Prágai Magyar Hirlap, 1938. augusztus (17. évfolyam, 174-198 / 4617-4641. szám)

1938-08-05 / 177. (4620.) szám

6 fltifyet* ide vwkeié Az igéö xtíteleg időjárás tárt: Á hoMrsékléi Ma­ximuma Rimaszombatban 35 fok volt. — Idő­jóslat: Jobbára váltbfcátlan, később nappal tál- tbzó felhőzet, helyi zivatarokkal és adpofa- esővtel. ADAKOZZUNK a füleki tüzkárosultak javára! — A LIGETFALUSI MAGYAR RÓZSA* FÜZÉRTÁRSULAT augusztus 21 -én réhdezi ötödik fogadalmi zarándoklatát Csallóköz-Szent- antalra. Indulás a Pozsony-lljvárosi pályaudvar­ról áügüsztlis 21-éri réggél 5 óra 31 pétckdr. Ér­kezés Nágypakárá 6 óra 16 péfcikör, bínhan köK menet indul Szentantálrá. Visszáérkézés Po­zsonyba este 7 Őrá 12 perckör. A vörtátidij oda- .vissza felnőtteknek 12 kororia, gyermekeknek 10 korona. Jelentkezési határidő augusztus 16. Jelentkezni lehet P o z sony-Li ge t f a ’un Csiba Györgynél, Hosszú-ucca 34. szám alatt és Po­zsonyban á Szent Ferenc 'templom sekrestyéjé­ben. — KÜLÖNÖS SZERENCSÉTLENSÉG. Nvitrá- tói jelentik: A közeli Nászvád köz&égbeh Ráfog András gazda kertjében dolgozott, amikór éfjy- Éfcérre lövés dördült él és á gázda. háBbá találva esett össze. Életveszélyes sériiléiévfel a nyitrai kórházba szállították. A fesfendóreég mofet azoh fáradbzik, bőgj1- kidéritsé a különös szerencsét­lenség hátterét. Eddig nem sikerült megállapí­tani, hogy véletlen vagy bó&szu müve volt-e a lövés. — AMERIKAI KULTtlRFUPvCSASA- GOK Pozner Vladimír francia iró nemrég „Les Etats Dééufiis" din alatt könyvet adott ki, amelyben az amerikai Egyesült Államok szociális valóságát tátja féL A könyv szati­rikus modorban, de teljes nyíltsággal írja le az amerikai élet furcsaságait, ferdeségdt, félszegségeit, kultureltéVelyedéseit, amdyek egymás mellé helyezve áz amerikai kultür- világot az európai ember előtt ugyancsak különös színekben tüntetik feL A könyv an­nál szomorúbb és lesujtóbb hatással vön az olvasóra, mert nem lázas költői fantázia Szüleménye, hanem hiteles tényeken alapul, így olvassuk, hogy Harlem város egyik kór­házában 325 ágyban 400 beteg van elhe­lyezve, anélkül, hogy a tüdőbetegeket és a nemi betegeket elkülönítve tartanák. Nincs megfelelő helyiség az orvosi műtétek elvég­zésére, amelyek többnyire 30—50 gyermek ssemeláttéra mennek végbe. A lapnak erről szóló tudósítása után nyomban következik a jelentés arról, hogy a newyorki Zoo-ban egy majom jött a világra. Közli az állatorvos jelentését az „anya és gyermek" állapotáról és hogy mindkettőt a majomkörházból kü­lön ketrecbe helyezték, mert itt jobb a le­vegő. — Mme Smith kutyájának 17-ik szü­letésnapjára 20 barát kutyát (nem kutya­barátot) hivott meg s azoknak jegeskávét és kalácsot szolgáltatott fel. E kétségkívül nagyfontosságu híradás után közli a lap, hogy Hawai szigetén a nép az élelmiszer- raktárakat megostromolta. Ugyanazon lap­nak ugyanazon számában még a következő épületes hírek olvashatók: 1. A pénzügyminisz­teri államtitkár felesége fogadónapot rende­zett a politikai és társadalmi élet előkelő­ségei részére — lovának Saint-Jeac-Baptiste- nak nyolcadik születésnapja alkalmával; 2. egy 22 éves diákot javítóintézetbe való uta­lásra ítéltek, mert vagyontalansága és kere­set hiánya fölötti elkeseredésében a gang- szterség utján kereste a halált, öngyilkos­sága esetén ugyanis anyja a 2000 dollár biztosítási összeget elvesztette volna. —- Megtudjuk, hogy Pittsburgh város 76 ezer dollárért gázbombákat vásárolt, hogy va­gyonát a sztrájkrakész tömegek ellen meg­védje; — hogy az amerikai nagyipar a sztrájktörőkre