Prágai Magyar Hirlap, 1937. július (16. évfolyam, 147-170 / 4293-4316. szám)

1937-07-08 / 152. (4298.) szám

1937 július 8, csütörtök. 9 A nemzetközi kereskedelmi kamara kongresszusi határozatai BERLIN. — A nemzetközi kereskedelmi ka^ imara berlini értekezletének záróülése több hatá­rozatot hozott, A világgazdaság talipráállításáról szóló szerint a kamara meg van győződve, hogy béke nélkül a világkereskedelem nem fejlődhe­tik, sem az általános életszínvonal nem emel- kedhetik az árucsere helyreállítása és a béke fenntartása nélkül. Ezért sürgősen szükséges az, hogy ren­dezzék a politikai vitás kérdéseket és csillapít­sák azokat az aggodalmakat, amelyeket a fegyver­kezés fokozása okozott. A kereskedelempolitikai határozat azt a kívánságot fejezi ki, hogy a nemzetközi áruforgalom, továbbá nemzetkö­zi szolgáltatások és a munkaerők nemzetközi cseréjének útjában tornyosuló jelenleg még fennálló nehézségeket megszüntessék. A mostani helyzet kedvező a viszályok megszün­tetésére, és a kereskedelem természetes menetét gátló és a kereskedelem terjedelmét csökkentő akadályok megszüntetésére. A valutapolitika kérdéséiben hozott határozat többek között rá­mutat arra, hogy feltétlenül szükséges a devizaárfolyamok aranyalapon tör­ténő állandósítása. Megállapítja azoknak az általános alapelveknek a helyességét, amelyek az 1936 szeptemberében kötött háromihatalmi egyezményben és az ugyan­az év októberében kötött >pó t e gy ez mén y ben kife­jezésre jutottak. A váltóárfolyamok szilárdságá­nak fenntartására a legfontosabb feltétel az ál­lamháztartás kiegyensúlyozottsága. A politikai eredetű nemzetközi adósságok kérdését tanulmá­nyozó kormányoknak e kérdés végleges rende­zésére meg kellene találni a módot. Szükséges a pénznemeknek aranyalapon való értékállandó- •eitása. (—) Csehszlovákia számára passzív az olasz-csehszlovák kliringszámla. Milánói jelentés szerint Olaszországnak a huszon­két kliringes állam közül tizenhat ország­gal szemen volt aktív szaldója. Olaszország­nak a Csehszlovákiával szembeni kliring- ben a követelése 17.4 millió líra. (—) A szlovenszkói hitelviszonyokra jellegze­tes fényt vető kölcsönügylet részleteiről számol be a Hitel legújabb száma, őszinte véleményt, nyilvánít Bat’a adóügyéről és beszámol a hét gazdasági eseményeiről. Kapható minden újság­árusnál, megrendelhető a kiadóhivatalnál: Prága VII, Tusarová 25. (—) A kovácsok szervezete az állami szállítá­sok megosztását követeli. A kovácsok és pat- koló kovácsok szervezete az illetékes hatóságok elé kérést juttatott el, amelyben kéri, hogy az állami munkák és szállítások e szakmában osz­tassanak meg éspedig úgy, hogy azokat 60 szá­zalékban a kovácsok és a patkoló kovácsok, 40 százalékban pedig a nagyipar kapja. A szervezet ezzel egyidejűleg kéri a vas forgalmiadójának a vasgyáraknál való átalányositását. (—) Bata vasútépítési koncessziója. A vasut- ügyi minisztérium a Bata-cégnek mint az Otro- kovice—Zlin—Vizovice helyi vasút tulajdono­sának koncessziót adott e vasútvonal átépítésére és meghosszabbítására. Három év alatt el kell készülni a Zlinből Batovig vezető vonalnak, amely kapcsolódni fog az államvasutak Prerov— Breclava közötti szakaszához, öt év alatt meg kell építeni a vonalat Vizoviceről Luznára, mely által a vasútvonal összekötődik a Lédec—Puhó közötti vonallal. A terv végrehajtása esetén a vasúti összeköttetés Szlovenszkóval javulni fog. (—) A szlovenszkói répatermelők