Prágai Magyar Hirlap, 1938. január (17. évfolyam, 1-24 / 4444-4467. szám)

1938-01-08 / 5. (4448.) szám

1938 január 8, szotuibat. Hírek — SZENT-GYÖRGYI ALBERT VISSZA*' erkezett Magyarországra, Nagy­kazézséá'ol j-etantík: Dr. Szent-Gyöngyi Albert, a Nobel-cRijais magyar orvosprofesszor és csa­ládja a trieszti gyorsvonattal visiszaéríkezett Ma- gyaroinszágna. A hatiárállorruáson az arvosprafesz- szort .felismerték az uitasdk és kikiesen megélje­nezték. Dr. Szent-Györgyi elragadtatva nyilat­kozott stockholmi tartózkodásáról. — SMUTNY KÖVETSÉGI TANÁCSOS LESZ STRIMPL UTÓDA. A lapok jelentése szerint a Strimpl követ halálával megüresedett chef du protocd risztét Smutn^ követség! ta­nácsosra bízzák. Smutnyt rövidesen követté lép­tetik elő. Smutny a háború végén a csehszlovák nemzeti taniács párisi katonai osztályában dol­gozott és sokáig volt követség! ügyvivő Varsó­ban. — NAGY RÉSZVÉT MELLETT TEMET­TÉK EL PLANK ANTAL IGAZGATÓ-TANÍ­TÓT. Kárpátaljai szerkesztőségünk jelenti: Piánk Antal beregszászi római katolikus nyugalmazott Jgazgartó-kánitortanitó műtétnek vetette alá ma­gáit, amelynek kö'.’etkezményett hetvenéves szer­vezete raem bírta ki és január 3-án a beregszászi kórházban rövid szenvedés után elhunyt. Teme­tése nagy pompával ment végbe a beregszászi római katolikus templomiban. A temetés gyász- misével kezdődött, majd Rónai János beregszászi roáJgfennázifuml tanár, római katolikus lelkész mondott megható gyászbe szádot A temetési szertartást Pásztor Ferenc főesperes végezte fé­nyes papi segédlettel Közben a beregszászi ró­mai katolikus egyházi férfi kar Gálánst)a József karnagy vezetése mellett gyászéneikeket adott elő. A zsúfolásig megtett templom közönsége megilfotődve kísérte utolsó útjára régi tanítóját. A simái Bramma József kistárkányi tanító bú­csúzott az elhunyt nagyszámú tanítványai és kartársai nevében. Pfrank Antalt feleségén kívül két fia, menyei és unokája gyászolják, valamint kiterjedt rokonsága. — AZ ÁLLAM ÁTVETTE A RÓZSAHE­GYI VÁROSI KÓRHÁZAT. Kassai szerkesztő­ségünk jelenri telefonon: A rózsahegyi váron kórházat, amit 1921-ben építettek hétaulllió koro­na költséggel, most átadták az ágamnak. A kór­házat dr. Szóin öky közigazgatási tanácsos vette át az országos hivatal nevében, A kórházat an­nak idején Hlánika András kezdeményezésére épí­tették és most az állam 4 millió koronáért vette meg. Állítólag ezt az összeget tempíomépátés cél­jaira fordítják, A kórházat az álltam kibővíti. A vezetőség továbbra is a helyén marad. — HALÁLOZÁSOK. Pozsonyból jelentik: Raffay Jolán 41 éves korában, özv. Pécsi Sán- domné 79 éves korában, Hottiy Lajos banktiszt- viseiő 28 éves korában és L-lnger Imre fényké­pész 48 éves korában Pozsonyban elhunyt. — Kassai szerkesztőségünk jelenti telefonon: Brei- ner Mór, a Génius cég utazója, lakásán szivaréi- hüdést kapott és meghalt. Az öreg utazó két napig nem mutatkozott, végül is a szomszédok értesítették a rendőrséget Feltörteik a Heás ajtaját és a hálószobában az ágyon fekve hol­tán találták meq Breiner Mórt. — LUPESCUNÉ MÉGIS ROMÁNIÁ­BAN MARADT. A román fővárosban az a hír terjedt el, hogy Lupescuné még ma is Romániában tartózkodik. Állítólag teljesen visszavonultan él vidéki rezidenciájában. — GRÓF ZICHY TIVADAR HÁZAS­SÁGGÁ. Budapesti szerkesztőségünk jelenti telefonon: A pesti éjszaka egyik ismert alakja, gróf Zichy Tivadar volt földbirto­kos, iró és karmester feleségül vette Keller Gréta ismert osztrák althangu énekesnőt. — SÚLYOS SZERENCSÉTLENSÉG ÉRT EGY KASSAI ÚRASSZONYT. Kassai srer- keszröségür.