Prágai Magyar Hirlap, 1937. július (16. évfolyam, 147-170 / 4293-4316. szám)

1937-07-08 / 152. (4298.) szám

10 V ^e^tMA<SSR-HIKL® 1937 jullus 8, csütörtök. HALADJUNK A VILÁGDIVATTAL! Miért; keresi a Jobb közönség1 állandóan a világvárosokat és a világtfündőket? Azért, hogy Jobb ízlést, jobb modort, jobb megjelenést tanuljon. Ezért kell a finom, mérték szerinti szabó Ságnak is olyan szabászt alkalmazni, aki ezen tulia|d)Oinságok.nak birtokában van, mert csak ilyen szabóság képes a fenti ízlé­seket kielégíteni. Ezért alkalmaz a Férfi ét Női Szabók Szövetkezete, LOSONC, Vasut-ucca 8. szám alatt olyan szabászt, aki a fenti kivánalmaknak megfelel, mert Tubái a jó ízlést, modort és megjelenést tükrözik vissza, valamint az egyéni ízlés- kielégítése mellett, világi divat szerint jelenhet meg bárhol. ARAI MÉGIS MEGLEPŐEN OLCSÓK, mert a legújabb divat szerinti, modern sza­bással, a szabadon választott, nagy raktár­ból készült ruha, pontos időre szállítva, két­szeri próbával: munka-, iskolai ruha — — 280 Ke, jobb uccai ruha — — — — 320 Ke, estélyi ruha — — — — 470 Ke, felöltő — — — — — — 360 Ke, télikabát — — — — — 550 Ke. Egy próbával 10%-kai olcsóbb. — Próba nélkül, lerakatainkon minnkásrubák már 65 Kc-ért kaphatók. — Ne mulassza el közsé­gében leraJkatumkat megtekinteni bevásár­lása előtt. — Vidéki rendeléseket soronkivül intézünk el és kívánatra díjmentesen ki­utazunk. — 10% felárral háznál próbálunk. ApcáUúdeUsek | Minden szó egyszeri közlése 60 fillér, vasárnap és ünnepnap 90 fillér. A legkisebb hirdetés ára 6 Ke. — Vidékről beküldött apróhirdetést csak a hirdetés dijának előzetes megküldése esetén köz­lünk. — Az apróhirdetésekre beküldött válaszokhoz csatolt okmányokért felelősséget nem vállalunk. A hirdetés alatt levő Szám alapján megtud­ható a cím a kiadóhivatalban. Jeligés hir­dető címét nem közöljük. Címek közlését és jeligés levelek továbbítását csak portóköltség csa­tolásával eszközlQnk ( GYÓGYSZERÉSZT, vagy gyógyszerésznőt zá­radékolt diplomával, leg- kfrfsfk 'jobb referenciákkal, kellő ., „ . nyelvtudással, állandó al­egy nem idősebb, mint, , , , , 30 éves nőt, aki kész-kalmazásra keresek. Cím pénz-hozománnyal ren-a kiadóban. 5572-lelkezik. Leveleiket a w TV Ti 7 legnagyobb diszkréció- Szeszfinomitom es mezo- val kezelem, teháC csakis ffa^asagi szeszgyáram teljes című komoly leve- r'eszere lekre válaszolok. Levele- ÜZEMI TISZTVISEL,ÖT két „Füszerüzletri jeligé- KERESEK, ne Mukacevo, pode re- aki a szeszfinoimitást és stante eimre kérem. a víztelenítő készülék ke­_________________5630 zelését is érti. Ajánlatok, íz r. 27 éves melyeket nem küldök' vissza (eredeti okiratok üANKTISZTVISELO mellőzendők), mindkét hozománnyal nősülne, részről kötelezettség nél- K i meri tő válaszokat k ül: Dr. Wohl Aladár, „Havi 3000” jeligével a Lucene-c, címre ajánlva kiadóba kér._______5615 küldendők. 