Prágai Magyar Hirlap, 1938. szeptember (17. évfolyam, 199-223 / 4642-4666. szám)

1938-09-18 / 214. (4657.) szám

8 1938 szeptember 18, vasárnap. Egyházi műemlékeink SZLOVÁKIA. — A Szlovákiában levő egy­házi műemlékek a múlt évi prágai kiállitásom, — ismeretes — általános sikert és elismerést arat­tak. Mindössze annyi hiba történt, hogy szlovák eredetű alkotásoknak minősítették őket s a ma­gyar és német művészetről hallgattak. A prágai kiállítás nagy sikerét az iskolai és népoktatás- ügyi referátus is megállapította. Ezzel kapcso­latban a szlovákiai műemlékek országos bizott­sága felhívta az egyházi főhatóságok figyelmét ama hibákra és mulasztásokra, amelyek a mű­emlékek megőrzésénél és kivált javításánál ta­pasztalhatók és felkérte az egyházi főhatóságo­kat, figyelmeztessék a papságot az előírások pontos betartására, nevezetesen arra, hogy a műemlékeken semmiféle javítást eszközölni nem szabad a fentjelzett bizottság szakvéleménye nélkül. Az egyházi hatóságok a műemlékek or­szágos bizotságának e felhívását, melyhez az iskolai és népnevelésügyi referátus is csatlako­zott, a papsággal körlevél utján minden kom­mentár nélkül közölte. A felhívást és figyelmeztetést mindenesetre helyénvalónak, sőt szükségesnek tartjuk. De ez korántsem elegendő arra, hogy műemlékeinktől a fenyegető bajokat és veszedelmeket elhárít­suk. Mert ha valahol, e téren bátran mondhat­juk: peccatur intra muros et extra, a mulasztá­sok nemcsak a papságot, hanem az egyházi ha­tóságokat is terhelik. Élénk emlékünkben van még a Pozsonyban 15 év előtt megtartott eucharisztikus tanfolyam, amelynek tárgysorozatán a katolikus egyházi műemlékek fentartása és megőrzése is szerepelt. Az előadó dr. Haicz! Kálmán részletesen reámu­tatott az e téren elkövetett hibákra és mulasz­tásokra, melyeket a gondatlanság, tudatlanság, és őseink műemlékei, hagyományai iránti ke­gyelethiány hozott létre. Az eucharisztikus kur­zus akkoriban az előadónak javaslatára elhatá­rozta, hogy 1) felkéri az egyházi hatóságokat, hogy az egyházi archeológiának és művészetnek tanítását a papnevelő intézetekben honosítsák meg, rendes tantárgyként kezeljék és szakembe­rekre bízzák; 2) felkéri az egyházi hatóságokat, létesítsenek oly egyházmegyei bizottságokat, amelyek a műemlékek országos bizottságának mintájára egyházi és világi férfiakból állanak és hivatásuk lenne az egyházi műemlékek, régisé­gek összeírása, lajstromozása, továbbá azok megőrzésére s fentartására való felügyelt, idő­közi kiállítások rendezése, a műemlékek kijaví­tásának ellenőrzése stb. A pozsonyi eucharisztikus kurzus ezirányu ál­lásfoglalásának helyességét teljes mértékben iga­zolta a Szentszék bíboros államtitkára, Gasparri, aki 1924-ben Olaszország püspökeihez a követ­kező körrendeletét intézte: 1) Az apostoli Szent­szék az olaszországi egyházmüvészet céljainak szo’gálatában, külön központi bizottságot állít fel Rómában, mely a Vatikán államtitkári hiva­talába beosztottan működik. — 2) A bizottság feladata abban áll, hogy mindenütt, kivált az egyházmegyei bizottságokban ébrentartsa az egyházmüvészet iránti érzéket és szorgalmazza az egyházi műkincsek megőrzését és gyarapítá­sát. 3) Az egyházmegyei bizottságokat munká­jukban támogatja s ebben a Codex Juris Cano- mci hatáiozmányai és a pápai rendeletek szerint jár €l. 4) A püspöki hatóságok minden egyház­megyében kötelesek az egyház művészetek ápo­lására