Prágai Magyar Hirlap, 1937. november (16. évfolyam, 250-273 / 4396-4419. szám)

1937-11-03 / 250. (4396.) szám

állami alapok A német kormány újabb offenzivára készfii a venailiesi békeszerzidís ellen A békeszerződések gsrarsnati rendelkezésed van a sor Iliim visszavonja Németorsiáinak a gyarmatokról vad lemaradását Olaszország és lapén támogatja a német ©varmali kőveieoéseltet LONDON, — Az angol sajtó nyugtala­nító híreket közöl Berlinből, A lapok egy­öntetűen megállapítják, hogy a birodalmi kormány a gyarmatkérdésben meglepetés- szerű lépésre készül. Hírek szerint Hitler annak ellenére, hogy január 30-án tartott beszédében bejelentette, hogy az úgyneve­zett meglepetések korszaka végétért és Né­metország lojális módon együtt akar mű­ködni a többi nemzettel a problémák nem­zetközi megoldásán, újabb meglepetésszeru hadmozdulatra készül a versaillesi béke- szerződés ellen, A békeszerződés 119. pontja Az United Press értesülése szerint a bi­rodalmi kormány rövidesen hivatalos nyi­latkozatot fog tenni a gyarmatkérdésben. A nyilatkozatban állást foglal az úgyneve­zett mandátumrendszer ellen és követelni fogja a versaillesi békeszerződés Németor­szágra vonatkozó gyarmati rendelkezései­nek megsemmisítését. A nyilatkozat formá­ját és időpontját illetően az angol lapok még nem tudnak semmi bizonyosat, de va­lószínűnek tartják, hogy Hitler e nyilatko­zat megtételére összehívott birodalmi gyű­lés előtt fogja bejelenteni . Németország sorsdöntő elhatározását. Hitler ebben a nyilatkozatában állítólag arra az álláspont­ra fog helyezkedni, hogy Németország ko­rábbi gyarmatainak jelenlegi igazgatását, amely a népszövetségi mandátumokra tá­maszkodik, nem tekinti többé jogerősnek. Általános vélemény szerint Németország gyarmati követeléseit Olaszország hivata­losan el fogja ismerni. A Daily Héráid berlini tudósitójának ér­tesülése szerint Hitler Németország hozzá­járulását a versaillesi békeszerződés 119. pontjához ünnepélyesen visszavonja. A ver­saillesi békeszerződésnek ez a pontja ren­delkezik ugyanis a német gyarmatok sor­sáról és a birodalom gyarmati jogait a szö­vetséges hatalmakra ruházza. Minthogy aZ Egyesült Államok annakidején nem ratifi­kálták a versaillesi békeszerződést, Német­ország gyarmati követeléseivel szemben a négy fő aláíró hatalom: Nagybritannia, Franciaország, Olaszország és Japán van érdekelve. Erre a négy hatalomra ruházták át en blokk Németország gyarmati jogait és ezeket a hatalmakat bízták meg a volt né­met gyarmatok „bennszülött lakosságának védelmével." A négy hatalom közül kettő, Olaszország és Japán támogatja a néne*. kívánságot és a versaillesi békeszerződések revízióját ebből a szempontból szükséges­nek tartja. Éppen ezért a jelenlegi helyzet Németország gyarmati követelései szem­pontjából meglehetősen kedvező. G3bbe‘s Jelenti be Németország követeléseit A Daily Telegraph értesülése szerint a nagyjelentőségű nyü'atkozatot a birodalmi kormány nevében nem Hitler kancellár fog­ja megtenni, hanem dr. Göbbels. A birodal­mi kormány propagandaminisztere pénte­ken a berlini Sportpaloíában beszédet fog mondani, amelyben bejelenti, hogy Német­ország nem ismeri el többé azt az elvet, amelyet a népszövetség az egykori német gyarmatok igazgatására érvénybe helye- zett. Ezt köveiöleg Olaszország hivatalos nyilatkozatot fog tenni, amelyben elismeri Németország gyarmati követeléseinek jo­gosságát. Ezen a módon akar a berlini kor­mány hathatós nyomást gyakorolni Fran­ciaországra és Angliára, hogy leüljenek tár­gyalni Németország gyarmati követelései­ről. Angol lapok berlini munkatársainak értesülése szerint a rendkívül élénk akció a nemzeti szocialista párt vezető köreiből1 indul ki. Ezek a körök ugyanis azon a vé­leményen vannak, hogy az időnként elhang­zó nyilatkozatok nem képesek meggyőzni a világ közvéleményét a német gyarmati kö­vetelések komolyságáról s ezért a biroda­lomnak olyan hathatós eszközökhöz kell nyúlnia, amelyek rákényszerítik az érdekelt hatalmakat a német gyarmati kérdések ta­nulmányozására. Gyarmati liőditás és a wHsonl elv A versaillesi békeszerződés 