Prágai Magyar Hirlap, 1936. november (15. évfolyam, 250-274 / 4099-4123. szám)

1936-11-01 / 250. (4099.) szám

Megállt a hormányoiíenziva Az orosz hadirepfilők sikerei»A válasz: Madrid légi bombázása ■ 190 halott a fővárosban Roosevelt és Landolt (sp) Prága, október 31. Néhány nap múlva az amerikai Unió uj elnököt választ, de valljuk be őszintén, az 1936-os amerikai elnökválasztás nem olyan esemény, ami Európát közelebbről érdekelné. Nem mindig volt igy. Az 1912-es elnökválasztás óta, amikor a demokrata Wilson tizenötmillió szavazatból 6.3 milliót kapott s ellenfeleinek egyenetlensége kö­vetkeztében mégis hatalomra lendült, Eu­rópa törődni szokott az eseménnyel, mert tapasztalatból tudta, hogy az óceántuli vá­lasztás győztesének hangulatától függ, váj­jon a mindenható USA beleszól-e az euró­pai ügyekbe, a gazdaságiakba és a politi­kaiakba egyaránt, döntő befolyásával irányt ad-e az ó-country-nak és ki mellé áll Euró­pában. 1912-ben nem tudhattuk, hogy Wil­son megválasztása mit jelent, 1917-ben már sejthettük. Ha nem a demokrata professzor győz, Amerika nem avatkozik a háborúba s a hűvös republikánusok uralma esetén a világfejlődés más fordulatot vesz. A há­ború után hosszú ideig ugyanígy volt. Az amerikai elnök szemöldöke ronthatott és teremthetett száz európai világot, az Unió fölénye és vezetőszerepe annyira nyilván­való volt. Egy-egy elnökválasztás uj lehe­tőséget vagy uj szigort jelentett Európá­nak, kölcsönt vagy a háborús adósságok elengedését, a mindenható dollár uj célki­tűzéseit s a nyugati politika nem mert és nem is merhetett másként cselekedni, mint jWashington kívánta, fegyverkezni, hábo­rút szítani sem lehetett, amig a Fehér Ház­nak meg volt régi hatalma. Az 1929-es krízis óta másként van. Az 1932-es elnökválasztás, amin ismét egy de­mokrata győzött, mint 1912-ben, már tisz­tára amerikai belügy volt s kizárólag házi problémák jegyében folyt le. S Európát is 'kizárólag érdekes és jellemző amerikai bel- iigyként érdekelte, miközben legfeljebb ar­ra gondolt, hogy Roosevelt uj irányának diadala egyrészt újra aktuálissá teheti az amerikai demokraták beavatkozási politiká­ját, másrészt az amerikai belső zavarokból egy olyan uj világnézet kristályosodhat ki, <— fasizmus vagy szocializmus, diktatúra vagy demokrácia, —■ ami nem maradhat hatás nélkül Európában sem. Nem igy tör­tént. A rooseveltizmus kizárólagos ameri- ikaiasságnak bizonyult, ami semmiféle vo­natkozásban nem áll az európai ízléssel, nem hathat, mert az európai ember meg sem érti, — az első eset egyébként, amikor az amerikaiak annyira helyi törvényszerű­ség szerint rendezkedtek be elég szép si­kerrel, hogy a bizonyos fokig értelmesebb európai nem érti és nem is követheti poli­tikai példájukat. A rooseveltizmus az ame­rikai politika első önálló és utánozhatatlan patentje, valami átmenetféle a demokrati­kus és az autoritativ rezsim között, meg­foghatatlan gazdasági rugókkal, lemásolha- trflan amerikai stilussaj. \ Mint kuriózum, érdekelhetett Roosevelt •rendszere. De Európa szempontjából nem volt sem elvi, sem gyakorlati fontossága. Amerika ugyan kilábalt a krízis borzalmai­ból, de többé nem lett az a vezérlő hatal­masság, amely döntő módon befolyásolhat­ta Európát akár gazdaságilag, akár politi­kailag. Ezt a szerepet csodálatosképpen Anglia vette át, úgy, mint a századforduló idején. Néhány évvel ezelőtt egy büszke könyvet olvastam arról, hogy „Amerika megverte Angliát", a szerző az adatok hal­mazával bizonyította állítását, — nos, a Madrid, október 31. Annak a nagy of- 9 fenzivának sorsa, amelyet a kormánycsapa­tok két nappal ezelőtt kezdtek meg, még mindig nem dőlt el, de a milicia osztagai­ban a kezdeti sikerek után a kifáradás jellei mutatkoztak, úgyhogy a hadvezetőség szombaton néhány órára kénytelen volt félbeszakítani a hadműveleteket és uj erő­sítéseket vetni a frontra. Időközben a nem­zeti hadsereg mindent elkövet, hogy meg­erősítse állásait és kipótolja azokat a káro­kat, amelyeket a kormány meglepetésszerü