Prágai Magyar Hirlap, 1937. november (16. évfolyam, 250-273 / 4396-4419. szám)

1937-11-03 / 250. (4396.) szám

I Itt a hűvösebb időjárás I <I>I^gMMA<AARRliai^ 1937 november 3, szer3a_ A munkácsi volt kormánybiztos intézkedéseinek fölűibirálását követeli az egyesült párt A városi képviselőtestületben megalakult a kormánypártok és a kommunisták egységes népfrontja, az úgynevezett „demokratikus blokk" ■ Kommunista szánok beszél a kormánypártok nevében is ■ R. Vozáry súlyos bírálata a kormánybiztosi rendszer gazdálkodásáról Törzs Armandés Fia olajtermékek Mór. Ostyává, Bratislava, Kosice. ból a legnagyobb gazdasági építő lehető­ség. Gazdasági, de szociális szempontból is igen nagy fontossággal kellene bírnia a vil­lamosítási alapnak. A villamosítási alap je­lentéséből olvassuk ki, hogy néhány esz­tendeje a bevételek arra sem elégségesek, hogy az alap adósságának kamataira ele­gendők volnának. A köztársaság területén még 5000 község vár a villamosításra. En­nek igen nagyrésze szlovenszkói és kárpát­aljai község, melyek annyira szegények, hogy kizárólag állami segítséggel tudnák a falu villamosítását véghezvinni. Fájó szív­vel látjuk azt, hogy igen sok szlovenszkói magyar község határán keresztül húzódnak a villamos távvezeték vonalai s a község petróleumlámpák és mécsesek mellett tölti a hosszú téli estéket, sokszor igen nehéz háziipari munkával. Az egészségtelen vilá­gítás már nemcsak gazdasági, de szociális szempontból is sürgős orvoslást kíván. Hogy sorrendben tárgyaljuk az állami alapokat, hátra volna még a lakásépitő- alap, a tűzoltó-alap és a kiviteli hitelek biztosításának alapja. A lakásépitő-alap hi­vatása az, hogy a kislakások építését segé­lyezze. A jelentés szerint ezt az alapot „aránylag kevéssé használják ki“. Igen so­kan nem is tudnak az alap létezéséről s ha tudnak is, a bürokrácia hosszú útvesztőjét inkább egy drágább bankkal cserélik fel. A tűzoltó-alap 1935-ben létesült és az alap igazgatását a belügyminisztérium látja eL Az alap célja az, hogy a tűzoltásnál balese­tet szenvedő tűzoltókat segéllyel lássa el, továbbá az, hogy az egyes országok és a tűzoltó-szövetségek utján a községeknek és testületeknek felszerelési segélyt adjon. 1936-ban összesen 10 millió volt az alap kiadása, jelenlegi vagyona 28.7 millió ko­rona. Emellett magyar tűzoltóink, akik ön- feláldozással végzik nehéz és önkéntes munkájukat, táncmulatságokkal kénytelenek összehozni a koronákat, hogy felszerelésü­ket tökéletesíthessék. Meg kellene mutatnia az alap igazgatóságának, hogy a szloven­szkói magyar tűzoltóság nem mostohagye­rek, hiszen ez is ugyanúgy őrzi a vagyon- és életbiztonságot, mint a történelmi orszá­gok tűzoltósága. Magyar tűzoltóinknak is ki kell próbálniok azt, hogy az alap igaz­gatósága milyen mértékben támogatja ma­gyar falvaink önfeláldozó tűzoltóságát. A kiviteli hitelek biztosításának alapja, sajnos, a magyarságot közelebbről nem igen érinti. Nincsenek exporttal foglalkozó ma­gyar nagyvállalataink, melyek ezt az ala­pot igénybe vehetnék. Az állami alapok gazdasági és szociális imüködését a szlovenszkói magyarság ed­dig nem nagyon érezte, de Szlovenszkónak is gyéren jut belőle. Az állami alapokhoz Szlovenszkó és a szlovenszkói magyarság is hozzájárul, joga van tehát ahhoz, hogy jussát követelje. Nem szájbetömésre szol­gáló kis adagokat kérünk az alapokból, ha­nem ugyanúgy szeretnénk jóllakni belőle, mint az állam