évenként több mint 100 mil­lió dollárt ad ki, oly Összeget, amilyet 350 ezer négytagú keresetnélküli család kap; — hogy a csikágói állatvédőegyesület gazdát­lan ebek és macskák részére 100 ezer dol­láron „menedékházat" építtetett; viszont 50 ezer négergyermek részére, akiknek szülei napközben munkába mennek, játszótérül fü és fa nélküli uccatereket jelöltek ki... — SZERELMI BÁNATÁBAN ÖNGYIL­KOS LETT. Komáromból jelentik: A közeli Szilós pusztán Kubacska István legény régóta udvarolt Dikács Zsófiának, akiről az egész környéken tudták, hogy módos leány. A napok­ban Dikács Zsófia apja az esküvői előkészüle­tek megbeszélése folyamán elmondta a vőlegény­nek, hogy a család anyagilag tönkre ment és igy nem tud hozományt adni leányának. Kubacska István hozomány nélkül is el akarta venni a leányt, azonban apja ellenezte, hogy szegény .eányt vegyen el és ld tagadás sál fenyegette meg fiát, ha továbbra is a leányhoz jár. Dikács Zsófia annyira szivére vette a dolgot, hogy teg­nap házuk padlásán felakasztotta magát. Mire rátaláltak, már nem volt benne élet. ~ MEGLOPTA ÉLETTARSAT. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti telefonon: Moskovics Gizella nemrégiben megismerkedett Pozsonyban Janics Vince utazó fényképésszel és rövidesen élettársa is lett. Később azonban valamin össze­vesztek, az asszony elhagyta élettársát. Távozása után a fényképész meglepetten állapította meg, hogy az asszonnyal együtt eltűnt 4747 koronáról szóló betétkönyve is. Büntető följelentést tett az eltűnt élettárs ellen. A csendőrséig a tolvajnőt Modorban letartóztatta s beszállította a pozso­nyi államügyészségre. POZSONY. — Néhány nappal ezelőtt bdr- zálinaa tüzfcatasfcírófa sújtottá Félékét. Leégfebé a munkáskezek ezreinek kenyeret adó füleki zo- máncgyár és egyik napról a másikra háromezer magyar inunkSScsálád Vált Kfeiiy&rt'élejmé. A magyar társadalom nem inéhet el ái6 nélkül é példátlanul átó szÖriiyÜ siértmöiétfeü&ég piá­iért és nem iágádháíjá ideg ségito kezét dzbktól, akik á magyar tíépdsalád, á magyar pfeöizetRÖ- zösség hasznos tágjai. Ezért Az Egyesült Ma­gyar Párt nevében segéiytkérS Szóval fordulunk mindenkihez, akiben némeSfefi érző Séív s fiiágyai* szeretet löbög, hogy segítsen a tóéreöcséÜfen, ön­hibáján kívül kétségbeejtő helyzetbe jutóét tícB gyár munkascsaládókbn; Mindennemű adományt elfogadunk és köszö­nettel veszünk. Az adományokat kérjük a pozsonyi Signufii szövetkezethez küldeni Pozsony, Vadáázsor 12 tim alá hA füleki tűzkárodultaknak" megjelö­léssel. * . , Sok kicsi sokra megy. A legkisebb adományt is köszönettel fogadjuk, mert ezzel a füleki sze- r'éncééÚefi magyarok üéfflzéíszérfetetet & Ü Őfet- Beh valŐ további hitét ferÖíítjük taéd. Magyarok, akik édefig tó Mfidi§ tüdőtök kö­telességtöket, most &m haladhattok *1 szó nél­kül é félhiVSá, mellett. Mbit Sfem tagadhatjátok méá áegitségíekét ézérttyi éhtóÖ m%áf ffyér- niekszájtöL Még kell mfitattiötöfe jfib8t tó, hogy él benaeték á magyat egyartferéia, á magvá* tóo- lidárítás érzése s tó fbg béfanétfekét itattyitanl ezúttal is, áfiükór iámét segítségét kéztifik. Adjon Isten mindnyájunknak jobb jövöt! MagyaZ szeretettel és nemzethu üdvözlettel: AZ EGYESÜLT MAGYAR PáRT ELNÖKSÉGE. ÁRAD. Borzalmas hitvesgyilkoéságot fe-j dezték fel az áráchnegyei Varsánd községben. | A közáég határában levő egyik tanyán égy 1 szénakazal övében borzalmasan összéroncsoít férfihuüót találtak. A környék lakói a meg­gyilkoltban a tanya felügyelőjét, Bocz Pétert ismertek feL A csendőrség erélyes nyomozást