prágába repült". a bukott Hodza-kormány politikai minisz­terei vettek részt. Az értekezleten Hodza volt miniszterelnök tett részletes jelentést. A lapok megállapitása szerint a politikai pár­tok informálása ezzel tökéletesen megtör­tént. Az értekezletet félbeszakították, mert az államalkotó pártok elnökeit és a volt kormány volt politikai minisztereit a kor­mány hívta még közös értekezletre. A koa­líciós pártok értekezlete pénteken folytató­dott. A kormánytöbbség tanácskozik Mussolini vonata délelőtt 10.07 óraikor ér­kezett Veronába. A vidék lakossága mindenütt lelkesen éljenezte a vonatot. Veronában a duce kilépett a feldíszített pályaudvarra, majd a pá­lyaudvar elé is, ahol százezer ember percekig tartó lelkes éljenzésben részesítette. Az ováció csak akkor ért véget, amikor a különvonat 10 óra 30 perckor elhagyta Veronát. A pápa a békéért CASTELL GANDOLFO, — A Szentatya Csütörtökön este rádiószózatot intézett a világ­hoz és arra kérte az emberiséget, hogy őrizze meg a békét. Milliók és milliók félnek a közelgő vérontástól s a pápa arra kéri a híveket, hogy imádkozzanak a békéért. Forduljanak a hívek ama fegyvertelen, de legyőzhetetlen hatalom­hoz, amit az imádság jelent, hogy Isten támo­gassa a béke megszilárdítására irányuló törek­véseket. A pápa bízik abban, hogy az Úristen elfogadja az imádság áldozatát, mert ez az imádság éppen Szent Vencelnek, a hősies már­tírnak napján száll az éghez. A tanulság PRÁGA. — A müncheni egyezményről a Ve- cerni Ceské Slovo ezt írja: — A négy hatalom egyessége bennünket gaz­dagabbá tett: gazdagabbak lettünk egy tapasztalattal, amely értékes tapasztalat és intőjel a kis és közép­nagyságú nemzetek számára a Balti tenger­től az Égd tengerig, E területen tíz állam­ban 112 millió lakos él s tapasztalatunk mind­ezek számára azt mutatja, hogy semmiféle nagyhatalommal való szövetkezésük sem biz­tosítja határaikat. Hogy határaikat kizáró­lag az biztosíthatja, ha szorosan szövetkeznek és maguk nagyhatalmat alkotnak. A mi ta­pasztalatunk után a Balti és Égéi tenger között élő kis- és középnagyságú nemzetek szövet­kezése történelmi szükségességgé vált létük elvesztésnek veszélye következtében, A mün­cheni konferenda előtt Európa uj megszerve­zéséről beszéltek. Ezt akarta az amerikai el­nök is. A Ceské Slovo ezeket mondja: — Ha e szomorú órában, amikor ezeréves tör­ténelmi határokat tépnek szét, valami vigasztal­hat, úgy ez az a tudat, sőt szilárd meggyőző­dés, hegy rövid időn belül kijózanodik ama né­met lakosság nagy többsége, amely ma örömuj­jongásban tör ki és horogkereszttel díszíti föl magát. A papa üzenete a magyar nemzethez Pacelli bíboros-államtitkár levele Serédi hercegprímáshoz az Eucharisztikus Kongresszus tanulságairól PRÁGA, — A budapesti sajtó jelenti: A má­jusi eucharisztikus kongresszus lezajlása után nemcsak PacelU bíboros legátus terjesztette elő jelentését XI. Pius pápának, hanem Serédi Jusz- tinián biboros-hercegprímás is elküldte írásos beszámolóját a kongresszusról a katolikus egy­ház fejéhez. Erre a beszámolóra a pápa Pacelli bíboros államtitkárt bízta meg, hogy üzenetét, köszönetét és minden közreműködő tényezőnek adott apostoli áldását juttassa el Magyarország hercegprímásához. A bíboros-államtitkár levelé­nek magyar szövegét az alábbiakban szószerint ismertetjük: „Főmagasságu és főtisztelendő Serédi Juszti- nián bibornok, esztergomi érsek urnák, Eszter­gom. Főmagasságu és Főtisztelendő Uram! A Szentséges Atya, aki szorgos és szerető .fi­gyelemmel kisérte a budapesti aucharisztikus ün­nepségéket, legújabb leveledet olvasván, újra átérezte az ezekből merített örömöket. Leveled­ben ugyanis a lezajlott ünnepségekről sok emlí­tésre méltó és örvendetes hirt közöltél őszent- s ég ével. Ezért a Szent Atya Veled együtt hálát mond a mindenható és jóságos Istennek, kinek nyil­vánvaló gondviselése megadta azt a kegyet, hogy az ünnepségek nemcsak külsőleg