többi lakossága. Sztálin cári helytartóvá akarja magát kikiáltatni? PARIS. — A ,.Matin” jelentése szerint Sztálin szovjetdiktátor állandóan régi álmának megvaló­sítására törekszik. A Sztálinhoz közelálló körök szerint a diktátor környezetéből azért távolitják el a Kun Bélákat és Piatnitzky-kat, mert ezek útjában állanának annak a tervnek, hogy a vá­lasztások után „spontán” közhangulat alapján cár­rá kiáltassa ki magát Sztálin. Az uj cár azonban nem viselné a cári cimet, hanem ceu.pán „hely- tartó”-nak kiáltatná ki magát. Az orosz történe­lemben az utolsó helytartó Boris Godumov volt. De Sztálin becsvágya még igen sok munkát fog adni a GPU hóhérjainak %- fejezi be cikkét a Matin. i MUNKÁCS* — Az 1932-ben megválasz­tott munkácsi városi képviselőtestület a kor­mánybiztosi rezsim miatt csak a napokban kezdhette el tulajdonképeni működését. Mostani második közgyűlése, amelyen a bi­zottságokat választották meg, nagy megle­petést hozott. A napirend előtt fölszólalt a cseh nemzeti szocialista párt városházi frakciójának cseh nemzetiségű vezetője és bejelentette, hogy a képviselőtestület cseh pártjai, vagyis a cseh nemzeti szocialista, a csehszlovák szociáldemokrata és a cseh agrárpárt, to­vábbá a kommunista párt, valamint az összes zsidó pártok összefognak és egy „demokrata blokkot" alkotnak, amelynek 29 választott, 5 kinevezett és 2 hivatal­nok tagja van. A nagyhangú bejelentés kissé nevetségbe fulladt, mert a bizottságok választását veze­tő korelnök, egy kisebb párt egyetlen kép­viselőtestületi tagja, az elnöki székből hangosan tiltakozni kezdett az ellen, hogy őt is a blokkhoz számítsák. Kijelentette, hogy őt meg sem kérdezték, tudta nélkül rendelkeztek fe­lőle, ő nem báb, tehát nincs benne a blokkban. Az egyesült magyar párt tagjai erre hango­san azt kiáltozták, hogy a tiz zsidó párt többi tagjait is meg kell kérdezni, hogy megadták-e a beleegyezésüket a blokkhoz. A nagy „demokrata blokk" bejelentése után R. Vozáry Aladár hasonló bejelentést tett s közölte, hogy a ruszin és magyar pol­gári ellenzéki őslakó pártok 12 tagja a ru­szin és magyar őslakosság érdekeinek szol­gálatára szintén együttdolgozó munkakö­zösséget alkot. A „nagy demokratikus blokk" első „de­mokratikus" kísérlete abban nyilvánult, hogy a könyvtártanácsból ki akarta szorí­tani a nemzethü magyarság képviseletét. A blokk cseh szószólója ugyanis azt javasolta és többséget jelentő blokkjával azt akarta elérni, hogy a könyvtártanács magyar tagja egy kommunista legyen. R. Vozáry a legélesebben tiltakozott e kí­sérlet ellen. A kommunisták közbeszóltak, hogy ők is jó magyarok. R. Vozáry csatta­nó érvekkel kétségbevonta, hogy joggal képviselhetnék a magyarság többségét és az egész magyarságot. Ekkor már a zsidó pártok tagjai is megsokalták blokkjuk szószólójának magyarellenes öt­letét és hangosan nekitámadtak a szónok­nak. Oly nagy zaj keletkezett, hogy a polgár- mester a vihar miatt fölfüggesztette az ülést. A szünet alatt dr. Fried Sándor, az egyesült párt zsidóvallásu vezetőtagja heves szemrehányást tett az egyik zsidópárti ve­zetőnek, hogy a zsidó pártok a blokkal a magyar polgárság elleni törekvések szolgá­latába adták magukat. Szünet után a zsidó pártok nyomására az úgynevezett demokra­tikus blokk vezetője visszavonta képtelen javaslatát. A képviselőtestület egy magyar-, egy zsidó-, egy ruszin- és egy csehpárti tagot választott a könyvtártanácsba, amely to­vábbi