Prágai Magyar Hirlap, 1937. november (16. évfolyam, 250-273 / 4396-4419. szám)

1937-11-19 / 264. (4410.) szám

; .y^ 8 1937 november 19, péntek* Magyar szakbizottságot alakított a pozsonyi Safarik-társaság POZSONY. — A pozsonyi Safarik-társaság, mely a csehországi és morvaországi hasonló in­tézményekkel szemben nem hivatalos, állami kez­deményezésre alakult, hanem a pozsonyi Ko- mensky-egyetem néhány agilis tanárának' munka- j jóból ,már régóta foglalkozik Szlovenszkó külön- j böző történelmi, szociológiai, nemzetgazdasági és egyéb szakkérdéseivel és sorozatos kiadványai­ban, elsősorban a „Bratislava" című folyóiratá­ban értékes anyagot gyűjtött össze. Nemzetiségi szempontból eddigi munkája inkább a prágai nemzetiségkutató társasággal (Spolecnost pro stúdium národnostnich otázek) való együttmun- kálkodásra szorítkozott. Önállóan eddig nem fog- j lalkozott a nemzetiségi kérdéssel. Most két is­mert tagja, Klecanda és Vázny egyetemi tanárok, akik élénk érdeklődést tanúsítanak a szloven- szkói nemzetiségi, elsősorban magyar viszonyok iránt, életre hivta egyéb és a kérdés iránit érdek­lődő társaikkal egyetemben a ,.nemzeti kérdések tanulmányozására alakult osztály“-t. Az osztály­nak a tervezet szerint öt bizottsága van: magyar, német, lengyel, kárpátaljai és külföldi. Ahogy már a közelmúlt napokban megtartott alakuló gyűlésen kitűnt, a legnagyobb figyelmet a szlo- venszkód magyar viszonyok tanulmányozására akarják szentelni. Az alakuló gyűlésre több érdeklődőt hivtak meg, többek között ott volt dr. Stodola Emil po­zsonyi ügyvéd, aki nemrégiben feltűnést keltő szlovóknyelvü könyvével szállt síkra a csehszlo­vákiai magyarság nyelvi követeléseinek a teljesí­téséért. A Komensky-egyetem egyik termében megtar­tott gyűlést Ghaloupecky, a pozsonyi egyetem jelenlegi rektora és a Safarik-társaság elnöke ve­zette. Dr. Sobota, a prágai Kisebhségkutató Tár­saság részéről egyesületének eddigi munkájáról számolt 'be és kiemelte, hogy úgy, ahogy a cseh tudományos körök a Morván-tuli nemzetiségi vi­szonyok vizsgálatát is csak a német tudományos körökkel együttműködve tudják elvégezni és vég­zik, úgy a szlovenszkói adatok összegyűjtését csak magyar tudományos dolgozókkal együttha­ladva lehet végezni. Klecanda tanár, a Safarik- társaság főtitkára kiemelte, hogy egyesülete az utóbbi időkben élénk kapcsolatokat vett fel a magyarországi, elsősorban 'budapesti és szegedi tudományos körökkel. Vázny tanár pedig beszá­molt az egyetem magyar szemináriumának a munkájáról. Bakos docensnek és asszisztensének, Aranynak a vezetésével körülbelül harminc ma­gyar tanárjelölt vesz neszt a munkában, akik a nyár folyamán Szlovenszkói bejárták és minde­nütt a magyar nyelvtudomány szempontjából ér­tékes anyagot gyűjtöttek, mely a közeljövőben a Safarik-társaság kiadásában magyar nyelven ke­rül kiadásra. Dr. Stodola az ilynemű munka fon­tosságát méltatta és többek között kifejtette, hogy