Prágai Magyar Hirlap, 1936. december (15. évfolyam, 275-297 / 4124-4146. szám)

1936-12-01 / 275. (4124.) szám

Előfizetési irt évente 300, félévre 150, negyed­évre 76, havonta 26 Ki., külföldre: évente 450, félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ki. • fl képes melléklettel havonként 2.50 Ki-val több. ■gyes uám ára 1.20 Ki, vasárnap 2.- Itt. A szlovenszkói és ruszinszkói magyarság politikai napilapja Szerkesztőség: Prága II., Panská u 1 i c e 12, II. emelet. • Kiadóhivatal: Prága II., Panská ulice 12, III. emelet. » • TELEFONI 3 0 3 -1 1. • • SŰRGÖNYC1M: HÍRLAP, PRftHfl, 250 mitlió ember egy táborban Dapán-német-olasz szövetséggé bővül az antikommunista blokk Róma elismerte Mandzsúriát, Tokio Abesszíniát * A római japán-olasz megállapodás ■ • ■ Óriási hadikésziilódések Szovjetoroszországban Litvinov és Moloiov az uj oroszellenes szövetségről Róma, november 30. Jólibíoranált kő­nia tulajdonképp eaii álláspontja és milyen I nistaellenes kampányában Románia támo- mértékben számíthat Németország kommu-1 gafására. Litvinov sötéten látja a helyzetet rökből származó értesülés szerint hétfőn délelőtt tizenegy órakor Ciano gróf olasz külügyminiszter és Szukimura római japán nagykövet fontos politikai és kereskedelmi szerződést irt alá az olasz fővárosban. A szerződés értelmében Japán elismeri Olasz­ország abessziniai császárságát, viszont Olaszország beleegyezik abba, hogy Japán fölvegye régi élénk kereskedelmi kapcsola­tait az abesszin néppel és textiláruval lássa el a bennszülötteket. Ezzel szemben Olasz­ország elismeri Japán ázsiai céljait és a mandzsu császárságot. A kereskedelmi szer. ződés viszont nagy előjogokat biztosit az olasz kereskedelemnek Mandzsúriában, A bosszú olasz-japán tárgyalások ered­ménye Rómában nagy érdeklődést keltett, mert köztudomású volt, hogy Olaszország az utolsó pillanatig nem mutatott hajlandó­ságot üzleti cserealappá tenni Abesszínia elismerését, de az utolsó pillanatban mégis kompromisszum keletkezett a két nagyhata­lom között, Mandzsúria elismerése nem az abessziniai császárság elismerésének jutal­mazása, hanem annak a kereskedelmi meg­állapodásnak következménye, amely meg­nyitja az olasz kivitel útját Mandzsúriába. Beavatott körök ezután biztosra veszik, hogy a közeli napokban Olaszország is csatlakozik a német-japán antikommunista szerződéshez, amely igy három nagyhatal­mi megállapodássá változik. A ma aláirt szerződés gyakorlatilag már úgyis a japán­olasz együttműködésnek jele, mig az olasz­német megállapodás a spanyolországi kér­désben ugyancsak az antikommunista blokk közös intézkedésének tekinthető. A száz- húszmillió lakosú Japán, a hetvenmilEiós Né. metország és az Abesszíniával hatvanmilliós Olaszország szövetsége ma a világ egyik leghatalmasabb szövetségi rendszerét al­kotja. Más államokat is meghívnak Berlin, november 30. Jólinformált kö­rök szerint Németország a közeljövőben fölszólítja Ausztriát, Magyarországot, Ro­mániát és Bulgáriát, hogy csatlakozzék az antikommunista blokkhoz. Ugyanakkor tár­gyalások folynak Lengyelországgal is ha­sonló értelemben. Egyelőre nem tudni, hogy Lengyelország milyen álláspontot foglal el és válasza a francia belpolitika fejlődésé­nek irányától függ. Ausztria, Magyaror­szág és Bulgária valószínűleg igennel fog felelni, mig Romániához német illetékes kö­rök főleg azért intéznek kérdést, hogy a be­érkezett válaszból megtudják, milyen Ropná' Moszkva, november 30. A szovjetunió rend­kívüli kongresszusán vasárnap Litvinov külügyi népbiztos beszédet mondott a külpolitikai hely­zetről. Megállapította, hogy Mussolini fasizmusa Berlinben kiegészítő kurzust vett és megtermé­kenyült, a német nemzeti szocializmus eszm*toe!