Prágai Magyar Hirlap, 1937. június (16. évfolyam, 122-146 / 4268-4292. szám)

1937-06-11 / 131. (4277.) szám

^MGM-A^AOtARHTKLAP* 9 1937 junius 11, péntek. A múlt év óta 11 százalékkal emelkedtek a nagykereskedelmi árak Tudnivalók az Ausztriába utazásról PRÁGA. — A postatakarékpénztár figyel­mezteti az érdekelteket, hogy ama sillingösszeg újbóli felhasználásához, amely a legutóbbi ausztriai utazás után ‘az osztrák postatakarék­pénztár utazási betétkönyvében megmaradt, a Csehszlovák Nemzeti Bank uj engedélye szük­séges. Ezért a Nemzeti Bank azt, ajánlja, hogy akik ismét Ausztriába akarnak utazni és e cél­ból uj összegeket helyeznek el az „österreichi- sche Postsparkasse-Reiseverkehr Cestovní styk (utazási kapcsolat) Bécs" 80.000 számú csekk­számlájára, útlevelükkel együtt küldjék be a prágai postatakarékpénztárhoz osztrák utazási betétkönyvüket is és a postatakarék a szüksé­ges engedélyeket megszerzi. A cukorkivitel adatai PRÁGA. — Május hónapban a cukorkivitel 251.038 mázsát tett ki s a múlt év azonos sza­kában kivitt mennyiséget 156.289 q-val múlta felül. A cukorkampány 8 hónapjában összesen 2,298.757 mázsa cukrot vittek ki a tavalyi 1 millió 92.246 q-val szemben. A kampány 8 hó­napja alatt Csehországból a tavalyi 534.761 q- val szemben 1,269.949 q-t, azaz 735.188 q-val többet vittek ki, mint tavaly, Morvaországból és Sziléziából 820.214 q-t vittek ki a tavalyi 522.727 q-val szemben, tehát az emelkedés 297 ezer 487 q, Szlovenszkóról pedig 208.594 q cuk­rot exportáltak a tavalyi 34.759 q-val szemben, tehát 173.836 q-val többet, mint tavaly. Önállósították magukat a kés­és középkereskedelmi malmok PRÁGA. —A kis- és középmalmok képvise­lői a napokban Prágában tanácskozást tartot­tak. Ezen megállapították, hogy a kereskedel­mi malmok központi szövetsége nem respektál­ja a kis- és közép kereskedelmi malmok érde­keit. Ezért elhatározták, hogy kilépnek a szö­vetségből s megalakítják a kereskedelmi malmok központi egyesületét. Ezáltal a néhány ezret kitevő kis- és középmalom önállósította magát néhány nagy malomtól, amelyek sohasem voltak tekintettel a kisebb üzemek érdekeire. (—) Csehszlovákia a második helyen a világ komlótertmelésében. A világ komlóvetésterülete 1936-ban 52.660 hektárt tett ki, azaz 1611 hek­tárral kevesebbet, mnt 1935-ben. Az első he­lyen USA állott 12.748 ha-ral, a második he­lyen pedig Csehszlovákia 11.364 ha-ral. A kom­lótermés 1936-ban 520.000 q-t tett ki, azaz 70 ezer q-val kevesebbet, mint 1935-ben. Csehszlo­vákia komlótermése 122.500 q-t tett ki és Nagybritánnia után a második helyen állott. Nagybritánnia vetésterülete 7406 ha-t tett ki, termése pedig 128.021 q-t. Németország komló­vetésterülete 10.142 ha volt, termése pedig 80 ezer mázsa. (—) Najman miniszter a XVII. Dunavásár védnökei Najman kereskedelemügyi miniszter a kormány határozata értelmében elfogadta a pozsonyi XVII. Dunavásár védnökségét. A Du­navásár szeptember 12-től 19-ig tartják meg. A Dunavásár rendezősége néhány szlovenszkói feltalálónak és iparosnak ingyen 'kiállítási helyet biztosit. A kedvezmény iránti kérvény a turóc- szentmártoni állami iparföllenditő hivatalhoz küldendő be 'legkésőbb julius 10-ig. (—) Revíziós kereskedelmi tárgyalások Ausztriával. Az Ausztriával lebonyolítandó re­víziós kereskedelmi tárgyalások junius 14-én kezdődnek meg Prágában és három napig fog­nak tartani. A kölcsönös árucsereforgalom kere­teinek kiszélesítésére