Prágai Magyar Hirlap, 1936. november (15. évfolyam, 250-274 / 4099-4123. szám)

1936-11-17 / 263. (4112.) szám

a^va tufákért? aNvaiutákérf? ujkiadAsi most jelent meg i Magyar család asztaláról nem hiányozhat a Prága, november 16. I Méhészet »Szlovenszkói Magyar írók Antológiája" De.n.f,!ért. , rf'50 j®® De“f,6ért 5™'50 négy kötetes sorozat, mely a kisebbségi magyar irók válogatott írásait tartalmazza. Ára 100 fene Zlotvért 503 50 100 JchlI,ine^rJ ^g50 Gyakorlati tanácsadó kezdő és előrehaladott kötetenkint 27-50 KÓ (plus portó) A négykötetes sorozat kedvezményes előjegyzési ára 100*- #6 100 romáin leiért ' 15.85 io0 román leiért 16A5 méhészek számára. Megrendelhető a PMH kiadóhivatala utján. 100 német márkáért 618.— 100 német márkáért 622.— Negyedik átdolgozott és bővített kiadás. 100 dinárért 60.55 100 dinárért 60.95 Irta „„ . . , _ __ . _. 100 olasz Uráért 142 40 100 olasz líráért 143.60 - , — , % Középkorú izr. nő ELADÓ 100 sváici frankért 649.50 100 sváici frankért 652.50 1 |£fl Ú C Z & O fi O O t ja AB • í a A I I GAZDASSZONYNAK Bratislavában, tőzsde 100 franc, frankért 132.20 100 franc, frankért 132.80 ® 3/t Vf&iA BPn 0TÍ? Cfi ajánlkozik magányos ur- mellett, 4 szobás modem 100 Belsráért 478.- 100 Belgáért 480.- onn szövegkénnel Ára léé <tl 2Í1 UW I hoz, háziasszony tárna- lakás, központi fűtés, 100 holl. forintért 1522.— 100 hol. forintért 1528.— ° szául, finom urasági 'ház- élőkéit, telekkönyvi tu­1 an<rol fontért 138.75 1 angol fontért 139.75 ^ " hoz, vagy pusztára. A lajdon, 30 évig adómen­1 amer dollárért 28.30 1 amer. dollárért 28.50 megrendelhető A kiadóhivatal Minden szó egyszer, közlése 60 fillér, vasárnap &mym ffeé6t és 6Üté6t tes, 30.000 Kg készpénz, UTJÁN PORTÓ Kő a, utánvétnél Kő ö. és ünnepnap 90 fillér. A legkisebb hirdetés ara érti gzives me^keresé- esetleg részletekben is, A nráflai ór«éb<8,.dén bH^cob -------------------- Jidéltfől beküldött apróhirdetést csak a ;[^sül.ete> jel_ többi 5H%. amortizációs A pragai ertektozsasn eiororauit KOiesex hirdetés dijának előzetes megküldése esetén koz- io,e ajatt a kiadóhivatal kölcsön átvételével. . .. . .. F"", „ lünk. — Az apróhirdetésekre beküldött válaszokhoz ,ö " o^rk-Bratislava, Dobrovm­november 16 november 14 Athftnaftlim SZÓtáral csatolt okmányokért felelősséget nem vállalunk. J° vápáit.---------------uoca 3. c. 20. 3413 4. 5% A kibocsátású 97.10 97.10 t^t DéíA. A hirdetés alatt levő Szám alapján megtud-Vizsgázott varrónő állást MEGVENNÉM ' 4.5% B kibocsátású 97.10 —97 10 —KELEMEN BÉLA. ható a cjm a kiadóhivatalban. Jeligés hír- keres november 15-re . 3.75% unit. köles. töri. 85 65 85.65 Német-magyar és Magyar-német zseb- dető cimét nCm közöljük. Cimek közlését iát vaffint M G?o£?“ “ “»“■«: Ilii — 2" — ^,arv>kolmesmagankasznaUUra és jeligés levelek továbbítását csak portó. fÖ" és^a^/bf fóta &.TS £££.;* SS - 60 20 7;Z mDó^VTTTpq költség csatolásával eszközlünk. **,»»**£ 3.5% nemtöri pötjár. 62.------.- 62.------.