önálló cu­korgyárat szándékoznak alakítani. A csehszlo­vákiai répatermelők központi egyesülete 1937 májusában Pozsonyban határozati javaslatot fo­gadott el, amelyben követelte, hogy a répater­melőknek a cukorgyárakban megfelelő részese­dést biztosítsanak, A határozati javaslatot Szlo- venszkó gazdasági érdekeivel és állampolitikai szempontokkal indokolták meg. Az egyesület elnöksége a határozati javaslatot megküldte a szlovenszkói cukorgyárak egyesületének, a föld­művelésügyi és a pénzügyi minisztériumnak, va­lamint a miniszterelnökségnek. Eddig azonban a kérdésről nem tárgyaltak. A répatermelők egyesülete most fölhívta a szlovenszkói répater­melőket, hogy ne támogassanak semmiféle önálló akciót, mert ha a szlovenszkói répatermelők egyesületének kérése nem jár eredménnyel, úgy kísérletet tesznek önálló mezőgazdasági cukor­gyár létesítésére. (—) Ausztria júliusi szénkontmgense. Bécsi jelentés szerint julius hónapra Ausz­tria 68.110 tonna szén és 11.800 tonna koksz behozatalát engedélyezte. Ebből a mennyiségből Lengyelországra. 40.670 ton­na szén és 3450 tonna koksz, Csehszlová­kiára 6780 tonna szén, 3180 tonna koksz, Németországra pedig 7480 tonna .szén és 3300 tonna koksz esik. (—) Csökken Jugoszlávia németországi köve­telése. A németellenes sajtó a jugoszláv-német gazdasági és árucsereforgalmi kapcsolat bírálata során állandóan kihangsúlyozta a német-jugo- szláv árucsereforgalomnak Jugoszlávia számára való kedvezőtlen alakulását s a jugoszláv aktív szaldó egyre nagyobbméretü növekedését. Belg­rádi jelentés szerint Jugoszlávia németországi kö­vetelése junius hónapban 4.7 millió márkával 20.4 millió márkára csökkent* <5E2HCT-MA.Cífc®. HIELSR' Júniusban tovább csökkent a munkanélküliek száma PRÁGA, — A népjóléti minisztérium sajtóosztályának előzetes jelentése szeriint a munkanélküliek száma junius végén 304.345 volt a májusvégi 385.061 mun­kanélkülivel szemben, Junius hónap fo­lyamán tehát a munkanélküliek száma 80.716 személlyel, azaz 21 százalékkal csökkent. Csehországban a csökkenés 27.638 sze­mély (13.5%), Morvaországban és Szilé­ziában 28.893 személy (28.2%), Szloven- szkón 23.694 személy (31.9%), Kárpátal­LÉVA. — A Garamvöilgyi Gazdasági Egye­sület vasárnap Léván Taubinger Árpád elnök­lete alatt tartotta meg alakuló közgyűlését. A gyűlésen a gazdák a szorgos mezőgazdasági munkák ellenére igen szép számban jelentek meg. A gyűlés megnyitása után Fodor Jenő, a Sajóvöilgyi Gazdasági Egyesület elnöke ismer­tette a gazdaszervezkedés céljait. Hangsúlyozta, hogy olyan összefogásról van szó, mely politikai pártállásra és birtoknagy­ságra való tekintet nélkül igyekszik a gazdá­kat egy táborba tömöríteni. Más társadalmi osztályok is szervezetten védik érdekeiket, ennek előnyeire a gazdáknak is szükségük van. A gazdasági egyesületek fontos és nélkülözhe­tetlen hivatást töltenek be a gazdasági szak­képzés terén. Erre főleg a kisgazdáknak van igen nagy szük­ségük. A tagdíj ellenében kapott mezőgazdasági szaklap, előadások, tanfolyamok, határbejáirás- sal kapcsolatos vetésdájazások mind a szak­képzés érdekében történnek. A tervgazdálkodással kapcsolatba a gazdák­nak érdekvédelemre és állandó tájékoztatásra van szükségük, ami szervezettség nélkül el sem képzelhető. Fo­dor Jenő aztán rámutatott arra, hogy már évek­kel ezelőtt is történtek megmozdulások gazda­PRÁGA. — Jelentettük, hogy megindultak az előkészületek a cukorgazdálkodás irányításának