indított s a gya­nú a meggyilkolt egyik fiatalkorú béreslegényé­re irányult, akit elő is vezettek és kihallgatás­nak vétettek alá. A fiatal legény éléinté tagadta a gyilkosságot s olyan értelmű vallomást tett, hogy tudja, hogy iák gyilkolták meg gazdáját, de a tetteseket már nem fogja á hatóság elfogni, mert azok átszöktek Magyarországra. A csfcnd- őrség nem adott hitelt a legény szavainak, ha­nem tovább faggatta őt, mígnem a legény meg­tört és vallani kezdett. Bevallotta, hogy a gyilkosságot ő követte éL Társadalmi ELET éA füiélreáTótyl StKIB inm«o* IMS tat* kbszoruval vonulnak fél a templomba, hogy áz 11 termést bemutassák á Tferémtőnék. A terméíl Kosteczky József plébánőS szentbeszéd kíséreté bén áldja meg. Délútitt Rét órai kezdettel lovafs pándériummal az élért árátási felvonulás lesz. UtP fiit aratási népünnepély faiagyar nótákkal és gyár táncokkal,, á fogyasztási szövetkezét kerb- Illyiségébén. Este a ibsöflci ÉgyétérléS Dalkök vendégszereplésé Medgyési János karnagy veze­tésével. Utána a sávolyi műkedvelők közkivánatfl élőMják Gérfféiy József „Fáifiái léyégőu ejtfiü áráé tási tárgyü hllrvmíéivoüásbfe énékfeá-zéfiefe . áéjfc siinmtivét. felőádás fifeká tinó Al ákfitl* ütitiép iránt nagy az értteklődés. Egy volt erdőtaüácSos!; Ítélt él a beregszászi bíróság BEREGSZÁSZ. —Érdekes ügyben hozott ítéletet a beregszászi kerületi biróság. Hirseh- batim Lipót reiclienbergi származású ebdőtadh- csost még 19t2-ben külörtboző visszaé’ések iniátt elbocsátották állásábóL Hirschbaum azóta szél­hámosságokból él. A ma hatvanéves volt erdő­tanácsos éledének nagyréázét börtönben töltötte el, de amint szabadlábra került, rendes foglalko­zás hijám mindig Újból Szélhámosságokra kény­szerült. Ez év januárjában töltötte ki kétéves büntetését, áíótá titétthyöic külöhbözÖ szélhá­mosságot követért él. Legutolsó szereplés éré most ráfizetett. Kárpátaljáról elegáns levéipapi- roson „erdészei számára" csehországi cégeknél * ruhát, cipőt rendek és az árut Kárpátalján el- kótyavetéltt. így került újra a biróság é’é, mely a szélhámos, volt mágásrangu tisztviselőt kétévi és kéthavi elzárásra Ítélte. Hirschbaum volt er- áőtanácsos az ítéletben megnyugodott. Lázár Béla csödöt kért az Emszt-riuzeum ellen BUDAPEST, — (SzerkeSztÖségünk téíefohjelen*' jtése.) Lázár Bélé, ismert esztéta, áz Érnszt-Muzeüin hosszú évékén kérésziül volt igazgatója csódkéreímet nyújtott be a hagyatéki bizottság ellen egyévi felmond dáé és 6ÓÓ0 pérlgö évi fizetése ügyében. A tárgyalást Lázár Béla személyére való tekintettél négy érdél:1 a4é5 elÖél meg. Már Lenin is meghhhataiían ? Moszkvában elrendelték Lenin összes müveinek lefoglalását VARSÓ. — Möst már Lenint is elérté a Sztalin-féle tisztogatás. Moszkvai jelenté­sek szerint a kommunista párt központi tit­kársága utasította az összes párszerveket, hogy haladéktalanul foglalják le és szállítsák be a politikai rendőrségre Lenin minden munkáját. Be kell szolgáltatni a magántulajdonban levő Lenin-könyveket is. A feltűnő intézke. dést a párt azzal indokolja, hogy Lenin gondolatai az eddigii kiadványokban nem jutottak hamisítatlanul kifejezésre, mert Bu­— RÁJUKZUHANT A LEFEJTETT Kö. Nagy. szőllősről táviratozüák: A fcekdházi kőbányában a munkások azzal vóltak elfoglalva, hogy egy nagy darab lefejtett követ megmozgassanak. A szikla­darab azonban ceuszni kezdett és rázuhant Csu­tora Mihály és Szabota Mihály munkásokra, akik mindketten súlyos csonttörést és koponyaalap­törést .szenvedtek. A nagyszállóéi kórházba szállí­tották őket. Állapotuk válságos. Nincs főbbé ősz haj t Francia professzorok csodás találmánya a párisi világkiállításról, mely afrikai gyümölcs­nedvekből készült viz8zinü folyadék, az ősz hajat négyszeri bekenés után ismét feketére, vagy barnára változtatja. Ezen folyadékot a haj gyökerei magukba szívják és a haj hagymáit kitisztítja, az Ő9z haj ismét éledni kezd, a hajszálaknak uj életfolyamata kezdő­dik, miáltal az egészséges talajban a korpa- képződést megszünteti és visszaadja a haj eredeti színét. Egy üreg ára Ké 15.