- FEST-BIRO-WILLER: ----------------------------------------------------------------Leveleket „Szorgalmáé4 de^ áUapot^m Aján­“ lfflMwf'” .H'\ 54.75 -.- 54.75 -.- An^-rmgyar is Magyar-angol iskolai ,——1 p—^ 34*4 .te«■ kiadóhivatalba 8% S‘ISl5s,).”.“rt: 52.90 -.- 52.90 — fi kiadási Ki sí- íevttoiU fcerw | ^ nSf”„Vvl0v4k’ 7' keresek--------­‘““ ÍSöfínlS^’f 760.- -.- 755 - -.- UJVÁRY-VELLEDITS: '-----------------------------1 --------—---------------1 ELSAJÁTÍTÁSÁÉRT jobb trafikot, vagy vá. Ép ítkezési sorsi, rész Francia-magyar és Magyar-francia zseb- ISMERETSÉG Fogteohni ne özvegye, , uricsaládhoz há- ros^an kisebb, de jól be­1922-1946 . . . 143.70 —.— 143.20 —szótár iskolai és magánhasználatra. hiányában ezúton ké- 3gy0dulálló, ezorga más . támaszául vez'etett vendéglőt bérbe. «» — »» — új kiadási Ki 32-50 . ■ « 6%*os cseh ielzálosb. 92.- 92 - „ ... ’ . J ° no» .ölt kiadóba be.° és Pontos «®eto“ 4%-os KsOd 1889 . . —Megrendelhető a PMH kiadóhivatala dijkéipee, nősülendő ux- HÁZVEZETŐNŐI kérnek ° 339^1 jeligével a kiadó válasz­Csehszl. Nemz Bank —- 4980 — —utján. Portó 3*- Ké, utánvétnél 5*- Ké nak teljes cimü levelét. 3,]]^ keres. Nagyon jól ‘ bélyeg ellenében továb­Nordbahn .... 6660.-6640 — 6630 — —.— ................ 11 Lehet gyermekes özvegy főz, ért a baromfitenyész- ™—kit._______________B409 No rdbahn Bonnok . , 2805.-2785.— 2805 —2800.— HBBB^HSSiSBKiliiiESSBISffiTOHKiilEliBflHHHB js 40—60-ig. Róm. kát., téehez, kedvvel kertész- \lor.t.o« I Prágában magyar uricsa­Cseh Cukoripar . á . 948.- -.- 946 - M««» iolonl 40 éves árva urileánv kedik> gyönyörűen kézi- Vtfyy&S’ I Iádnál tiszta Schöller.................... 2740.- -.- 2740 -------Most jelent meg: 40 éves árva unieány munká2Ík_ L^V6le,ket -------------ti------------I RTTTnon7nTT o7nRA Ho r-vát Cukor . , , 114-113- 113- — I/. I 5 I , vagyok, két szoba hu- „Azonnai11 jeligére a ki- óvaOékkei átvAnoék bZÜBA Aussirer Finomító . g 1400.- 1390 — 1405 -1410 — wC ira[/Ail,Cknnf!>7AC torral, kelengyével, és adóhivatalba kér. 3409 kiadó, egy vagy két sze­KH«k.................... 1360 -1355.- 1365 - -.- i\iráKairenaezes Ks készptoi mOTa^-szi0 , vfNDÉ«V,T . Pr áo-ai Malmok . . * 1310.— —.— 1320 —----- , I / „ , I! ( , | ... . ,, tóányma0yar szlo elszámolásra. Adamovics, leanynak* Gun a kiadó­Eolini Mütráerva .1 339.- 330 - 337 - Ác < Á itÁcíj S7 LU (Koptok kizárva.) vik nyelvtadással bár- VoK,kany. Gaí4nta. ’lban.______________8368 Ko lini Kivé . . . . 200.--.- 200 - 199 - eS MÖ ■ NlaSCI ISZIieS „Nyugodt otthon" jel-mily mogloloW _________________34g BIRTOK GÖMÖRBEN, Ku liul Szesz . . . , -.- -.- Irta: Szécsi-Hacker József ipar művész, igére, poete restante, ÁLLÁST KERES. Ew6 PozsoIiy megyé-kitüu6 helyen, fcb. 130 Teiipar ...... . . —.— — — tanar, hivatalos szakelőadó. Trnava, Sloveneko. Fizetés, zsebpénz - úti-,ben modem, villanyerő beid, eladd Érdeklődni Aussigri Vesrvi ; . 1305 — —.— 1322 -1324 - Megtanul e könyv nyomán 3417 kójteeg. Jelige: ij®0™1'meghajtásra berendezett lehet: özv. Fürjese Ist­Budweisi Sör .... 