előkészítésére s hogy numerus clausust fognak bevezetni úgy a nyerscukorgyárakra, mint a fi­nomítókra. Ez a kérdés azonban igen kényes, mert fennáll a lehetősége az autszájderek alaku­lásának. Mint ismeretes ugyanis, a mezőgazda- sági nyerscukorgyárak már hosszabb ideje fog­lalkoznak az önálló finomítók létesítésének kér­désével s ez nagyban komplikálta a cukorkartellre irá­nyuló tárgyalásokat is. A numerus clausus ezt a kérdést a kartelltárgya- lások keretein kívül oldaná meg. Hir szerint a cukorkivitelt a kiviteli hányadok ellenőrzése céljából engedélyezési eljárás alá vetik s külön bizottságot alakítanak a nemzetközi cu­koregyezmény végrehajtására. A legutóbbi mi­(—) A nemzetközi cukortanács ülése. A nem­zetközi cukortanács első ülését hétfőn nyitották meg E. Wallace elnöklete alatt. A tanács elnö­kévé Lord Balfourt választották meg. Csehszlo­vákiát a tanácskozásokon dr. J. Hartmann kép­viseli. A szervezeti kérdések letárgyalása után jóváhagyták az I. évi költségvetést és néhány munkabizottságot alakítottak. (—) Nemzetközi Borászati Kongresszus Páris- ban, Julius 1-én a. párisi világkiállítás alkalmá­ból megkezdte tanácskozásait a Nemzetközi Bo­rászati Kongresszus Párásban. A kongresszus fő- témája a minőségi borok védelmének módozatai. (—) Japán előretör a bolgár piacon. Japán az utóbbi időben a bolgár piac iránt nagy érdeklő­dést tanúsít. A bolgár hatóságok a Japánnal való kereskedelmi szerződés megkötésének lehetősé­geit mérlegelik. Japán rövidesen nagymennyiségű dohányt szándékszik vásárolni Bulgáriában japán áru kompenzációja fejében. (—) Kedvezően alakul Románia külforgalma. Románia külforgalma az év öt hónapjában igen kedvezően alakul és aktív. A kivitel 11.6, a be­hozatal pedig 6.2 milliárd lejt tett ki s az aktí­vum 5.4 milliárd lej. A múlt évben a behozatal 4.6, a kivitel pedig 6.1 milliárd lej volt. Az idén a behozatal a múlt évvel szemben 1.6, a kivitel [pedig 5,5 milliárd lejjel emelkedett. ján pedig 491 személy (12.5%). A munkanélküliek száma ez év júniusa végén 261.454 személlyel kevesebb, mint 1936 júniusában és 301.611-gyei keve­sebb, mint 1935 júniusában. A jelentés megállapítja, hogy a munkanél­küliek számának csökkenése a kamatleszál­lításnak, az építkezési törvényeknek, a közberuházási munkálatoknak, a kivitel tá­mogatásának és az ipari, valamint a me­zőgazdasági termelés föllenditésére irányu­ló intézkedéseknek tudható be. sági egyesületek alakítása érdekében, ezek azonban a megalakulásnál tovább nem jutottak. Most komoly lépésekről van szó, a megkezdett és igen szép reményekkel kecsegtető munka nem fog elaludni, mert a megalakult egyesületek szövetségbe tömö­rülnek, nemcsak azért, hogy igy egyönteteün léphesse­nek fel a gazdasági kérdésekben, hanem azért is, hogy a vezetés és az irányítás is egységes legyen. A szövetség dolgoztaim fogja az egyesületeket és állandaón ellenőrizni fogja munkájukat. Az egyesületeknek közös lapjuk lesz, mely már jú­lius hónapban ,,Gazdák Lapja" címen fog meg­jelenni. A közgyűlésen megjelent gazdák nagy lelkese­déssel vették tudomásul Fodor Jenő jelentését és egyhangúlag elhatározták a Garamvölgyi Gazdasági Egyesület megalakítását Ezután a felolvasott alapszabályokat változatlanul el­fogadták. Az alapszabályok jóváhagyásáig Taubinger Árpád elnöklete alatt egy 10 tagú ideiglenes intézőbizottságot választott a köz­gyűlés. Ennek tagjai: Nagy Gyula, Galambos András, Kálnay Károly, Lócsai