Prágai Magyar Hirlap, 1937. december (16. évfolyam, 274-297 / 4420-4443. szám)

1937-12-14 / 284. (4430.) szám

T937 december 14, kedd. ^MGAlMAGtARmRL.70? Nyilatkozat 1937 október 20-án megjelent XVI. évfolya­mú 240. számunkban „Romlott hús és egyebek *— Fegyelmi vizsgálat indul a kassai vágóhid protekciós igazgatója ellen" cimen közölt cik­künkkel kapcsolatban kijelentjük, hogy a cikk tartalmával nem akartuk Bohus Viktor kassai •Városi állatorvos urat becsületében megsérteni, mert nem vádolhatjuk őt azzal, hogy a husvizs- gálat folyamán elhanyagolta volna hivatalos kö­telességeit. Erre vonatkozó állításaink nem bizo­nyultak helytállóknak, ezért azokat visszavon­juk és ezzel dr. Bohus urnák teljes elégtételt nyújtunk. Szerkesztőség. Ax orvosok izzadás ellen a sucnoiiirv spec. gyógykrémet ajánlják Kapható drogériákban, gyógyszertárakban, vagy közvetlenül SUCHOLIN-nál, Trencsénben. — MEGHALT MEDVECKY KÁROLY PRÉPOST. Privigyéről jelentik: Medvecky Károly prépost, számos szlovák tudományos, irodalmi és néprajzi egyesület tagja, vasárnap Bajmócon 62 éves korában meghalt. Medvecky prépost 1918-ban tátikára volt a szlovák nem­zeti tanácsnak és jelien veit a turócszentmárto- ni deklaráció szövegezésénél s aláírásánál Eb­ben a minőségben egyike volt azoknak, akik tudtak a deklaráció eltűnt szövegének sorsáról. Medvecky a szlovák mépballad'ák gyűjtésével is foglalkozott. — VASUTAS-TRAGÉDIA. Nagybocskóról jelentik: Andrenyák Péter királyházai kalauz a téesői állomáson felakart ugrani a mozgó vo­natra, közben elcsúszott s a lába a kerekek alá került. A sérült vasutast azonnal kórházba vit­ték, ahol térden felül amputálni kellett a lábát. —KETTŐS ÖNGYILKOSSÁG. Vághosszu- faluról jelentik: Zerg István nádasdi 29 éves szobafestő régóta udvarolt Csurgoth Ilonka jó­módú 21 éves leánynak. A leány szülei hallani sem akartak a házasságról és megtiltották a fiatalembernek, hogy házukhoz járjon. Ez any- nyira elkeserítette a fiatalokat, hogy elhatároz­ták: öngyilkosok lesznek. A falu közelében a folyóparton elterülő erdőben egy tölgyfára mind­ketten fölakasztották magukat. Mire rájuk akad­tak, már nem volt bennük élet. Zsebükben búcsú­levelet találtak, ebben kijelentik, hogy megvál­nak az élettől, mert nem lehetnek egymáséi. xx Az evésnél való jó viselkedésre a gyerme­keket könnyen meg lehet tanítani, ha minden­nap rendes és szépen terített asztal mellett ülnek. Mindig csak tiszta lenvásznat terítsen fel. Ne­hezebben piszkolódik, patyolat fehér marad és háromszor tovább tart. A lenvirágos „L“ jegy­ről felismerhető. SzmHÁzKörr&KmmnA Turchányi Imre előadása a párisi világkiállításról POZSONY. — (Pozsonyi szerkesztősé­günktől.) A Toldy Kör rendezésében dr. Turchányi Imre szenátor vasárnap este ve- titettképes előadást tartott ,,A párisi világ­kiállítás magyar szemmel” cimen. A gré­mium nagyterme erre az alkalomra szépen megtelt hallgatósággal. —■ Dr. Aixinger László ügyvezető alelnök üdvözölte Turchá­nyi szenátort és az est többi szereplőit. Utá­na Takács Géza Ady- és Szabolcska-verse- ket adott elő nagy hatással, majd dr. Tur­chányi Imre tartotta meg egyórás előadását. Előadása elején a világkiállításokról általá­ban szólott és igen érdekes áttekintését adta c kiállítások fejlődésének. Magyar vonatko­zásban Kossuth Lajos rendezte az első nagy­szabású kiállítást 1842-ben a Honi Védegy­let keretén belül. A budapesti millenniumi kiállításon 