mindenfajta olyan igyekvést helyesel, mely a magyarság igényeinek a kielégítésére törekszik. A szakbizottságok közül egyelőre egyedül a magyar bizottságot alakították meg. Elnöknek és titkárnak a magyar szeminárium két vezetőjét, Bakos docenst és Aranyt választották meg, a ta­gok sorába pedig — a további kiegészítés fenn­tartása mellett, mely a bizottság autonóm joga — magyar részről Jankó Zoltánt, Ivánffy Gézát, dr. Duka Zólyomi Norbertét és dr, Stelczer Árpá­dot hívták meg. A bizottság célja a magyarság helyzetére vo­natkozó adatok összegyűjtése, cikkek, előadások és tanulmányok keretében. Moholy-Nagy László, a világhírű magyar építész megalapította Amerikában az „Uj Bauhaus" iskolát CS1KÁGÓ, — Amerikai építészeti szaklapok, de a sajtó is, érdekes és részletes tudósítást kö- Szöl a csikógói lij Bauhaus alapításáról. Az islko- |la vezetésére Moholy-Nagy Lászlót, a világhírű Imagyar építészt és iparművészt kérték föl. Az Pisokia föl állítását a csíkágói művészeti és ipnr- | művészeti társulat határozta el. 300.000 dollár ál az uj építészeti iskola rendelkezésiére. Amerikában, a felhőkarcolók hazájában, az építészeti és lakásberendező művészet meglehe­tősen elmaradt a fejlődésben. A legtöbb amerikai építész ma is a párisi eklektikus hagyományok alapján dolgozik. Az az uj építészeti irány, amelynek központja Walter Gropius híres iskolája, a. német „Bau- haus“ volt, alig terjedt el Amerikában. A csiká- gói művészeti és iparművészeti társulat Amerikát |ismét a modem fejlődés élére akarja áHitani az Uj Bauhaus megteremtésével. A társulat Gxopiust kérte fel az iskola veze­tésére. A híres német építész azonban épp akkor fo­gadta el a Harward-egyetemen meghívását és maga helyett Moholy-Nagy Lászlót ajánlotta, a szintén világhírű magyar építészt, aki már Németországban együtt dolgozott a Bauhaus- ban GropiussaL Sűrű kábelváltás indult meg Csikágó és a Lon­donban dolgozó Moholy-Nagy között. Moholy- Nagy végre elfogadott egy ötéves szerződést. Amerikába utazott és hozzálátott az Uj Bauhaus megszervezéséhez. Moholy-Nagy hétszázötven tagú, építészekből, iparművészekből és építészjeliödtékből, valamint társadalmi előkelőségekből álló hallgatóság előtt fejtette ki programját. Az Uj Bauhaus először egy évig tartó előkészítő tanfolyamat tart, azután hat csoportban szakszerű kiképzést ad a mo­dern épitészetlből és iparművészeiből. A tanfo­lyamokra csak főiskolai diplomával rendelkező jelentkezőket vesznek fel. SPORT A magyar csapatok „fekete szerdája“ Prágában A Budapesti Korcsolyázó Egyesület Í3:t arányú vere­séget szenvedett a prágai LTC-tóí • • Jót játszott a Szürketaxi elten a csehszlovák válogatott csatársor "PRÁGA. — A Prágában szerdán vendégszerep- 15 magyar együttesek nagyarányú vereséget szen­vedtek. Mint már jelentettük, tegnap délután a budapesti Szürketaxi, a magyar profi liga volt bajnokcsapata kapott ki 4:10 (1:3) arányban a csehszlovák válogatott jelöltektől, este