János, iifj. Kmoskó Imre, Pólya András, Németh András, Juhász Ernő, Baranyai Lajos és Kádár István. nisztertanács foglalkozott a kérdéskomplexum­mal, de a tárgyalásokat el kellett halasztani, mert né­hány párt e kérdések megoldását a cukorárak leszállításától teszik függővé. Az ügy ilyen állása mellett a cukoriparban igen zavarosak a viszonyok. Valószínű, hogy ez járult hozzá a kartelltár- gyalások meggyorsításához. A cukoripari tisztviselők emiatt szabadságra sem mentek. Az egéz ügyet nagyban komplikálja az a kö­rülmény is, hogy a cukoregyezmény végrehaj­tását most már nem lehet kormányrendelettel elintézni, minthogy a meghatalmazási törvény érvényét vesztette. A törvényes utón való rendezés pedig igen hosszadalmas. (—) Állandó román-lengyel gazdasági tanács. Ellenőrizhetetlen hírek szerint a kis- és a Balkán­antant gazdasági tanácsainak mintájára lengyel­román állandó gazdasági tanácsot létesítenek. ( —) Valutapiac. A mai prágai valuta­piacon a lej 0.50 koronával gyöngült. A márka 10, az ezüstmárka 7, a Ura 4, a belga frank és a front 0.50 koronával ja­vult. (—) Devizapiac. A mai prágai devizapiacon Oslo, Stocklhiolm 2.50, Kopenhága 2, Tallin, Riga 2, Pária 1.125, Lisszabon 0.605, Alexandria, Rio de Janiero 0.50, London 0.55, Athén 0.04, Helsin­ki 0.02, Konstantinápoly 0.01 koronával javult. Ne,wyoTk 0.01 koronával gyöngült. ÉRTÉKTŐZSDE Prága barátságos PRAGA. — (Pragoradio.) Az értéktőzsde négy­napos szünet után szilárd irányzattal nyitott. A tőzsde a francia gazdasági helyzet fejlődését ked­vezően ítéli meg. A közönség vásárlásokat esz­közölt. A spekuláció nyereségbiztoeitásai folytán azonban a szilárd irányzat tovább javult. A tőzsdeiidő későbbi folyamán a fejlődés nyugod- tabb volt iés a kuliszértékek lemorzsolódás fölé ..MECHANIKA" Winter Ervin BRATISLAVA, RaöiStorfská 140, Telefon 31-68. Gyárt és javít: feszmérő- j két (manometer), hőmé- j rőket, reduktoros szele- | pékét oxigénre, gázra, szénsavra. Tachométerek javítása. — Ne felejtse el idejében beküldeni nb. rendeléseit. hajlottak. Ennek ellenére azonban a hangulat barátságos maradt és az árfolyammérleg erősen aktív. Nyertek: ApoLlo, Egyesült Gyapjú, Mc- dica 8, Alpi ne 9, Bánya és Kohó, Cseh Cukor, Brüxi Szén, Hengerművek 10, Brünni Gépek. Be­dőli Cement 5, Inwald, Nyugatcseh Bánya, Kulini Kávé 3, Ollescbaui 13, Rothkostelez 52, Cseh-Mor- va 150, Sellier 105, Serlletzi Kaolin 110, Rakó 55, régi bonok 155, uj bonok 35, Schoeller, Walter 60, Nyugatcseh Kaolin 95, Északi Vasút 70, Ring- hoffer 60, Rindskopf 37, Északcseb Szén, Ólom, Kábel, Königsbofi Cement, Heinrichsthali 15, Cseh Kereskedelmi 45, Horvát Cukor 18, Schön- iprieseni 17, Karborumdum 11, Deli 7, Dux Bo- denbachi, Prágai Vas, Skoda 25, Prága-Duxi törzs, Auseigi Vegyi 30, Rézmüvek 25, Malmok, Nestomitzi, Hernycih, Brünni Sör 20, PoHi 15, Aussigi Finomító 10 koronát. Amylon 15, Centro- komise, Kfizik 10, Kolini Vegyi'7, Rotlhau 5, Csehszlovák Solo 20 koronával gyöngült. A be­ruházási értékek piacán a helyzet változatlanul barátságos. Egzo fakul is zban Récsi Solo, Vino- hrady Sör, Telegrafia 10, Odfcolek, Unió 20, Első Prágai Sör 200, Dynamit 120, Smictoovi Sör 100, Jagodina 5, Első Pilseni >Sör 25, Zsolna 12.50, Ceeh Fegyver 35, Epiag és Magnezit 50, Rossitzi 13, Stabemow 80, Stölzle 2, Tnbovlje 23.50, a frankraszóló Skodaobligáció 50 koronával javult, Cupria 10, Csehszlovák Fegyver 15, Kyjov 5, a magyar C. C. járadék 2 