5,800.000 ember fordult meg, ami akkor rendkívül magas szám volt. A mostani párisi világkiállítást 33 millió ember látogat­ta. A kiállítás egy kis csalódást okoz. Terv­be vették ugyanis egy olyan vastorony épí­tését, amely az Eiffel-tornyot túlszárnyalta volna, de el se kezdték az építést. Olyan vi­lágkiállítás, mint amilyen a párisi, még nem volt. Az uj Trocaderot nem tudták teljesen elkészíteni és a hatalmas uj színház sem ké­szült el és a kiállítás alatt még sem nyílha­tott. A párisi munkásoknak a kiállítás nem volt szívügyük. Turchányi szenátor bemu­tatta a magakészitette fölvételeket, amelyek Nemcsak a szorgalmas munka, hanem a szerencse is hozzájárul az életünk megjavításához. A jelenbe vetett remény rugóul szolgál mindenkinek, különösen ha az teljesíthető. December 18-án a csehszlovák osztálysorsjáték szerencsekereke mozgásba Jut. Pontosan 120.000 sorsjegyet adtak ki és ponto­san 60.000 sorsjegy nyer 47,880.320 Kc-t Minden kiadott sorsjegy kizárólag a Játékosok kezében van, az övék lesz az egész nyereménytőke. A tiszta véletlen dönt nagy', soktagu bizottság szigorú hivatalos felügyelete alatt arról, kik a szerencsés nyerők. Főnyeremény: 1 millió. Jutalom: szintén 1 millió Ké. A csehszlovákiai osztály sor sj átokban kívánságai teljesedhetnek — sehol másutt nincs ennyi lehetőség. rendkívül érdekesek voltak. A magyar pa- villonban időzött legtöbbet és ezek a fölvé­telek a legérdekesebbek. A francia, a német, az angol és az olasz lapok bő cikkekben, fényképfölvételekkel foglalkoztak a magyar pavillonnal, amelynek remek magyar kony­hájáról külön cikkek zengtek dicséretet. — Dr. Turchányit előadása végén a közönség zajos ovációban részesítette. Baár Mici hang­versenyénekesnő kellemes althangján francia népdalokat és Német István László szerze­ményeiből adott elő nagy tetszés mellett. Zongorán Sendlein János kisérte megértés­sel. K^íjpat m Ten^écyld, Pozsony, Szárazvám 1. Ma és minden kedden este vadasvacsora. A nyitrai SzMKE műkedvelői forró sikert arattak Molnár Ferenc misztériumával A „Csoda a hegyek közi" hét zsúfolt nézőtér előtt — FIZETÉSI MEGHAGYÁST HAMISÍ­TOTT. Beregszászról jelentik: A téesői járás­bírósághoz érkezett feljelentés szerint Podlepsi község albírája, Herskovics, hamisított fizetési meghagyást küldött a falujabeli Vizikánics Iván­nak és nagyobb összeg befizetésére szólította fel végrehajtás terhe mellett. A bíróság az eljárást megindította. — ISKOLASZTRÁJK NAGYSZŐLLŐSÖN. Tudósitónk jelenti: A nagyszőllősi cseh és orosz polgári iskolában lehetetlenné vált a tanítás, mert a rozoga épület nedves és gombás falai valósá­gos életveszedelemmel fenyegeti a diákokat és tanárokat. A tűrhetetlen viszonyok megváltoz­tatására irányuló törekvések mind meghiúsultak. Most a szülői társulat elhatározta, hogy a végső eszközhöz nyúl: nem engedi a diákokat iskolába, így december 7-től a nagyszőllősi cseh és orosz polgári iskola tanulói sztrájkba léptek és nem járnak iskolába. — NEM VOLT LETARTÓZTATÁS AZ UNGVÁRI „HOMOSZEXUÁLIS" ÜGYBEN. Kárpátaljai szerkesztőségünk jelenti: Az a hir járta be a sajtót, hogy Ungváron homoszexuális botrányt lepleztek le és számos letartóztatást eszközöltek. E hir ilyen formában nem felelt meg a valóságnak, mert csupán rendőri előveze­tésekről volt szó. De miután a feljelentésben fog­laltakra a rendőri nyomozás nem tudott bizonyí­tékokat szerezni, a kihallgatott gyanúsítottakat szabadon