négy tagjának sorában egy kom­munistának is helyet biztosit. Ezután a pártdeklarációk fölolvasása következett. Ebben az első meglepetés az volt, hogy a zsidó pártok itt már nem ha­ladtak a „nagy demokratikus blokkal", a blokkban már csak a cseh pártok és a kom­munisták maradtak együtt. Nagy szenzációt keltett, hogy a cseh pár­tok, köztük az agrárpárt, együttes dekla­rációt tettek a kommunistákkal! De a legnagyobb föltünést az jelentette, hogy a közös deklarációt egy kommunista ol­vasta föl! « Az egyesült párt deklarációját R. Vo­záry Aladár ismertette. A deklaráció élesen bírálta a kormánybiztosi rendszer tevékeny­ségét, Elmondja, hogy a belügyminiszter in­terpellációkra adott egyik válaszában azt mondta, hogy a munkácsi kormánybiztosnak az a föl­adata, hogy rendezze a városháza sze­mélyi kérdéseit és anyagilag is szanálja a várost. Ezzel szemben áll a legfelső köz- igazgatási bíróság 1936 február 26-i dönt­vénye, amely kimondotta, hogy a kor­mánybiztosnak nincs joga a személyi kér­désekben olyan messzemenően rendelke­zéseket tenni, mint ahogy a városházi tisztviselők és alkalmazottak rendszeresí­tésének problémája megkívánja. Ezzel a döntvénnyel tehát már eleve lehe­tetlennek kellett volna lennie annak —- mon­dotta Vozáry —, hogy a kormánybiztosság megoldja a belügyminiszter által megjelölt föladatot. A kormánybiztos azonban ennek ellenére továbbvitte az összes városi tiszt­viselők és alkalmazottak rendszeresítését az országos hivatal utasítására. Már-már megnyugvás fogadta volna a rendszeresí­tést, ha máshonnan nem hoznak magasfize- tésü hivatalnokokat Munkács megfelelő ké­pesítésű tisztviselőinek mellőzésével s ha nem léptetnek elő magas fizetési osztályba olyanokat, akiknek az előléptetéshez nincs n.eg a törvény által megkívánt képesítésük. A kormánybiztos még akkor is tett rendsze­resítési intézkedést, amikor már megkapta a fölmentését. Az egyesült párt ezért követeli a kor­mánybiztosi uralom alatt tett rendszeresíté­sek, fizetésemelések revízióját. R. Vozáry elmondja, hogy anyagi szem­pontból sem oldotta meg föladatát a kor­mánybiztos. A kormánybiztosság alatt 500 százalékra emelték a pótadót, bevezették az összes eddig be nem vezetett városi adó- és illetéknemet, a város adóssága ellenben 8 millióval emelkedett, a kifizetetlen számlatartozá­sok összege meghaladja a másfélmilliót. Egy cég a kifizetetlen számlája miatt cső­döt kért a város ellen. A város jövedelmei le vannak kötve. A vá­ros terhére a pénzügyminiszter elengedett négymillió pótadót a Latoricának. A kor­mánybiztos tevékenységéért elsősorban az országos hivatal felelős. Ezért nincs más kiút, mint az, hogy a kormány hozza rendbe a város anyagi viszonyait s adjon 10—15 milliót a város­nak, hogy mentesítse magát adósságaitól s tehermentesítse a városi gazdálkodást a napi 5000 koronát kitévő kamattól. R. Vozáry azután ismertette a Nedeczey- féle városszanálási tervet s javasolta, hogy Munkács is igényelje ugyanazt a jogot, amit Pozsony kapott, nevezetesen, hogy pótadóit maga szedhesse és kezelhesse. Bejelentette végül, hogy az egyesült párt minden nem­zetiségi és politikai elfogultság nélkül haj­landó együttdolgozni mindazokkal, akik a város és az őslakosság érdekeit akarják szolgálni. A ruszin autonóm földmüvesszövetség nevében Demkó Mihály ruszinul szólalt föl, de magyarul is elmondta beszédét. Megálla­pítja, hogy a cseh nacionalista kormánypártoknak