5634 HÁ ZASSÁGOT, önállóan dolgozó benősülést, birtokot, in- CUKRÁSZSEGÉD gatlant , üzletet, állást . -n , • , St,b. sikerrel .közvetít Ratjemorsjky Mészáros ílgyiSk, Levi- 8,322 ce. (Válaszbélyeg ínéi- INT. IDŐSEBB NŐ léklenidiő). 5618 kerestetik % évre, aki a! háztartás minden ágában I ÁPPAjcI Ltjnr | jártas, kitünően főz és1 | fWis fi | ihajlandó volna- egy n .. , , fiatal leányt a. háztar-, Egy fiatal tásba bevezetni Lehet CUKRÁSZSEGÉD tasö bevezetni. Lehet, , . , ,, - özvegy is. Leveleket azonnal felvétetik. Alois . Atkáry, Kremnica. „Peufékt” jeligével a kia­5629 dó továbbit. 5625' LublótDrdö ■ Szénsavas, vasas és mórfUrdő Megnyílik Junius 15.-én 1 Igen olcsó pausál tartózkodások Bővebb felvilágosítást ad és prospektust küld FUrdőgondnokság, Lubovna Kűpele (Spiö) I BÉRLŐT KERESEK Lucenee váróé legforgal­masabb helyén, közel ÍOO éve fennálló, teljesen 21 ÉVES HÁZIAS LEÁNY 'uj°anaJL restaurált, köz- • , , . . ponti fűtéssel, ihideg-me­-elmenne városba házi- j— vízszolgáltatással el- asszony támaszául.,,YaT’ látott szállodámra. Bér- íasban es ondolalásban y)egL<;pry- szálloda, vendég- kis gyakorlata van. Le- kafé -restaurant és tóvdrJel‘ körosmahelyisév. Ajtó­°e €i a kiadóba latok kölcsönösen mm­1-------------------------_öbob c|en obldgó nélkül: Dr. NY UGDÍJAS JEGYZŐ, Wohl Aladár, Luöenec, özvegy, kaucióval meg- c™re küldendők. 5633 : felelő állást keres. Jeli- SKODA, 6 HENGERES, .*». * poS téhera-utö, 40 mázsa te­rlyl kiadóba.-----------,, l~^ livniiiráasal, Pejsek fa­18 éves, polgárit végzett széngáz - generátorral, jobb családiból való, sze-vagy anélkül eladó. Bá- rényigényü fiatal leány, nyay Aladár, Zelovce. beszél magyarul, szlová-_________________5632 kul> SZEGÉNY SORSÚ, GYERMEKEK MELLÉ nyugdíjas tisztviselő 16 elmenne. Cím a kiadó- éves fia, aki továbbkép­ban.______________5623 ző polgári iskolát vég­In t. keresztény, fiatalia«4«ér-t és ellátá­özvegyasszony, nagyon elvállalja diakok ta­jól főz, kézimunkázik, riüasat rajzolásra, festes- szívesen foglalkozik ba- rtr> ’v^eken is._ Érdek,lou- romfi neveléssel, kertben, l1;) ?e'ke*; kassai szer kosz­ÁLLÁST KERES, plébániára i-s elmenne. PÍANINO Leveleket „Azonnal” jel- „Pet.rof” fekete, 1 éves-, igére a kiadóba kér. luxuskivitel, gyönyörű __________________5621 hang, eladó. Niteeh, Bra­SZERÉNYIGÉNYÜ, ^islava, Stefanikova 9/1. i , , , . , ,, . . Árjegyzék ingyen. Meg­keieskedelmi akadémiai tekinthető vasárnap is. bizonyítvánnyá! rendel- g^O fcező, magyarul és szlo- ----------------^-----------— va kul tudó, szép írással NAGYTŐKÉSEK, bíró fiatalember, jó fut-Szolgálok nagyon érté- ballista, szerény díjazás-kés ötlettel jól jövedel- sal állást keres. Ajánla- mező foglalkozás ellené- tokát „Keresztény 1912- ben. Ajánlatokat „Rizikó es” _ jeligével a lap kia- nélkül 365” jeligére a dóhivatala továbbit. pozsonyi kiadóba kér. _________________5626_________________5628 TA NÍTÓNŐ, TÖRZSKÖNYVELT nagy gyakorlattal a ma- drót-szőrű foxterrier- gántanulók vezetésében, kölykök darabonként perfekt a magyar, né- Ké ÍOO.