koronával gyöngült. Az államvédelmi kölcsön is lanyhult. A bank-, részvények piacán Union- és Éskonuptibank 14, Industrie- és Lándenbank 10, Zivno és Ceská Ban­ka 2.50 koronával javult. BUDAPEST SZILÁRD BUDAPEST. — Nyitáskor a tőzsde élénk üzletmenet mellett szilárd volt. A legtöbb piacon mindjárt nyitás után erős árfolyamemelkedésre került sor. Az érdeklődés középpontjában a szén­ás a vasipari értékek állottak. A cukorértékeket elhanyagolták. Zárlatkor a tőzsde szilárd volt. A beruházási értékek piaca barátságos volt. BÉCS SZILÁRD BECS. — A tőzsde élénk üzletmenet mellett szilárd irányzattal nyitott. Kuliszban Waagner a tegnapi árfolyamszinvonal alá került, mig a többi értékek szilárd nyitás után később lemor­zsolódtak a legmagasabb színvonalról. A nagyobb nyereséget Féltén, Salgó, Trbovlje és Semperit tartotta meg. Korlátban a legtöbb érték szilárd volt. Igen szilárdak voltak a csehszlovák és a magyar értékek. Az elvétve előforduló árfolyam- csökkenés lényegtelen. A beruházási értékek piacán a nyereménykölcsön megszilárdult, a töb­bi értékek forgalma kicsi volt. BERLIN BARÁTSÁGOS BERLIN* — Az értéktőzsde nyitáskor szilárd volt. Minthogy a magánbankárok a közönség rá széről vételi utasításokkal rendelkeztek, az ár­folyamok javultak. A tőzsde a nemzetközi poli­tikai helyzetet bizakodóan ítéli meg. A járadé­kok piaca nem volt teljesen egyenletes, de a hangulat inkább barátságos volt. A pénzpiac eny­hülési folyamata folytatódik. A hangulat majd­nem zárlatig szilárd volt, a legerősebben emel­kedő értékekben azonban nyereségrealizálásokat eszközöltek s az árfolyamok Y\ — % százalékkal lemorzsolódtak, a hangulat azonban ennek elle­nére barátságos maradt. . ÁRUTŐZSDE-f Cukorpiac. A mai prágai cukorpiacon nyu­godt irányzat mellett a következő árat jegyez­ték: Nyerscukor Aussig loko októberi szállításra 77—77.50 korona.-f- Húspiac. A mai prágai húspiacon közepes forgalom mellett a következő árakat fizették: birka 8—10, vidéken vágott belföldi borjú 6—• 7.50, kivételesen 8, gyöngébbminőségü áru 5.50 —6.50, Prágában vágott 8—8.75, vidéken vágott belföldi sertés 8—9, Prágában vágott 8.50—9.35, kivételesen 9.50, bakonysertés 8—8.80, kivétele­sen 9, szalonna 9—9.80 korona.-j- Marhahusárak. Prágában ma a következő marhahusárakat érték el: ökör eleje 9—12.50, hátulja 10.50—13, bika 7.50—8, tehén eleje 7.50 —10, hátulja 8.50—10.50, növendékmarha 7—• 7.60 korona.-f- Állatvásár* A mai prágai állatvásárra 379 cseh-morva és 115 szlovenszkói szarvasmarhát hajtottak föl. Élénk forgalom mellett a követke­ző árakat fizették: cseh-morva ökör 4.40—5.50, bika 4—5.30, tehén 2.75—5.10, üsző 4.60—6.15 korona; szlovenszkói áru: ökör 4,90—7.50, bika. 4—4.90, üsző 5—6.30 korona. Minden szarvas- marha elkelt.-|- Sertésvásár. A mai prágai sertésvásárra 967 cseh-morva és 1505 szlovenszkói hússertést* 929 román nehézsertést, 613 jugoszláv, 317 ro- ■ mán és 238 magyar bakonysertést hajtottak föl. ’ Közepes forgalom mellett a következő árakat fizették: cseh-morva hússertés 6—6.65, szloven­1 l szkói 6.20—6.40, román nehézsertés 5.95—6.70, jugoszláv bakonysertés 5.80—6.90, román 5.75—- 6.50, magyar 6.30—6.40 korona. Örvendetesen halad a magyar gazdák szervezkedése Megalakult a Garamvölgyi Gazdasági Egyesület Taubinger Árpád az egyesület elnöke Elakadtak a cukorgazdálkodás irányítására vonatkozó tárgyalások Meggyorsították a cukorkarteiltárgyalásokat

Next

/
Oldalképek
Tartalom