—, portó Kő 3.—. Vezérképviselő Csehszlovákia terü­letére „Rekord” Arcszépití-Kosmetika és Parfüméria Áruháza, Mukaőevo, Komenskébo 3. — Képviselők kerestetnek minden város részére. — RÉSZEG FŐVEL CSÓNAKÁZNI MENT. Vágsellyéről jelentik: Czikerei Péter 4Í) éves ná/- daedi gazda korcsmázáB után részég fővel csóna­kázni ment a Vágra. Eközben a caón&k felbillent, Czikerei a vízbe esett és elmer ült. Holttestét céak hosszáé kérésé* útin találták meg. chárín, aki annakidején a kiadásők szelle­mi előkészítését Végezte, számos helyéit „ki­egészítette és elferdütette" az eredeti szöve­get. A kommunista párt most vissza fogja ál­lítani „eredetiségükbe" Lenin kasait s az uj kiBdés körülbelül egy esztendő múlva jelenik meg. Aiök, akik a „meghamisított Lenint" tartják maguknál vagy olvassák, súlyos büntetést vonnak magukra. A jövőben csak a kommunista párt áltál eszközölt hivatalos kiadásban szabad tanul­mányozni Lenin müveit. HUS2E2BRK0RÖNÁS LOPÁS PÓ«* ZSONYBAN. Pozsonyi srérkesztőségünk jelenti tfeléfonoh: Kolouch Franciska pozsonyi lakos tég- riáp megjelent a főpályaudvari rendőtkirendelt- ségen s jelentétté, hogy Szencről Pozsonyba jött á 419. számú személyvonattal és amikor kiszállt, megdöbbenéssé! vétte észre, hogy táskáját a benne lévő pénzzel és iratokkal együtt á yónat egyik harmadosztályú fülkéjében felejtette, Azon­nal kéfesni kezdték áz eltűnt táskát, de azt már nem találták meg. Időközben valaki ellopta. AZ eltűnt táskában 20.ÖÖ0 koronára szóló betétkönyv volt, amelyet á Nagyszombati Bánk pöstyénl fiókja állított ki. Ezenkívül 3000 korona értékű ékszer is eltűnt. A rendőrség nyomozást indított a tolvaj után. — AMÍG SZABADSÁGON VOLT, KIFOSZ­TOTTAK LAKÁSÁT. Nagyszombatból jelentik: Tegnap délután érkezett házi szabad ságiról Patritz Gizi tanítónő, aki meglepetve állapította még, hogy táVóllétében ismeretlen tólvaj hátólt be a Szobájába és a szekrényben í^vő ruhaneműit és fehérneműit, valamint közel 9000 koronát meg* érő Philipe-rádióját lopta el. A tanítónő éfteei* tétté a cééndőreóget, mély azonnal megindította ja nyomozást az ismeretlen betörőüék kézfaekéti­— MEGLOPTAK EGY PELSŐCI MÉRNÖKÖT. Rimaszombatból jelentik: Dudna Jaroslav jelen­leg PélsŐó községben működő mérnök feljelentést tett a raendőrségén. hogy pétidéi lakásába éjnek idején behatolt egy iemerétlen ée kabátjának béléő zsebéből ellopta 2430 korona készpénzét. A gj'ánu a mérnök lakótársára, Pristupnik Pál cáéhorfczági illetőségű fiatalemberre hárult, akit & ceendőrség letartóztatott. Az eljárás folvik. _ REVOLVER A KISFIÚ KEZÉBEN. Nagy. Bzőllősről táviratozzak: Kutlán István fancsikai iskolásfiu töltött revolvert talált a lakásban. A gyanútlan kiéiül játszani kezdett a fegyverrel, amely elsült és a löveg Kutlán Istvánnak kőivel* lenül a bal szeme mellett a homlokába fúródott és koponyájának hátsó részében akadt meg. A szerencsétlenül járt ] 'fiút azonnal a nagyszollősi kórházba szállították, ahol dr. Joszípovies orvo* vette kezelésbe. Műtétet végezték el rajta és síké* rült ie