—, fak-alamibok met, cseh és orosz nyelv-darabonként Kő 8-tól ben. állást keres vaká- kaphatók Sándor Lajos- cióní át, vagy egész évre, nál, Neded. 5624 keresztény úri család- ZTT. 7 T T nál. Cim a kiadóban. Kellemesen és olcsón 5613 nyaraikat------------r.p.Q7 —------ VIHNYEFÜRDŐN , családi penzióban. Vaa­cseplésnél gőzgép keze- t,aTta.knu termálfürdők lését, malomban, fűrész- bajok és vérszegény­nél, szeszgyárban. mm- sóst ellen. 12—16 éves dennemü géipészmunkat, lánykák kisérő nélkül javításokat elvállal. jg elhelyezhetők. Közé­Ajánlatokat „vizsgázottjebbit: Margótsyné, Bra- gépész jeligere a _ kas- tislava-, Grössling u. 35. sai szerkesztőség címere 5512 kér. 5614 -------------------------------­FŐ SZER, es VEGYE?- . KERESKEDÖSEGÉD, többéves üzletvezetői ]\j0r. Ostrava, Ulioe Petra gyakorlattal, 15—20.000 cin.gra 19. Tel. 41—85. Kő jótállással (bankga- qj,csö szalmazsákok, randával) állást keres. 5558 Birja az államnyelvet,------—-----------------------• keveset n émetül is be- MAGAS-TÁTRÁBAN, szél Megkereséseket gyönyörű fenyvesben „Kereskedő'4 jeligére fekvő családi penzióban kér. 5487 üdülők olcsón nyaralhat­I nak. Elismert, kitűnő konyha. Fekvő-, hizőku­•ra, könnyű diéta. Fiatal ______________ urileányok felügyeletét NYARAT MINK vállaljuk. Cim: Boda, BALATONLELLÉN. Dótoy Smokovec. 5460 Riviéra Pensio, Balaton- ZONGORA, Lella Telefon 72. — Úri- 5)H0fmann & Czemy” ellátás. Folyóvizes, kom- 'kivitel, alkalmi árért el- Fo,rtos szobák mérsékelt ^5, Nitsch, Bratislava, írón Saját, díjtalan iho- gt f ik 9/L nj zon_ nokstrand. Egyhetesnya-i ^ J ■alás után ingyenes visz-te'ora'í Ke reszlet­szantazás a határig. 5635 re előleg nélkül. 5619 Hirdetmény. Mennyit kapunk Mennyit fizetőnk a valutákért! Prága, július 7. ! .u 100 penefférf 573.50 100 penefférl 576.5( 100 schillineérl 533.50 100 schillineérf 5S6.5( 100 leney. zíotyérí 544.50 100 lenzy. zlotyért 547.5( 100 román lejért 16.60 100 román leiért 16.9C 100 német márkáért 753.— 100 német márkáért 757.— 100 ezüstmárkáért 812.— 100 ezüstmárkáért 822.— 100 dinárért 65.30 100 dinárért 65.7C 100 olasz líráért 144.40 100 olasz Uráért 145.6C 100 svájci frankért 658.— 100 sválci frankért 661.— 100 franc, frankért 110.95 100 franc, frankért 111.55 100 Belgáért 484.50 100 Belgáért 486.50 100 holl. forintért 1577.- 100 hol. forintért 1585.— 1 angol fontért 141.50 1 angol fontért 142.50 1 amer. dollárért 28.65 1 amer. dollárért 28.85 A prágai értéktőzsdén előfordult kötések ! julius 2 julius 7 4.5% A kibocsátású Vt 97.40 —.— 97.40 —.— 4.5% B kibocsátású 97.40 — .-*• 97.40 — .— 3.75% unif, köles. töri. 85 65 —85.65 — 3% unifikáli járadék >• 71.10 —71.10 — .— 3% nem törleszt. . • 65.90 —.— 65.90 — 3.5% IV. nemtörl. fcöl. 60.25 —.— 60.25 — 3.5% nemtörl. pötjár< 62.— —62.— — 3% hadikőlcsön kárt 1935-1994 . » . « 58.05 -.