ík jelenti telefonon: Sajnálatos sisze- renesétkn'ség történt Kassán. Egy közismert úri- asszony, Grosswírth Sándorné, született Mann Lilly sízés közben felsőcombját eltörte. Állapota cly súlyos, hogy kezelő orvosai tanácsára Buda­pestre szállít ották. — MEGSZÖKÖTT ÉS TITOKBAN FÉRJHEZ MENT EGY AMERIKAI MILLIOMOSLANY. ­Michigan állam egész rendőrsége lázasan kutatott Harry Bennett, a detroiti Ford-gépkocslgyár egyik igazgatójának leánya, a 17 éves Bennett Trude után. aki eddig Ismeretien körülmények között eltűnt A hatóságok kutatómunkája következtében sikerült meg­állapítani, hogy Bennett Trude, akinek eltűnése Detroitban nagy nyugtalanságot keltett, titokban férjhezment Hughes Russelhez, egyik gyermekkori is­merőséhez. xx Amíg egészségesek vagyunk, vígan folyik a munflca és könnyen bírjuk az élet nehézségeit. Az örvösök és tapasztalt emberek iis megerő­sítik, hogy mennyire segít az Alpa sósborszesz az egészségünk ellenségei ellen Masszírozás Alpávail enyhíti a hátgerinc fájdalmaikat, erősiti az izmokat és felfrissíti az idegeket. Ha fáj a fejünk, bekenjük homlokunkat és halánté­kunkat Alpával. Rosszulétoéi beléJegezzük az Alpa Illatát. Tanakodjunk az orvossal! JtyugatxéS nimbb fa&ufmliám kőzeíedift Mözépeuvépm felé Vizhereszt napján érte el tetőpontját a magyarországi hideg BUDAPEST. — (Szerkesztőségünk telefowje­taníése.) A Magyarországot elöntő szibériai fagy- hullám Vizkereszt napján érte el tetőpontját, amikor is Budapesten 20 fok Celsius hideget mértek. Ette erős havazás indult meg és ennek követ­keztében az idő megenyhült. Az éjjeli órákban Budapesten már ceak ló fokkal a fagypont alatt volt a hőmérő higanya. A hideg sok zavart okozott a fővárosban és egy halálos áldozatét is követelt Nyolc embert a mentő',, súlyos fagyáasal szál­lítottak be a kórházba. A nagy hideg miatt el­maradt a görögkeletiek szokásos vizkoreszt- ünnepeége is. A budapesti meteorológiai intézet jelentése szerint átmeneti enyhülés után jóval hidegebb idő következik. Nyugatról ujobb fagyi,uHám közeledik KSzép­en rópa felé. Magyarországon minden folyóvíz befagyott. A Romát Budapesten is erős jégpáncél borítja, úgyhogy már gyalog is át lehet menni a jégen. Beszüntették a propeller közlekedését Pozsonyban POZSONY. — (Szerkesztőségünk telefon.jelen­tése.) A nagy hideg miatt a pozsonyi propeller-! ! közlekedést beszüntették. Pozsonynál a Dunán j nagy jégtáblák ne znak, de a víztükör még nem fagyott be. A vonatok a havazás miatt általá­ban késéssel érkeznek, de harminc percnél na­j gyobb késés nem fordult elő. Óriási lágy — és következményei Kárpátalján BEREGSZÁSZ. — Vasárnapra virradó éj­szaka Beregszászon 27 Celsius fokra süllyedt a hőmérséklet. Hasonló hideg csak 1929 február­jában vdtt ezen a vidéken, eznely a köztársaság legmelegebb részét képezi. Az erős fagy eddig még károkat nem okozott. A vetést a hótakaró védi, a szőlő és a gyümölcsfák még állják a hi­dege*. A hideghdlémot a tűzifáké re sk-e dók siet­ve kihasználták és újból emeli ék a fa árát, úgy­hogy ma már 700 korona egy kis vagon tűzifa, mig ősszel 430 korona voít az ára. A tűzifa drágítássá ellen a hatóságok semmiféle intézke­dési nem tesznek, mert a drágulás az erdőkincs­tár érdekeit is szolgálja. Nem akarok megőszülni ! 