engedték. — MIKOR A CERUZA IS ELSÜL. Pozsonyi szerkesztőségünk jelenti: Különös baleset tör­tént vasárnap délután: Zábor Ferenc 29 éves pozsonyi kenyérgyári alkalmazott egy ceruza se­gítségével revolvert konstruált olyképpen, hogy a ceruzáiba egy csövet helyezett, ezt megtöltötte puskaporral és ezt rugószerkezettel elsütötte. Kí­sérletezés közben a ceruzapisztoly golyója a bal­kezébe fúródott s oly súlyosan megsebezte, hogy mentőknek kellett kórháziba szállítani. — PERPATVAR — BERUGÁS — HALÁL, ÍVághosszufaluróI jelentik: Pachár Pál 45 éves igrici gazdaember összeveszett feleségével és elkeseredésében a korcsmába ment, ahol alapo­san beszeszelt. Majd részeg fejjel hazatántorgott, hogy a lovakat megitassa. Amint a kutnál a vi­zet húzta, megtántorodott és fejjel belebukott a kútba. Mire a házbeliek segítségére siettek és ki­húzták, már nem volt benne élet. NYITRA. — A nyitrai SzMKE rendezésében szombaton este és vasárnap délután került szín­re Molnár Ferenc •misztériuma, a „Csoda a he­gyek közt". Az előadást .az ipaiház dísztermé­ben tartották meg zsúfolt nézőterek előtt. Az előadást nemcsak a nyitrai, hanem a távolabbi ■vidék magyarsága is nagy számmal nézte végig. A nyitrai SzMKE műkedvelő gárdája ez alka­lommal. ismét tanujelét adta rátermettségének és annak, hogy a legnagyobb felkészültséget igény­lő színpadi müvek játszására is alkalmas. A szereplő gárda minden egyes tagja a legna­gyobb elismerésre nyújtó alakítást nyújtotta. Az előadás technikai része is nagyszerűen volt meg­oldva. A művészies díszletek s a világítási effek­tusok teljes mértékben elérték a kívánt hatást. A szereplők ez alkalommal önmagukat múlták felül. Császár Béla, mint az idegen ügy­véd, uj szerepkörében tökéletes volt. Minden szava, minden mozdulata kellőképpen juttatta •kifejezésre a szerző elgondolását. Valóban •misztikus, földöntúli lény tudott lenni nehéz, de hálás szerepében. Alakítása messze túlnövi a mükedvelő-nivót. A polgármester szerepében a rendező Verő Géza a darab egyetlen hálátlan szerepére vállalkozott és feladatát a tőle meg­szokott rutinnal maradék nélkül oldotta meg. Verő Gézáné a gyilkossággal vádolt Kis Cili cselédet alakította megrázó erővel és nagy szín­padi felkészültséggel, Malitus Józsefné mint a polgármester felesége könnyedén oldotta meg a rábízott nehéz szerepet. Nagy skálájú szereplő, aki természetes közvetlenségével játszotta meg a második felvonásban levő nagy jelenetét. Mél­tó partnerei voltak leányai szerepében Lehocz- ky Mária és Pokreisz Ilonka, akik fiatalos üde- ségükkel és színpadi rátermettségükkel. nagy­ban hozzájárultak a sikerhez. Fekets Imre mint törvényszéki bíró eddigi legkiválóbb alakítását nyújtotta. Minden szava, minden mozdulata a nagy rutinnal biró szereplőt árulta el. Az orvos szerepét Mihalák János játszotta, aki valóságos kabinetalakitást nyújtott kis, de hálás szerepé­ben, akárcsak Szőke József, aki a kis vidéki fis­kális figuráját vitte színpadra. Mandák Kálmán kettős szerepben mutatkozott be és mint ügyész és szerzetes aratott nagy sikert. Ugyancsak ket­tős szerepet vittek Gárdonyi Ernő és Kányik Zoltán, hozzjárulva a sikerhez. A kisebb epizód- szereplők is — Szabó Károly, Jeney István, ifj. Jedlicska Gyula, Zsapka József és Fuchs Zsiga — tudásuk javát nyújtották. A kisfiú szerepét Fekets Öcsi játszotta illő komolysággal. A forró sikerű előadáson sok-sok taps hang­zott el s előadás után