Prágai Magyar Hirlap, 1936. december (15. évfolyam, 275-297 / 4124-4146. szám)

1936-12-01 / 275. (4124.) szám

1936 december 1, kedd. reggelit adott a magyar államfő és a magyar államférfiak tiszteletére. A vUlásreggelin reszt­vettek a kormány, valamint a diplomáciai testü­let tagjai és számos politikai és közéleti előkelő­ség. Az e'tö politikai tanácskozás Az első tanácskozás a magyar és az osztrák államférfiak között vasárnap délután folyt le a kancellári palotában. A villásreggeli után ta­nácskozásra ült össze Darányi Kálmán minisz­terelnök és Schusehnigg kancellár. A tanács­kozásba bevonták Kánya Kálmán külügyminisz­tert és Schmidt Guidó külügyi államtitkárt is. Az államférfiak ma délután újabb megbeszélés­re ültek össze, amelynek befejezte után a ta­nácskozások eredményéről kommünikét tesznek közé. Fényes estély a scltün- brunni kastélyban A magyar kormányzói pár és államférfiak bécsi látogatásának vasárnapi programja a schönbrunni parkban rendezett fényes fogadó- estélyen érte el csúcspontját. Miklas szövetségi elnök a schönbrunni palotának úgynevezett nagy galériájában díszebédet adott Horthy Miklós kormányzó és a kormányzóné tisztele­tére. A diszebéden résztvettek a külföldi kül­képviseletek tagjai, valamint a társadalmi, mű­vészi, politikai és gazdasági élet számos kima­gasló egyénisége. A schönbrunni kastély fénye­sen kivilágított termeiben mintegy hatszáz fő­nyi előkelő vendégsereg hullámzott Fényárban úszott a csodálatosan szép schönbrunni park is. A vasárnap esti fogadóestély egyike volt a leg­fényesebb és legimpozánsabb ünnepségeknek, amit a volt császárváros népe a világháború óta megélt. Miklas e’nök pohárkSnfintöie A diszebéden Miklas szövetségi elnök po- hárköszöntöt mondott a magjai* államfőre. A pohárköszöntő bevezetőjében meleg szavak­kal emlékezett meg az osztrák államfő Ma­gyarország kormányzójáról, majd a követke­zőket mondotta: — Föméltóságod hivatalos és ünnepélyes lá­togatásába n nem csupán a két állam barátsá­gának eklatáns megnyilatkozását látom. En­nek a látogatásnak különös jelentőséget kell tulajdonítanom nemcsak érzelmi, hanem tör­ténelmi szempontból is. Anszria és Magyaror­szág a történelem folyamán évszázadokon ke­resztül haladt közös sorsban egymás mellett, ugyanígy a jelenben is bajtársiasan egymás mellett halad azok felé a közös célok felé, amelyek vezető államférfiai számára adva van­nak. Ezután az osztrák államfő az olasz, osztrák és magyar barátság jelentőségét méltatta és hangoztatta, hogy a római blokk három álla­mának mindenki irányában békés szándékai vannak. A rendkívül meleghangú beszédet az osztrák államfő három magyar „Éljen!“ kiál­tással fejezte be. Horthy Miklós békebeszéde Miklas beszédének elhangzása után Horthy Miklós kormányzó emelkedett szólásra és a következőket mondotta: — Szövetségi Elnök Ur! Engedje meg, hogy a most elhangzott szívélyes üdvözlő szavakért őszinte köszönetét mondjak. Nagy­méltóságod biztos lehet, hogy szavai az egész magyar nemzetben lelkes visszhangra talál­nak és uj bizonyítékát jelentik annak a jó és bensőséges kapcsolatnak, amely államaink között szerencsére fennáll. Népeink évszáza­dokon keresztül közösen harcoltak a külső el­lenség ellen és most, az 1918-as katasztrófa ál­tal okozott zűrzavar és tévelygés után ismét megtalálták egymás barátságos kezét. Ismét megtalálták egymást a közös és céltudatos munkában, amelyet a dunatáji népek boldo­gulása és a középeurópai tartós béke létreho­zása érdekében végeznek. Nagyméltóságod különös nyomatékkai hangsúlyozta annak a barátságnak őszinte érzéseit, amellyel az osz­trák nép a magyar nemzet iránt viseltetik. Úgy érzem, valóban nem szükséges különöskép­pen aláhúzni, hogy ezeket az érzelmeket a magyar nép