11 Jorlpprií Csalhatatlan ezer az egészséges. természe­tes hajszín visszanyerésére és az őszülée ellen való védekezésre. — Ezen híres, rég bevált hajviz nem festőszer és nem tartal­maz semmiféle festőanyagot. A haj ma- gábaszivja ezen hajvizet ée igy kellő táp­lálékot nyer, minél fogva az őszülő hajszá­lak rövid idő múlva egészséges, természe­tes szint és megfelelő sűrűséget nyernek. Erősiu a hajat és megakadályozza az őszülést a legmagasabb korig. Ára Kő 10.—. Kapható: gyógyszertárban, BRATISLAVA, Mihály ucca 24. szám. „Megesküdtem, hogy megölök egy francia minisztert** A Delbos elleni „metényleV'-ferv egy bolond és kvermáns agyában szüléiéit meg BUDAPEST. — (Szerke sztőségiünlk telefon- jelentése.) Buday Kálmán hírhedt nevű kalan­dor, aki jelenleg a valenceni fogház leikóia, to­vábbra is tagadja bűnösségét. Ennek ellenére újabb súlyos gyairuickok merültek fel elilene. Iratai között egy levelei találtak. A levelet nem küldötte eh Ebben a következő sorok állnak: „Megedüidícm, hogy megölök egy francia minisztert". VALENCIEN. -— A Buday Kálmán ügyével megbízott viszgáJóbiró Neustadtba bizottságot (küldött, hogy kihallgassák Havel Fórén,cet. Havél Ferenc kijelentette a vizsgáló bizottság­nak, hogy Budayt személyesen nem ismeri. Nemrégiben szerzett róla csak tudomást és ak­kor levelet irt neki, hogy küldjön pénzt a Del­bos elleni merénylet előkészítéséire. Hangsúlyoz­ta azonban, hogy nem volt azándékában a merényletet végre­hajtani, csupán reklámot almot csinálni ma­gának. BRÜNN. — Havel Ferenc, Buday állítólagos összeesküvő társa ügyében, aki állítólag merény­letet akart elkövetni Delbos külügyminiszter el­len, befejezték a vizsgálatot. A vizsgálat megálla­pította, hogy semmi komoly alapja nem volt az állítólagos merénylettervnek. Havel a francia ide­genlégióban volt katona, de szolgálat közben el­veszítette egyik karját és visszaküldték hazájába. Több ízben a francia hatóságokhoz fordult se­gélyért s minthogy kérése nem talált meghall­gatásra, különböző francia hivataloknak irt fe­nyegető leveleket. Leveleivel az utóbbi időben a francia rendőrség­hez fordult, ahol végül is figyelmesek lettek a szorgalmas levélíróra. Havel azt remélte, hogy a , rendőrségen keresztül sikerül olyan nyomást gyakorolni az illetékes hivatalokra, hogy végül teljesítik kérését. A vizsgálat megállapította, hogy Havel teljesen veszélytelen és nem is fogják az úgynevezett merényletterv miatt, hanem csak a fenyegetések miatt felelősségre vonni. Elfogták a miskolci fogházőr gyilkosait A gyilkos fegyencek revolverkarca a csendőrökkel • ■ Harcközben az egyik fegyencet agyonlőtték • • MISKOLC — Mint jelentettük, a miskolci ka­tonai fogházban két cigány fegyenc rátámadt vitéz Kocsis Miklós őrmesterre. Az őrmestert agyonütötték, majd a nála talált kulcsok segítsé­gével elmenekültek a fogházból. A gyilkosokat, Káló Rudolf és Lukács István cigányt, négynapi hajsza után elfogta a mis- kolckörnyéki csendőrség. Szerdán este ugyanis Sajószentpéteren egy asz­talosmester lakásába hatolt be a két szökevény és revolverrel arra akarták kényszeríteni az asz­talost, hogy pénzt és