> Az olasz fasizmus eddig csak Olaszország szá­mára készült áru volt, mig a német nemzeti szo­cializmus azonnal megkezdte hóditó útját a kül­ső államokban is. Most az olasz fasizmus is csat­lakozott ehez a fölfogáshoz. Litvinov teljes fe­Bécs, november 30. Horthy Miklós magyar kormányzó nagyjelentőségű olaszországi láto­gatása, után vasárnap éjszaka félegy órakor ér­kezett az osztrák határra. A magyai’ államférfiak vonatát a bécsi Nyu­gati pályaudvarra várták. Az állomás épületét már szombaton zászlódiszbe öltöztették, az ál­lomás bejárata fölött pedig a magyar címer ékeskedett. Amikor délelőtt 10 órakor berobogott a ma­gyar kormányzó vonata, Miklas szövetségi el­nök elősietett és elsőnek üdvözölte a különvo- natból kilépő magyar államfőt ég feleségét. Majd a kölcsönös üdvözlések és bemutatkozá­sok után a kormányzó ellepett a diszszázad előtt. A magyar kormányzó bevonulása az osztrák fővárosba ugyanolyan ünnepélyes és fényes külsőségeik között zajlott le, mint a római be­vonulás. Az állomás előtti téren és az Irnipe- rial-szállóig vezető útvonal mentén hatalmas emberbömeg verődött össze. Amikor a magyar kormányzó alakja megjelent az állomásépület bejáratánál, hogy Miiklas szövetségi elnökkel gépkocsiba szálljon, egetverő üdvrivalgás har- sant fel a tömegből. Horthy kormányzó Mik­las elnökkel, Horthy né pedig Miklasnéval, Da­rányi miniszterelnök Schuschnigig kancellár­ral, Kánja külügyminiszter Schmidt külügyi lelosségének tudatában állította, hogy Olaszor­szág hamarosan csatlakozni fog a japán—német szövetséghez. A külügyi népbiztos ezután megcáfolta azokat a híreket, hogy a szovjetunió a pirenneusi fél­szigeten kommunista szovjetáliamot akar létesí­teni. A japán—német Viszonyra áttérve, ugyan­csak felelősségének tudatában jelentette be, hogy a nyilvánosságra hozott japán—német szerződést titkos okiratok egészítik ki, ame­lyekben a kommunista szó elő sem fordul és Vasárnap reggel a magyar kormányzó és a magyar államférfik fogadására megjelent a, pályaudvaron Miklas szövetségi elnök és fe­lesége, valamint Schuschnigg kancellárral az élén az egész osztrák kormány. A fogadásnál megjelent Bécs város vezetősége, valamint a diplomáciai kar igen sok tagja, számos osztrák közéleti és politikai nagyság. Ott volt a meg­jelentek között Darányi Kálmánná is, vala­mint Papén német és Salata olasz követ. államtitkárral, Darányimé pedig Schnmidtnéval foglalt helyet az autókban. Az államfők és ál­lamférfiak autóit a vendégek s politikai elő­kelőségek hosszú gépkocsi sora követte. Az útvonal mentén, amerre a mentet elha­ladt, tíz zászlóalj gyalogságból és technikai csapatból álló diszőrség fegyveresen tisztel­gett. Az Imperial-szállóban A Ringen ember ember hátán tolongott, hogy szemtanúja legyen a magyar államfő megérke­zésének. Amikor a Schwarzenberg-Platzról a kormányzó gépkocsija befordult az Imperial elé, ahol a kormányzói pár és a