Prágai Magyar Hirlap, 1938. október (17. évfolyam, 224-248 / 4667-4691. szám)

1938-10-01 / 224. (4667.) szám

224 (4667) szám • SlOMbat • 1938 október 1 Előfizetési Vt évente 300. félévre 150, negyed* évre 76, havonta 26 Ki., külföldre: évente 450, Szlovákiai és kárpátaljai maSUOTSág félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kfi. • ,} , fi képes melléklettel havonként 2.50 Ké-val több. politikai napilapja Egyes szám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.— Ki. Szerkesztőség: Prága II., Panská U11 c e 12, 11. emelet • Kiadóhivatal: Prága H„ Panská ullce IS, III. emelet • • TELEFQN: 303 -1 1. • 6 SÜRGÖNY C^A\: HÍRLAP, PRAHA. Teljes megegyezés Münchenben Nyolc pontból és négy toldalékból áll a határozat - Három hónap múlva uj konferencia a magyar-lengyel kérdésről - Európa ünnepli a megmentett békét. A kormány kiáltványa a csehszlovák nemzetköz MÜNCHEN. - Daladier, Chamberlain, Mussolini és Hitler történelmi nevezetes* ségü négyes konferenciája, amely — mint jelentettük — csütörtök délben 12 óra 45 perckor kezdődött meg a müncheni „Füh- rcrbau“-ban, a város egyik modern uj pa­lotájában, kétszeri rövid megszakítás után éjjel fél egykor ért véget. A megegyezés* ró'l a Csehszlovák Sajtóiroda a következő* két jelenti: A müncheni négyhatalmi kon­ferencia résztvevői, -Chamberlain brit mi­niszterelnök, Daladier francia miniszterel­nök, Mussolini'1 oijjisz miniszterelnök és Hit­ler kancellár megegyeztek abban az eljárás* bán, amelyet a francia-angol terv megvaló­sításával kapcsolatban a szudétanémet kér­dés megoldásánál követni fognak. A meg­egyezésről szóló jegyzőkönyvet röviddel éjfél után aláírták, majd a konferencia rö­vid ideig még folytatta tanácskozásait. A megegyezés tartalmáról azonnal értesítették dr. Vojtech Mastny követet, a csehszlovák megfigyelőt, aki pénteken reggel közölte a határozatot a csehszlovák kormánnyal. A tárgyalások lefolyása A tárgyalások lefolyásáról a következő­ket jelentik: A Führerbau erkélyéről a négy nagyhata­lom hatalmas-zászlai lengenek alá. Az épü-| lethez veze&f utakon nagy embertömeg jjj gyűlt össze éíf lelkesen megéljenezte a meg-| érkező Hitlert és Mussolinit, majd Daladiertjj és Chamberlaint is. A három államférfiut az f épület első emeletén lévő fogadótermekbe I vezették, ahol Hitler még egyszer fogadta? őket. A’konferencia előtt az államférfiak áll-] va reggeliztek és fesztelenül társalogtak egy­mással. E beszélgetésekben részt vett Gö- ring, Ciano, Ribbentrop, Francois Poncet, Henderson, Attolico, Keitel tábornok és Nyurath báró is. Háromnegyedegykor Hit- Íerl Chamberlain, Daladier és Mussolini visszavonultak a tulajdonképeni megbeszé­lésekre. A tárgyalásokba bevonták Ciano és Ribbentrop külügyminisztereket is, továbbá mint tolmácsokat Schmidtet és Légért, a francia külügyi hivatal főtitkárát. Az első megbeszélés két óra hosszat tartott és 14 óra 45 perckor ért véget. Az államférfiak kíséretükkel szállodáikba mentek és megebédel­tek. A tömeg ismét megéljenezte a külföldi ven­dégeket. A négy kormányfőnök 16 óra 30 perc­kor összegyűlt második tanácskozására. A .Havas-ügynökség e megbeszélésekkel kap­csolatban a következőket jelenti: Daladier 12 Óra 30 perckor külön tárgyalt Hitlerrel és Gö- ringgel. Ez a konferencia rendkívül szívélyes volt. Hitler kifejezte azt a reményét, hogy a müncheni történelmi nevezetességű kongresszus után Franciaország és Németország együttműkö­dése kimélyül. Daladier később Chamberlain-nel tárgyalt a barátságnak és a szolidaritásnak \ ugyanabban a szellemében, mint Londonban. Végül Daladier és Mussolini beszélgettek el ba­rátságosan. Az előzetes konferenciák után Hit­ler kancellár felszólítására a négy államférfíu megkezdte közös tanácskozását. A tárgyaláso­kat a csehszlovák probléma általános vitája ve­zette be. Hitler kifejezte azt a nézetét, hogy gyors megoldást kell találni. Arról van szó, hogy az adott ígéreteket minden halasztás nél­kül megvalósítják. Chamberlain, Daladier és Mussolini egymásután közölték nézetüket a ké­nyes kérdéssel kapcsolatban. A délutáni tanácskozásokat 20 óra 20 perc­kor szakították meg. A delegátusok megvacso­ráztak és egymás között tárgyaltak. . 22 órakor Daladier és Chamberlain visszaérkeztek a ta­nácskozások helyére, míg Mussolinit már előbb Hitler hívta meg vacsorára, úgyhogy a duce és a FÜhrer együt* érkeztek a tárgyalásokra. 