ruhát adjon részükre. Az asztalosmester azonban fej lármázta család­— MIKOR A TETTES MAGA VEZETI A NYOMOZÁST. Pozsonyiból jelentük: Vasek Emil 22 éves holiett illetőségű cigány, aki már hu­szonkét ízben volt büntetve, múlt év nyarán Közénezlovenszkón garázdálkodott,. A csendőrség őrizetbe vette s ekkor bevallotta, hogy egy földművestől 10.000 korona értókil ékezett lo­pott Va,seket ekkor elvezettók Vicskára, ahol állítása ezerint a lopást elkövette-. A cigány egy Janovics MedÍrd nevű gazdához vezette a nyo­mozó hatóságokat; Itt a gazda előadta, hogy augusztus elsején tényleg ellopták tőle értéktár­gyait, de nem jelentette fel a dolgot, mert azt hitte, hogy úgy seim fogják el a tettest. Vaseket a pozsonvi kerületi bíróság most egyévi bör­tönre Ítélte. Az Ítéletet Írásban közük Vaeokkel, aki jelenleg katonai szolgálatot teljesit. — HALÁLOS MULATSÁG EGY GYETVA MELLETTI FALUBAN. Pri vigyél tudósit ónk jelenti: A küzápszlovenszikói Gyelva mefflettt Lá­zi kisközségben az ifjúság mulatságát rendezett a korcsmában, Éjféltájt a legények egymásnak esrbek a a dulakodás (kődben többen kést is hatnz­tagjadt és igy a gyilkosok eredmén yetelen ül voltak kénytelenek eltávozni. Az asztalosmes­ter a rablótámadásról azonnal jelentést tett a csendőrségen. Nem sokkal később Simke köz­ség határában a menekülő cigányok két csend­őrrel találkoztak. Azonnal az utmenti bokrok közé húzódtak és revolvereikből valóságos golyózáport zúdítot­tak a csendőrökre. Ezek visszafizettek és a tűzharc során Lukács István élettelenül rogyott össze. Ezután a csendőrök a másik szökevényt lefegyverezték és 'letartóztatták. náltak. Ködben az egyik legény felkapott egy széket s a lámpának hajította. A helyiségre bo­ruló sötétségben ekkor revodverlövés dördült el. A lövöldözés színhelyén nyomban megjelent a csendiönség s amikor vtij ágossógot teremtettek, a padlón nagy vértócsában elterülve találták Klárik András falubeli legényt. Nyomban orvos­hoz szállították, de Klárik rövidesen belehajt súlyos sebeibe. A csendőrség több kiühalílgatást eszközölt, de eddig nem sdlfcenülit a tettes nyomá­ra akadni. ■- SZERENCSÉS AUTÓKARAMBOL. Privigyé- ről Jelentik: A Privigye melletti Kős községben az egyik éles kanyarban összeütközött Bicnenstock Jó­zsef privigyei kereskedő teherautója egy pozsonyi rendszámú személyautóval. Az összeütközés követ­keztében a két autó súlyosan megrongálódott, az uta­soknak nem esett komoly bajuk, A csendőrség nyo­mozást indított, A vér felfrissítése céljából — kiváltképp olyan egyénnek, akinek bélürül'ése elégte­len s ezért emésztése meg van zavarva és éjjel nem tud aludni — ajánlatos néhány napon át korán reggel egy pohár természe­tes „Ferenc József" keserű vizet inni. Kér­dezze meg orvosát. ** — LETARTÓZTATTAK A MEGGYILKOLT CSAPODY ERZSÉBET FIVÉRÉT. Székesfehér­várról jelentik: Jelentettük, hogy dec, 30-án Arany Gyula állástalan kereskedősegéd megfojtotta a 47 éves Csapody Erzsébetet. A rendőrségen Arany Gyula elmondotta-, hogy áldozatát Csa.podv Sándor székesfehérvári újságíró Csapody Erzsé­bet öc ősének felbujt ás ára gyilkolta meg. A gyil­kosság Után Budapestre utazott, hogy ott meg­osztozzék Csa-pody Sándorral a rablóit pénzen. Többezer pengőt sejtettek a lakásán, de csak néhány pengőt találtak és igy elmaradt az osz­tozkodás. A gyilkos