Prágai Magyar Hirlap, 1936. augusztus (15. évfolyam, 174-198 / 4023-4047. szám)

1936-08-01 / 174. (4023.) szám

2 A roíedói véres harcok alatt a kormányhü csa­patok a házak ablakaiból lövöldöznek a fölkelő katonaságra. beleütközik a nemzetközi jogba és okvetlen k ü szekvenciákat fog maga után vonni. Mert nem lehet a felkelőket hadviselő hatalom­ként kezelni. Rendkívül éles hangot ütnek meg az esettel kapcsolatban a baloldali lapok, a radikális sajtó semmivel se marad el a szocialista sajtó mögött. Az Oeuvre cikkének címe: ,,Fasiszta semlegesség." A „Populaire" viszont a következő címet adja tudósításának: „A fasiszta Olaszország látja el fegyverrel a spanyol felkelőket." A lap megállapítja, hogy az olasz kormány néhány napon belül cáfola­tot fog kiadni, ez azonban már nem változ­tat azon a tényen, hogy Olaszország maga­tartásával súlyosan megsértette az alapvető nemzetközi jogokat. A „Petit Párisién" mun­katársa véletlenül a helyszínen tartózkodott, ahol az olasz repülőgép lezuhant. Leírja, hogy a gép gépfegyverekkel volt felszerelve, he van rendezve bombavetésre, de bombákat nem látott rajta. A francia hatóságok kihall­gatták a gép utasait, akik kivétel nélkül azt vallották, hogy Sardiniáhól indultak útnak azzal az utasítással, hogy bombavetŐ repülő­gépeket és muníciót szállítsanak Ceutába, Melillába és más fontosabb parti erődítmé­nyekbe. A Havas-iroda jelentése szerint Észak- afrikéban több olasz repülőgép is szeren­csétlenül járt. Egy belga repülőgép, amely Oranból Marseille felé volt útban, szikra­táviratot adott le fedélzetéről, hogy mint­egy ötven mérföldnyire Orantól1 a vizen lá­tott egy hárommotoros Savoy-gépet lebeg­ni, a gép utasai a felszínen tartották magu­kat. A Havas jelentést ad a Muluja torko­lata közelében elfogott gépről és még egy harmadikról is, amely Oran közelében haj­tott végre kényszerleszállást. Egy negyedik gép állítólag az Algír partok közelében levő Nemours kikötőváros határában lezuhant és pozdorjává tört. Blum felszólal a kamarában a fegyverszállítás ügyében Mindenesetre jellemző, hogy a francia la­pokat most árasztják el ezek a tudósítások, amikor tegnap hangzott el a barcelonai rá­dióban a szorongatott helyzetben levő nép­front-kormány segélykérő beszéde. A be­széd nyílt felhívás volt a francia népfront­kormányhoz, hogy siessen munícióval, fegy­ver- és repülőgépszállltással a kormány se­gítségére, mert az összes spanyol fegyver­gyárak a felkelők kezén vannak, azonkívül is a felkelők — ha kisebb, de sokkal job­ban szervezett és jobban felszerelt csapa­tok felett rendelkeznek. A barcelonai SOS- kiáltás azzal végződött, hogy Franciaor­szágnak tudnia kell, mi vár rá, hogyha el­pusztulni engedi a spanyol népfrontot s en­gedi, hogy fasiszta államok körülzárják. Ez a beszéd a francia baloldali körökben óriási izgalmat keltett és a népfront balszárnyán máris heves kifakadá«ok voltak hallhatók Blum ellen, aki a fegyverszállitási tilalom­mal kiszolgáltatja a spanyolokat a fasisz­táknak. Elképzelhető, hogy ez a nyomás az olasz repül'őgép-szállitás'ok hírére c«ak fo­kozódni fog. A francia néphangulat teljesen a spanyol események hatása alatt áll. Úgy a jobb-, mint a baloldal rendkívül agresszí­ven viselkedik a kormánnyal szemben, am(ly szerette volna megspórolni magának ebben a kényes kérdésben a nyilt kiállást. Blum és Delbos egyébként ma beszélni fog­1936 augusztus 1, szombat. nak a kamarában és elképzelhetetlen, hogy a francia kormány ne legyen kénytelen en­gedni a népfront nyomásának. Ugyanekkor a jobboldal is mindent el fog követni, hogy a Blum-kormány felelősségét a fegyverszál­Kassa, julius SÍ. (Kassai szerkesztőségünk telefonjelentése.) A cseh kereskedő és iiparos- ipárt kassai körzeti választmánya ma délelőtt kiteinic, órakor Usiak Pál tartománygyiiitési 'képviselő elnökletével tartotta meg