minél hamarabb egyházmegyei bizottsá­gokat cJakiteni, amelyeknek a központi bizott­sággal azonos feladatuk lee ul. — E helyi bizott­ságok különös feladata az összes művészeti tárgyak lejlározása, az egyházmegyei múzeumok felállítása és rendezése, uj templomi építkezé­sek, nagyobbitások, restaurálások felülvizsgálá­sa stb. utján az egyházmegyékben. — 5) Az egyházmegyei bizottságok a pápai központi bi­zottságnak vannak alárendelve és működésükről évi jelentést tartoznak a pápai központi bizott­sághoz beterjeszteni. Elsősorban az egyházi mű­kincsek leltárát tartoznak beküldeni és fonto­sabb ügyekben tanácsát kérni. A Szentszék ezen rendelete azt a célt tartja szemei előtt, hogy a szépmüvészetek előmozdításának és megóvásá­nak magasztos hagyományai a katolikus egy­házban, elsősorban Itáliában fenntartassanak, amint ez mindig meg is történt. Úgy tudjuk, hogy az 1923. november 26-án Zsolnán megtartott püspöki tanácskozás a po­zsonyi eucharisztikus kurzusnak kérelmével fog­lalkozott is és kedvező határozatot hozott. Egyéb azonban nem történt. Az egyházi régi­ségtant és művészetet sehol sem tanítják, legfö- lebb itt-ott alkalomszerüleg utalnak reá. Egy­házi műemlékeink összeírása és lajstromozása pedig mai napig hiába várat magára. Ily körülmények között nyugodtan kijelenthet­jük, hogy a műemlékek országos bizottságának és az iskolai és népoktatási referátusnak fent­jelzett felhívása és figyelmeztetése ma is telje­sen hiábava'ó és semmiféle jó eredménnyel nem kecsegtethet mindaddig, mig annak előfeltételei teljesen hiányoznak. A felhívás ugyanis a papsághoz szól és egye­nesen őt teszi felelőssé, ha egyházi műkincseink elvesznek, vagy kontár kezek barbár módon el- éktelenitik és eredeti művészi formájukból ki- vetikőztetik. De honnan tudja meg a papság, hogy templo­mának ily művészi értékei vannak és melyek azok? A teológián nem tanulta, legtöbbjének pe­dig életkörülményei és hivatali kötelezettségei, kivált faluhelyen lehetetlenné teszik a müérzék kifejlesztését és ápolását, mely kellő útmutatás Is magyarázat hiányában magánúton el sem sá­trnékt iirnuku — ELBESZÉLÉS — (1) Két család érkezett ugyanazon a napon Eisenachba 1227 novemberében. A Verkund grófok Bambergbe mentek és csak egyetlen éj­szakát akartak itt tölteni. A dúsgazdag Hallen- család a meisseni grófságból a kitzingeni apát­ságba utazott. Útközben Hallen Jánosné meg­kérte férjét, hogy két napig időzzenek Eisenachban. A férje nem szívesen egyezett be­le, mert az egyik ellenségéről hallotta, hogy Eisenach fölött látták a Wartburg mellett. Az asszony azonban éppen ezért erőszakolta ki a hosszabb pihenőt; Hallenné még a látszatát is el akarta kerülni annak, hogy férjét bizonyos dol­gok feszélyezhetik. Kíséretük az egész utón ezen a témán sugdolózott és rágódott. Az asszony ezt észrevette és dühhel telitetten, idegesen és el­szántan érkeztek meg Eisenachba. A Halleg- gráf-fogadó udvarában rakták ki azokat a ládá­kat, amelyekre a két nap alatt szükségük volt; takarókat, szőrmét, eg'y-két ottani főzőedényt, a ritkább fűszereket és a család védszentjének ké­pét. Ugyanakkor fordult be a nyitott kapun kis­sé szegényes fafedeliü utazószekerével a két Ver- kund-testvér és az egyiknek a menye Verkund Ilse. Hallen János már kiszállt, nagyokat nyelt, ahogy a feleségére nézett, otthagyta a kocsikat és túlságosan ártatlan arcki.fiejezéssel sétált be az ivóba. Hallenné