- 58.05 — 3% hadikölcsön kárt. 1935-2024 . . . * 56.55 56.55 — Építkezési sorsjegy */i 1922-1946 .... 801.- 803.— Építkezési sorsj. rész 1922-1946 .... 156.50 156.50 5%-os morva orsz. köL 87.— — 6%-os cseh jelzálogb. 92.— —.— 92.— — .— 4%-os KsOd 1889 . . —— .— Csehszl. Nemz. Bank 4800.— —.— 4800.— —.— Nordbahn ...» 6850. —6810.— 6920 —6880.— Nordbahn Bonnok . 2950. —3110.— 3265.— — .— Cseh Cukoripar . $ . 988.— 990.— 995. —1000.— Schöller ...»•> 2990.-3000.- 3060.- — .— Horvát Ónkor . . s 200.— —.— 228.— — Aussiger Finomité . s 1275. —1290.— 1310. —1300.— Krímik .............................. 1790.-1800.— 1790.— —.­Pr ágai Malmok . 1 • 1180.— —1200.— — .— Kolini Műtrágya • i 390.— 392.— 385.— — Kolini Kávé . * • 1 232.— 235.— 239 — — Kolini Szesz < « < 5 —.— ——.— — .— Tejipar ..«<•« —— .— Aussigi Vegyi « • i 1300.—1320.— 1350.— — .— Budweisi Sör . » . ■ —.— ——.— — .— Königshofer Cement , 1840. —1865.— 1885.—1889 — Cseh-Morva Kolben-D. 4050.—4095.— 4280.—4245.— Brünni Gépek . . . 177.- 187.- 189.- 192.­Ringhoffer . . • • « 1165. —1185.— 1220.— — .— Nvugatcseh Szén • » 610.— 627.— 630 — 630.— Alpine............................. 339.- 344.- 357.- 353.­Berg és Hütten . * , 4130.-4240.— 4300.-4250.­Poldi 1365.-1405.- 1430.-1420.­Prágai Vas . . . « 2055.-2095.— 2120.— —.­Skoda .............................. 1740.-1783.- 1825.-1808.­Po zsonyi Kábel , * . 1225.-1245.- 1265.-1260.­Inwald ............................. 172.- 173.- 176 - -.­Ol leschaai Papir f » 661.— 660 — 670 — 673.— A prágai tőzsde devizajegyzései: ma tegnap Hhr. péns 4ru pénz ára dtok.% (Alexandria . 146.20 149.80* 145,70 146.30* Amsterdam. 1579.50 15Ö4.50 1679.50 1684.50 2 Athén . . . 25.91 26.21* 26.82 26.12* 6 Belgrad , , 66.675 65.925* 65.675 65.925* 5 Bérűn . « * 1150.25 1153.75 1150.25 1153.75 4 Brüssel ... 483.70 485.30 483.70 485.30 2 Budapest . . 841.70 D44.70* 841.70 844.70* 4 Buen. Aires 879.50 884.50* 879.50 884.50* Bukarest . . 20.90 21.10* 20.90 21.10* 4y, Danzig. f . 543.75 646.75* 543.75 546.76* 4 Helsingfors» 62.95 63,35 62.75 63.15 4 Istanbul , . 22.84 22.94* 22.83 22.98* Kopenhagen 686.— 639-» 634.— 637.— 4 Kowno. . . 485.50 487.50* 485.50 487.50 6% Lissabon . . 129.35 180.15* 128 725 129.525 4& London , . 142.55 143.15 142.— 142.60 2 Madrid • » • —.— —.— —.— —.— 6 Mailand . , 150.70 151.30* 150.70 151.80 4% Montreal , » 28.88 28.80* 28.66 28.78* New York . 28.72 28.82 28.73 28.83 1% Oslo .... 715.50 718.60 718.— 716.— 4 Paris . , , 111.176 111.575 110.06 110.45 6 Riga . . . 566.50 569.50* 664.60 567.50* 5 Rio de Jan. 191,75 193.75* 191.25 193.25 Sofia . , , 34.43 34.53* 34.43 84.53* 6 Stockholm A 734,50 787.50 732.— 738.^- 2% Tallinn.-, . 787v— 791.—* 785.— 789>-* 4% Warschau » 543.25 545.28 - 643.25 545.26 5 Wien , , , 628.75 531,25* 528u75 531.25 3% 7ürich. w-AA 657.— 659.— 657.— 659.— A budapesti értéktőzsde árfolyamai: Julius 7 julius 6 Magyar Nemzeti Bank • « , —.