bankett volt a Tátra-kávé- házbán, melyen a szereplőkön kívül nagy szám­ban vettek részt az egyesület barátai. (* *) Magyar kulturelőadások Beregszászon. A beregszászi PrMKE ez évi második kwl tűrés tjét e napokban rendezte meg. Dr. Jantsky Béla gim­náziumi tanár a cserkészetről tartott előadást, Vázolta a cserkészet megalapítását, fejlődését és mai helyzetét az egyes európai országokban, majd a csehszlovákiai magyar cserkészet törté­netét ismertette. Az előadó szerint a cserkészet nagyon fontos szerepet tölt be a mai ifjúság éle­tében, össze akarja egyeztetni a nemzetnek és az emberiségnek a fogalmát és mindenek előtt er­kölcsös, jellemes, valláserkölcsi alapon álló ér­tékes embereket akar nevelni a társadalomnak. A kulturest második előadását Czvank László gimnáziumi tanár tartotta a kisebbségi kultiur- szervezketí'ésröl. Előadásában ismertette a cseh­szlovákiai magyarság néprajzi és földrajzi hely­zetét, vallás és foglalkozás szerinti megosz­lását, valamint kulturális szervezeteit. A rendsze­res kiulturmiunka megindulásának első elvi felté­tele a magyar egység, mely a keresztény hu­mánum alapján áll. Ebben a magyar egységben a vallásfelekezeti és a nemzeti munka harmoni­kusan kiegészíti egymást. A második inkább gyakorlati feltétel az- osztályellentétek eltünte­tése, a fizikai dolgozóknak a kultunmunkába való aktív bevonása, az intelligencia közönyéi k le­győzése és a rendszeres, önkéntes an hozás megteremtése a magyar kulturszervezked cél­jaira. Az előadó egészen konkrét terveket) rázolt fel az intenzív kisebbségi kulturmunka megva­lósítására. (*) Somogyi Károly állástalan színészekből társulatot szervezett. Kárpátaljai szerkesztősé­günk jelenti: Somogyi Károly volt színigazgató a kárpátaljai és keletszlovenszkói állástalan szí­nészekből társulatot szervezett és ezzel falusi előadásokat tart. A legutóbb ördarmán igen si­került előadást tartott. Az uj társulat hatósági engedéllyel bejárja az ungvári járás összes ma­gyar falvát. Somogyi fejleszteni fogja a társula­tot, amely terv szerint 20—22 tagból fog állni és meglátogatja Husztot, Tiszaujlakot, Técsőt stb. A társulat megszervezésében állítólag Iván Sándor is résztvesz. (*) Kik nyertek a szlovenszkói rádiókereske­dők által rendezett sorsoláson? Pozsonyból je­lentik: December 9-én tartották meg ünnepélyes keretek között a R á dió jo urnáiban a rádiókeres- •kedők szlovenszkói szövetsége által rendezett sorsolást. A Rádió Micheller-cég (Pozsony, Goethe-ucca 8) vevői közül a következők nyer­tek dijat: 4442. szám Mikulik L., 3509. szám dr. Danihel, 772. szám Filo J., 723. szám Dobrovod K., 2157. szám Stefan O., 716. szám Kraus E., 3536. szám Pauer J. (*) Városi múzeumot létesítenek Gölnicbányán. Késmárki tudósítónk jelenti: Diruer Rudolf vá'ros- biró kezdeményezésére a Szepesség bányavidéké­nek központjában, Gölnicbányán városi múzeumot létesítenek. A múzeumban elsősorban a Hernád- és Gölnicvölgye évszázados bánya- és vasiparára vonatkozó emléktárgyakat, okmányokat, képeket, régi könyveket fogják elhelyezni. A Szepesség bányavidékén rengeteg olyan, az ottani élet fejlő­désére vonatkozó, történelmileg is értékes és ér­dekes emlék van, amelyeknek egy múzeumiban való központi elhelyezése kívánatos. Ezeket fogják a gölnicbányai muzeum számára elsősorban össze­gyűjteni. A városi képviselőtestület a jövő évi költségvetésbe 20.000 koronát állított be a mú­zeum javára, a