vonatkozó tárgyalásokat kereskedelempolitikai és nemzetközi jellegű kér­dések miatt őszre halasztották. (—) Uj építési rend. Dostalek közmunka­ügyi miniszter a napokban nála járt küldöttség­nek kijelentette, hogy az uj építési rend terveze­te, amely a 10 ezernél nagyobb lakosszámmal rendelkező helységekre fog vonatkozni, jelenleg a belügyminisztériumban tanácskozások tárgyát képezi. A miniszter ígéretet tett arra, hogy a javaslat miniszterközi eljárását megsürgeti. (—) Cukorföszabaditás júniusra. A nyerscu­korgyárak és a finomítók közös választmányá­nak tegnapi ülésén a júniusi belföldi fogyasztás­ira a kontingens 5 százalékát szabadították föl (előzetesen 2 százalékot szabadítottak föl), úgyhogy a júniusra föszabaditott mennyiség 7 százalék. Az egész kampányban fölszabadított mennyiség 49 százalék a tavalyi 48 százalékkal szemben. (—) Miért rossz a textilelhelyezés? A textil- árunagykereskedők szövetségének ülésén meg­állapították, hogy a textiláruk kiskereskedelmi elhelyezése egyáltalában nem felet meg a kivá­nalmaknak, mert a köz- és magánhivatalnokok korlátozzák vásárlásaikat, ami annak tudható be, hogy köz- és magánhivatalnokok, valamint a munkások bére az emelkedő árak ellenére vál­tozatlan maradt. (—) Elegendő lesz az Idei árpatermés. Az Apra vetésterületét az idén mintegy 10 százalék­kal fölemelték s igy a kedvező vegetációs vi­szonyok között számi tani lehet azzal, hogy az 19.37—38. évi kampányban a maláta- és a sör- flpj&rak árpaeiiétása biztosítva lesz. PRÁGA. — A nagykereskedelmi árak indexe Csehszlovákiában április hónapban átmenetileg csökkent, májusban azonban már ismét emelke­dett. Ha az 1914. évi állapotot 100-nak vesz- szük, úgy a nagykereskedelmi árak összegezett indexe áprilisban márciussal szemben 1 száza­lékkal csökkent, májusban viszont áprilissal szemben 2 százalékkal emelkedett A múlt év PRÁGA. — A Duna-bank részvénytöbbségé­inek megvásárlása befejezett tény. A bank teljesen az agrárok kezére került. Az üggyel tegnap hosszasan foglalkoztunk s jelentettük, hogy a tulajdonképpeni vásárlóként iföltüntetett Mezőgazdasági Iparegyesület nem más, mint strohman, a Földműves Kölcsönös Pénztárak Szövetségének kereskedelmi szerve­zete. Ezek után nyilvánvaló, hogy a Duna-bank és a még meg­vásárlandó kisebb bank egyesítéséből létesí­tendő pénzintézet nem a magyar kisebbség bankja lesz, amint azt nagy előszeretettel hi- resztelik, hanem a csehszlovák agrárok előre­tolt állása. A kérdésben igy van értesülve a „Prager Bőr- sen-Courier‘‘ is, amely azt inja, hogy a Duna­ibank megvásárlásának erős politikai háttere van, amely szorosan összefügg a Földműves Kölcsönös Pénztárak Szövetségének terjeszke­désével. A szövetség ezek után még nagyobb aktivitással fog törekedni a Slovenská Banka, a Tatra Banka és a besztercebányai Národná Banka fúziójának megvalósitására, hogy ezután Szlovenszkó pénzpiacán magának a vezető­szerépet biztosítsa. A tranzakció hátterében (—) A mezőgazdasági termékek behozatala s kivitele. A mezőgazdasági termékekkel való kül­kereskedelmi forgalomban az elmúlt évek során 'lényeges strukturális változás állott be. A buza>- behozatal 1931-ben 3,140.530 q-t tett ki 294 mil­lió korona értékben, 1935-ben már 953.690 q-ira csökkent 68 millió korona értékben, 1936-ban pedig mindössze 4.034 q volt 415.000 korona ér­tékben. A behozott búza mennyisége tehát az 1931. évi mennyiség ezredrészére csökkent. (—) A Latoriea