2310 - 2305 — 2335 - 2325 — A kirakatrendező, a kiállítás építő, az alkalmazott, a --------------------------------öalu ■_____________óilJ v£m_ és kereelk. malom vánné, Rimavská Sobo­Kö niershofer Cement . 1728.-1718.- 1735 - -.- reklámfőnök, a plakátrendelő, a gyárosI, a kereskedő, Alkalom hiányában ily m„iTOOT 70 q napi kapacitással, ta Jánosi ut 38. c-imen. Cseh-Morva Kolben-D. 3590 -3555.- 3615 -3630 - a diszitoiparos, a pályaválasztók, a tanulóifjúság, a tanonc. módon kötne Szorgalmas magyar i Kg1, as eaL?x]a. qqqq ■RröT,r,; rinoir trió 1/ic a műkedvelő, kirakatot rendezni, kiállítást díszítem, moaou Kötne leány, aki a háztartás laKassat es gazaa _________________óóm tí runm uepeK • • . 149. 140. 140 rajzolni és festeni, szerszám- és műhelymunkát, kirakat- KOMOLY min^iPn á-o-áhaTi iártsc: Sággal. P:OllfcZ€r Hug*-Ó, Rinffhoffer................ 1120.-1115.— 1135 -1131 — Írást. plakátkészítést, színelméletet, anyagismeretet ISMERETSÉGET Mviassvunv tárna syá ní Bratislava, Laurinská ELADÓ Nv uzatcseb Szén . . .561.- -.- 565 - Ara Ke 32*50 « rdm. kaL, fiBőm- ^“^vT^ 3423 Bé^záozo.n a központ­Berz és HUtten *. *. * 3330.-3310 - 338s:------!- Megreodellieto a Prá^ai Magyar Hírlap kiadj- Midi, víg kodélyü iá-laloá kissbb TŐKEBEFEKTETÉSNEK\£TöbbTakásbóÍ Poll i .................... 1150 -1146 - 1167 --.- hivatala utján. Portó 3- Ke, utánvétnél 5- Ke £, HÁZ VEZETÉSÉT, kiválóan alkalmaz űzem áLM fffizinte lakőház! Pr ágai Vas .... 2055 -2045.- 2078.-2070.- w ^ föz 06 varrni is tud. gaadasággal, lakással gyümölcsöskerttel együtt. Skoda . ... . 1796.-1780.- 1800 -1805.- ?ak . f^ fí7 u E&etI,eg gv^mekek mellé 500.000 Kc-é.rt ehadó. Po- ÉrdAklÁdni lehet özv. Pozsonyi Kábel . . . 885.- -.- 894 - -.- i w«°S;iírp ÍJ ^Abi is menne. Cim a pozsonyi litzer Hugó, Bratfelava,!Adorján Andrásénál, Inwald .... * 157 - 153 - -.- Műit™ rí istiem hm” \~bb --a- o^or kiadóban. 3420 Laurinská 17/ÜL-41. Beregszász. Petőfi - ucca Olleschaui Papír . , 662.- 660 - 663 - ivuutan rajoitcm, nogy jodd meg- vatatba. ......------y——r 3424 16 3964 je lenést kölcsönöz a jól szabott és naaaBHMnaaBMaHaHi Hatal, keresztény úri- —------------------------------—1--------------------------— . x . J J x , Ízlésesen kidnlanzntt ruha ezért I aS6z0nyv aki magyarul, TŐKÉS TÁRSAT EGYEDÜL ÁLLÓ A prágai tőzsde dev.zajegyzései: SSSSitS.. C^ n sem vtseS mattá* I ÍÖm Ff' __ rr:_ . i 7 r i .. ,.. ° ■ minaeimez en, jo gazti kéz, lehetőleg magányos férfi telies ellátást és ma tegnap Hív többe g y a r í konfekcios tömeg- asszony baromfitenyész- e^y^t. Ajánlatokat Állandó otthont talál pénz áru pénz áru disk.% ruhát, különösen, mióta a NŐSÜLNE, tésben jártas („Nagy összeköttetéseim késmárki uricsaládnál. FÉ-PFT NTrST ‘sT’ÁRr^K esetleg benősülue 27 éves ELMENNE vannak1* jeligével a ki-Érdeklődéseket „Villa Alexandria . 141.60 142.40* 141.60 142.40* bEKrl- Eö NŐI ÖZvADOK. ÖZvO- gaadatisziti Jelige: háziasszony támaszául, adóhivatal továbbit. jTátraalja“ jelige alatt a Amsterdam. 1527.- 1531.— 1526.- 1530.