városházán pedig máris szabaddá tették a muzeum részére kiszemelt helyiségeket. A múzeumot Gruss Lipót gölnicbányai polgári is­kolai igazgató, a szepességi bányavidék történeté­nek érdemes kutatója fogja vezetni, aki a régeb­ben beszüntetett „Gründler" című honkutató folyó­iratot „Gründler Heimatblatt" cimen újból meg fogja indítani. A Szepesség bányavidékének kü­lönben a jövő évben két nagy' ünnepe lesz: Göl­nicbányán fogják megtartani a tradicionális sze- peeségi dalosünnepélyt és ugyancsak ott fognak nagyobb keretek között megemlékezni annak a történelmi eseménynek százéves fordulójáról, hogy a gölnievölgyi bányákat megváltották a Csáky- családtól. (*) A prágai Uránia műsora decemberben rendkívül gazdag. December 16-ig kiváló színé­szekkel slágeres operettet és szkeccset adnak elő, 17-től 23-ig „Greta Garbó németül beszél" címmel az Anna Kareninát hozzák, amelyben Garbón kívül a film legnagyobb művészei szere­pelnek, 25-től 30-ig nagy karácsonyi műsor, 31- én nagyszabású szilveszteri programot, szinelő- adást és slágereket hoz az Uránia. — Január 1- én délután félnégykor és este 8 órakor egy hires gyermekzenekar fog bemutatkozni Anton Lo- renz karnagy vezénylete alatt. (*) Megalakult a Gömöri Zenebarátok Egyesü­lete. Rimaszombatból jelentik: A gömöri zene­barátok megszervezése és a zeneművészet támo­gatása céljából Gömöri Zenebarátok Egyesülete” címen uj egyesület alakult Rimaszombatban Ha- nesz Emil járási főnök feleségének elnöksége mellett. (*) A budapesti színházak e heti műsora. MAGYAR KIR. OPERAHAZ. Kedd: Fidelio. Szer­da: IV. Filharmóniai hangverseny. Csütörtök: Pierette fátyola. Péntek: Az álarcosbál. Szombat: Vajda tor­nya. Vasárnap délután: Lakmé; este: Pillangókisasz- szony. - NEMZETI SZÍNHÁZ: Kedd és szerda: Ellák. Csütörtök: Jézusfaragó ember. Péntek: Eszter. Szombat délután: Pártütök; este: Eszter. Vasárnap délelőtt: Jézusfaragó ember: délután: Szentivánéji álom: este: Eszter. - NEMZETI KAMARASZÍN­HÁZ: Egész héten minden este és vasárnak délután: Kék róka. — VÍGSZÍNHÁZ: Szerda, péntek és va­sárnap délután: Asszonyok. — PESTI SZÍNHÁZ. Péntekig minden este és vasárnap délután: Delila. Szombat és vasárnap este: Kéjutazás. — MAGYAR SZÍNHÁZ. Kedd, szerda, csütörtök, péntek, szombat és vasárnap este: Holnap ágyban marad. Vasárnap délután: III. Ricbárd király. — ANDRASSY-SZIN- HÁZ. Minden este, vasár- és ünnepnap délután: Egyetlen éjszakára. — MŰVÉSZ SZÍNHÁZ. Péntek, vasárnap délután: Láz. Kedd, szerda, csütörtök, szom­bat és vasárnap este: Barbara őrnagy. — BELVÁ­ROSI SZÍNHÁZ. Csütörtök és vasárnap délután: Szakíts helyettem. Kedd, szerda, péntek, szombat, vasárnap este: Párisi nők. — TERÉZKÖRliTI SZÍN­PAD. Minden este és vasárnap délután: Kacagó esték, Vonósnégyes. — PÓDIUM. Minden este és vasárnap délután: Uj decemberi műsor. — KOMÉ­DIA. Minden este és vasárnap délután: Párisi fél világkiállítás. - ERZSÉBETVÁROSI SZÍNHÁZ. Csütörtökig mindennap': Csavargólány. — JÓZSEF­VÁROSI SZÍNHÁZ. Csütörtökig mindennap: Nász­éjszaka. - KISFALUDY SZÍNHÁZ. Kedd, szerda: Nem vagy legény, Berci. Csütörtök: Nincs jobb mint a szerelem. JÓKAI SZÍNHÁZ. Kedd: Kis kadét. Szerda: Alvincl huszárok. Csütörtök: Játék a szere­lemmel. P AT ALJAI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰ­SORA BEREGSZÁSZON: Kedd: Tatjána, az orosz kémnő. Operett. Kovács Katóval. Szerda: Tatjána, az orosz kémnő.

Next

/
Oldalképek
Tartalom