légi támadásai a felkelők légi haderejében okoztak. Mintegy válaszképpen a kormány­csapatok légi támadásaira pénteken két nemzeti repülőgép jelent meg Madrid fö­lött s ez alkalommal nemcsak a stratégiai pontokat bombázta és röpcédulákat dobott le, hanem szabályos bombatámadást hajtott végre. A hivatalos madridi jelentés szerint a támadásnak irtózatos következményei voltak. A fővárosban 34, a getafei repülő­téren 70 ember pusztult el, míg a súlyosan sebesültek száma kétszáz. A halottak között sok az asszony és a gyermek és az anyagi kár felbecsülhetetlen. Mindenesetre szörnyű lehetőségeket mutat az, hogy két repülő­gép, — sőt egyes jelentések szerint csak egy repülőgép — ilyen borzalmas veszte­ségeket tud okozni egy nyílt városban. El­képzelhetjük, ha két gép helyett száz vagy százötven száll föl és bombatámadást hajt végre, micsoda szörnyű vérengzés történik. győzelem nem volt döntő s Anglia vissza­hódította az elvesztett pozíciókat. Ma Lon­donra nézünk úgy, mint tiz év előtt New- yorkra néztünk, ma a fonthoz csatlakozik Európa valutája, ma a domíniumokba vá­gyik a lecsúszott európai, nem Amerikába, ahonnét inkább visszajönnek az emberek, mint odamennek. Az angol választások ma inkább érdekelnek, mint az amerikaiak s ha például Londonban irányválság volna! sok­kal inkább rettegnénk vagy remélnénk, mint most, az amerikai elnökválasztáskor. Newyork kikapcsolódott életünkből. A dol­lár nem félisten többé, hanem egyszerű, sze­rény valuta s ámulva láttuk, hogy ugyan­azok a bajok és betegségek gyötörhetik, mint bennünket. A közeledő amerikai elnökválasztásokról alig szerzett tudomást az európai közvéle­mény. „Jé, hát amerikai elnökválasztás van", — csodálkozott, amikor hallja, hogy Roosevelt a közeli napokban összeméri ere­jét egy Landon nevű ismeretlennel. Az ese­mény újra kizárólag amerikai belügy, amely már a kuriózum erejével sem érdekli Euró­pát, hiszen a demokraták kénytelenek vol­tak magukévá tenni a republikánusok be- nemavatkozási politikáját, ha Wilson ku­darca után meg akarták tartani az ameri­kai szavazatokat. Ha mégis felvetjük a kérdést, ki győzhet a közeledő választáso­kon, az amerikai lapok és hangulatok alap­ján inkább Roosevelt ujramegválasztásának I házás különösen Getafeban volt végzetes, ahol a bombák az uccán játszó iskolásgye­rekek között sokat megöltek. Torrejon ismét a nemzetiek kezében Az United Press szerint a népfront offen- zivája pénteken egész nap tartott. Torréjon és Sezena átmenetileg a népfront birtokába került, de a felkelők ismét visszahódították a két fontos stratégiai pontot. Egyedül a snzenai pályaudvar maradt a kormány csa­pátok kezében. A nacionalisták légi had­erői pénteken sem játszottak nagy szerepet a küzdelemben és össze-vissza három gép jelent meg a kormánycsapatok vonalai fö­lött. Ezzel szemben a kormány repülőgépei egész nap nagy aktivitást fejtett ele ki és Navalcarneronál hevesen bombázták a na­cionalisták állásait. A madridi haditengeré­szet közlése szerint a kormány repülőgépei a salamancai repülőteret is bombázták s ott tiz hárommotoros repülőgépet mgeremmisi- teítek. Ugyancsak bombákat dobtak a tala- verai nacionalista repülőtérre, ahol 15—'20 nacionalista repülőgép vált használhatat­lanná. v „Rendkívüli fontos hadműveletek" La Coruna, október 31. A felkelők hiva­talos jelentése szerint a madridi fronton adhatunk esélyt, mint Landon győzelmé­nek. A demokrata elnök agitációs módsze­re nagyszerű. Feláll a propagandavonat hátsó, nyitott erkélyére, megvillogtatja hó­fehér fogait, amelyek reklámcélra való ki­használásáért egymillió dollárt kínált a legnagyobb fogpasztavállalat s pompás ba­riton hangján elkezdi összehasonlítani az 1932-es állapotokat az 1936-os állapotok­kal. Mivel ma tényleg jobb a helyzet, mint a krízis mélypontján volt, könnyű dolga van, hallgatói a saját bőrükön érzik Roo­sevelt szavainak igazságát. Az elnök né­hány statisztikai adatot sorol fel, beszél a megélhetés uj lehetőségeiről, meglobogtat­ja