tovább ült az első kocsin, a széles medvebőrt egészen az áliáig húzta, mialatt sárgás tekintettel leste, mit és hogyan rámolnak le a kocsiról a cselédei. A nővére még bent aludt a második kocsiban a fedél alatt. — „Rázzátok fel Berta nővéremet" — adta ki a parancsot s szemeivel eközben a vendégfogadó falára me­redt, úgy mint, ha át akarná lyukasztani a fala­kat tekintetével, hogy megtudhassa, mit művel most ottan bent a férje, Hallen János. Első cse­lédje. Gisel, aki fontoskodva surrant. ide-oda. mialatt a többi cselédek a nehéz munkát végez­ték, kilépett a fogadóból és odasietett úrnőjé­hez az udvar közepébe a kocsikhoz. — Lefoglaltam a hosszú szobát és a kamrá­kat, mondotta lassan, ugyanazzal a mértéktartó Irta: Bállá Borisz kényes kis mosolygással, amelyet úrnőjének szolgálatában tanult el. Hallenné erre leszállt a kocsiról és körülhordozta tekintetét. — Berta! — kiáltott másodszor az asszony. Ugyanekkor egy idegen szolga lépett hozzájuk. —• Azt kérdezi az uram, — mondotta a szolga Giselnek, — mikor engeditek előre a kocsiját, mert ő nem óhajt sokáig várni a kapuban. — Kicsoda az a te urad? — kérdezte Gisel, lebiggyesztve száját és gyorsan Haiennéra né­zett közben. — Verkund grófok az én uraim, ti azonban siessetek — mondotta a szolga buta arccal és a Gisel apró, piroscipőjü lábát nézegette. Hallenné kettőt lépett vastag lábaival, mint egy kövér tyuk; áttekintett az ő három kocsiján keresztül a szegényes, fafedelü szekérre, amely még a félig nyitott kapuban állt és várakozott. — Ott vannak. Várjanak — mondotta, félig nyitva ki csak a száját s olyan hangon, mely a jelentéktelen ügyek közé utalta az egész kér­dést, a kocsit meg a Verkundpkat. — Gyerünk — mondotta azután mégis vala­miért idegesen. Szolgái a lerámolt holmikkal kö­vették. Hallenné méltósággal ment be a kapun, keresztet vetett, amiért idegen házba lépett be először és hosszú, alacsony folyosóról benyitott az ivóba. A helyiségben a férjén kívül nem volt senki. A nyitott kemence tüzelt. A füst kékes rétegekben hullámzott, a festett mennyezétgeren- dák alatt. — „Hideg volt kint, tehát bejöttem; mit nézel úgy rám? ..." — szólít feléje az ura a kemence mel’ől. Hallenné melléje ült és panasz­kodni kezdett. A férje ridegen hallgatott, bal­kezében tartotta a cinkkancsót, jobbkezében ér­tékes ezüstös tőrét, amelyre szarvasvadászatot vert ki egy ötvös és ezzel szabályos időközök­ben hangosat ütött a cinkkanesóra. — Ha a kocsik megállnak, te egyszerűen ott­hagysz, János. A térdem alatt ma reggel óta is­mét dagadni kezd a lábam; hiába szólok neked, mintha a gonosz szállt volna beléd, hallgatsz: mndent, mindent el fogok mondani rokonaim­nak Kitzingenben; tudják meg, mivé lettem, mi Radváityi Zoltán: RÜGYEK, FALEVELEK Cinege csipog, hullanak a falevelek, Nemrég még tavasz volt, most köd, őszi szelek kuszálják az ifjúság lombját s bevonul a deres ősz. Arca már fakó, beborult. Még nem is oly rég nagyon messzi volt. íme már itt van s mint sohamemtünő folt a rózsán: piros és sárga árnyak, sóhajok húzzák már pókhálóikat. A mező halott. S tűnődőn veszteglőnk így alkonyaikor este, amikor ránkmered a nap vérző teste. Mikor sok öreg mosolyog őszült fejjel s az unoka sikong: Jaj, nagyapa ne menj el! Az idő tétováz, vagy mintha állna és az erdő aranyesővel dobálna. Dallamos nótát búg a sirató szerelem. A halál nevet: sötét verme a kegyelem. Mosolyog a bokor, ő is