nyeresége. A munkácsi La- torica gazdasági és ipari részvénytársaság teg­nap tartotta meg közgyűlését. A vállalat 1936. évi mérlegét 6,486.982 korona tiszta nyereség­gel hagyták jóvá. A leírások összege 4.5 millió koronát tesz ki a tavalyi 4.3 millióval szemben, A nyereséget a korábbi veszteségek fedezésére fordítják. (—) Katonai lóvásárlások Kárpátalján, Junius és julius hónap folyamán a katonai lóvásárló bi­zottság 4 éven felüli hátas, könnyű és nehéz igavonó lovakat fog vásárolni. A lósorozásokat Ungvárott, Kisbereznán, Perecsényben, Munká­cson, Majdankán, Volócon, Ökörmezőn, Húsz- ton és Técsőn fogják megtartani. (—) A szlovenszkói bankok szövetségének közgyűlése. A szlovenszkói bankok szövetsége (Sváz) közgyűlését junius 26-án tartják meg Pozsonyban a Slovenská Banka üléstermében, (—) Szlovenszkó követelései a nemzetgazda­sági központ bizottságában. A szlovenszkói nemzetgazdasági központ (Nárus) regionális bi­zottsága a napokban ülést tartott. Ezen elhatá­rozták, hogy küldöttséget menesztenek a köz- társasági elnökhöz, amely Szlovenszkó követe­léseit fogja tolmácsolni. (—) Szarvasmarha-export vásárok Kárpátal­ján júniusban. Kárpátalján junius hónap folya­mán a következő helyeken tartanak szarvas- manha-exportvásárokat (zárjelben a felhajtás várható mennyisége): Técsőn junius 14-én (600), Ökörmezőn 28-án (200), Munkácson minden hétfőn (300), Nagybereznán 17-én és 28-án (300), Nagydobrony 15-én (300), Tisza- ujlakon 23-án (600), Beregszászon 30-án (500), Nagyszőlősön 28-án (500). A legutóbb tartott vásárokon a szarvasmarha ára esett. májusa óta a nagykereskedelmi árak indexe 11.25 százalékkal emelkedett. Az árindex emel­kedését az ipari áruk indexének emelkedése idézte elő. Az ipari index a múlt év májusa óta 122 ponttal, azaz 17 százalékkal magasabb. A mezőgazdasági termékek árindexe az utóbbi két hónapban némi emelkedést mutat, azonban ez az index általában véve a tavalyi színvonalon mo­zog. Ursiny képviselő, a Mezőgazdasági Iparegye­sület elnöke áll, aki hatalmi szféráját az utóbbi időben jelentő­sen növelte. Eddig még nem került nyilvános­ságra, hogy a Duna-bank két főrészvényesét mi késztette a részvények eladására. Mint isme­retes, a részvényeket 160 koronás áron, 40 koroná­val névérteken alul adták el. A „Börsen-Courier“ szerint a részvények eladá­sára politikai nyomás folytán került sor, a meny­nyiben egyes politikai körök (agrárok) minden lehető módon meggátolták a Duna-bank to­vábbi expanzióját és a cél éppen az volt hogy a kisebbség gazda- cági életében szerepet játszó Duna-bankot be­fogják az agrárpárt szekerébe. Érdekes, hogy az első hir megjelenésekor még hangsúlyozták, hogy a Duna-bank vezetésében semmi változás sem fog beállani. Ezzel szemben ma már teljesen bizonyos, hogy Kadosa máris távozik. Hírek szerint lemondása még ma megtörténik. Kadosa helyére Körtner Sándor kerül, Körtner helyére pedig Feuer Gábor. (—) Uj igazgatót kapott a lőcsei Földműves Kölcsönös Pénztár. Hadra János, a lőcsei Föld­műves Kölcsönös Pénztár igazgatója junius 1-én nyugdíjba vonult s helyére Rákos ny Györgyöt inevezték ki. (—) A világ dnktermelése áprilisban 157 ezer tonnát tett ki a márciusi 159.800 tonnával szemben. — A nyersólomtermelés áprilisban — Olaszoroszágot és Spanyolországot kivéve — 151.500 tonna volt a márciusi 146.700 és a múlt- évi áprilisi 140.400 tonnával szemben. (—) Mezőgazdasági kényszeregyességek, A pozsonyi kerületi