a kommunista párttal való összefogása egyedülálló, de ugyanolyan meglepetés, hogy a kommunista párt ilyen nagy meg­értésben van a csehszlovák pártok uralmi politikájával. A kormánypártok politikája teljes csődöt mondott a munkácsi városházán és csődbe vitte a várost. A viszonyokért nem a kormánybiztos fe­lelős, hanem az országos hivatal. A kormánybiztos minden csütörtökön az országos hivatalban volt s annak utasítása szerint dolgozott. Követelte végül, hogy az orosz nyelv használatát fokozatosan bizto­sítsák a városházán. ♦ Péntekre elkészülnek a fedezeti javaslatok? PRÁGA. — A kétnapos ünnepet a pénz­ügyminisztérium fölhasználta arra, hogy a pénteki minisztertanács utasításai értelmé­ben kidolgozza a jövő évi költségvetésben mutatkozó 1500 milliós fedezeti hiány pót­lását szolgáló javaslatokat. A hat javaslat mellé a végrehajtási rendeleteket is elkészí­tették, A tervezeteket megküldték a minisz­tériumoknak. Szerdán és csütörtökön a szakminisztériumok képviselői fognak fog­lalkozni a tervezetekkel. Szerdán ülnek ösz- sze a koalíciós pártok parlamenti klubjainak fejei, hogy megbeszéljék a költségvetés és a fedezeti javaslatok parlamenti vitájának mó­dozatait. A heti tanácskozások eredményeit a pénteki minisztertanács elé terjesztik. Ha a nehézségeket, amelyek a fedezeti javaslatok részletei körül még ma is fönnforognak, a hét végéig sikerül kiküszöbölni, akkor a költségvetést a jövő hét folyamán nyújtják be a parlamentnek, J * * ­A szlovák néppárt javaslata a választási rend módosítására PRÁGA. — Sokol Márton szlovák nép-, párti képviselő — mint már jelentettük —1 a Hlinika-párt parlamenti klubja nevében javaslatot nyújtott be a képviselőházban a nemzetgyűlési választás rendjéről szóló törvény módosítására* A módosítás azért; szükséges, mert , a mai állapot szerint Szlovenszkó 11 kép­viselői és 4 szenátori mandátummal keve­sebbet kap, mint amennyi járna neki* Sokol statisztikai adatokkal bizonyítja, hogy ugyanakkor Cseh- és Morvaország viszont 16 képviselői és 10 szenátori mandátummal többet birtokol, mint amennyi a népességi aránya alapján megilleti, A demokratikus elveknek nemcsak a papi­roson kell érvényesülniük, hanem a gya­korlatban is, ezért elkerülhetetlenül szüksé­ges a választási rendről szóló törvény mó­dosítása. Az agrárpárt ellenzéke a csehországi járási választásokon PRÁGA, — Annakidején jelentettük, hogy a községi választásokkal egyidejűleg a benesaui és vlasimi járásban járási válasz­tásokat is kiírtak. E két járás csak ebben az évben jött létre az által, hogy a benesauit kettéosztották. Amikor a november 14-ére kiirt községi választásokat visszavonták, a két járási választás visszavonásáról nem történt intézkedés s igy itt november 14-én meglesz a választás. A választási kampány a két járásban teljes erővel folyik. Érdekes, hogy mindkét járásban az agrárpárt egykori belső ellenzéke újból szervezkedett és önálló listával vesz részt a választáson. Ennek a csoportnak Prásek néhai szenátusi elnök volt a megalapítója. Most a „dolgozó nép polgári jelöltlistája" ,címen indul a válasz­tásba, Oitia, a, FERTŐZÉSTŐL Gargalizáltassa őket naponkint - ODOLLAL. ODOL dezinficiál. Elpusztítja a betegség csiráit, P|r \ amelyek a külső levegővel ha* 1 ^ tolnak be a szájba és megóvja IdjVVlI a nyakat és torkot. Gondol* jón a sok gyermekbetegségre, lf:j amelyeket a szájüreg terjeszt. U|. .

Next

/
Oldalképek
Tartalom