teljesen és tökéletesen viszonoz­za. Éppen ezért megnyugvással állapíthatom meg, hogy barátságos kapcsolataink népeink szivében vannak lehorgonyozva. Ma az önök szép és nagy történelmi hagyományaira jog­gal büszke fővárosába Olaszországból jöttünk. Az a rendkívül meleg fogadtatás, amelyben ott részünk volt, bizonyságot szolgáltat ne­künk afelől, hogy az olasz nép is osztozik ab­ban az őszinte és meleg rokonszenvben, amely kormányainkat és népeinket egymáshoz fűzi. — EJnök Ur joggal hangsúlyozta, hogy a mi közös és becsületes küzdelmünk Kö- zépeurópa békéjének ügyét szolgálja. A mi államainktól távol áll minden ellenséges szándék egy harmadik állbm ellen. A meg­oldásokat rsálpolitikai alapon, az ösozes számbajöhető államok érdekelnek figyelem­bevétele mellett keressük. A mi célkitűzé­seink a legkevésbbé tincsének ellentétben a más államokkal való barátsággal amint ez* többek között az Ausztria és Németország között helyreállott természetadta barátság A spanyol felkelők uj taktikája Mola tábornok ui offenzívért kezdett Madridtól északra E fog’alta Numerát és Pozueto de atarcont ■ Észak felől közeled­nek a nacionalista csapatok ■ ■ Faupel német tábornok Franconál Avila, november 30. A burgosi hadijelentés szerint a nacionalista csapatok vasárnap jelen­tős támadó hadmozdulatokat tettek és komoly sikereket értek el Madrid elővárosaiban. Hetek óta először ismét száraz, szép időjárás uralko­dott, arai megkönnyitette az operációkat. Heves harcok után a nacionalisták elfoglalták Hume- rát, Madrid egyik északnyugati elővárosát, amelyet két hét óta hiába ostromoltak. Ugyan­csak a nacionalisták kezébe került Pozuelo de Álarcon temetője is. A Casa dél Campoban a nacionalisták szintén előnyomulnak, A különbö­ző hadműveletek folyamán körülbelül száz fog­lyot ejtettek, kizárólag külföldieket, akik a kül­földi zászlóaljakban küzdenek. A népfront ré­széről spanyolok alig vettek részt a harcban. A kormánycsapatok állítólag négyszáz halottat veszítettek. A nacionalisták 150 fegyvert zsák­mányoltak. Humera elfoglalása lehetetlenné teszi a nép­front számára, hogy megismételje a Campo Mentő és Álarcon között egyizben már végre­hajtott áttörési kísérletet, mig a nacionalisták­nak lehetővé teszi, hogy pozícióikat megszilár­dítsák és Madrid északnyugati részét ellenőr­zésük alá vegyék. A temető megszállásával ez a győzelem stratégiailag még fontosabbá vált, A győzelem jelentősége Talavera, november 30. Mola tábornok had­serege Madridtól északnyugatra vasárnap négy kilométerrel előnyomult La Coruna felé. Az of- fenziva a Casa dél Campotól délre is megindult, Boadilla irányában 10 kilométerre Madridtól. Mola csapatai megszállották a Bella Vista sza­natóriumot és a Casa de los Molinost, majd a Humer község fölötti magaslatokat. A milicia csapatai Majadaronda irányában visszavonul­tak és állásaikat Aravacánál, hét kilométerre Madridtól északnyugatra megerősítették. Ezek a hadműveletek, amelyek az egész Casa dél Campo-i szakaszt mozgásba hozták, megköny- nyitették a La Coruna és az Escorial vidékén küzdő csapatok közötti összeköttetést. A milicia négyszáz halottat és kétszáz foglyot vesztett. Faupel átadta megbfzőiratát Salamanca, november 30. Faupel tábornok, a német birodalom ügwivője, vasárnap este át­adta megbizóiratát Franco tábornok főhadi­szállásán Serrat külügyminiszternek. Faupel többek között a következőket mondotta; —- Különös megtiszteltetés számomra, hogy hivatalomat abban a történelmi pillanatban fog­lalom el, amikor bebizonyosodik, hogy a kom­munizmus a legnagyobb veszedelem és a civil- zált népek legfőbb közös ellensége. A madridi angol delegáció a helyzetről London, november 30. Mac Namara kapi­tány, a brit parlamenti küldöttség egyik taoia a