magyar államférfiak megszállottak, a Ringen összegyülekezett tö­meg lelkes ünneplésben részesítette Magyaror­szág kormányzóját. Az Imperial-szálló fogadótermében Miklas és Miklósáé elbúcsúztak magyar vendégeiktől, amelyek a két hatalom oroszellenes katonai szö­vetségét jelentik. Litvinov a következő szavak­kal fejezte be beszédét: — Meg vagyunk győződve arról, ha elérkezik a nap, amikor flottánk és hadseregünk kényte­len lesz a haza védelmére fölkerekedni, az egész világ csodálni fogja a történelemben sohasem látott hősiességünket és vitézségünket. Moloiov a német és a japán belttgyekről Moszkva, november 30. Hétfőn a rendkívüli szovjetkongresszuson Molotov, a népbiztosok tanácsának elnöke beszélt s ugyancsak a lehető leghevesebben kikelt a német—japán—olasz an- tibolsevista biok ellen. Beszédét belpolitikai kér­dések elemzésével kezdte és megállapítottal, hogy a szovjetunió egyre határozottabban köze­ledik a demokrácia felé, A német—japán szer­ződés szerinte a két fasiszta hatalom imperialis­táinak megállapodása Oroszország szétdarabo- lására. Németország népének ugyan kevesebb kenyere és vaja van, mint hajdan, de több ágyú­ja és muníciója. Az antiszemitizmus csupán a valóság leplezésére szolgáló eszköz Németor­szágból. Ezzel szemben a szovjetunióban min­den antiszemitizmust szigorúan üldöznek. Molo­tov ezután a japán belügyekkel foglalkozott s megállapította, hogy azok rendkivü kedvezőt­lenek. A japán—német—olasz szerződés meg­kötése után a béke ügye valóban problematikus­sá vált. Szovíetoroszország jól tudja, hogy sem­mi másra nem támaszkodhat, csak saját erejére 8 ezért mindent elkövet a hadsereg tökéletesíté­sére, FOLYTATÁS A 4. OLDAL KÖZEPÉN Schuschnigg kancellár pedig felkisérte a ma­gyar államfőt lakosztályába s egyben az első tisztelgő látogatást tette meg a kormányzói párnál. Háromnegyed tizenegy órakor Horthy Miklós kormányzó látogatást tett az elnöki palotában Miklas elnöknél és feleségénél. Horthy Miklós fogadására az elnöki palota előtti útvonalon öt zászlóalj katonái álltak sorfalat. Horthy kor­mányzót az elnöki palota udvarán a testőrség diszszázada fogadta. Horthy kormányzó babér­koszorúja Ferenc József , sírboltján Az elnöknél tett látogatás után Magyarország kormányzója koszorút helyezett el a hősök em­lékművének talapzatára, majd a kapucinusok sírboltjában felkereste a magyar kormányzó Fe­renc József sírját, ahol babérkoszorút helyezett el. Ezután pedig a Mihály-templomban megko­szorúzta a haditengerészek emlékművét. Horthy Miklósné ezalatt a minoriták templomában csen­des szentmisét hallgatott. Fél tizen kettőkor Darányi Kálmán miniszter­elnök tett tisztelgő látogatást Miklas elnöknél. A szövetségi elnök felesége társaságában pon­tosan háromnegyed egy órakor érkezett meg az Imperial-szállóba, hogy viszonozza a magyar kormányzói pár látogatását. Schuschnigg kan­cellár a ballhausplatzi kancellári palota úgyne­vezett tanácskozó termében két órakor villás­Róma után Bécs Horthy Miklós, Magyarország kormányzója nagy békebeszédet mondott Becsben „Célkitűzéseink a legkevésbé sincsenek elleniéiben a más államokkal való barátsággal** A római hatalmak KOzépeurópa békéjét akarják biztosítani * • Lelkes fogadtatás Becsben A bécsi nép örömujjongva fogadja a magyar kormányzót

Next

/
Oldalképek
Tartalom