közismert, vidám, kipróbált, szívós op­timizmusát s ahogy az eljött prosperitást dicsőítő akkorddal befejezi beszédét, nyom­ban megszólal a zene s az énekesek, élükön Roosevelt mindenkit tulh.arsogó meleg hang­jával, eléneklik a demokraták vidám vá­lasztási indulóját: The happy days are here again, a boldog napok újra elérkeztek:! — Van amerikai szív, amely ellenállhat? A savanyu, rekedt Landon, aki hossza­dalmas beszédeit a választási agitáció alatt a legtöbbször felolvastatja, nem versenyez­het Roosevelttel, az optimizmus óriásával, hiába támogatja Hearst brutális sajtótechni­kája, hiába adott Durand 750.000 dollárt agitációs célokra és hiába állt melléje a nagyipar. Hiába magyarázza jogilag meg- cáfolhatajtlanul, de bonyolult módon, hogy Grinom és Torrejon között a kormány csa­patok újabb támadást intéztek a nemzetiek frontja ellen, de offenzivájuk összeomlott. A most folyó hadműveletek rendkívül fon­tosak, mert a kormánycsapatok ettől a tá­madástól várják a döntést. A madridi mi­líciát számos orosz repülőgép támogatja. A Quadalajara szakaszon a felkelők előnyo­mulása tovább tart. A madridi fronton a nacionalisták három kormányrepülőgépet lelőttek. Franco főhadiszállásának közlése szerint a nacionalista légelháritók a jövő­ben minden repülőgépre rálőnek, amely át­halad a nacionalista vonalak fölött, tekintet nélkül arra, hogy ezek a repülőgépek mi­lyen eredetűek. Erre az intézkedésre azért volt szükség, mert a kormány repülőgépei két nappal ezelőtt idegen jelzéssel röpülték át a nacionalista frontot s igy juthattak a felkelők légi kikötőinek közelébe. A nemzetiek el akarják vágni Katalániát FranciaországtólT Perpignan, október 31. Rosas katalán ki­kötőt a nacionalista hadihajók bombázták. A bombázás után a katalán hatóságok el­zárták a spanyol-francia határt. Egyes je­lentések szerint Rosasban nacionalista had­erők szálltak partra és a kormány sietve összevonta a vidék miliciaosztagait, hogy a felkelőket elűzze. A francia-spanyol határ- szolgálatot tegnap óta polgáriruhás egyé- 5 nek végzik. Roosevelt megsértette az alkotmányt s pros­peritása hamis csillogás. A szavazót nem érdekli ez s meg sem érti. Amikor a re­publikánusok választása Landonra esett, a jelölést elhatározók úgy okoskodtak, hogy a romantikus amerikaiakat érdekelni fogja Landon „misztikus" alakja, amelyről soha nem hallottak semmit, s íme, most itt volt mint elnökjelölt. A titokzatosság, a várat­lan előtörés, a szenzáció, az „ismeretlen­ség homályából való felemelkedés" kitü­nően hatni szokott Amerikában. De Lan- donról kitűnt, hogy talmi titok és valódi szürke ember, rejtett kincs, amelyről meg­állapítják, hogy hamis. A göbbelsi skálát kitünően értő Roosevelttel nem mérkőzhe- tik meg a haragos Landon, akinek pro­gramja csupa negatívum, csupa mérges és szőrszálhasogató kritika, aki elitéli a New Dealt és bonyolult költségvetési számok kö­zött tornászik. A választási agitáció folya­mán a hangulat egyre inkább Roosevelt felé billent s ha nem történik a választá­sok napján „földcsuszamlás", váratlan és kiszámíthatatlan hangulateltolódás, akkor Roosevelt győz. Persze az ilyen földcsu­szamlások, nem tartoznak a lehetetlenségek közé Amerikában s igy biztos prognózist lehetetlen felállítani. De Európa szempont­jából többé-kevésbbé egyre megy, Landon győz-e, vagy Roosevelt megmarad eddigi helyén. A Reuter-iroda megállapítja, hogy a bőm­Ma Képes-, Rádió- és GyemieRmeKékíet: 32 oldal Ura 2-. ÍR (4099) szám ■ Vasárnap ■ *1936 november 1 Előfizetési ár: évente 300, félévre 150, negyed- _ r , Szerkesztőség: Prága IIP a n s k á évre 76. havonta 26 Ké., külföldre: évente 450, £ SzloVeUSzkÓÍ és TUSzinSZköl magydrSCLg \2' p “íf , cé“12'Hl "emelJt! félévre 226, negyedévre 114, havonta 38 Ké. • .. .. . . . Prága II., Panská ulice 14, m. emelet. A képes melléklettel havonként 2.50 Kő-val több. VOLltlKdl TXdpiLdpi d * * TELEFON: 303-11. • • Egyes szám ára 1.20 K£, vasárnap 2.— Ki. H SÜRGÖNYCI M: HÍRLAP, P R A H fl.

Next

/
Oldalképek
Tartalom