Prágai Magyar Hirlap, 1938. június (17. évfolyam, 125-147 / 4568-4590. szám)

1938-06-01 / 125. (4568.) szám

XVII. évf. 125. (4568) szám ■ SZGI*<la ■ 1938 junius 1 , Előfizetési árt évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Kö„ külföldre: évente 450. félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • R képes melléklettel havonként 2.50 Ki-val több. Egye* uim Ara 1.20 Ki, vasárnap 2.— Ki. A szlovákiai és kárpátaljai magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prága II., Panská u I i c e 12, II. emelet • Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice IX, III. emelet • • TELEFON: 3 0 3 - 1 1. • • SÜRGÖNYÖM: HÍRLAP, PRRHR. A kormány tanácskozásai PRÁGA. —■ A kormány politikai és gaz­dasági bizottsága ma ülést tartott és gaz­dasági problémákkal foglalkozott, Magyarországon emelkedtek a költségvetési bevételek BUDAPEST. — (Szerkesztőségünk te­lefonjelentése.) A képviselőház keddi ülé­sén az állami költségvetés részleteit tár­gyalta. Reményi-Schneller Lajos pénzügyminisz­ter a vita végén felszólalt s kijelentette, hogy a vitát féltő gond jellemezte, azért, hogy vájjon befolynak-e a költségvetés­ben megállapított bevételek a külpolitikai változások folytán. Kimutatta, hogy a márciusban végbement külpolitikai ese­ményeket követő áprilisban mindössze a forgalmi adó- és a vámbevételek mu­tattak csekély visszaesést. A költségveté­si évből elmúlt idő alatt 236 millió pengő volt a bevétel, míg tavaly ugyanez idő alatt csak 206 millió pengő. Ez bizonyít­ja, hogy Magyarországon a gazdasági helyzet javulása fokozódik. A képviselőház a pénzügyminiszter fel­szólalása után megkezdte az igazságügyi tárca költségvetésének tárgyalását. A takarékossági bizottság ülése Háború esetén Anglia azonnal bevezeti az általános hadkötelezettséget Inskip feltiiiséstkeltő bejelentése - Paris védekezik a légi támadások ellen LONDON. — Az alsóházi vita folya­mán éjfél után Sir Thomas Inskip nemzet­védelmi miniszter feltűnő bejelentést tett. Közölte, hogy a brit kormány kidolgozta azt a tervet, amely készen fog állni arra az esetre, ha a háború kitör. A háború ki­törésének pillanatában a törvényjavaslat a parlament elé kerül1 és a kormány kérni fogja benne az általános védkötelezettség azonnali bevezetését. A munkáspárti ellen­zék e bejelentéssel kapcsolatban leszögezte, hogy a brit kormány háború esetén okvet­lenül be akarja vezetni az általános védkö- telezettséget. Rosszalta, hogy a miniszter oly természetesnek veszi a parlament hoz­zájárulását a törvényhez, azaz az angol alsóházat nem tekinti egyébnek, mint egy törvényeket hozó gépezetnek, amely enge­delmes eszköze a kormány akaratának. A földalatti Páris PARIS. — A jövő héten a francia fővá­ros lakossága között egy harminc oldalas füzetet osztanak szét, amely a légi támadá­sok esetén foganatosítandó rendszabályok­ról intézkedik. A háború kitörésének ese­tén az első tiz nap alatt másfél millió lakos elhagyja a fővárost és a vidéken biztonság­ba helyezkedik. A kiürítés céljaira naponta négyszáz vonat áll a hatóságok rendelke­zésére. A hét szomszédos francia megyé­ben megtették az előkészületeket a másfél millió párisi elhelyezésére. A francia fővá­rosban összesen 27.656 bombabiztos pince áll a lakosság rendelkezésére s 1,720.000 ember nyugodtan