— 188.50 Bauiit...................................... ■ 291.— 284.— Ma gyar Általános Kőszén ■ 1 508.50 496.50 Salgó ........................... , • • 56.20 55.10 Ux ikány •••»«>*( 69.50 68.25 Magyar Fegyver s t t s * 104.25 102.— Ganz-Danubius •(,»*■ 32.40 31.60 Láng '.,«••••»• 56 50 —.— Vagósgyár 45.— 44.— Rima 131.78 127.40 Ofa faipar »»•••■> 42.— — Nova • . • 1 s * , * 1 • 22.25 22.— ÁUamvasut ................................. 29.40 — Tr öszt 99.75 99.60 Magyar Cukor •.».,» 189.50 186.25 Izzólámpa ,»svlsia —242. -* Részvénysör Í94.*— 193.-* Hungária mütTágya « * * ■ * 71.25 69.50 Bzikra 1 1 ■ t ■ • 1 1 1 Féltén ■■••iissa —.— 'r.*'*­Gnmml ■ * 1 s • ■ ■ • > 114.50 112.— Felelős szerkesztő: Forgách Géza Kéziratokat nem drzünk meg és nem adunk vissza. — Képeket csak megállapodás sze­rint díjazunk. Hirlapbélyeg használata a prágai postaigazgató* ság 56.660/VII—1934. Bz. rend. engedélyezve. Bucs község -az 1883. évi XX. t c. 3. §-a sze­rinti vadászterületen gyakorolható községi va­dászati jogot haszonbérbe adja nyilvános árve­résen, elvileg a Legtöbbet ígérőnek. E tárgyban az -árverés Búcsún, a községházán (tanácsterem­ben) 1937 szeptember hó 6-án délelőtt 9 (kilenc) órakor lesz megtartva. Buc, Bucs község, párká­nyi járás, Szlovenszkó, rendelkezik postahiva­tallal, .telefonállomással, vasútállomása: Köböl­kút (cca 9 km) a Bratislava—Szob-i vasúti vo­nalon. A vadászterület 'kiterjedése 3.718 kát. hold és 1.389 négyzetöl, ez túlnyomóan szántó­föld jellegével bir. Kikiáltási éir Ke 2000 (Ket­tőezer) Ke. ennek 10%-a a bánatpénz. A va­dászterületen főleg nyúl és fogoly, igen elvét­ve fácán, fürj, néha eltévedt őz él. Az árverés és szerződéskötés feltételei megtekinthetők Bucson a községházán (a községi starostánál) és a bá- torkeszi körjegyzői hivatalban — hivatalos órák alatt mindennap. Bucson* 1937 julius 8-án. KÖZSÉGI TANÁCS. VÍZUMOT (magyart, lengyelt, bolgárt) Igen t. Előfizetőinknek és Olvasóinknak gyorsan és megbízhatóan megszerez pozsonyi kiadóhiva­talunk: Bratislava, Lőrinckapu-ucca 17. II. (Central Passage). Ilyen útlevelek meghosszabbí­tását is vállaljuk. A többi országba szóló vizumol és meghosszabbítást prágai kiadóhivatalunk esz­közli: Praha II., Panská ul. 12. III. Ul könyvnapi könyvek Kodolányi János BOLDOG MARGIT A magyar múlt e fényes alakjának hatal­mas erejű portréja. Ára egész vászonkötésben K6 31.20 Földes Jolán: Péter nem veszti el a fejét (ifjúsági regény) Könyvnapi ára kötve Ke 12.— Balassa József: A MAGYAR NYELV ÉLETRAJZA Hogyan születik egy nyelv, hogyan fej­lődött, gazdagodott, erősödött, amíg egy nép lelkének, gondolkodásának, irodal­mának kifejezője, hordozója lett? Erre a kérdésre felel ez a könyv. Könyvnapi óra kötve Ké 20.— Földi Mihály: Isten országa felé . • Az Uj magyar Irodalom legmonumentáli* sabb regényalkotása. A teljes trilógia egy hatalmas kötetben kötve Ké 89.