fényesek, ha­nem lelki haszonban is gazdagok voltak. Hiszen ezek ma, amikor annyi ellensége van a katolikus névnek, forrása voltak közös örömünknek, alap­ja lettek a szilárd bizalomnak, záloga a biztos győzelemnek és erős ösztökélője a vallásos­ságnak és jámborságnak. Az a hit, melyet Szent István király ajándé­kozott a magyaroknak, ez alkalommal oly fénnyel ragyogott, hogy az Oltáriszentség tiszteletére a világ minden részéből Budapest­re összegyűlt zarándokokat bámulatba ejtette és a látott példa erejével emlékezetes nyomot hagyott hálás szivükben. Ezért méltán dicsért titeket őszentsége, mivel hogy az eucharisztikus lepel alatt rejtőző Üdvö­I zitőnek, fáradságot és költséget nem kiméivé, hatalmas diadalünnepet rendeztetek. Illő, hogy mindaz a jó és üdvös hatás, amit az Eucharisztkus Kongresszus termett, el ne kallód jék, hanem megmaradjon és kalászba érjen. Hi­szen csak akkor uralkodik rajtunk az Üdvözí­tő Jézus Krisztus, hogyha a bűn régebbi köntösét levetvén, az erényeket ápoljuk és hogyha he­lyesen gondolkodva és cselekedve, Szendéiké­nek buzdítását követjük. Egy népre nézve legnagyobb áldás az, ha val- lásos és erős lelkülettel az EvangéÜum böl csességét választja gondolatai és cselekedetei vezérévé, A lezajlott eucharisztikus diadalünnep után mind­ez egész teljességében valósuljon meg Magyar- országra nézve, amelyre igy a jövőben is rámo solyog a boldogság és dicsőség fénye. A keresz­tény bölcsesség éltető nedve járja át az állam intézményeit, a tudomány hajlékait, a családi életet, a házasságot, a törvényszékeket és a köz­életet; távolittassék el a törvényekből minden, ami ellenkezik az isteni törvényekkel; kivánom: legyen szent a házassági frigy; az ifjúság, a ha­za legbiztosabb reménysége a tiszta erkölcsöt és a kemény munkát szeresse; és ami minden jó­nak feje és forrása: tiszteljék, használják és ün­nepeljék minél példásabban a szeretet titkát, a jámborság jelét, az egység kötelékét, amely ösz- szeköti az embereket Istennel és egymással. E szívből jövő jókívánságokkal együtt Őszent­sége Neked és Magyarország minden főpapjá­nak és az összes hívőknek, akik az Eucharisz­tikus Kongresszus előkészítése körül bármikép érdemet szereztek vagy azon resztvettek, vala­mint Szent István egész országának szívből kül­di 3postoli áldását, mint az égi kegyelem zálo­gát. Egyúttal nagyon köszönöm a velem is érezte­tett. kitűnő figyelmedet és mély tisztelettel va­gyok Eminendád alázatos és készséges szol­gája: Facelli E. bíboros.44 Az Expres a müncheni konferencia híreiről a következőket jelenti: Egész éjszaka hallgattuk a birodalmi német és a francia rádió jelentéseit. A müncheni jegyzőkönyv szövege és annak is­mertetése a reggeli lapokban a szigorú cenzúra áldozatául esett. Ma reggel hivatalosan mind­össze annyit jelentettek, hogy Chamberlain, Da­ladier, Mussolini és Hitler éjfél után megállapod­tak abban az eljárásban, amelyet a szudétané- met kérdés megoldása során a francia-brit terv megvalósításánál kell követni. Továbbá, hogy a megegyezés szövegét közöl­ték Csehszlovákia müncheni „megfigyelőjével", Mastny követtel, aki a szöveget ma a csehszlo­vák kormány kezéhez juttatja. . ~ ______ A lap értesülése Szerint Mastny Vojtech berlini követ pénteken reggel félnyolc órakor érkezett meg Prágába Münchenből. A követ repülőgépen érkezett s a jruzyni repülőtéren szállott le. Mastny, aki ma­flával hozta a négyhatalmi egyezmény szövegét,, A hadseregfőparancsnok rendelkezik a vasutakkal PRÁGA. — Á törvénygyűjteményben most jelent meg a kormány ama rendelete, amely szerint a védkészültség idején a had­seregfőparancsnok határoz a vasutak ki­használása kérdésében, ő korlátozhatja a szállítást, a forgalmat s helyenként ezt tel­jesen be is szüntetheti, illetve bizonyos vas­úti szakaszokat kiüríthet, elrendelheti a vas­úti alkalmazottak áthelyezését, úgy hogy azok a lehető legjobban használtassanak