ülését, s ázom foglalkoztak a .kassai csoport vezetőség anna javaslatával, hogy Maxon Milánt zárják ki a pártiból. Mint ismeretes, ezelőtt egy hét­tel a helyi csoport ülést tartott és azon nagy többséggel határozták el Maxon kizárását. A körzeti választmány mai illése elé terjesztet­ték ezt a kizárási javaslatot és ez meglehetős bonyodalmaikat okozott. A választmány hosszas vita után végül ki­lenc szavazattal egy ellenében magáévá tette a körzet Maxon kizárására vonatkozó javaslatát. Ezzel kapcsolatban úgy értesülünk, hogy ez a kerületi választmány csupa Maxom-el'lenes emberekből van összetéve, úgyhogy előre lát­ható volt ez az eredmény. A választmány két vezetője, Szórnan György, a helyi csoport el­nöke és llerba János, a párt itteni igazgatója, arra törekedtek, 'hogy az ö embereik kerülje-, litásokkal kapcsolatban kiélezze. Annyi bi­zonyos, hogy ezzel a fordulattal a spanyol1 események a nemzetközi politika terére len­dültek és beláthatatlan következményeket idézhetnek elő. nek be a körzeti választmányba és ez sikerült is nekik. Már a választás idején kibuktattak mindenkit, aki nőm volt. hajlandó .engedel­meskedni akaratuknak. A körzeti választ­mány kizárási indítványa még nem végleges, ment a párt pozsonyi országos vezetőségéhez kell fölterjeszteni jóváhagyás végett. Prágában is elejtették Maxont Kassa, julius 31. (Kassai szerkesztőségünk te­lefonjelentése.) Mint most értesülünk, tegnap este a cseh iparospárt kassai körzetének három vezető tagija, Számán, Uniás és Pelier táviratot kaptak Prágából a párt központjától s abban a prágai központ utasítja a kxssai körzeti vá­lasztmányt, hogy a kizárási indítványt hagy- , ják jóvá. A sürgönyt Svoboda vezértitkár irta alá Najman miniszter megbízásából. A kassai választmány kizárási határozata ab­ban az esetben jogerőre emelkedik, ha Maxon nem nyújt be fellebbezést ellene. A pozsonyi or­szágos pártvezetőségihez. csak abban az esetben terjesztik fel a kizárási indítványt., ha Maxon ti­zennégy napon belül fellebbezést nyújt bew verik, uralomra kerülnek a bolsevisták, ami a balratol'ódást. egész Európában meggyor­sítja és kimélyiti. Ha pedig a felkelők győz­nek, akkor Olaszország és Németország Marokkóban befolyásra tesz szert, ami za­varja az angol köröket. Anglia emlékeztet arra, hogy a század elején a marokkói kér­dés már majdnem világháborúba döntötte a nagyhatalmakat. Róma: Csak magánvállal­kozásról leket sió Róma, julius 31. Hivatalos olasz helyen kijelentették a Havas-iroda munkatársának, hogy. az olasz repülőgépek kényszerleszállá­sáról szóló párisi és londoni jelentéseket az olasz hatóságok tanulmányozni fogják. A kormány mindenesetre szigorú vizsgálatot indított meg s megállapítja, hogy amennyi­ben a hírek megfelelnek a valóságnak1, csakis magániniciativából történhetett az olasz repülőgépek elindítása Spanyol-Ma­rokkóba, London, juliűs 31. Az angol' alsóházban ma foglalkoztak a spanyol fegyverszállítá­sok kérdésével. A vitában felszólalt Baker munkáspárti képviselő és kijelentette, hogy mindaddig, mig a spanyol eseményekről1 van szó, nem kívánatos, hogy az angol kormány akármi módon beavatkozzék. Az angol munkáspárt azonban követeli, hogy a kor­mány siessen segítségére a madridi kor­mánynak a nemzetközi jog által megenge­dett határokon belül. Követeli továbbá, hogy a kormány a katonai felkelőket is­merje el hadviselő félnek és hogy vesse latba befolyását, hogy a katonai diktatúra idegen hatalmak segítségével ne diadal- maskodhassék a spanyol népen. Baker be­szédében adátökat sorolt föl arra nézve, hogy milyen hatalmak Szállítottak fegyvert a spanyol felkelőknek, „Csehszlovákia és Németország" Prága., julius 31. Az osztrák-Tiémct egy&s- méiny óta úgy a beiliföildd, mint a külföldi sajtó­ban egyre több ezó esik a Csehszlovákia és Né­metország közötti közeledési