pedig a .jégstadionban a Budapesti Korcsolyázó Egye­sület jégkorongcsapata szenvedett súlyos veresé­get a prágai LTC-tól 1:13 (0:0, 1:5, 0:8) arányban. A magyar csapat minden edzés nélkül vette fel a küzdelmet a már egy hónapja jól szereplő prágai együttes ellen, amelynek góljait Kucsera (3), Buokna (2), Cetkovszky (2), Maleéek (2), Cisaí (2) és Tróják ütötték. A magyarok részéről Róna volt eredményes. (A mérkőzésről bővebb tudósi­tást nem adhatunk, mert a prágai jégstadion ve­zetősége többszörös reklamáció ellenére nem tar­totta érdemesnek, hogy a fővárosi magyar sajtó számára belépőjegyet adjon.) A BKE ma este a csehszlovák nemzeti válogatott ellen játszik és remélhetőleg tisztesebb eredményt ér majd el. A Szürketaxi prágai bemutatkozását a prágai sajtó kedvezően Ítélte meg. A nagy vereség elle­nére is dicsérik a csapatot, miután a csehszlovák válogatott csatársora tegnap elemében volt. A Szürketaxi legjobb emberének Miklóssy hátvédet mondják, aki mellett Kárpáti centerhalf, az „örökifjú” Takács II. és aimig meg nem sebesült, Kiszely tűnt ki. A csehszlovák ftiha—Kloc—Ze­ni an—Nejedly—PuS csatársor kitünően bevált. Főleg ftiha játéka emelendő ki, aki lassanként a legjobb csehszlovák csatárrá növi ki magát. A védelem — élén Véchet kapussal — igen bizonyta­lan volt és gyöngén játszott a fedezetsor is. Egyedül Vodicka elégített ki. A lapok szerint Véchet nem lesz elegendő Anglia ellen, a cseh­szlovák csapat kamrát Londonban és Glasgowban — szerintük — Plánickának kell védeni. A Pozsonyi TE 1937. évi atlétikai eredménylistája (*) A pozsonyi Kiskorpátok cserkészcsapat műkedvelő gárdája, amely egyike Pozsony leg­jobb műkedvelő-együtteseinek, december 5-én i délelőtt a városi színházban ismét fellép. Ezúttal Fodor László közismerten kitűnő vigjátéíkát, a ..Szegény leányt nem lehet elvenni" adja elő a gárda a legjobb szereposztásban. A humoros je­lenetekben gazdag darabban csupa közismert mű­kedvelő lép fel és viszik sikerre az előadást. Fel­lépnek Gergely Kató, Szabados Bösike, Komor Ernő, Nádszegi Lajos, Sárai Pali, Tolilasy Ká­roly, Soós Ernő, stb, A vígjátékot Sárai Pali szakavatott rendezésében hozza színre a cserké­szek lelkes szinigándája. (*) Uj mükedvelőtársulat Komáromban. Tu­dósítónk jelenti: Komáromban, a Jókai Egyesület égisze alatt uj mükedvelőtársaság alakult, amely prózai előadások tartását tűzte ki célul. A tár­saságot Bartos Frigyesné mint a szünidei gyer­meknyaraltató egyesület komáromi elnöke szer­vezte meg s kérte föl arra, hogy a gyermeknya­raltató akció céljaira szerepeljenek. Az uj együt­tes a Fruska cimü vígjátékot mutatja be novem­ber 27-én és 28-án a Katolikus Legényegylet szín­padán. Az uj együttes tagjai nagy lelkesedéssel készülnek a bemutatóra. (*) Az európai filmipar bukásáról beszél Zukor Adolf. Hollywoodból jelentik: Zukor Adolf visszaérkezett európai útjáról és érdekes nyilat­kozatokat adott. Mindenekelőtt haragos