vasárnapról hétfőre virradó éjjel telefonon beszélt a Reuter-iroda londoni irodájával. A te­lefonbeszélgetés alatt világosan hallani lehetett a bombák robbanását és az ágyuk dörgését A nacionalisták éppen uj légi támadást intéztek Madrid ellen. Mac Namara közölte, hogy há­rom angol társával együtt tegnap komoly élet­veszedelemben forgott, mert közvetlen mellet­tük egy gránát csapott le. Madridban élelmi­szerhiány uralkodik. Abban a szállóban, . ahol az angol delegáció lakik, délben nincs hús, sem főzelék. A szegény lakosság helyzete valóban borzalmas. A földalatti vasutak állomásain a menekültek a csupasz padlón alszanak már na­pok óta. Baladier a francia népfront tündökléséről és nyomoruságáröl Ki felelős, ha León B'um kísérlete nem sikerül? •• „A kommunisták egyre többet akarnak** ■ ■ Pária, november 30. Daladier hadügyminiszter, akit a kommunisták a legújabban rendkívül heve­sen támadnak, egyik vasárnapi beszédében kijelen­tette, hogyha a népfront széthull, akkor senki nem okolhatja a radikálisokat. A radikálisok csatlakoz, tak a népfront programjához és hajlandók e programot megvalósítani, de semmi mást A kom­munisták pedig egyre nagyobb követelésekkel lép­nek elő. Franciaországban nem kerülhet sor olyan eseményekre, mint az ázsiai vagy a barbár orszá­gokban. Franciaország a személyes szabadság és * magánvagyon hazája. A radikálisok hajlandók min­den egészséges reformot elfogadni, de csak akkor, ha a rend és a nyugalom biztosítva van. A nemzetvédelmi tárca 90, a nép­jóléti 160 $ a pénzügyi 409 milliós túllépésre kér utólagos jóváhagyást A: 1935. évi állami költségvetés túllépései Prága, november 30. A képviselőház mai ülé­sén nyomtatásban osztották ki ama törvény ja­vaslatát, amellyel a nemzetgyűlés utólag hagyjá jóvá az 1935. évi költségvetés szerinti állatni gazdálkodásban egynémely tétel túllépését, ami a zárszámadásban vbementtel se volt fedezhető. E túllépések a következők: A nemzetvédelmi minisztérium 89 millió 810 ezer 995 koronával lépte túl a költségvetést s ezt a rendkívüli hadgyakorlatok szükséglété­vé) indokolja. Az ipar- és kereskedelemügyi minisztérium 3 mii lió 84 ezer 507 koronával költekezett többet a megengedettnél. Ezt az összeget a minisztérium Jerko Dorbics ée Vjekoslav Král jugoszláv állam­polgároknak, az újvidéki csehszlovák árunak tár bérlőinek kellett kifizetni egy elvesztett; perből kifolyólag. A vasút ügyi minisztérium 35.349 korona több­letkiadás utólagos engedélyezését kéri. A népjóléti minisztérium a munkanélküli se­gélyek tételénél 160 millió 56 ezer 324 koro­nává) lépte túl a költségvetést. Végül a pénz­ügyminisztérium 408 millió 700 ezer 981 korona kiadás utólagos engedélyezését kéri. Ez a több­letkiadás az államadósságok fejezetében állott elő (63.8 millió); az értékpapír felvásárlásánál 120.5 millió korona; — az állampapírok árfo­lyamszabályozása 96 millió 22 ezer koronába került * az állam által vállalt garanciák reali­zálása 113 millió 440 ezer koronát igényelt. Az elemi károkkal sújtott gazdák segélyezésére költségvetési fedezet nélkül 35.5 milliót fizet­tek ki. BeneS elnök a jugoszláv-ctehszlovák baráti viszonyról Prága, november 30. BeneS köztársasági elnök kihallgatáson fogadta a jugoszláv- csehszlovák liga küldöttségét, amely a de­cember elsején tartandó revizióéllenes gyű­lésre jött el Prágába. A küldöttség élén ML, losevics tanár üdvözölte az elnököt s BeneS elnök válaszbeszédében a szövetségi hűsé­get hangoztatta. Megemlékezett Sándor ki­rályról akinek barátságát —- úgymond —- nagyrabecsülte és akivel hosszú éveken át barátságosan együttdolgozott, vele együtt teremtette meg a két állam barátságát és a kisantant szöveségét. Pál kormányzó herceg felelősségteljes és ne­héz munkájára