veszíti a lombját, mint az anyák, kik gyermeküket karolják. Tegnap még fakadtak ők is, mint a bimbó. Repeső angyalok voltak s ecfy mesehintó vitte őket ügetőn és Zsuzsika valóban álom volt, hajnali muzsika kisérte s én is ott voltam egy ablak alatt, hol a tavasz diadalkocsija elhaladt. Azóta mi lett vele, nem tudom. Valahol biztosan anya lett s most főz varr és dalol egy kis dalt, amit már senkisean énekel. Most révedezőn a kertre néz s az égre fel, hol vadlibák s tán kócsagok repülnek s valahol délen uj tavaszba kerülnek, öt is elfogja a honvágy és szinte húzza. A régi emlék fiatallá koszoruzza. Az arca már hervadt, mégis világit ékesen. Gyermeke játszik a porban és édesen beszél is már sokat. S ha össze is omlik ez az ősz, a gyermek nem hal meg, kibomlik mint a rügy tavasszal s ő lesz az erő: A söftétségüző, a rosszat leverő. A falevelek közzé ő dob majd virágot, ő mondja a kárhozatra: Ó te áldott! a sorsom. A Megváltó látja, mit kell tűrnie egy keresztény ur asszonyának! Az emberek előtt, ha veled látnak, nincs semmi tekintélyem. A te arcod, ahogyan velem beszélsz... Megöl en­gem ez a te arcod. Csak a Megváltótudja . .. Most odakint rámszóltak valami koldusok, de te csak részegeskedsz. Ne ütögesd azt a kancsót, mit csinálsz? Mit akarsz azzal a tőrrei? Te ré­szeg!. Ne lármázz a kancsóval, te részeg! — Menj 'ki innen! — felelte Halién János és felállt. Kezében a kan-csót fogta, Berta lépett be ekkor. — Nézzél a nővéredre — szólt sógornőjéhez Halién János. Ez egy boszorkány. Kolostorba fog kergetni, ha sokáig él. Halllenné sírni kezdett és Berta leült melléje és átölelte fiatalos melegséggel a nővére kövér és dühösen megrázkódó derekát. Kint a város­ban valahol hosszan tülköltek. Hallen János ké­sőbb ismét leült, hátat fordított a nőknek és me­reven nézte a kékes füstöt, amely hosszú fona­lakban terjedt és lassan forogni kezdett a leve­gőben, Ez az én életem ... — mondotta később halkan Hallen János és eltolta a kancsót — min­den váramat odaadnám, mindent, ha máskép le­lhetne .,. Közben alkonyodul kezdett; november vége volt és ezért elég korán jelentek meg az ár­nyak. Vesperáig azonban még sok idő hiányzott; a Hallen-család nem várta meg az estidőt és vadhúst hozatott, -kását, mézet és francia le­pényt. Az ételek elrendezése, a parancsok kiosztása megszokott szavakat adtak Hallenné ajkaira, kö­vér testébe nyugalom költözött. Férje ezalatt a fogadóssal beszélgetett, aki összeráncolt hom­lokkal és bukdácsolva gurított be egy kis hordót. — Nagyon haragudtak a Verkund urak, hogy odaadtam uramnak a „vásárszobát", a legszeb­bet: meg akartak verni érte. — Azok a koldusok! — emelte fel fejét Hal­lenné. Berta nevetett. Az alkonyi homályban többen jöttek be az ivóba. Két hosszú és prém­mel szegélyezett bőrkabátban két kereskedő lé­pett be a helyiségbe; a sarokba húzódtak, levet­ték süvegjüket, letérdetltek és imádkozni kezd­tek. A kocsisok és szolgalegények asztala felől nevetés hallatszott. — „Aztán meg jót isztok, szemforgatók .. .