kiroha­nást intéz a televízió ellen, amelyről megállapít­ja, hogy mint a rádió, nem fog ártani a filmnek, amelyet nem lehet legyőzni. Az európai filmgyár­tásról megállapítja, hogy erősen hanyatlik és Európa filmiparának bukása is egyik Oka an­nak, hogy az amerikai filmeket mindjobban vá­sárolják Európában, (*) Féja Tibor pozsonyi előadása. A pozso­nyi magyar közművelődési testület rendezésében a szlovenszkói magyar tájakról tartott előadásso­rozatban november 28-án este 8 óraikor a város­háza előadótermében Féja Tibor ad elő „Amit egy omnibusz mesél" címen Galánta Kőszeg közt élő magyarokról vetített képekkel. A táj magyar népdalait Varsányi László, a pozsonyi magyar tanítóképző növendéke énekli. Belépés díjtalan. (*) Siller Irén angol vígjátékban,, Hollywo­odból írják, hogy bemutattak egy „Finálé" ci­mü énekes vígjátékot, amelynek' női főszerepét Biliéi Irén játszotta. Három sziép dal van a moz­galmas cselekményü komédiában és ezeket Biliét Irén nagy hatással énekli. A produkciónak olyan sikere volt, hogy elviszik Newyorkba. (*) Alpár Gitta Raguzában villát vásárol. Alpár Gitta hosszabb időt töltött Raguzában és elhatározta, hogy ott megvásárolja egy neves jugoszláv iró villáját. Raguzából már elutazott Becsbe, ahonnan Bukarestbe folytatja útját. (*) Szonja Hennie korcsolyázni tanítja Shir­ley Templet, A műikor csolyázás sokszoros világ­ba jncfcnőije, aki két év alatt Hollywood legnép­szerűbb sztárjai közé emelkedett, barátságból Shirley Templet tanítja korcsolyázni. A kislány olyan ügyesnek mutatkozott, hogy a Fox-gyár igazgatója elhatározta, hogy csinál egy filmet, amelyben mind a ketten a jégen produkálják ma­gukat. 4$ msmfimm'é : ALFA: A sárkány karmaiban. ÁTLÓN: Uj élet felé. (Z. Leander.) LUX: Metropolitan. (L. Tibbett.) ' METROPOL: Bulldog Drummond visszaté­rése. PALACE: Élem a világom (J. Crawford.) TÁTRA: A nyilvánosság kizárásával. URÁNIA: Vörös köpeny alatt. (C. Veidt.) VIGADÓ: Elssler Fanny. (L. Harvey.) A MAGYAR SZÍNTÁRSULAT MŰSORA BEREGSZÁSZON: Péntek: Sztambul rózsája. (Hont Erzsi fellép­tével.) Szombat: Nagy kaland, (Hont Erzsi fellép­tével.) Vasárnap d. u.: A csavargólány. (Mérsékelt helyárak.) Vasárnap este: A nagy kaland. Operett. (Hont Erzsi vendégfelléptével.) Hétfő: Delila. Molnár Ferenc vigjátéka. A NYUGATSZLOVENSZKÓI MAGYAR SZÍNHÁZ MŰSORA ÉRSEKUJVÁROTT: Péntek: Egy vidám éjszaka. Í Szombat d. u.: Gólyaszanatóritim. Szombat este: Egy vidám éjszaka. Vasárnap d. u.: Sárgapitykés közlegény. Vasárnap este: Egy vidám éjszaka. Hétfő: Egy vidám éjszaka. Kedd: Vihar az egyenlítőn. Szerda: Vihar az egyenlítőn. POZSONY. — Az atlétikában Szlovenszikón legeredményesebben működő magyar egyesület ez évi teljesítményéről a következő szemléltető adatok állnak rendelkezésre: 100 m.: Kovács 11.6, Csiba 11.6. — 200 m.: Kovács 24.2, Kulihanek 24.4. — 300 m.: Kovács 38.8, Vigh 39.2. — 400 m.: Kulbanek 53.5, Oro szi 55.8. — 600 m.: Oroszi 1:32.8, Arady 