lehetőségekről. így legújabban a Daladier francia miniszterhez kö­zelálló „La Reipnblique" című lapban Broesletrts küJtpoOfliifcáá szerkesztő „Csehszlovákia és Né­metország" cim alatt hosszabb cikket irt. A szerző kételkedik abban, hogy Németországnak szándékában állana Csehszlovákia ellen katonai akciót kezdeni s nem zárja ki a Németország és Csehszlovákia közötti közeledés lehetőségét, sőt nyíltan kimondja, hogy Franciaországnak sem­mi kifogása sem lenne az ellen, ha Csehszlová­kia ' meg,javítaná Németországhoz való viszo­nyát. A „La Rep-uiblique" azt írja, hogy Cseh­szlovákiának teljes joga- van ahhoz, hogy min­den erre vonatkozó indítványt maga bíráljon el, de mindkét félnek gondot kell arra fordítani, hogy azok a garanciák, amelyeket az egyes ál­lamok élveznek, ne érintessenek. A „Le Petit Journal" Beran képviselőtől, a cseh­szlovák agrárpárt elnökétől interjút közöl. Beran vissza u tasítja azokat a híreket, hogy az agrárpárt­ban bizonyos idő óta kedvező tendencia nyilvánul meg a hitleri rezsim iránt. Beran többek között a következőket mondotta: — Ami Henleinhoz való viszonyunkat illeti, szi­gorú különbségét teszünk Honiéin és Németország között. Ezzel azt akarom mondani, hogy ami Né­metországban történik, az miránk neon vonatko­zik. Azt akarjuk, hogy Németországhoz való vi­szonyunk korrekt és lojális legyen. Németországa gal igen jelentős gazdasági kapcsolataink vannak és ezeket, tovább akarjuk fejleszteni. Az tisztán Németország dolga, hogy belügyeit miként intézi. Nálunk azonban nem tűrünk meg Ftthrereket. Berán ezek után fantasztikusnak min ősi tette azokat a híreket, mintha Csehszlovákia közeledést keresne Németországhoz azért, hogy a. köztársa­ság területe a jövőben ne váljon hadszíntérré. A külföldiek ingatlanjogi bejelentési köte’ezettsége Prága, julius 31. Keddi számunkban a nemzetvédelmi minisztérium hivatalos jelen­tését közöltük, mely szerint a külföldiek, továbbá a jogi személyek, vagy más szemé­lyi csoportok az államvédelmi törvény 49* paragrafusa és az 1936. évi 198. számú kor-* mányrendeletet előírásai értelmében augusz­tus 3-ig kötelesek bejelenteni az illetékes já­rási hivatalnál a határövben, az erődített övben és az állhmvédelem szempontjából más fontos helyen levő ingatlanokra vonat­kozó jogaikat. A nemzetvédelmi miniszté­rium közlését most olyként módosítja, hogy a bejelentéseket nem a járási hivatalnál hanem az illetékes országos hivatalnál1 kell megtenni, amint azt az államvédelmi tör­vény 49, paragrafusa előírja, Angol és német repülőgépek a felkelőknek London, julius 31. A Daily Express azt írja, hogy a spanyol* katonai felkelők leg­újabb tipusu harci repülőgépeket akartak vásárolni Angliában, A vásárlás állít óla § meg is történt, egyelőre azonban nincsenek angol pilóták, akik a gépeket rendeltetési helyükre szállítsák. A lap szerint több an­gol pilóta azt a felszólítást kapta, hogy 150 font díjazás ellenében szállítsa Spanyol-Ma­rokkóba a repülőgépeket. Mint utasszállító gépeket szállítanák ki ezeket Angliából és csak Spanyol-Marokkóban alakítanák át bombavető repülőgépekké. Olyan hírek is elterjedtek, hogy Franco tábornok főhadiszállására több német gyártmányú repülőgép érkezett meg az el­múlt napokban. A Havas-iroda munkatársa kérdést intézett a madridi kormány külügy­miniszteréhez a német gépeket illetően, a miniszter azonban kijelentette, hogy nem tud felvilágosítást adni, tekintettel arra, hogy a kormánynak Spanyol-Marokkóval minden összeköttetése megszakadt, Német­országnak pedig majdnem valamennyi dip­lomatája a felkelők oldalára állt. Nem tartja azonban kizártnak, hogy a hírek megfelel­nek a valóságnak, mert egyes déli frontról származó hírek szerint az ott dúló harcok­ban Junkers-tipusu gépek is harcolnak a fel­kelők oldalán. Készülődés a döntő harcra Lisszabon, julius 31. A polgárháború