22 órakor a tárgyalások újra megkezdődtek és fél egyig tátották, de a miniszterek még egy órát együtt maradtak és a legapróbb részleteket is megbeszélték. A csehszlovák megfigyelő PRAGA. — Mastny berlini csehszlovák kö­vet mint hivatalos csehszlovák megfigyelő vett részt a müncheni konferencián. Mastny csütörtö­kön délután 15 órakor külön repülőgépen Prá­gából Münchenbe röpült. Kíséretében utazott Masaink követség! tanácsos és Bares osztályta­nácsos* A megegyezés szövege Prágában PRÁGA. — Mastny berlini csehszlovák követ első jelentése pénteken a kora reggeli órákban érkezett meg Prágába. Ez a jelen­tés tartalmazta a müncheni megállapodás pontos szövegét és bizonyos magyarázatot adott hozzájuk. 10 órakor összeült a minisz­tertanács, hogy állást foglaljon a müncheni tervhez. A kormány ülése délben még tar­tott. A kabinet elhatározta, hogy kiáltvány­nyal fordul a csehszlovák lakossághoz. A kiáltvány még péntek folyamán megjelenik. Az államférfiak elutaznak ron Hitler kancellár, Göring marsall és más előkelő német személyiségek búcsúztak el tőié. Mussolini és Hitler rendkívül szívélye­sen bucsuzkodtak. Az elutazás pillanatában Hitler és a többi jelenlévő a római köszön­tével üdvözölte a dúcét* A Havas-ügynökség jelentése szerint Da­ladier francia miniszterelnök és a francia delegáció 13 órakor hagyta el repülőgépen Münchent. MÜNCHEN. - Angol diplomáciai kö­rökből származó jelentés szerint Neviile Chamberlain angol miniszterelnök London­ba való visszarepülése előtt magánlátogatást tett Hitler kancellárnál. Chamberlain igy csak a déli órákban repült el a bajor fővá­rosból. Mussolini olasz miniszterelnök pénteken hajnalban két órakor különvonaton elutazott Münchenből Olaszországba. A pályaudva­Róma a magyar és a lengyel kívánságok teljesítéséről RÓMA. — Az olasz lapok a nagyhatalmak müncheni megállapodását a csehszlovák határok revíziójáról a „müncheni osodá“-nak nevezik. Az egyik lap igy ir: „Európát és ezzel sokmillió emberéletet sikerült megmenteni. Soha az embe­riség nem bízott egy konferenciában annyira, mint msot és soha nem igazolták az államférfiak oly tökéletesen bizodalmát. A gordiuszi csomót sikerült egyetlen kardcsapás nélkül meg­oldani. A népek, amelyek az elmúlt hetekben háború és béke, élet és halál között lebegtek, most felszabadultan néznek a jövő elé, A vihar lecsillapodott, az égen megjelennek a jobb napok első reménysugarai. A négy nagyhatalmat egy drámai órában hosszú ellenségeskedés után ösz- szehozták az események.. Ha a müncheni össze­jövetelből uj történelem születik meg, egy uj és igazi Európa, akkor ezt nagy részben a duce zsenijének és igazságérzetének kell köszönni." Varsó meg van elégedve VARSÓ. — A varsói reggeli lapok ismét ki­emelik a lengyel követeléseket V n í < 1 k Az európai fővárosok Örömmámorban KOPENHÁGA. — A háborút elkerültük, a béke biztosítva van, — igy írnak a péntek reg­geli dán lapok. — v Az abcsszin háború befejezése óta nem volt olyan öröm Olaszországban, mint ezekben a na­pokban. Valamennyi lap leszögezi, hogy a bé­két sikerült megmenteni. London és Páris ugyncsak örömmámorban úszik. A lapok tinneplik Daladiert és Chamber­laint, akiknek sikerült a békét megmenteniük, A francia félhivatalos jelentés •’ szerint München­ben megállapodás történt abban az irányban, hogy a csehszlovák-magyar és a csehszlovák­lengyel kérdést közvetlen tárgyalásokkal az el­jövendő három hónap alatt rendezni kell. Ab­ban az esetben, ha a közvetlen lengyel-cseh­szlovák és lengyel-magyar tárgyalások nem ve­zetnének eredményre, három hónap múlva a négy nagyhatalom képviselői uj konferenciát tartanának, amelyen végleg letárgyalnák a cseh­szlovák kérdést és sor kerülne az uj csehszlo­vák határok garantálására is. Ezen a konferen­cián bizonyára a spanyol kérdés is dűlőre ke­rülne és megszületne a négy nyugateurópai nagy­hatalom paktuma. A megegyezés tartalma MÜNCHEN. — Az a megegyezés, ame­lyet a négy nagyhatalom áUamférfiai az el' mu^t éjszaka elfogadtak, nyolc pontból és ncgy toldalékból áll. Az egyes pontok pon­tosan fölsorolják azt a procedúrát, ahogy a szudétanémet területek kiürítésének végbe kell mennie és megállapítják a transzfer, a népszavazás, a nemzetközi csapatok kikül­désének kérdését. Mindenért a négy nagy­hatalom együttes garanciát vállal, igy a ki­ürítendő területek ép átadásáért is. A prágai kormány pénteken egész nap ta­nácskozott. A késő délutáni órákban a kor­mány a rádió és a lapok utján fölhívással fordult a csehszlovák nemzethez és nyuga­lomra intette a népet. A nemzetközi bizottság első ülése MÜNCHEN. — Olaszország, Franciaország cs Anglia nagykövete pénteken délelőtt repülő­gépen visszatért Berlinbe. Pénteken délután a Münchenbe kiküldött nemzetközi bizottság meg­tartja első összejövetelét. Ennek a bizottságnak feladata az, hogy a csehszlovák probléma gya­korlati megoldását előmozdítsa és kitervezze.

Next

/
Oldalképek
Tartalom