a vizsgálóbíró előtt is meg­maradt vallomása mellett s ennek alapján a rendőrség Csapody Sándor újságírót őrizetbe vette. — MEGDORGÁLTÁK — ÖNGYILKOS LETT. Kárpátaljai szerkesztőségünk jelenti: Ebei Alfréd Róbert 19 éves ungvári diák szü­leinek lakásán fióberttel mellbdőtte magát. A golyó ke resztül hitt a a tüdőt s a fiatalember élet-halál közt fekszik az ungvári kórházban. A 19 éves fiú pilóta előkészítő tanfolyamra oikant leiratkozni, de a kérvény beadásával elkésett. Ezért atyja megdorgólásban része ütötte, a fiú ezt nem oirla el és kétségbeesésében lett ön­gyilkos. Egy pozsonyi özvegyasszony tragikus halála POZSONY. — (Pozsonyi szerkesztőségünk'? tői.) Rejtélyes tragédia játszódott le vasárnap délután az úgynevezett villanegyedben. A Vege- ün-ut 33. számú villa első emeleti lakásában egye­dül lakott özv. Bozsinka Petemé szül. Onofrei Erzsébet gölnícbányai származású ápolónő. Bo­zsinka Petemé valamikor egy nagy pesti kórház ápolónője volt, évekkel ezelőtt visszatért Szlo- venszkóra s az utóbbi időben a pozsonyi diako­nisszák kórházában mint kisegítő ápolónő műkö­dött. Vasárnap este hét órakor az özvegyasz- szonyt fölkereste sógora, Lindtner Ferenc s mi­kor benyitott a lakásba, erős füstszagot érzett. Sógornőjét pedig a konyhában egy karosszékben holtan találta. Azonnal értesítette a rendőrséget. A nyomozás föltevése szerint özv. Bozsinkáné va­sárnap délután villany vasalóval vasalt, majd le­ült a kályha mellé és elszunnyadt. Ezalatt a vil­lanyvasalóban rövidzárlat keletkezett, meggyul­ladt a fonott asztal, az asztal alatt lévő ruhane­művel telt koffer, az igy támadt füst betódult a konyhába és megölte az alvó asszonyt. A tűz azután magától elaludt. A holttestet boncolás cél­jából beszállitáották a bonctaní intézetbe. Özv. Bozsinkáné 40 éves volt. Egy tönkrement pozsonyi kereskedő szomorú sorsa POZSONY. — (Pozsonyi szerkesztőségünktől.) Mindössze néhány francia művirág — amit női esté- Iyi ruhába használnak — néhány női öv, egy-két sál és virágcserép —• ez a Haíászkapu-ucca 3. számú Eisler Kálmán posztőkereskédás üzleti kirakatának egész készlete. A sivárság oka: az üzletet néhány nappal ezelőtt a kereskedő egyik hitelezője kitakarit- tatta... A főnök, Eisler Kálmán 54 éves kereskedő pedig súlyos idegösszeomlásban a zsidó kórház egyik kü- lönszobájában áll ápolás alatt Pozsonyi kereskedő tragédiája anno 1938. Eisler Kálmánnak több mint húsz év óta volt jólmenü szolid posztókereskedése. A pirospozsgás arcú íeketebajuszu rokonszenves kereskedőt az egész város ismerte. Az üzlet áz utóbbi évek válságát nagyon megérezte. A felhők mind jobban tornyosultak az üzlet fölött Eislernek 57.000 korona házbértartozása Volt a háztulajdonos banknál, ehhez Járult 10.000 korona adótartozás és 10 000 korona egyéb tartozás. Az egyik hitelező ügyesebb volt mindenkinél: elvitette az árut A bajt tetézte még Eisler Kálmán sok családi gondja is. Mindez annyira elkeserítette Eisler Kál­mánt hogy Idegösszeomlást szenvedett és a méreg­pohárhoz nyúlt. Szerencsére az idejében előhívott or­vos gyomormosást alkalmazott és a méreg nem szívó­dott fői a szervezetben. Remélik, hogy megmentették az életnek. Barátai máris gyűjtést indítottak számára, az akció élén egy szönyegkereskedő áll, Eisler leg­jobb barátja. é

Next

/
Oldalképek
Tartalom