ki. elrendelheti a vasúti anyag kiürítését, ki­egészítését, karbantartását, korlátlanul ren­delkezhetik a szállítóeszközökkel és a ra­kodó segédeszközökkel, gondoskodik, hogy a vasúti felépítmények az államvédelem cél­jaira idejében elkészüljenek. — A hadsereg­főparancsnok a jelen rendelettel reá ruhá­zott hatalmat alárendelt szervei utján gya­korolhatja. A rendelet kihirdetése napján légett életbe* 1938 október 1, szombat Tiso a köztársasági elnöknél PRÁGA. — A szlovák néppárt elnökséget csütörtökön délután Prágában értekezletet tartott. Az ülés után dr. Tiso, a párt alel-1 nőké kihallgatáson jelent meg a köztársasági elnöknél. t A Rotaiy világszövetség elnöke Budapesten PRÁGA. — A Prágába érkezett budapesti napi­lapok közlik: Kedden Budapestre érkezett George C. Hager, a Rotary nemzetek közötti szervezetének el­nöke. Hager elnök, aki ismert és nagytekintélyű ame­rikai üzletember, nagy európai körutat tesz s meg­látogatja az óvilag valamennyi fontosabb Rotary központját. Kedden délelőtt gróf Teleki Pál kultusz- miniszternél volt kihallgatáson, délután pedig a Hun­gária szállóban tartott sajtófogadást. Részletesen ki­fejtette a Rotary céljait. Eszerint a Rotary célja, hogy ápolja és előmozdítsa a szolgálat eszményét, mint minden érdemes emberi tevékenység alapját. Ezért 'á Rotary előmozdítja egymás megismerését, mint al­kalmat a szolgálattételre. Minden hivatásban a leg­magasabb erkölcsi színvonal elérésére törekszik. A Rotary elmozdítja a nemzetek között a megértést, jóakaratot és békét, a különböző hivatásu férfiaknak az egész világra kiterjedő szervezete utján, akiket az önzetlen szolgálat eszménye tart össze. A Rotary klubok nem foglalkoznak politikával és nem titkos társaságok. Tagjai az egyes szakmák legkitűnőbb férfiaiból kerülnek ki. Kedden este a Hungáriában estély volt Hager elnök és felesége tiszteletére, ame­lyen a legnevesebb magyar rotaryanusok is resztvet­tek Koós Zoltán felsőházi tag, a magyarországi Rotary-kerület kormányzójának vezetésével. Az esté­lyen tartott beszédében Hager elnök hangsúlyozta, hogy a Rotary elvárja tagjaitól, hogy époly hűek legyenek családi, mint nemzeti kötelékeikhez, A bevonult katonák családfáinak segélyezése PRÁGA. — A szakszervezeti központok a népjóléti minisztériumban értekezletet tartottak a mozgósított katonák családtagjai és hozzátarto­zóik élelmezési járulékáról. Az érekezleten tel­jesen egységes álláspont érvényesült. Megállapí­tották, hogy a nyolc órán túl terjedő munkát hu­szonötszázalékos pótdijjal ' díjazzák. Ezenkívül megállapították a kiürített családok segélyét. A hivatalok egy család napi költségét nyolc koro­nára becsülik. A szakszervezeti központok ígé­retet kaptak, hogy a bevonult katonák’ család­tagjai az élelmezési járulékot a lehető leggyor­sabban, hivatalos huzavona nélkül kapják meg. A japán kormány radikalizálódik TOKIO. — Konoye miniszterelnököt pénteken dél­előtt a császár audiencián fogadta. A miniszterelnök bejelentette, hogy llgaki külügyminiszter lemondott. A császár Konoyét bízta meg a külügyminisztérium vezetésével. Ugaki lemondása a japán kormány radi- kalizálődását jelenti. Mit Írnak a szlovák lapok? A SLOVÁK tegnapi száma- azt írja, hogy a szlo­vákok egész lelkűkkel a békét kívánják. Békét, óhajtanak azok is, akik otthon maradtak, azok is, akik bevonultak. Békéért imádkozik Prága is, ugyanúgy, mint Pozsony. Békét, békét, békét aka­runk. De tisztességes békét, amely méltó úgy az egyesekre, mint az egész szlovák nemzetre. A most kormánytámogatóvá vált NÁRODNIE NOVINY fölhívja a szlovákokat, hogy odaadóan szolgálják a csehszlovák állam eszméjét. Kisebb­ségeinknek — úgymond — többet adtunk, mint bárki a világon. Többet adtunk nekik, mint amennyi jogunk nekünk, szlovákoknak van. Töb­bet adtunk nekik, mint amennyi joggal e népek dolgozó osztályai a saját nemzeti államukban ren­delkeznek. i I I

Next

/
Oldalképek
Tartalom