bíróság körzetében: Szabó Ist­ván szenicei gazdálkodó Kv 276/37, Szabó Vik­tória, Szenic Kv 277/37. A követelések mindkét ügyben a galántai járásbíróságnál jelentendők be julius 10-ig. (—) Csőd. A pozsonyi kerületi bíróság Dia- mant Ernő nagyszombati fakereskedő ellen K 15/37. szám alatt csődeljárást indított. A követe­lések julius 16-ig jelentendők be. (—) Devizapiac. A mai prágai devizapiacon Brüsszel 0.25, Zürich 0.75, Helsinki 0.05 koro­nával gyöngült. (—) Valutapiac, A mai prágai valutapiacon a holland forint 2, a márka és az ezüstmárka 2.50, a líra 5 koronával javult. A frank 0.12, a zloty 1, a pengő 2.50 koronával gyöngült. A pengő utazási csekk árfolyama változatlanul 607.— korona. ÉRTÉKTŐZSDE Prága szilárd PRÁGA, — (Pragoradio.) Nyitáskor a besz- spekuláeió vásárlásokat eszközölt s a tőzsde részvénypiaca rendkívül szilárd volt. Később a közönség is vásárolt. A tőzsdeidő második felé­ben a spekuláció egyrésze realizált, minek foly­tán nem minden érték tartotta meg a legmaga­sabb napi árfolyamot. Zárlatkor a tőzsde ennek ellenére szilárd volt. Nyertek: Bánya és Kohó 65, Brünni Sör, Budwieisi Sör, Rothau 40, Tat­ra, Briinni Gépek 4, Koburg, Cseh Kereskedelmi 100, Hellmann 27, Hernych 26, Horvát Cukor, Sphinx 14, Amylon, Dux-Bodenbachi, Melichar, Walter 10 Északi Vasút 200, Rakó, Poldi 55, Kábel 52, Inwald 3, Königshofi Cement, Ólom, Magyar háziasszonyok lapja ► NAGYASSZONY Megrendelhető a PMH kiadóhivatalánál *** 'r> - ■ —í-t — t —r • >1! »TJ» v A V«J> WO KlVMíriJ** * # Politikai háttere van a Duna-bank megvásárlásának Mire kell az agrároknak a Duna-bank? — Ursiny a tervek hátterében — Kadosa máris távozik Cseh Cukor 45, Nestomitzi, Kosmanos,- Karbo- rundum 15, Nyugatcseh Kaolin 155, Merkúr 47„ Rézmüvek 2, Kolini Kávé 1, Kiűzik, Malmok, Prágai Vas, régi bonnok, Északcseh Szén, Cseh­szlovák Solo 20, Olleschaui, Podol, Brüxi Szén,- Aussigi Finomító 25, Medica 12, Schoeller 35, Aussigi Vegyi, Kovafik, Skoda, Ringhoffer.1 Sedletzi Kaolin, Heinrichsthali 30, Sellier, Cseh- Morva 60, uj bonnok 115, Egyesült Gyapjú 7, Alpine, Nyugatcseh Szén 5 koronát. Rothkos- teletz 15, Kolini Vegyi 2, Hengerművek 70 ko­ronával gyöngült. A beruházási értékek piacán tj.z államlKÖlosönkötvények árfolyama változat­lan. Egzotakuliszban Bolgár Cukor 6, Cup- iia, Odkolek, Epiag 5, Telegrafia, Cseh Fegy­ver 40, Rossitzi, Teerag 45, Zsolna 50, Dyna- mit 120, Jagodina 1, Stölzle 11, Trbovlje 10 ko­ronával javult. Csehszlovák Fegyver 45 koroná­val gyöngült. Az osztrák C. C. járadék 5 koro­nával javult, a magyar 2 koronával gyöngült. A frankraszóló Skoda-kötelezvény 10 koronával megszilárdult. A magánlombardtételek változat­lanok. BUDAPEST ÜZLETTELEN. BUDAPEST. —• Nyitáskor az értéktőzsde üzlettelen volt, a hangulat azonban barátságos­nak mondható. A tőzsdeidő első felében a hely­zet nem változott. A későbbi idő folyamán né­hány érték iránt kereslet volt észlelhető és az árfolyamok helyenként emelkedtek. Az üzleti forgalom zárlatig igen szűk volt. A beruházási értékek piacán az árfolyamalakulás egyenetlen. BÉCS ÜZLETTELEN. BÉCS. — A bécsi értéktőzsde mai forgalmát üzlettenlenség jellemezte. A forgalomba kerülő értékek lemorzsolódtak. Kuliszban Rima és Waagner javult, a többi értékek árfolyameltoló­dása jelentéktelen. Korlátban a bánya-, a fém- és a petróleumipari értékek gyöngültek. A többi értékek piaca egyenetlen volt. A beruházási ér­tékek piaca nyugodt