a golyót eltávolítani. Kutlán itatván már túl van a veszélyen. — AZ ÖRÖK VŐLEGÉNY. Rimaszombat­ból jelentik: Mihalkó József modorkai illetőségű és házasságszédelgés miatt már tizenötször bün­tetett dpészsegéd múlt év szeptemberében meg­ismerkedett Mikó Margit rozsnyói leánnyal, ki­nek nőtlen emberként mutatkozott be s megfelelő előkészítés után megkérte kezét. A hiszékeny nő hallgatott a mézesmázos bőbeszédű cipészlegény- re s még akkor sem fogott gyanút, amikor a vő­legény pillanatnyi pénzzavarokra hivatkozva 100 korona „gyorskölcsönt" vett tőle igénybe, ha­nem még értékes arany karkötőóráját is rábízta, hogy elvigye — meg javítani. A vőlegény a 100 koronával és karkötőórával sürgősen elvitorlázott Rozsnyóról s a károsult leány feljelentése alap­ján csak most májusban fogták el Pozsonyban az államrendőrség közegei. A rimaszombati ke­rületi biróság csalásért és lopásért most vont* felelősségre és Ítélte el héthónapi fogházra. Aá Ítélet Jogerős. acrawt 'iiiMiiiiWHiiiiiiiii'iiiiiMHgwff'iWTnraniwiiMw wibii niiuinin ——— ü* eggyilhoítatta férjét egy aradmegyei intéző felesége, hogy a fiatalkora béreslegény szerelmét megnyerje A tett elkövetésére á| áldozat félesége bírta rá, aki meg ákárt szabádtiini rerjétöí, ifiért hozzá, a bértslegényhez gyengéd Szálak fűz­ték. Együtt meglesték, amikor a tafiyaftítigyé- 16 elaludt a akkor á legény át alvó emberre három fejszecsapást mért. Az ütések nem vé­geznek áronnál a nagyerejü emberrel, nőre az . asszony kikapta a legény kezéből a baltát s újabb csapásokat mért á már több sebből vér­ző férje fejére. Ezek á báltecsáp&sok halálo­sak Voltsk, A holttestét ezután együtt fejtették él és Ök eszközölték a mondvacsinált fölfedezést. A le­gényt vallomása után Őrizetbe vették. A* asszonyt pedig éppen akkor fogták el, amikor á temetőbe kisérte ki utolsó útjára meggyilkolt férjét Az eset nagy izgalmát váltott fel áz egéáz kör­nyéken. — AZ ESERNYŐ-SPECIALISTA. Rimaszom hátból jelentik: A CSftláSdkért ée lopásokért bu­szonkétszer büntetett juhász Lajos krasznahorka- váraljai esernyőcsináló a napokban ismét lopással vádolva állott a rimaszombati kerületi biróság büntetőtanácsa előtt. A jeles ecernyőspecialista múlt év telén Nagyrőeén Ütötte föl sátorfáját és ott egész sereg esernyőt vett át a megrendelőktől javitás végett, azonban a megjavított ernyőket nem szolgáltatta vissza tulajdonosaiknak, hanem rövidesen eltűnt a váróéból e az esernyőkön potom áron túladott. A vádlott azzal igyekezett véde­kezni, hogy nyolc esztendeje nem járt Nagyrőoén s igy a feljelentők tisezctfVveeztik más esernyő- készitŐvel. A jellegzetes alakú púpos esernyőst azonban a károsultak mindegyike felismerte e a biróság megállapítva a személyazonosságot, kilenchónapi fogházra ítélte jogerőben. — GYOMRONRUGTA A CSIKÓ. Komé- j romból jelentik: László Vince 48 éves aagyme- igyeri gazdálkodó csikót ment vásárolni Hodzso- vóra. Hazafelé indulva a csikót a kocsi e’é akar­ta fogni A ficánkoló csikó azonban úgy rúgta j gyomrom uj gazdáját, hogy László Vince eszmé­letlenül terült el a földöm. Autón azonnal a ko­máromi kórházba szállították, ahol eddig még nem nyerte vissza eszméletét. Al'apota válságos. — RABLÓG YILKOSSAG SZEKSZARD KÖZELÉBEN. Szekszárdról jelenik: Magyar- keszi határában tegnap este meggyilkolva holtan találták Varga Ferencné 65 éves gyántpusztai jómódú asszonyt Vargánét, aki gyalog jött az országúton hazafelé, ismeretlen tettes megtámad­ta, meggyilkolta és kirabolta. A csendőrsfcg nyo­mozást Indított.

Next

/
Oldalképek
Tartalom