1:35.8. — 800 m.: Mikus 2:07.5, Zábojsky 2:07.7. — 1500 m.: Zábctjsky 4:26.2, Szalay 4:30.2, Síi- tecky 4:30.3. -— 3000 m.: Szalay 9:27.6, Záboj­sky 9:34, Stitecky 9:38.8. — 5000 m.: Stitecky 16:46.8, Szalay 16:55. — 10.000 m.: Stitecky 34:45, Szalay 35,59. — 2000 m.: Zábojsky 6:22.3, Stitecky 6:28. -— Maratoni: Stitecky 3:24.53. — 1000 m.: Mikus 2.46.7, Szialay 2.50. — 110 gát: Stibravy 18.8, Heíkele 18.9. — 200 gát: Hekele 31. — 400 gát: Stibravy 64, Hekele 72. — 400X100 m.: Csiba, Simboch Peck, Kovács 46.7. — 4X200 m.: Simboch, Kovács, Peck, Csiba 1:42.1. — 4X400 m.: Kovács, Oroszi, Stibravy, Kulhanek 3:47. — 4X1500 m.: Stitecky, Mikus, Arady, Zábojsky 18:41. — 3X1000 m.: Záboj­sky, Stitetcky, Miikus 8:30.1. — 400+300+200 —j—100 m.: KuÜhainek, Kovács, Csiba, Hajmássy 2:22. — 800+400+200+100 m.: Oroszi, Kul­hanek, Kovács, Peck 3:44.8. — Súly: Hetényi 12.20, Csiba 11.09. — Diszkosz: Hetényi 37.26, Tomazzoni 31.88, Csiba 31.26. — Gerely: Szomor 47.62, Seilimger 46.30. — Magasugrás: Tomazzoni 165, Simboch 162. — Hármasugrás: Hajmássy 12.27. Balázs 12.18. — Kalapács: Divéky I. 27.28. Hetényi 27.27. — Távolugrás: Hajmássy 625, Szabados 618, Simboch 612. — Rúdugrás: Hekele 305, Stibravy 300, Szomor 292. — A dekatlon-táblázat szerinti legjobb eredmények: 1. Zábojsky 4:26.2 (1500 m.) 832.60 pont, 2. Kulhanek 53.5 (400 m.) 807.74, 3. Csiba és Kovács 11.6 (100 m.) 762. Ifjúságiak 16 évig. 60 m.: Weigerf 8.1, 100 m.: Weigert 12.8, súly: Weigert 9.50, ma­gas: Weigert 145, 1200 m.: Németh 3:36.8, 1500 m.: Németh 4:40.7, 3000 m.: Németh 9:57.1, 80 gát: Szomor 12.1. Ifjúsági 18 évig: 60 m.: Breuex 7.6. — 100 m.: Fleischer 12. — 200 m.: Garamvölgyi 24.6 -— 300 m.: 40.7, Szomor 43.2. — 600 m.: Németh 1:36. — 800 m.: Németh 2:12.8. — 1000 m.: Németh 3:01.3. — Súly 6 kg.:Endreffy 12.58. —- Diszkosz 1 és fél kg.: Endreffy 39.69. — 2 kg.: Endreffy 30.36. — Gerely: Szomor 47.62. —■ Magas: Szabados 162. — Távol: Szabados 618. — Rúd: Szomor 292. — Hármas: Garami- vclgyi 11.40. — 4X100 m.: Garamvölgyi, Fleischer, Szabados, Belluch 47.9. Anglia—Wales 2:1 (1:1) LONDON. — 35.000 néző előtt Anglia váloga­tott csapata csak nehéz küzdelem után tudta Wales együttesét 2:1 (1:1) arányban legyőzni. A vezető gólt Wales szerezte meg Perry (Don- caster Rovers) révén, amit Mathews, a Stoke City jobbszél&ője egyenlített ki. A győztes gólt Hah (Tottenham H.) érte el. A mérkőzést a skót Webb vezette. LABDARÚGÁS )( Németország és Svédország vasárnap Ham­burgban játszák le világbajnoki selejtező-mérkő­zésüket. A Frankfurtban tegnap tartott edzőmér­kőzésen 30.000 néző előtt a német nemzeti csapat a szövetségi válogatottat 2:0 (1:0) arányban győzte le Urban szélső és Gellesch fedezet góljá­val. — A tegnapi németországi válogatott mérkő­zések eredményei voltak: Würtenberg, Baden— Északhessen, Délnyugatnémetország 8:2, Közép- szász ország, Pommeránia—Brandenburg, Szilézia vegyes 