- 2y, VETKEZETÉBEN, LOSONC, Gazdász “ 34 fy7 idősebb úriemberhez, na-__________________3408 kiadóhivatal továbbit. At hén . . . 25.14 25.44* 25.14 25.44* 7 VA^TTTT TTFG'A R AT AHTT1 —-------------------------------gyobb gyermekek mellé ELADÓ 335S Belgrad .. 65.952 66.202* 65.952 66.202* 5 VASÚI I-UCCA 8. SZ. ALAil . M. . , . , I-nvahelvett esnek van ELAUO ■ ......... — — Be rlin ... 1138.25 1140.75 1137.75 1140.25 4 Csinos, elvalt középkorú Léván, vasút mellett,—- ­Brüssei .. 478.40 479.60 479.40 480.60 2 egyéni Ízlésemnek megfelelő, uriasszony ÍSmheipT v Síhszabad kézből azonnal® ^11. Budapest. . 842.20 844.20* 842.20 844.20* 4 , . ,, ^ 7 úriemberhez, v. idősebb eza.Da<l kézből, azonnal Buen. Aires 792.— 798.—* 792.— 798.— a legújabb divat szerint, HÁZASSÁG CÉLJÁBÓL házaspárhoz. Jelige: ,,Ka-!l2 magyar hold szántó, _ li n n ni n n n i1 SS3.1:: 53AM 537 50* 534 50 m* {* gondos kisipari munkával, modern m€gÍ6mCTked«> hoz/Aillő 8378|ptrMMfa4,ra is engedd- Q U P ||j 0 7 0 I Helsingfors. 60.90 61.30*' 60.90 61.30* 4 szabással, úriemberrel. Anyagiak Jó családiból való, 21 Syezve. ©ővebbet: Levi-H || H Ij ||| ÍJ ll Ij i Istanbu! . . 22.56 22.66* 22.56 22.66* nagyválaszteku raktárból szabadon ievéiiw !*»• Bál-'«ves, r. k., szolid magyar ce, Dobova ul. 1. 3415 Kopenhagen 617.50 620.50 617.50 620.50 3y, választott szövetből készült leveiile0. Jelnöe. „Bal b _J--------(csemegemézet) szállít ál­Ko wno. . . 481- 483.-* 481- 483.-* 5% választott szovetDo Készült, vány11. ELSŐRANGÚ FÖLDET,1 a.n,d,óa“ 5 kg-os pléihdo­Lissabon . . 125.85 126.65* 125.85 126.65* 4ya pontos időre szállított --------------------------------1 ÁLLAST KERES front-/, f?K vx Lo ndon .. 138.30 138.90 138.30 138.90 2 ruhát kaohatok Jó megjeleuésü, kérész- práo-.ában kis CTcrme-f^T ? i f , ’ esetleg Dozman itoo oo jvc Madrid... ——— —— —5 rúnái KapnaioK. hntrtrn adtaíné Wl'i ^ Vha „kisbirtokot keresek meg-ntanvéttel BLAZSEK FE­Maüand .. 149.60 150.40* 149.60 150.40 4% Kétszeri nróbával bevezetett tehermentesít *'Í'é* Haztartá'&^aIJ vételre. Cim a kiadóban. RENC méhészete, Kálna, Montreal.. 28.31 28.43 28.31 28.43* JVetszeri proöavai bevezetett tehermentes ,1S segítene. Leveleket 3381, Szlo venszkó. 3367 New York . 28.30 28.40 28.30 28.40 iys icknlni irodai varrv üzemmel, keresi finom- „Félárva11 cimen a kiadó , 1 ■ ■■ ,, Oglo .... 694.50 697.50 694.50 697.50 3% j . . lelkű int. csinos hölgy továbbit. 3412 ttTRDPTéSFKET EREDETI ÁRON FÓL­Paris . . . 131.675 132.075 131.60 132- 2 munkaruhát 280 Kc'tol ISMERETSÉGÉT -------------------------------- HIRDETÉSEKET LKLDE11 ÁRUN 1OE­Ri ga . . . 550.50 553.50* 550.50 553.50* 5 iobb uccai kimenő ruhát 320 , A , , Int. kát. leány, szlovák, VESZ: Pozsonyban. A PMH kiadóhiva­RiodeJan. 168- 170-* 168- 170—* JODD uccai kimeno ruhát ÓZV „ hozománnyal, ,32.. ^ vagy német nyeiv elsajá- tala, Lőrinckapu-u. 17. - Nyitrán: a nyit­»*» Hg* «*» « este y. ruhát 470 „ kong. Teljes emu leve- titsJa > rai kiadóhivatal. Wilson-ucca 34. szám. I. Stockholm . 712.50 715.50 712.50 715.50 2% felöltőt 350 leket: „Élettars11 lelrgé- _ T. , Tallinn. . . 