119, szakasza, amelyet most érvényen kívül akar helyezni a birodalmi kormány, a következőket mondja: „Németország a szövetséges és egyesült főha­talmak javára lemond tengerentúli birtokainak minden jogáról," Azáltal, hogy a birodalmi kor­mány a versaillesi békeszerződésnek ezt a pont­ját érvénytelennek nyíl vártig a, a valóságos helyzet az egykori német gyarmatokat illetően mit sem változik. Németország arra az elvi ál­láspontra helyezkedhet, hogy a békeszerződé­sekben történt lemondását visszavonja és tovább igényli egykori gyarmatait. Sőt Németország ar­ra az elvi álláspontra is helyezkedhet, hogy az egykori német gyarmatok a német birodalom területének alkotó részét képezik, amelyet ide­gen hatalmak tartanak egyelőre megszállva. Mindennek azonban csak elméleti jelentősége van és nem valószínű, hogy Németország a ver­saillesi békeszerződés kérdéses pontjának ér­vénytelenné nyilvánítása után valamilyen kon­krét lépésre határozná cl magát, ami diplomáciai bonyodalmaiét vonna maga után és esetleg konfliktusba keverné a birodalmat Angliával. Valószínű továbbá, hogy a birodalmi kormány ugyanekkor fölmondja a békeszerződések 22. pontját is, amely az úgynevezett mandátumrend­szerre vonatkozik. A békekonferenciák idején ugyanis Wilson arra az álláspontra helyezkedett, hogy minden vonalon keresztül kell vinni a né­pek önrendelkezési jogáról szóló elvet, területi annexiót azonban nem hajtanak végre. Wilson merev elvi álláspontjával szemben viszont Anglia, Franciaország annektálni akarták a német gyar­matokat. Hogy megkerüljék az elvi akadályokat, Smuts délafrikai kiküldött javaslatára elhatároz­ták, hogy a német gyarmatokat a népszövetség felelősség-körébe vonják és a népszövetség fogja az egyes hatalmakat megbízni a német gyarmatok felügyeletével, illetőleg kiaknázásával. A béke- szerződés szerint a szóbanforgó mandatárius ha­talmak addig igazgatják a gyarmatokat, amíg a bennszülött lakosság éretté nem válik az önkor­mányzatra. Németország népszövetségi megbí­zottai által kezdettől fogva hangoztatta azt az álláspontot, hogy a mandátumrendszer nem más, mint az anneksziónak burkolt formája. Ezt az ál­láspontot vallotta egyébként az Egyesült Álla­mok külügyi államtitkára, Lansing is. Hogy mennyire helyes volt ez az álláspont, ez akkor vált nyilvánvalóvá, amikor Japán kilépett a nép­szövetségből és a német gyarmatok mandátum- igazgatására vonatkozó mandátumát továbbra is megtartotta. A német gyarmatokat, mint már múltkori számunkban részletesen ismertettük, a népszövetség hét állam között osztotta szét: Franciaország kapta Kamerun háromötödét és Togo kétharmadát, Anglia Kamerun kétötödét, Togo egyharmadát és Tanganyikát. Ausztrália Német-Ujguineát, Ujzeeland Nyugatszambát, Nauru sziget Anglia, Ausztrália és Ujzeeland kö­zös felügyelete alatt áll, a délafrikai Unió kapta Német-Délnyugatafrikát, Belgium Ruandit és Urundit, Japán a Karolin, a Marian és a Marsall- szigeteket. Az egyetlen német gyarmat, amely nem került ily módon felosztásra, Kiaucsau vá­rosa, amiről Németország Kina javára lemon­dott. (—sl—) — Az állam a legfontosabb köz- intézmények működésének biztosítására a törvényhozás utján néhány alapot létesített. Az állami alapok bevételei egyrészt az ál­lampénztár külön hozzájárulásaiból folynak be, másrészt illetékekből, harmadsorban pe­dig az alapokban résztvevő vállalatok kö­telező hozzájárulásából. Az egyes illetékek és hozzájárulások biztosítása céljából maga az állampénztár vette át a bevételek behaj­tását, de ugyanekkor az alapok igazgatá­sában is résztvesz és felügyeletet gyakorol az alapok célszerű felhasználása fölött. Az alapok nagyrésze ugyan még néhány esz­tendős csupán, azonban működésük bírála­ta — különösen szlovenszkói szempontod­ból — igen kívánatos. Az állami alapok működéséről igen keveset hallunk, jelenté­seikből csak éppen néhány számot, inkább hiányokat olvashatunk ki. Szlovenszkói szempontból vizsgáljuk az alapok működését. Elsősorban a legfonto­sabb állami alap, az útalap szlovenszkói működését tesszük a szlovenszkói mérleg serpenyőjére. Gyakran járjuk a