lakhat e fedezékekben. Az elővárosokban 7.230 pincében 600.000 ember helyezkedhet el. A város körül olyan lövészárkokat építenek, amelyekben 1 mil­lió 200.000 ember lakhat, anélkül, hogy a légi támadás veszedelmeitől kellene tarta­nia. 27 község 16 ezer lakosa egyhangúlag az Egyesült Párt egységlistáját választotta! A junius 12-1 községi választások nagyszerű nyitánya - A magyar egység százszázalékos diadala Alsójányok, Béke, Bústelek, Csákány, Csenke, Csukárpaka, Felsőjányok, lilésháza, lóka, Királyfia, Kislég, Kispaka, Nagylég, Olgya, Sárosfa, Szász, üszor, Vajasvata és Vizkelet községekben PRÁGA. — A parlamenti takarékossági és ellenőrző bizottság választmánya Beran képvi­selő elnöklete alatt ma ülést tartott. Az ülésen jelen voltak a postaügyi minisztérium és a kato­nai hatóságok és a legfelső számvevő hivatal képviselői. A bizottság a pozsonyi telefonköz­pont berendezésének kiadásáról tárgyalt és né­hány folyóügyet elintézett. Bornemisza miniszter Ribbentropnál BERLIN. — Bornemisza Géza magyar iparügyi miniszter kedden reggel Berlinbe érkezett. A miniszter, mint azt jelentettük, a berlini nemzetközi kézműipari kiállítás magyar pavillonját nyitotta meg. Bornemi­sza miniszter kedden délelőtt látogatást tett Hess vezérhelyettesnél, Ribbentrop külügyminiszter és Ley birodalmi vezető­nél. Prohászfca hamvai a székes® fehérvári emléktemplomban SZÉKESFEHÉRVÁR. -—1 Az ünneplő ősi koronázó városban tegnap délután történt meg a város vezetői­nek és a Prohászka-család tagjainak jelenlétében Pro- háseka Ottokár hamvainak exhumálása. Székesfehér­vár lángszavu püspökének a holttestét ugyanis hét év­vel ezelőtt ideiglenesen a Szentháromság-temető kápol­nájának sírboltjában helyezték el, Fehérvár első püspökének, sélyei Nagy Ignácnak a koporsója mel­lett. Szerdán azonban a közben már felépült Ottokár- émléktemplomba viszik át a hamvakat *— Tegnap este hét árakor az ideiglenes sírboltból fölhozták a koporsót és a beszentelés után megindult a menet a székesegyházba. Kedden egész nap nyitva maradt a hatalmas templom, hogy a város népe leróhassa hó­dolatát a nagy püspök emléke előtt. Ezután átvitték a hamvakat a közeli kis Szent Anna-kápolnába, amely­nek rácsos ajtaja mögött, a kivilágított szentélyben hajnalig látható a virágdiszes ravatal. A hamvak ün­nepélyes átszállítása junius 1-én délután három óra­kor történik meg. PRAGA. — A községi választások első két turnusa a magyarság minden várako­zást meghaladó nagy győzelmével végző­dött. Május 22-én a magyar nyelvhatár vonalán fekvő városokban, Nyitrán, Lo­soncon, Vágsellyén és Galántán, május 29-én pedig Farnadon, Bősön és Sárosoro- sziban tört elő az Egyesült Párt, úgy hogy nagy átlagban 30—50 százalékos erősödést állapíthatunk meg. Az Egyesült Párt majd­nem mindenütt az agrárpárt és a kommu­nisták rovására erősödött. A két elmúlt vá­lasztás azonban csak előhang volt a har­madik turnushoz, amely junius 12-én zajSk le. Mert amíg az első választási napon csak négy magyar jellegű város, a másodi­kon csak nyolc magyar többségű falu vett részt a választásban, addig junius 12-én maga Pozsony városa, Komárom és Rozs-* nyó is benne lesz a választási zónában, de ezenkívül a hat és félezer hely között, ahol a választást lebonyolítják, bizonyára több­BUDAPEST. — (Szerkesztőségiünk