2:1, Északnémetország, Alsóausztria ve­gyes—Alsóra jna, Középrajna 0:2. )( Hollandia válogatott csapata, amely legkö­zelebb Luxemburg ellen áll ki, Bakhuys nélkül Rotterdam város csapatától 0:6 arányú veresé­get szenvedett. X A Bratislava — mint arról pozsonyi tudó­sítónk értesült — újból tárgyalásokat kezdett Braun Csibivel az edzői tisztség átvétele kérdé­sében. TEVISZ )( Cramm nyerte meg a japán bajnokságot. A döntőben Yamagishit erős küzdelem után 7:9, 6:4, 6:4, 6:4 arányban győzte le. )( A prágai Cejnar és Siba Torquayban részt- vesznek a nemzetközi fedettpálya versenyen. Az első fordulóban Siba az angol Warrent 6:0, 6:0, Cejnár pedig Ohorleyt 6:1, 6:2 arányban győzte le. )( A Skandinávia—Jugoszlávia válogatott mér­kőzés Stockholmban 3:3 arányban eldöntetlenre végződött. Pallada legyőzte Wallemet, de a két utolsó párosban a jugoszlávok kikaptak. TÉLISPORT )( A prágai Sparta jégkorongcsapata Berlin­ben második mérkőzésén a Zehlendorfer Wespen­tői 0:1 arányban kikapott. — Ugyanakkor a bé­csi EKE a Preussen Rot-Weiss-tói szenvedett 2:3 arányú vereséget. A pozsonyi Deutscher SK 1938. júliusáig a nyugati ma­gyar kerületben szerepelhet A CsAF-MLSz Intézőbizottságának határozatai POZSONY. — (Szerkesztőségünk telefonjelenté­e.) A CsAF-MLSz Intézőbizottsága tegnap este ártott ülésén foglalkozott a nyugati kerület ama itiratával, hogy lehet-e a büntetéseket pénzbírságra átváltoz­tatni. Az IB megállapította, hogy csak a liga­csapatok számára áll fenn ez a kedvezmény. \ Munkácsi SE a keleti ~ kerülettől a lengyelor­szági portyára adott két játékosért követeli az itlevéüel kapcsolatos költségek kifizetését. A terület ezt megtagadta, az IB kimondta, hogy íz MSE kérése jogos, azonban a kerülethez inté- :ett tiszteletlen hangú levél miatt az egyesületet negintette. A Szövetség Hajszán Andor Lévai TE játékost i budapesti MLSz-nek kiadta. A szövetségi IB azzal a javaslattal fog élni az Igazgatóság elé, hogy a nyugati kerület II. osz- ályában szereplő Deutscher SK-nak a vendégség! ogot 1938. év közepéig adja meg. A középkerületi direktórium inditványára az !B törülte a direktórium tagjai sorából Weiss Károlyt, dr. Tömészt, Weisz Sámuelt és Jüger Sándort. Az IB Lecskó István kassai Barak SC intézőt is játékost birósértés miatt másfél évre minden isztségétől felfüggesztette és ezen idő alatt a pá.- yák látogatásától is eltiltotta. Az érsekujvári Rapid annak engedélyezését kérte, hogy a CsSK Nővé Zámky pályát vehesse génybe, mert az ÉSE nem hajlandó pályáját ;zámára átengedni. Az IB felkérte a déli kerületet, rogy a két magyar csapat között március l-éig megegyezést létesítsen. Ellenkező esetben a szö­vetség márciusban dönt a kérésről. BIRKÓZÁS )( Prága válogatott csapata, amely vasárnap Kassán szerepelt, tegnap Nagyváradon az ottani városi együttest 6:1 arányban legyőzte. Egyedüli vereséget Sobotka szenvedte a pehelysúlyban a román bajnok Tojartól.

Next

/
Oldalképek
Tartalom