volt. BERLIN ÜZLETTELEN BERLIN. — A berlini értéktőzsdén a nagy hőség következtében a vállalkozó szellem mini­mális volt s üzleti forgalom alig volt észlelhető. A tőzsde irányzata lanyha volt. Az értéktőzsdén az adóterminus érezteti hatását. A tőzsde a kon­junktúrakutató intézet kedvező jelentését figyel­men kívül hagyta. A járadékok piaca nyugodt volt. A pénzpiac folyamatos. A tőzsdeidő ké­sőbbi folyamán a tőzsde teljesen üzlettelenné vált, a hangulat azonban nem változott. ÁRUTŐZSDE üzlettelen a pozsonyi terménytőzsde POZSONY. — (Pragoradio.) A mai pozsonyi terménytőzsde nyitáskor üzlettelen volt s az üz­leti forgalom a tőzsdeidő későbbi folyamán sem élénkült meg. Kötéseket alig eszközöltek. Ma a következő árakat jegyezték: • Szlovenszkói tengeri érsekujvári paritásban: sárga nagyszemü gömbölyű morzsolt 122—130, csöves 60—64, kisszemü florentin morzsolt 124—■ 132, csöves 62—66, cinquantino pignoletto mor­zsolt 137—145, csöves 72—76, sárga és fehér ló- fogu, valamint fehér gömbölyű morzsolt 117—125, csöves 58—62, külföldi tengeri franko vagon Po­zsony—Komárom: ó és szárított nagyszemü 129, besszarábiai kisszemü 129, cinquantino 142, sza­badkereskedelmi árak: ab uszály Pozsony—Komá­rom: jugoszláv 77—78, román 74—75, besszará­biai 77—78, cinquantino jugoszláv 91—92, román 86—89, kukorica elvámolva és megadóztatva ab Pozsony—Komárom: dunai —.—y besszará­biai —.—, román köles ab uszály Pozsony— Komárom 98—100, Viktória - borsó 115—125, vetni való —.—, zöldborsó 110—115, kék mák 580—630, uj biborheremag 175—190, vörös lóhere plomb. 875—925, vörös lóhere 575—625, lucerna 525—675, lucerna plomb. 875—950, téli bükköny 160—170, buzasütőliszt 280—320, búzadara 260— 270, búzaliszt 0HH és OH 250—260, búzaliszt 0 240—250, búzaliszt 1. 230—240, búzaliszt 2. 220—230, búzaliszt 4. 215—220, búzaliszt 4J4 185—195, búzaliszt 5. 175—185, búzaliszt 6. 130— 160, búzaliszt 7. 140—145, búzaliszt VÁ 120—130, 65%-os rozsliszt 198—203, 70%-os 191—196, ár- padara 230—320, buzakorpa 75—77, rozskorpa 75—77, buzatakarmányliszt 95—96, rozstakar­mányliszt 93—95, szárított répaszelet 84, délszláv sertészsír 1150—1160, román —.—, magyar 1120—1135, amerikai 1145—1175, holland 1075— 1085, dán 1075—1085, magyar szalonna 1120—1135, rizs 228—238, Rose-rizs 350—360, Glacé 265—275, Burma 215—219 korona. A burgonyát és a hagy­mát nem jegyezték.-j- Cukorpiac, A mai prágai cukorpiacon ál­landósult irányzat mellett a következő árakat je­gyezték: Nyerscukor Aussig loko októberi szál­lításra 74.75—75.75 korona.-f- Húspiac. A mai prágai húspiacon közepes forgalom mellett a következő árakat érték el: birka 8—10 vidéken vágott belföldi borjai 8— 8.50, kivételesen 9, Prágában vágott 8—9.50, vi­déken vágott belföldi sertés 8—8.75, gyöngébb- minőségű áru 7.75, Prágában vágott 8.80—9.25, kivételesen 9.40, bakonysertés 8.80—9.25, szalon­na 9.40—10.30 korona. + Marhahúsának. Prágában ma a következő marlbaJhnsárakat érték el: ökör eleje 8—13. hátul­ja 9—43.50, bika 7.50'—7.80, telkén eleje 6.50—9, hátulja 8—10, nÖvendékmarha 7—7.60 korona. + Sertésvásár. A piái prágai serfcésvásárra 105 cseh-morva, 286 sízlbvenszkói hússertést, 103 inehézsertést, 30 magyar és 45 román bakonvser- téet hajtottak föl, Lanyha forgalom mellett, a kö­vetkező árakat fizették: esett-morva hússertés 6.25 —6.5Ó, szlovénéból 6 .40, román nenézsertéS 6.80, román' bakonysertes 6.60 korona.

Next

/
Oldalképek
Tartalom