‘^ — süvített egy hang. — ..Fog­játok be a szátokat" — kiáltotta a Hallegráf vendéglő tulajdonosa a szolgák felé. A kemece körüli padkákra Hallenék miatt senki sem mert letelepedni. A kereskedők, hogy imádkoztak, odajöttek. — vMegengeditek?" — kérdezte az egyik Bertától. Berta nem felelt és elfordítva arcát és sértő üdeséggel fesztelenül nevetett. Hallen János sárga tekintettel nézett a kereske­dőkre. — Folytatjuk — játitható. Sok helyütt tényleg semmi sincs, ami művészet jellegével bírna; esetleg azonban a templomnak egyes részei stílszerűen kidolgozott szép alkotások lehetnek s ezért műemlékekké válhatnak, vagy akadhat a templomnak helybe, örökmécsese, füstölője, -stb., mely kiválóbb öt­vösmunka jellegét hordozza, vagy képe, szobra, mely müvészkéznek alkotása. Láttunk már egyszerű falusi templomban mű­vészi szentségházat, kelyhet, képet, szobrot, stb. Mi lenne tehát e téren az első feladat? Két­ségkívül meg kellene alkotni azt az egyházme­gyei bizottságot, amely az egyházi műkincsek összeírását és lajstromozását foganatosítaná. A bizottság például esperesi kerületenkint 2 tag­ból állhatna, akik végigjárnák a kerület összes plébánia- és fiőktemplomait, a leltári tárgyakat és az épületeket átvizsgálnák 5 a műemlékeket külön leltárba foglalnák. E leltár egyik példá­nya a plébánián, másik a kerületi esperesnél maradna, harmadik példánya pedig az egyházi hatósághoz terjesztetnék fel, ahol az egyházme­gye műemlékei központi bizottságának felügye­lete s ellenőrzése alatt állana. E központi bi­zottság szoros érintkezésben a műemlékek or­szágos bizottságával ügyelne a műemlékek jó­karban tartására, intézné azoknak szakszerű ki­javítását, stb. Mihelyst a lajstromozás megtörténnék, a pap­ság — még annak nem müértő tagjai is — tud­nák, mit kell különös gonddal őrizniök, esetleg külön helyen tartaniok. A lajstromozásnak szük­ségszerű következménye lenne a felelősség, amely elsősorban a helyi plébánost, másodsor­ban a kerületi esprest terhelné. A lajstromozás költségeit az illető templomok pénztára visel­hetné. Második és elengedhetetlen' feladat a növen­dékpapságnak ez irányban való kiképzése s ok­tatása. Az egyházmüvészet a katolikus liturgika egyik részét alkotja. Amennyiben tehát möven- dékpapjaink a liturgikát amúgy is tanulják, en­nek keretében az egyházi régiségtan és művé­szet tanítása könnyen beilleszthető. Ha pedig a liturgika tanárának ehhez való érzéke hiányos, vagy — hogy nyiltan kimondjuk — az egyházi művészethez nem ért (amiben utóvégre semmi restelleni való nincs), teljes lehetetlenség, hogy a püspöki székvárosokban oly müértő egyén ne ■ akadjon, aki az előadásokat szívesen (vállalná.* |Természetes, hogy a tanításhoz szemléltető ké- .pekre is szükség van, ezekről az egyházi hato­lj Ságnak kell gondoskodnia, eminens érdeke lé­pvén az egyháznak, hogy papjai az egyházi régi­ségtannak és művészetnek legalább alapfogal- Imaival tisztában legyenek. Ha oly világraszóló műemlékeink nincsenek is, mint Olaszországnak, de akárhány műemlé­künk vetekedhetik a külföldiekkel és mindenké­pen arra kell törekednünk, hogy azt a keveset is, amink megmaradt, megőrizzük és fentartsuk. A Szentszéknek idézett körrendeleté, bár külö­I ^nösen O'aszországról szól, reánk is vonatkozik. A pozsonyi eucharisztikus kurzus annak idején e fontos ikuilturikérdés megfelelő magaslatára he­I lyezkedett, amikor idézett határozatait meghoz­ta. Kívánalmainak teljesítése elé mindeddig az érdeklődés és jóakarat hiánya gördített akadá­lyokat. Már pedig, amig egyházi műemlékeink megőrzése és fentartása ügyében, egyházi rész­ről komoly intézkedés nem történik, egyházi I műkincseink továbbra is állandó prédái és .ál­dozatai maradnak a tudatlanságnak, nemtörő­dömségnek és végeredményben a pusztulásnak*

Next

/
Oldalképek
Tartalom