gondolok, — folytatta az állam­fő, — aki józanul és áldozatkészen szolgálja or­szágát, amelynek vezetését nehéz pillanatban vette át. Nemzetünk azt kívánja, hogy slkerről- sikerre haladjon s hogy Jugoszlávia tovább, erő­södjön és növekedjen s hogy a serdülő II. Péter uralkodó, ha majd eljön az ideje, megelégedett és boldog ország fölött uralkodhassék. Ugyan­azt a célt látom, mint Önök: a saját nemzetünk­ért való munkával megmutatni a világnak, hogy az újból keletkezett szláv államok be tudtak tag- Ialódní az államok sorába s az a törekvé­sük, hogy az emberi tevékenység minden terü­letén nemes módon versenyre keljenek a töb­biekkel s hogy politikai koncepciójuk és a kis- antanthoz való hűségük révén a békéért, az egyetemes európai társadalomért, a népszövetség eszméiért dolgozzanak. Végül kérte a jelenlévő­ket, hogy Jugoszláviában tolmácsolják a cseh­szlovák nemzet testvéri érzését s bízzanak a rendíthetetlen, tartós és szilárd szövetségi hű­ségben. is bizonyítja. Röviden: A római jegyző­könyvben lefektetett törekvéseink szabad és független államok érdekközösségén nyu- go sznak és egyetlenegy célt tartanak szem előtt: a küzdelemben, amelyet Közép európa normális viszonyainak helyreállítása érde­kében folytatunk, békés eszközökkel helyet vívjunk ki népeink számára a nap alatt. A magyar kormányzó mag ásszá rnyalásu beszédét lelkesen megéljenezték az estén résztvevő előkelőségek* Katonai díszszemle a R issen Ma délelőtt a magyar államfő tiszteletére katonai díszszemle volt a Ringen. Horthy Miklós kormányzó Stimpfl tábornok társa­ságában délellőtt tiz órakor gépkocsin érke­zett a katonai díszszemle helyére. Egyidő- ben a kormányzó gépkocsijának megérke- kezéiével robogott a díszpáholy elé Miklas] autója is. A két államfő szívélyesen üdvö-fi zölte egymást, majd együtt haladtak el aj kivezényeJt csapatok előtt. A magyar cs az osztrák öli :rv férfiak a dél i órákban ismét tanácskozásra ültek össze, amelyről este adnak ki kommünikét* Ma délben a magyar kormányzói pár Miklas szövetségi elnök magánlakására hajtatott Az elnök és felesége ezükebbkörü villásreggellt adott. Ugyanaikkor Schusehnigg a kancellári hiva­tal dísztermében adott vilíásreggelit Darányi mi­niszterelnök, Kánya külügyminiszter és kísére­tük tiszteletére. A magyar államférfiak a villásreggeli előtt a déli órákban a Dollfuss-enüéktemplomban ko­szorút helyeztek el Dollfuss koporsójára. Miklas és Mussolini budapesti utia B é c s, november 30, Az osztrák sajtó rendkívül meleg hangon és nagy szeretettel ir Magyarország kormányzójáról és a ma­gyar vendégekről. A legtöbb lap kiemeli az olasz és az osztrák látogatás politikai je­lentőségét is. A Neue Freie Preose vasár­napi számában azt a feltünésíkeltő értesü­lést közli, hogy Mussolini még január fo­lyamán, dz légiesebb f~hT-uaTb>'1-n viszonoz­za Budapesten a magyar államfő látogatá­sát és Budapestről hazafelé Bécsen keresz­tül utazik, ahol Schusehnigg kancellárnak adja vissza a többi eben tett olaszországi láto­gatást. A lap úgy tudja, hogy az olasz kor­mányfő ebből az alkalomból Münchenbe vagy Berchtesgadenbe is ellátogat, hogy vi­szonozza Hitler velencei látogatását. A hétfői bécsi lapok jelentése szerint a mostani bécsi látogatás folyamán véglege­sen eldőlt hogy Miklas szövetségi elnök mi­kor látogat ej Magyarországra, Egyes hí­rek szerint Miklas elnök látogatására már a közeli hetekben, de legkésőbb január első felében sor kerül Miklas elnököt budapesti útjára Schusehnigg kancellár és Schmidt külügyi államtitkár is elkíséri. Hor hy Miklós osz'rák kitüntetése Miklas szövetségi elnök Horthy Miklós kormányzónak az osztrák érdemrend‘na Tr- keresztjét adományozta. Ez a legmaga 1 b osztrák kitüntetés. 2

Next

/
Oldalképek
Tartalom