telefon- jelentése. ) Kedden reggel indult el Budapestről Esztergomiba az Aranyvonat, amely Szent Ist­ván jobbját viszi ezúttal elsői zben vidéki kör­útra, azokra a helyekre, ahol Szent István ki­rály püspökségeket alapított. A vonatot a Szent Jobbot szállító díszes aranykocsiról nevezték el, száz magyar község is lesz. Magától érte­tődik, hogy a kormánytöbbség úgy válasz­totta meg az első „pröbaválasztasoK” he­lyét, hogy az a kormánypártok részére hát­rányos ne legyen. És ha a magyarság a két első turnusban a koalíciós körök minden várakozása ellenére olyan fölényes diadalt aratott, minden remé­nyünk megvan arra, hogy a harmadik válasz­tási vasárnapon, amikor már válogatás nélkül minden olyan község választ, ahol a községi képviselőtestületek megbízatása törvényesen le­járt, az eddigieket felülmúló sikerekre számít­hatunk. Ennek a sikernek a körvonalai máris kibontakozóban vannak. Már jelentettük, hogy hét község és pedig Alsóbodok, Bed, Felbár, Felsőtur, Kéty, Menyhe és Zsére magyarsága egy emberként sorakozott fel az Egyesült Párt zászlaja alatt és a csehszlovák agrárpárt és a csehszlovák szociáldemokrata párt, valamint a kommunisták agitációs munkája ellenére egy­séges magyar listát nyújtott be a választásra, aranyvooatnak. Az Aranyvonat délelőtt három­negyedtizenegy órakor érkezett meg Esztergom­ba, ahol nagy ünnepélyességgel fogadták, A Szent Jobbot ünnepi körmenetben vitték a Ba­zilikába, A gyönyörű ünnepen tízezer főnyi kö­zönség volt jelen. úgyhogy e helyeken egyhangú választás lesz, á szavazás aktusát nem kell megtartani. A magyar egység eme ragyogó példáit számos más ma­gyar község is követi. Mindenekelőtt Bacsfa, dr. Szüllő Géza nemzetgyűlési képviselőnek, pártunk parlamenti klubelnökének lakóhelye. Rajta kívül a somorjai járásnak még további 18 községe választ egységes magyarpárti listát, ezek: Alsójányok, Béke, Bustelek, Csákány, Csenke, Csukárpaka, Felsőjányok, lilésháza, Jóka, Királyfiakarcsa, Kislég, Kispaka, Nagy­lég, Olgya, Sárosfa, Szász, Uszor, Vajasvata, E községek sorában van Sárosfa is, amelynek lakossága elsőnek jelentette be az Egyesült Párt pozsonyi központjának, hogy megvalósí­totta a százszázalékos magyar egységet, mert valamennyi választópolgára az Egyesült Párt kötelékébe lépett Ezzel kapcsolatban nem ér­dektelen feljegyezni, hogy az aktivisták min­den lehetőt megkíséreltek, hogy legalább Sá­rosfán ellenlistát állítsanak. Schulcz Ignác szo­ciáldemokrata nemzetgyűlési képviselő külön egy népgyülésen is kihangsúlyozta, hogy a köz­ségi választás alkalmával be fogja bizonyítani, hogy ott nincs meg az az ünnepélyesen bejelen­tett százszázalékos magyar egység. Sárosfa né­pe erre az aktivista fogadkozásra megadta a megfelelő választ A gálántai járásból még Viz­kelet község jelent egységes listát E 27 községben összesen 15.805 csehszlovák állampolgár lakik, E közel tizenhatezer lélek nevében eszerint már megtörtént a választás, mintegy nyolcezer választó sorakozott fel itt egy emberként az Egyesült Párt zászlaja alá. Ez a nyolcezer magyar előcsapata annak a derék­hadnak, amelynek tízezrei majd junius 12-én tesznek az urnáknál hitet a magyar egység mellett. —WMIMH ...............IBM El indult Budapestről az Aranyvonat a Szent Jobbal diadalutjára

Next

/
Oldalképek
Tartalom