be­fejezését még nem lehet látni, változatlanul ellentétes hírek cikkáznak az éterben, Se­villa és Madrid, illetőleg Barcelona között változatlanul dúl a rádióháboru. Az azon­ban bizonyos, hogy mindkét fél türelmet­len és minden erejével készül a döntő üt­közetre. A kormány minden rendelkezésére álló erőt mozgósít s amitől eddig vonako­dott, most ráfanyalodik, a sorozásra is. A madridi kormány újabb nyolcezer embert hivott fegyverbe, ezeknek legnagyobb része a mérsékelt baloldalhoz tartozik és különö­sen azokat válogatják ki, akiknek van némi katonai gyakorlatuk. A kormány megpró­bál* modern hadsereget felállítani. A civil­csapatok roham- és gépfegyveres . oszta­gokból állnak s legnagyobb részük a vörös milíciához tartozik. A felkelők, akik eddig főleg a reguláris hadseregre támaszkodtak, hozzáláttak a velük rokonszenvező lakosság körében a táborozáshoz. A vörös milicia mintájára nemzeti mil'iciát Szerveznek. Ez a nemzeti milicia elsősorban a fasiszta párt tagjaiból rekrutálódik és a fasiszták vezé­rének, Antonio Primo de Riverának a ve­zetése alatt áll. London, julius 31. Angol politikai körök­ben is az a vélemény, hogy a polgárhábo­rú, ha még sokáig is fog húzódni, teljes lik­vidálása, a döntő ütközet előtt áll. Hogy melyik fél kerül ki a harcból győztesen, még nem lehet tudni, egyes körökben azon­ban mindenesetre figyelmeztetnek a kom­plikációkra, amelyekkel1 nemzetközi szem­pontból számolni kell. Ha a fejlőket le­Sehuschnigg rangrejtve Olaszországban volt Letartóztatták az osztrák nemzeti szoc alisták egyik vezérét? A hazafias front a nemzeti szocialisták ellen Milánó, julius 31. Sehuschnigg kancellár néhány I napot rangrejtve Olaszországban töltött. A hír sze­rint a kancellár olaszországi tartózkodása szigo­rúan megánjellegü volt és az egész időt a trieszti öbölben lévő Grádóban töltötte. A kancellár csü­törtökön reggel utazott el autón Grádóból és út­közben a redipugliai temetőben meglátogatta an­nak az ismeretlen harminc katonának holttestét, akik a világháború alatt az északolaszországi fronton elestek. A kancellár koszorút helyezett a sírra. Ugyancsak koszorút helyezett el a San Mi- chele kápolnában s aztán folytatta útját Ausztria felé. Bécs, julius 81. Az osztrák fővárosban még mindig nem ült el az olimpiai fáklyafutás és az ezt követő letartóztatások izgalma. Sehuschnigg erélyes hangú beszéde is élénk feltűnést keltett. A letartóztatottak között nem volt egyetlen nem­zeti szocialista sem, aki most szabadult volna az amnesztia révén a börtönből. A kormány rendelete szerint ugyanis azoknak, akik kegyelemben része­sültek és most a tüntetések során rendőrkézre ke­rültek, újból le kellett volna ülni régi büntetésü­ket is. Ellenben rendőrkézre került az osztrák nemzeti szocialista mozgalom egyik vezetője, Franz Schatenfroh, a volt nemzeti ezocialasta szövetségi tanács tagja és a DOTZ szerkesztője, aki már többizben volt a wöllersdorfi koncentrá­ciós táborban. Schattenfroh lakásán tartott házku­tatás alkalmával megállapították, hogy a tünte­tést régóta készítették elő és alaposan megvolt szervezve. Ezt szánták jeladásnak, hogy az osz­trák nemzeti szocialisták újból munkába kezdje­nek; Megtalálták a tüntetések részletesen kidolgo­zott tervét is. Azt, hogy a tervet maga Schatten­froh készitette-e, vagy mások, még nem sikerült megállapítani. Megállapították azt is, hogy a de­monstráció sikere érdekében belépőjegyeket hami­sítottak. Tizenötezer hamis belépőjegy készült a tüntetők részére. A hazafias front egyébként akcióra készül a nemzeti szocialisták ellen és ma estére manifesz- tációs gyűlést hívtak egybe, amelyen Zernatte fő­titkár fog a legújabb eseményekről beszélni. A cseh iparospárt körzeti választmánya is Maxon polgármester kizárását határozta el Najman miniszter feltűnő távirata

Next

/
Oldalképek
Tartalom