szlovenszkói utakat, mindig, eszünkben jár ilyenkor az ál­lami útalap. Az állami útalap feladatá az volna, hogy gondoskodjék az utak létesíté­séről és fenntartásáról. Az állandóan növek­vő gépkocsiforgalom oda irányította az alap igazgatóságát, hogy a kiadások egyrészét a gépjármüvekre hárítsa át. 1936. év végéig a gépjármüvek összesen 2068 millió koroná­val járultak hozzá az útalaphoz. Az alap eddig a köztársaság területén összesen 6000 kilométer utat létesített három milliárd ko­rona kiadással. Közel háromezer kilométer hosszúságú útvonal vár még teljes átjavitás- ra. Ezek volnának az állami utak.. De ugyanakkor a járások is tartanak fenn köz­utakat, azonban különösen a szlovenszkói járások eddig még egy fillérnyi hozzájáru­lást sem kaptad az utak kezelésére az álla­mi útalapból. A járások többször követelték már az alap hozzájárulását, azonban jogos kívánságuk eddig még mindig zárt ajtókra talált. Nemrég autóval jártunk be néhány szlo­venszkói falut. Illetve csak szerettük volna az autót igénybevenni. Olyan utakon vol­tunk kénytelenek menni, melyeken félméte­res gödrök és árkok díszítették a nagysze­rűnek nem igen mondható szlovenszkói utat. Arra voltunk kénytelenek vetemedni, hogy letértünk az „országutról" és a simábbnak látszó őszi szántáson folytattuk autónkkal, harmadik sebességre kapcsolva, utunkat. Közben félnünk kellett. Hátha csendőr vagy csősz lép utunkba, vagy maga a tulajdonos és még .kártérítést leszünk kénytelenek fi­zetni azért, mert az országút helyett a szán­tásokon és a vetéseken keresztül „bonyolít­juk le" a gépkocsiforgalmat. Különösen a Komárom- és Érsek-ujvár-környéki magyar falvakhoz lehetetlen eljutni. Ilyenkor, ami­kor elég száraz az ősz, még valahogy a szántásokon át vagy éppenséggel gyalog szerét lehet tenni a közlekedés bonyodalmas lebonyolításának, azonban, ha erősebben nekifog az őszi eső, jónéhány magyar falu teljesen megközelíthetetlen. A kalandos au­tózás közben szerény meghívásra gondol­tunk. Az állami útalap igazgatóságát hívjuk le Szlovenszkóra egy kis kirándulásra. Még pedig arra kérjük az esetleges bátor kirán­dulókat, hogy Naszvadra, Martosra meg a többi komáromvidéki magyar faluba láto­gassanak el. Póttengel/ekre és rugókra igen nagy szükség van errefelé, mert gyakori a tengely- és a rugótörés. De Csallóközben ugyanez a helyzet. Tarthatatlan állapotban vannak a csallóközi utak is és amikor az állami útalap milliár­dos kiadásairól olvasunk, joggal tesszük föl a kérdést, hogy hova kerül a sok milliárd, amikor Szlovenszkóra még a milliók is ne­hezen jutnak el? Vegyük tovább a többi állami alapot. Itt van mindjárt a meliorációs alap. 1936-ban emez alapnak 61 millió korona bevétele volt. Az alap azonban ennél 48 millióval költött többet az elmúlt évben. Mennyi jutott eb­ből Szlovenszkóra? Tudtunkkal — legalább i* a magyar vidékre — úgyszólván semmi. A harmadik állami alap a vizgazdasági alap- Az állam hozzájárulásából, a vizgazdasági szövetkezetek és a többi résztvevő szer­vezetek illetékeiből 78.3 millió koronát vett be a alap igazgatósága. De ez az összeg kevés volt a kiadásokra, úgy hogy a viz­gazdasági alap tavaly 83 millióval 424 mil­lióra növelte tartozását. A szlovenszkói ívn- gyarság sem a meliorációs, sem a vizgaz­dasági alapból nem vette ki a részét, pedig éppen a szlovenszkói magyar vidéken volna égetően nagy szükség a két alap hozzájá­rulásaira. mert hiszen itt van a legtöbb ta­lajvíz, de itt volna vizgazdasági szempont­Előfizetési ár t évente 300, félévre 150, negyed* Szerkesztőség: Prága II, P a n s k é évre 76, havonta 26 Kő., külföldre: évente 450, A c^J/vriPTl^zkÓi SS ni TYUl&l]QTSCLQ ullce 12, II. emelet • Kiadóhivatal: félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Kő. • M SZLOV6TISZKOI CS rilSZlTlSZKOl magyarig Prága II., Panská ulice 12, III. emelet. fl képes meiíéklettel havonként 2.50 Kő-val több. politikai nClDÍlciD7Gl • 0 TELEFON: 303-11. ©• Er,es szám éra 1.20 Kő, vasárnap 2.- Kő. , ^ ” SŰRGÖNYCIM HÍRLAP, PRftHR. \y W Jpf J XVI. évf. 250. (4396) szám . Szerda • 1937 november 3

Next

/
Oldalképek
Tartalom