— Tamási Áron: ÁBEL A szerző híres Ábel-regényei a székely rengeteg világától az amerikai felhökar- oolókig viszik el a székely legényt, hogy végül Is boldogan Jöjjön vissza a „legjobb otthoniba, Könyvnapi ára Buday György IS famet­szetével bőrkötésben Ké 48.— Révay József: A költő és a császár Augusztus császár és Horatius, a költő, regénye. A hatalmas 500 oldalas mü könyvnapi ára Ké 20— egészvászonkötésben Ké 26.— SZÉP KÖNYVEK A jövőért folyó küzdelemnek fegyere az a magyar öntudat, amely ezekből a könyvekből az olvasó felé árad. 1. Herczeg Ferenc: Az élet kapuja A magyar költöfejedelem fájdalmas ma­gyar végzettel átitatott regénye. 2. Csathó Kálmán: Ezernyolcszázhuszonöt A XIX. század magyar életének néhány derűs, aranyfényü humorral megvilágított epizódja. 3. Gulácsy Irén : Történelmi miniatűrök A magyar múlt megrázó, felejthetetlen pillanatai. 4. Harsányi Zsolt: Liline Liszt Ferenc első szerelmének, ifjúságá­nak aranyhímes története. 5. Pékár Gyula: Amazon cárnők Az orosz trón nagyszerű asszonyalakjai­nak mesteri portréja. 6. Surányi Miidós: Galcotti Marzio Az igazság nagy királyának korát és ulakját eleveníti fel mesteri hűséggel. A hat kötet ára kötve Ke 81.20 Karinthy Frigyes: Tanár úr, kérem ... a népszerű iró legnépszerűbb könyve Ára Ké 8.— Egészvászonkötésben Ké 19.50 Körmendi Ferenc: Találkozás és búcsú A világhírű iró pályájának uj, meglepő állomása ez a regény. Ára könyvnapon Ké 25.— Könyvnap után Ké 35.— Egészvászonkötésben Arany János: Összes költői müvei Bibliapapirra nyomott 1800 oldalas, re­mekbe készült egyetlen kötetben. Könyvnapi ára művészi kötésben Ké 82.— Könyvnap után Ké 117.— „A búvár könyvei" A gondolkodó ember könyvei Lambrecht Kálmán: Az ősvilági élet <, . Kö 40.— Sir Arthur Eddington: A természettudomány új útjai Ké 45.— Ilans Reichcnbach r Atom és világegyetem Ke 38.— (A jelenkor fizikai világképe) Iluzella Tivadar: Az élet tudománya . Kö 42.— Megrendelhető a PMH kiadóhivatala utján — Portó KI 3*—, utánvétnél KI 5*­HIRDETÉSEKET EREDETI ÁRON FÖL- VESZ: Pozsonyban: A PMH kiadóhiva­tala, Lőrinckapu-u. 17. Telefon 27-87. — Nyitrán: a nyitrai kiadóhivatal Wilson-u. 34, I.em., Methód-tér 3.— Léván: MüIIer Lajos. — Ipolyságon: Tóth & Brza. — Kör­möcbányán: Paxner & Biron. — Kassán: Grossmann, Gyár-u. 3. — Komáromban: Hermann Endre. — Rimaszombatban: ifj. Rábely Miklós. — Nagyszombatban: Menczer Sándor, Paullnská u. 8. szám. — Rózsahegyen: Liebermann Vilmos. — Losoncon: Redlinger Ignác. — Füle­ken : KrSmer Jeremiás. — Tornaiján: Blumenthal Sándor. — Párkányban: Háber Józsof. — Aranyosmaróton: Steiner Sámuel. Érsekujvárott: Griin Izsó, Komáromská 14. — Nagym egy erőn: Goldberger Júlia.* — Zselizen: Garamv. Papiráruház Weisz Piri, Kiadja; Prágai Magyar Hírlap Lapkiadóvállalat Szövetkezet kori. lek •—> Nyomatott a Mercy H. fia nyomdájában, Prágában, — Nyomásért felelős; Em. Krátky,

Next

/
Oldalképek
Tartalom