765— 769—* 765— 769—* 4% , , ,, re, Kosioe, Főposta! pos- BÁRMILYEN ÁLLÁST éra. — Method-tér 3. — Lévan: Muller Warschau . 532.875 534.875 532.875 534.875 5 kaDatot »» te restante, kér. 3418 elvállalna, akár fizetés Lajos. — Ipolyságon: Tóth & Brza. — Kör­ffííT SIS-52 5?H9* fA feljebb készítenek. ____________________ nélkül is. Üzleti gyakoT- möcbányán: Paxner & Biron. — Kassán: VI DÉKI MEGRENDELÉSEKET . ^ I M.ibiyható iJ^Nové Grossmann, Gyár-u. 3. - Komáromban: A budapesti értéktőzsde árfolyamai: SORONKIVÜL INTÉZNEK EL Mást luifl I Zámky, poste restante.; Hcrmann Endre. - Rimaszombatban: ifp . .. ... „ ________ 1 I pfmrn f-ér 3406 Rabely M. _ Nagyszombatban; Prvá trnav­nov ember 16 november 14 Egyben tudom azt is, hogy minden -------------!—;-----------— ská vseobecná obehodná kancelária, Pe­Ma gyar Nemzett Bank . , , 205.50 207.- rendelésemmel fokozom a szövet- Sb^keLlemes1" mevíele- ^í’’ ^ m^elenésü’ fia' karská ul. 3. — Rózsahegyen: Liebermann Bauxit ........................ 222.— 221 — kezet forgalmát és ezáltal elősegi- n^sü ° ta^ pincér Vilmos. — Losoncon: Redlinger Ignác. — Ma gyar Aitaiánoe Kőszén . » 513.- 510- tem, hogy a következő ruhám még ÜZLETVEZETŐT Wes Részéi ina- Fü,eken: Krj\me.r Jeremiás. — Tornaiján: Sa,gó ..................t • • 50.90 50.90 olcsóbb lehpssen mert a szövetkezet i í xtit , auaet Keres. Reszel ma Blumenthal Sándor. — Párkányban: Háber Ur íkány ......................... 87.70 87.60 oicsodd lenessen,meri a szovetKezet keresek. Női munkában gyárul, szlovákul és né- . . ,. . 0, . c.__ . Ma gyar Fegyver . » » t > 78— 78 75 a *«nagy forgalom, kevés haszon' jártasak előnyben, özv. metül. Leveleket: „Dől- József. — Aranyosmaroton: Stemer S 1. Ganz Danubius................. 18.80 18.90 elve alapján áll. Szépe Istvánná, Guta. gozni akarok11 jeligére a Érsekujvárott: Grün Izsó, Komáromská ^4. Lá ng................. » * , , 49.50 49 — 3416 kiadóba kér. 3361 — Nagymegyeren: Goldberger Jnha. Va góngyár ——————————————— ^ Ofa faipar • « * 4 * § » 33 25 33.— m Mj jp H ^ Államvaeut ; <kwgalMagYarhiri»ai> I Há7IACC7^nVAH Tröszt ......................... 116 40 115.20 fi 1^480 WtJfll UI IJW Ma gyai Cukor 201.— 200— Felelős szerkesztő: I I ^ w SX.- ::::::: -;= Foraáeh Géza ÖrÖme a f<5rőrecept-gyüjtemény, amit a Hungária műtrágya.............. - - » A I A f + A f *9 f ^ I V# Fe ií™ ; ; l;l m~ Kéziratokat nem őrzünk meg és nem adunk |Ck T \ j / IJ l^í Y ^ rint díjazunk. havi folyóirat praktikus kártyákon ad előfizetőinek HÍrflP<ttPn a PMH-han Hw^iye, használata*, prágai portig.*.* Kérjen mutatványszámot a PMH kiadóhivatalánál IIIIUUÜOUII u I IVIII UUII Ság 56.660/VII—1934. sz. rend. engedélyezve. " ■■■ ................—--------------------------- --------------------------------­Ki adja: Prágai Magyar Hírlap Lapkiadóvállalat Szövetkezet kori, fel, — Nyomatott a Mercy H. fia nyomdájában, Prágában. —Nyomáéért felelős; Ern.Krátky, 10 ^i^qAiMA<AaRHTRLaP‘ 1936 november 17» fcédd*

Next

/
Oldalképek
Tartalom